Навчально-методичний посібник (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 140103


Оцінювання індивідуальної та самостійної роботиСторінка8/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.5 Mb.
#302
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

Оцінювання індивідуальної та самостійної роботи здійснюється у межах 20 балів:

 • 10 балів – за підготовку рефератів, відповідно до тем, передбачених програмою та його захист;

 • 5 балів – конспектування лекцій, опрацювання наукових статей та першоджерел тощо.

 • 5 балів – виконання творчих завдань, практичних, самостійних робіт тощо.

Самостійна та індивідуальна робота виконуються студентами письмово.

Примітка. Студент, який має здобутки в науковій та дослідній роботі, може звільнитися від виконання передбачених робочою програмою видів індивідуальної, самостійної роботи й отримує бали з відповідної дисципліни зокрема:

- 30 балів – призер предметної олімпіади, конкурсу наукових студентських робіт міжнародного та Всеукраїнського рівнів, автор чи співавтор статті у фаховому виданні;

- 25 балів – призер предметної олімпіади, конкурсу наукових студентських робіт міжрегіонального рівня, автор чи співавтор статті, тез;

- 20 балів – призер предметної олімпіади, конкурсу наукових студентських робіт університету тощо.

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:

 • виконання всіх практичних робіт;

 • наявність конспекту усіх лекцій;

 • виконання поточних модульних контролів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82 – 89

В

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУБазова

 1. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Физико-географические (природоведческие) основы рекреационной географии. Учебное пособие. Симферополь : СГУ, 1982.

 2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К., 1998. – 130 с.

 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К. :  Видавничо-поліграф. центр «Київський університет». – 2001. – 395 с.

 4. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. – М. : Смоленск. 2000.

 5. Кравців В., Гринів Л., Копач М., Кузик С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. – Львів : НАНУ Ін-т рег. дослідж., 1999. – 80 с.

 6. Кузик С. П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / Степан Кузик. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 254 с.

 7. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посібник / П.О. Масляк. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

 8. Стафійчук В.І. Рекреалогія: навч. посібник. – К.: Альтпрес, 2006.

 9. Сюткін С.І., Леонтьєва Г.Г. Рекреаційна географія / С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва. – Суми: СумДПУ, 2007.

 10. Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преображенский. – М. : Наука, 1975. – 224 с.

 11. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник. / Н.В.Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.Допоміжна

 1. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Физико-географические основы рекреационной географии. – Симферополь : СГУ, 1982. – 63 с.

 2. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. – М. : МГУ, 1981. – 180 с.

 3. Геоекологія рекреаційних зон України. – К. : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1996. – 200 с.

 4. Гуменюк Г.М., Фоменко Н.В. Наукові основи рекреалогії // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи (Івано-Франківськ–Яремче, 16–18 грудня 2009 р.). – Івано-Франківськ, 2009.

 5. Кузик С.П. Оцінка рекреаційних ресурсів та проблеми розвитку туризму в прикордонних районах (на прикладі Львівської області) / Туристичний феномен: економічні, соціальні, екологічні і культурно-історичні передумови та наслідки. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Святогорськ, 14–16 травня 2002 р.). – Донецьк, 2002. – С. 288-290.

 6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

 7. Мацола В.Л. Рекреаційно-туристичний комплекс України // НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1997. – 156 с.

 8. Мацола В.І. Рекреаційно-оздоровчо-туристичний комплекс (питання теорії, методології, практики). – Львів, 1998. – 278 с.

 9. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.И. Рекреационная география. – М. : Из-во Моск. ун-та, 1981. – 208 с.

 10. Олесневич Д.Л., Кузик С.П., Грицевич В.С. Економіко-математичний аналіз діяльності територіальних рекреаційних систем // Проблеми становлення ринкової економіки: Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. Вип. 25. – 1994. – С. 106-108.

 11. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. География и отдых. – М. : Знание, 1971. – 48с.

 12. Рекреационные системы. – М. : Из-во Моск. ун-та, 1986. – 180 с.

 13. Родичкин И.Д. Человек, среда, отдых. – К. : Будівельник, 1977. – 159 с.

 14. Соціально-економічна географія України: навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000.

 15. Теория рекреалогии и рекреационной географии. – М. : Наука, 1992. – 178 с.

 16. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму. – К. : Альтерпрес, 2008.

 17. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

 18. Geografia turystyczna swiata. Część I, II / Pod redakcią Y. Warzyńskiego. – Warszawa, 1996.

 19. Weston, Susan A. Commercial recreation and tourist: an introduction to business oriented recreation. Madrid, Wisconsin, Rubugue etc /: Broun Benchmarn, 1996. XIX, 268 p. (англ.)


Електронні ресурси

 1. www.unwto.org – World Tourism Organization

 2. www.ukraine-travel.com

 3. www.travel.kiev.ua

 4. www.tours.kiev.ua

 5. www.i-tour.com.ua

 6. www.tour.com.ua/link/index.htm

 7. www.travel-tour.com.ua

 8. www.members.aol.com/chornogora

 9. www.tour.crimea.com

 10. www.tour.lviv.ua

 11. www.travel-net.ru

 12. www.tours.ru

 13. www.columb.ru

 14. www.globus.ru

 15. www.turizm.ru

 16. www.cnnhotels.comПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка