Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта"


Тема 1. Культура мовлення та виразне читання як педаго­гіч­на дисципліна (2 год.)Сторінка7/9
Дата конвертації14.09.2018
Розмір1.19 Mb.
#49850
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 1. Культура мовлення та виразне читання як педаго­гіч­на дисципліна (2 год.)

План

  1. Мова і мовлення в житті людини. Спільність і відмінність понять "мова" і "мовлення".

  2. Мета, предмет, об’єкт, завдання курсу "Культура мовлення та виразне читання".

  3. Міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами.

  4. Місце, значення культури мовлення та виразного читання в професійній діяльності педагога.

  5. Чинники, що визначають рівень мовленнєвої культури.

Завдання

  1. Виписати визначення понять: мова, мовлення, культура мовлення, виразне читання.

  2. Схематично показати міжпредметні зв’язки культури мовлення та виразного читання з іншими дисциплінами.

Література

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К., 1995. – 239 с.

Культура української мови : довідник / за ред. ВМ. Руса­нів­ського. – К. : Либідь, 1990. 304 с.

Струганець Л. Теоретичні основи культури мови / Л. Струга­нець. – Тернопіль, 1997. – 125 с.
Тема 2. Культура мовлення як предмет вивчення нової лінгвістичної літератури (2 год.)

План

  1. Система основних понять культури мовлення. Теоретичний та практичний аспекти культури мовлення.

  2. Культура мови і культура мовлення.

  3. Основні причини недостатнього рівня культури мовлення.

  4. Основні умови та шляхи підвищення рівня мовленнєвої культури особистості.

  5. Комунікативні ознаки культури мовлення: правильність, точність, логічність, чистота, доречність, багатство і різноманітність, достатність і ясність, виразність.

Завдання

  1. Охарактеризувати і проаналізувати поняття "літературна мова та мова літератури".

2. Підібрати приклади найтиповіших помилок у мовленні та виявити їх причини.

Література

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Головин Б. Н. Основы культуры речи : учебник для вузов по спец. "Рус. язык и литература" / Б. Н. Головин. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1988. – 320 с.

Гриценко ТБ. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / ТБГриценко. – Вінниця, 2003. – 472 с.

Ильяш М. И. Основы культуры речи : учебное пособие / М. И. Ильяш. – К. : Вища школа, 1984. – 187 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1978. – 378 с.

Клімова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / К. Я. Клімова. – 2‑ге вид., випр. і доп. – К. : Ліра, 2007. – 240 с.

Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К., 1995. – 239 с.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.

Струганець Л. Теоретичні основи культури мови / Л. Струга­нець. – Тернопіль, 1997. – 125 с.
Тема 3. Стилі мови і мовлення в їх відношенні до культури мовлення (2 год.)

План

1. Культура мовлення і стилістика. Основні поняття стилістики.

2. Основні жанри стилів мови та їх мовно-граматичні ознаки.

3. Стилістика мови і стилістика мовлення.

4. Стилістика мовних ресурсів:


  • стилістичні можливості слова;

  • фразеологічні засоби стилістики.

5. Стилістичні порушення мовленнєвої культури.
Завдання

1. Обґрунтувати взаємозв’язок і взаємозалежність стилів мовлення з різними типами спілкування.

2. Дати визначення понять:

а) стилістика, стилі мови, стилі мовлення, норма, норма мов­лення, колорити, жанр;

б) історизми, архаїзми, неологізми, стилістично нейтральні слова, стилістично марковані, просторічні слова, діалектизми, жар­гонізми, специфічно-побутова, суспільно-політична, терміно­логічна, екзотична лексика, варваризми, арготизми, професіоналізми, лексика словесно-художнього зображення, пароніми, антоніми, метафори, метонімія, оксюморони.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олій­ник. – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

Голуб И. Б. Занимательная стилистика / И. Б. Голуб, Д. Э. Ро­зен­таль. – М. : Просвещение, 1968. – 206 с.

Гладиліна Г. Г. Питання мовленнєвої культури та стилістики / Г. Г Гладиліна, В. К. Сеніна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 304 с. – С. 17–23.

Ефимов А. И. Стилистка художественной речи / А. И. Ефимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 519 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1978. – 378 с.

Костомаров В. Г. Культура речи и стиль / В. Г. Костомаров. – М., 1960. – 71 с.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підруч­ник / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – К. : ЛДЛ, 1998. 176 с.

Єрмоленко СЯ. Синтаксис і стилістична семантика / СЯЄрмо­ленко. – К. : Наук. думка, 1982. – 210 с.
Модуль 2

Виразне читання в системі професійної педагогічної діяльності (4 год.)
Тема 4. Теоретичні основи виразного читання (2 год.)

План

1. Характеристика поняття "виразне читання" (Г.Артоболев­ський, Б. Найдьонов, М.Германова, К.Станіславський).

2. Розвиток і становлення виразного читання як самостійного виду мистецтва. Розвиток красномовства та ораторського мис­тецтва.

3. Вчення К.Станіславського про словесну дію. Основні вимоги щодо словесної дії.

4. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії.

5. Складові частини техніки мовлення: дихання, голос, дикція, орфоепія. Їх характеристика.

Завдання


  1. Дати визначення понять: виразне читання, класична декла­мація, красномовство, ораторське мистецтво, словесна дія, підтекст, дихання, голос, дикція, орфоепія.

  2. Виділити умови правильного дихання.

  3. Визначити показники досконалого професійного голосу та визначити його роль у словесній дії.

  4. Виписати найхарактерніші дефекти дикції, накреслити шляхи їх усунення.

  5. Написати причини порушення орфоепічних норм.

Література

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, АП. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філологічних факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с.

Клімова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / К. Я. Клімова. – 2‑ге вид., випр. і доп. – К. : Ліра, 2007. – 240 с.

Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.  : Вища школа, 2003. – 311 с.

Методика выразительного чтения : учебное пособие / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Никольская С. Т. Техника речи : методические рекомендации и упражнения для лекторов / С. Т. Никольская. – М. : Знание, 1978. – 80 с.Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.

Станіславський К. Робота актора над собою / К. Станіслав­ський. – К. : Мистецтво, 1952. – 495 с.

Єлісовенко ЮП. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення : навч. посіб. / ЮПЄлісовенко. – К. : Атіка, 2008. – 204 с.

Соловьева, Н. М. Практикум по выразительному чтению : учеб­ное пособие / Н. М. Соловьева.М. : Просвещение, 1976.94 с.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Завдання і вправи / Н. І. Тоцька. – К., 1995. – 297 с.Ораторське мистецтво : консп. лекцій / Т. Ю. Васильєв, Н. П. Оси­пова та ін. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 1997. – 90 с.

Ораторське мистецтво : посіб. для студентів / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. / за ред. проф. Н. П. Осипової. –
2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2006. – 144 с.


Стец В. А. Основи ораторського мистецтва : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Терно­піль : Економічна думка, 1998. – 60 с.

Черкашин О. І. Художнє слово на сцені : навч. посіб. / О. І. Чер­ка­шин. – К. : Вища шк., 1989. – 327 с.
Тема 5. Засоби логіко-емоційної виразності читання й мовлення (2 год.)

План

  1. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ), основні компоненти.

  2. Значення засобів логіко-емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователя.

  3.    Інтонація як мовне явище, її сутність і вивчення.

  4. Мовні такти – основна ланка органічного зв’язку компо­нентів виразності і системостворюючих відношень між ними.

  5. Паузи, їх роль і значення в мовленні. Види пауз.

  6. Функціональні особливості логічного наголосу.

  7. Мелодика мовлення, її значення для вираження змісту фрази.

  8. Темп мовлення, його значення в словесній діяльності.

  9. Позамовні засоби виразності (поза, жести, міміка).

Завдання

  1. Дати визначення понять: засоби логіко-емоційної вираз­но­сті, інтонація, паузи, логічні наголоси, мелодика, мовні такти, темп, тембр, поза, жести, міміка.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 384–420.

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, АП. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с

Методика выразительного чтения : учебное пособие / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.СоловьеваНМ. Практикум по выразительному чтению: учеб­ное пособие / Н. М. Соловьева.М. : Просвещение, 1976.94 с.

Багмут А. Й. Інтонація як засіб мовної комунікації / А. Й. Багмут, І. В. Борисик, Г. П. Олійник. – К., 1980. – 244 с.Винницький ВМ. Наголос у сучасній українській мові / В. М. Винницький. – К. : Рад. школа, 1984. – 160 с.

Жест и мимика в лекции / ТМНиколаева ; Общество "Знание" РСФСР. М. : [б. и.], 1972. – 37 с.
Модуль 3

Практичне використання засобів логіко-емоційної виразності читання (6 год.)
Тема 6. Підготовка твору до читання та аналізу його з дітьми (2 год.)

План

  1. Різниця між виразним читанням і художнім розповіданням. Вимоги до читання й розповідання.

  2. Визначення виховної, пізнавальної та художньо-естетичної вартості тексту.

  3. Підготовка твору до читання та аналізу його.

  4. Літературознавчий аналіз тексту.

  5. Дійовий аналіз твору.

  6. Підготовка творів для розповідання.

Завдання

  1. Законспектувати визначення понять: художнє читання, літе­ратурознавчий аналіз, дійовий аналіз, підтекст, наскрізна словесна дія, рефрен.

  2. Написати засоби творення образів. Навести приклади із творів художньої літератури (автор, назва твору, уривок із тексту, зміст якого характеризує образ персонажу).

  3. Виписати етапи наскрізної словесної дії.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 393.

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, А. П. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с

Методика выразительного чтения : учебное пособие / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С. 161–184.

Соловьева НМ. Практикум по выразительному чтению : учеб­ное пособие / Н. М. Соловьева.М. : Просвещение, 1976.94 с.
Тема 7. Читання й розповідання творів різних за жанрами (2 год.)

План

1. Читання й розповідання оповідань. Види оповідань.

2. Жанрові особливості казок. Особливості виконання казки у відповідності з її видами, жанровими особливостями.

3. Особливості виконання поетичних творів:


  • ритм як художній засіб;

  • системи віршування;

  • основні стопи силабо-тонічного вірша.

4. Особливості виконання байки. Передача характерних рис людей під час читання.

5. Вимоги до читання моралі байки.Завдання

  1. Дати визначення понять: оповідання, оповідь, розповідь, казка, зачин, кінцівка, вірш, силабічна система, силабо-тонічна, тонічна системи віршування, хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест, строфа, байка.

  2. Виписати зачини казок. Визначити їх мету.

  3. Написати приклади силабо-тонічних віршів на кожну стопу (хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест).

  4. Виділити основні ознаки байки.

Література

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, А. П. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / А  Й. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с.

Методика выразительного чтения : учебное пособие / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С. 184–200.


Тема 8. Читання нарисів, науково-популярних статей. Публічні виступи (2 год.)

План

1. Спільне і відмінне між нарисами та оповіданнями.2. Особливості підготовки і читання нарисів, науково-попу­ляр­них статей.

3. Послідовність аналізу тексту.

4. Публічні виступи, їх жанри.

5. Специфіка публічного виступу та особливості його структури. Особливості підготовки виступу.6. Основні прийоми встановлення контакту з аудиторією під час публічного виступу.

7. Сутність понять "полеміка", "диспут", "дискусія", "дебати" та їх місце і роль у повсякденному житті.

Завдання

  1. Дати визначення понять: нариси, науково-популярні статті, виразне читання, логічний аспект, публічний виступ, доповідь, про­мова, бесіда, лекція, репортаж, полеміка, диспут, дискусія, дебати.

  2. Виділити спільне і відмінне між нарисами та оповіданнями.

  3. Визначити вольові та емоційно-динамічні якості, які необ­хідні мовцю-педагогу в процесі виступів полемічного характеру.

Література

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С. 203.

Карнегі Д. Учись виступати публічно і впливати на широке коло людей / Дейл Карнегі. – К., 2000.

Ораторське мистецтво : консп. лекцій / Т. Ю. Васильєв, Н. П. Оси­пова та ін. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 1997. – 90 с.

Ораторське мистецтво : посібник для студентів / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. / за ред. проф. Н. П. Осипової. –
2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2006. – 144 с.


Стец В. А. Основи ораторського мистецтва : навч. посіб. –В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Терно­піль : Економічна думка, 1998. – 60 с.
Тематика лабораторних занять (22 год.)
Модуль 1. Теоретичні основи культури мовлення (2 год.)
Тема 1. Виконання творчих завдань з текстами різних стилів мовлення (2 год.)

Завдання:

  1. перекласти текст професійної тематики з російської на українську мову;

  2. визначити функціональний стиль тексту, особливості його лексики;

  3. виділити, з якими труднощами під час перекладу ви зустрілися;

  4. позначити фонетичні зміни у словах під час перекладу з російської на українську мову. Обґрунтувати їх.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навчальний посібник / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 5–136.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олій­ник. – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

Голуб И. Б. Занимательная стилистика / И. Б. Голуб, Д. Э. Ро­зен­таль. – М. : Просвещение, 1968. – 206 с.

Гладиліна Г. Г. Питання мовленнєвої культури та стилістики / Г. Г. Гладиліна, В. К. Сеніна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 304 с. – С. 17–23.

Ефимов А. И. Стилистка художественной речи / А. И. Ефимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 519 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1978. – 378 с.Костомаров В. Г. Культура речи и стиль / В. Г. Костомаров. – М., 1960. – 71 с.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підруч­ник / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – К. : ЛДЛ, 1998. 176 с.

Єрмоленко СЯ. Синтаксис і стилістична семантика / СЯЄр­мо­ленко. – К. : Наук. думка, 1982. – 210 с.
Модуль 2. Виразне читання в системі професійної педаго­гіч­ної діяльності (6 год.)
Тема 2. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії (4 год.)

Завдання 1

  1. Підготувати та провести вправи – тренаж для опанування та розвитку:

  • фонаційного дихання;

  • чіткої дикції;

  • розмовного педагогічного голосу.

Примітка:

Система вправ повинна включати не менше п’яти позицій.

Завдання 2

Користуючись словником, позначити наголоси на словах: адже, апостроф, діалог, видання, пізнання, одного, вимова, черговий, оди­надцять, близький, сторінок (у множині), вірші, гуртожиток, навчання, читання, завдання.

Завдання 3

Промовити слова: веселий, добре, сонце, змія, голубий, знаєш так, щоб вимовою їх передати: 1) радість, 2) тривогу, 3) схви­льо­ваність, 4) відчай, 5) розчарування.

Завдання 4

Переписати, поставити наголоси, пояснити значення і функ­ціонування наведених пар слів і визначити роль наголосу. З ви­ді­леними словами побудувати речення.

Атлас – атлас, броня – броня, заняття – заняття, запал – запал, судно – судно, західний – західний, лікарський – лікарський, правильний – правильний, малиновий – малиновий, вершковий‑ вершковий, гладкий-гладкий, батьківщина – батьківщина, адресний – адресний, шкода – шкода, прошу – прошу, верхом – верхом, видання – видання, зараз – зараз, видати – видати, туга – туга, ніде – ніде, нікуди – нікуди, ніколи – ніколи.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 354–384.

Виразне читання : навчальний посібник для філологічних факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с

Клімова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб для студ вищих навч. закладів / К. Я. Клімова. – 2‑ге вид., випр. і доп. – К. : Ліра, 2007. – 240 с.

Никольская С. Т. Техника речи : метод. рекомендации и упраж­нения для лекторов / С. Т. Никольская. – М. : Знание, 1978. – 80 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.Станіславський К. Робота актора над собою / К. Станіслав­ський. – К. : Мистецтво, 1952. – 495 с.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Завдання і вправи / Н. І. Тоцька. – К., 1995. – 297 с.


Тема 3. Засоби логіко-емоційної виразності читання й мовлення (2 год.)

Завдання

1. Членування тексту на мовні такти. Відтворення свого ставлення через інтонацію, міміку і жести у словесній дії до подій у текстах різних жанрів.2. Оптимальні шляхи і способи визначення логічних наголосів у єдності з мелодикою і темпом.

3. Шляхом тренування виробити навички читання одного й того ж тексту (фрази у контексті) з різними підтекстами (наприклад: "розпочався дощ" – обурення, здивування, незадоволення, радість, розчарування, натяк, застереження, висновок та ін.).

Підготувати 2-3 тексти різних за жанрами.

Питання для обговорення:

  • З’ясувати, як впливає уміння бачити зображені автором події, факти, обставини, дійові особи на визначення суб’єк­тив­но‑об’єктивного ставлення до них.

  • Методи пошуків потрібної інтонації.

  • Значення емоційної функції наголошених слів для передачі емоційного заряду мовлення.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 384–395.

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, А. П. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Кап­ська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с.

Методика выразительного чтения : учебное пособие / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С. 56–125.
Модуль 3. Практичне використання засобів логіко-емоційної виразності читання (14 год.)
Тема 4. Підготовка твору до читання та аналізу його з дітьми (4 год.)

Завдання 1

1. За Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" вибрати художній твір для читання та аналізу його з дітьми конкретної вікової групи.

2. Визначити ідейно-виховну, пізнавальну та художньо-естетичну цінність твору.

3. Окреслити завдання читця та аналізу твору з дітьми.

4. Виконати літературознавчий аналіз тексту:


  • відомості про автора, осмислення контексту;

  • визначення теми, жанрових особливостей, форми викладу;

  • композиція і сюжет твору, з'ясування суті рефрену;

  • позасюжетні елементи;

  • аналіз образів твору;

  • засоби творення образів і прийоми типізації;

  • аналіз естетичних якостей твору;

  • розкриття підтексту;

  • визначення головної мети читання та аналізу тексту з дітьми.

5. Виконати дійовий аналіз твору:

  • розчленування твору на частини;

  • підбір заголовку до кожної частини;

  • визначення перспективного творчого завдання до кожної частини;

  • написання мовної партитури.

Завдання 2

Читання та аналіз твору в аудиторії.Питання для обговорення

  • Роль рефрену при аналізі твору.

  • Роль пейзажу у розкритті образів твору.

  • Значення дійового аналізу для окреслення завдань словесної дії, розкриття підтексту.

  • Характерні особливості партитури тексту байки, лірики, прози.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 393.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с. – 390–405.

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, А. П. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Кап­ська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с

Методика выразительного чтения : учеб. пособ. / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С.161–184.
Тема 5. Читання й розповідання творів різних за жанрами (6 год.)

Заняття 1. Художнє розповідання (2 год.)

Мета: висвітлити поняття художнього розповідання та навчити студентів розповідати власні художні твори.

Питання для обговорення

1. Що таке художнє розповідання?

2. Як готуватися до художнього розповідання (послідовність роботи).

3. Підготувати художню розповідь (якийсь епізод з власного життя, випадок, обставини тощо). Тривалість розповіді 5–7 хв.

Методичні вказівки

На перші два питання студенти готують відповіді на основі опрацьованої методичної літератури. Щодо третього – слід узяти до уваги, що розповідь повинна бути повчальною, цікавою, справляти на слухачів позитивне враження, емоційною і грамотною.

Заняття 2. Виразне читання байки (2 год.)

Мета: навчити студентів виразно читати байки, передбачені Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі".

Питання для обговорення:

1. Байка як літературний жанр, її визначення, особливості побудови й образного відтворення дійсності, основні ознаки байки.

2. Байки передбачені для ознайомлення дітей кожної вікової групи.

3. Основні положення статті Буяльського Б. "Байка" // Буяль­ський Б. А. Поезія усного слова: Азбука виразного читання : книга для вчителя. – 2‑ге вид., доп. – К. : Рад. шк., 1990. – 255 с. – С. 101–113.

4. Виразне читання байки.

5. Аналіз байки:  • композиція;

  • визначення ідейного змісту;

  • поділ на частини;

  • мова автора і мова алегоричних героїв;

  • читання моралі.

Методична вказівка:

Підготувати байку для виразного читання, зробити партитуру, прочитати напам’ять.Заняття 3. Читання віршованих творів (2 год.)

Мета: навчити студентів виразно читати віршовані твори.

Питання для обговорення

1. Які особливості віршованої мови? Види віршованих художніх творів.

2. Специфіка виразного читання віршів, пісень і дум.

3. Система віршування.Завдання:

1. За Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" вибрати поетичний твір для читання та аналізу його з дітьми конкретної вікової групи.

2. Виконати літературознавчий та дійовий аналіз вірша.3. Визначити систему віршування, а для силабо-тонічного вірша – стопу.

4. Визначити лірику вірша.

5. Виразно прочитати вірш напам'ять.

Орієнтовний план аналізу вірша


  • Відомості про автора.

  • Особливості лірики (громадська, філософська, інтимна, пейзажна).

  • Ідея, аналіз естетичних якостей твору.

  • Композиція (якщо є).

  • Образи, символи (якщо є).

  • Художні засоби.

  • Система віршування.

  • Віршований розмір, рима.

  • Наявність звукових повторів (асонанс, алітерація), їх значення.

  • Визначення головної мети читання та аналізу тексту з дітьми.

  • Його актуальність на сьогодні.

Література

Выразительное чтение : учебное пособие для пед. училищ / ЛАГорбушина, А. П. Николаичева. – М. : Просвещение, 1978. 176 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с

Методика выразительного чтения : учебное пособие / под общ. ред. Т. ФЗавадской. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С. 184–200.Поливач В. Чи знаєте ви байки Леоніда Глібова / Валентина Поливач // УМЛШ. – 2005. – 38–39 жовтня. – С. 34–36.

Черкашин О. І. Художнє слово на сцені : навч. посіб. / О. І. Черкашин. – К. : Вища шк., 1989. – 327 с.
Тема 6. Читання нарисів, науково-популярних статей (2 год.)

Завдання

  1. Проаналізувати дві науково-популярні статті і здійснити їх риторичний аналіз.

  2. Зробити переклад наукової статті з російської мови на українську і підготувати власний виступ на підставі її змісту.

Питання для обговорення:

  • назвіть основні ознаки наукового стилю;

  • чи застосовуються невербальні засоби мовлення під час читання науково-популярних статей?

  • які труднощі виникли під час перекладу. Назвіть їх і запропонуйте ефективні методи і прийоми з метою їх усунення.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 393.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. – С. 203.
Тема 7. Публічні виступи, їх жанри (2 год.)

Завдання

  1. Підготуватись до проведення диспуту на одну із тем. "Пси­хо­лого-педагогічні причини лихослів’я та особливості його прояву у дитячому середовищі", "Молодіжний сленг – мовна норма чи її порушення":

  • самостійне осмислення проблеми та її основних аспектів;

  • підготувати необхідну та достатню інформацію про суть проблеми;

  • підготувати відповідний інформаційний матеріал для підтвердження своїх думок і суджень.

  1. Проаналізувати особливості проведення полеміки в аудиторії.

  2. Визначити вольові та емоційно-динамічні якості, які необ­хідні мовцю-педагогу в процесі виступів полемічного характеру.

Питання для обговорення:

  • основні вимоги до промовця;

  • врахування аудиторії;

  • особливості методів активізації учасників полеміки та основні функції ведучого дискусії.

Аналіз проведення диспуту:

  • доцільність вибору та постановки теми диспуту;

  • якість підготовки до диспуту (вивчення матеріалу з теми, ознайомлення з літературою, консультації, обмін думками, зосере­джен­ня уваги на провідній меті та аспектах диспуту);

  • організаційна робота з підготовки до диспуту (психолого-педагогічна мотивація доцільності обраної теми диспуту, визна­чен­ня часу та місця проведення, підготовка наочності, ТЗН, тематичної символіки);

  • дотримання вимог до проведення диспуту;

  • зміст диспуту (глибина знань проблеми диспуту, основних теоретичних положень із теми диспуту відомих учених, письмен­ни­ків, діячів інших сфер науки та культури, теоретична та практична значущість теми диспуту, логіка та доказовість думок, зосеред­жен­ня уваги на головному, істотному; самостійність висновків, узагаль­нень, етика поведінки учасників диспуту);

  • процедура проведення диспуту (постановка питань, мобілі­зація та активізація уваги; дотримання такту та культури узагаль­нення різних думок, суджень);

  • роль викладача в диспуті (провідна, непомітна, опосеред­кована, невимушена, авторитарна);

  • дотримання правил диспуту;

  • підбиття підсумків диспуту (оцінка правильності розуміння та коментування теми, її провідних ідей та аспектів; активність і самостійність суджень студентів; уміння підкріплювати прикладами ті чи інші положення, судження, пов'язувати їх із життям су­спільства).

Література

Гаспарова М. Ораторське мистецтво древньої Греції / М. Гас­па­­рова, В. Борухович. – Москва : Художня література, 1985.

Карнегі Д. Учись виступати публічно і впливати на широке коло людей / Дейл Карнегі. – К., 2000.

Ораторське мистецтво : консп. лекцій / Т. Ю. Васильєв, Н. П. Оси­­пова та ін. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 1997. – 90 с.

Ораторське мистецтво : посібник для студентів / Н. П. Оси­пова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. проф. Н. П. Осипової. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2006. – 144 с.

Стец В. А. Основи ораторського мистецтва : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Терно­піль : Економічна думка, 1998. – 60 с.

Томан Іржі. Мистецтво говорити / Іржі Томан. – К., 1998.
Самостійна робота (48 год.)
Модуль 1. Теоретичні основи культури мовлення (20 год.)
ТЕМА 1. Предмет і завдання курсу "Культура мовлення та виразне читання" (2 год.)

Завдання

1. Написати визначення понять: "мова", "мовлення", "мовлен­нє­ва діяльність", "ораторське мистецтво", "красномовство", "куль­тура мовлення", "виразне читання".

2. Схематично показати міжпредметні зв’язки "Культури мов­лення та виразного читання" з іншими дисциплінами.

Література

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с.

Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії : посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К., 1995. – 239 с.

Культура української мови : довідник / за ред. ВМ. Руса­нівського. – К. : Либідь, 1990. 304 с.

Струганець Л. Теоретичні основи культури мови / Л. Стру­га­нець. – Тернопіль, 1997. – 125 с.

Ораторське мистецтво : консп. лекцій / Т. Ю. Васильєв, Н. П. Оси­пова та ін. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1997. – 90 с.

Ораторське мистецтво : посібник для студентів / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. / за ред. проф. Н. П. Осипової. –
2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2006. – 144 с.

ТЕМА 2. Культура мовлення як предмет вивчення нової лінгвістичної літератури (4 год.)

Завдання

1. Охарактеризувати і проаналізувати поняття літературна мова та мова літератури.

2. Підібрати приклади найтиповіших помилок у мовленні та виявити їх причини.

Література

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д.  І. Ганич, І. С. Олій­ник. – К., 1985. – 360 с.

Словник української мови : в 11 т. – К., 1970 –1980.

Українська мова : енциклопедія. – К., 2000. – 750 с.
ТЕМА 3. Теоретичні передумови розуміння культури мовлення (6 год.)

Завдання

  1. Визначити спільність і відмінність понять "мова" і "мов­лення".

  2. Законспектувати функції мови і мовлення, основні різновиди мовлення.

  3. Обґрунтувати взаємозв’язок понять "мова" й "мовлення" з поняттями "мовна діяльність" ("словесна дія"), "текст", "зміст тексту".

Опрацювати літературу:

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

Богуш А М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від наро­дження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с.

Струганець Л. Теоретичні основи культури мови / Л. Струга­нець. – Тернопіль, 1997. – 125 с.
ТЕМА 4. Комунікативні ознаки культури мовлення (4 год.)

Завдання

Виписати комунікативні ознаки культури мовлення: правиль­ність, точність, логічність, чистота, доречність, багатство і різнома­нітність, достатність і ясність, виразність. Охарактеризувати їх.

Література

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
ТЕМА 5. Стилі мови й мовлення в їх відношенні до культури мовлення (4 год.)

Завдання

Обґрунтувати взаємозв’язок і взаємозалежність стилів мов­лен­ня з різними типами спілкування.

2. Дати визначення понять:а) стилістика, стилі мови, стилі мовлення, норма, норма мов­лення, колорити, жанр;

б) історизми, архаїзми, неологізми, стилістично нейтральні слова, стилістично марковані, просторічні слова, діалектизми, жаргонізми, специфічно-побутова, суспільно-політична, терміно­логіч­на, екзотична лексика, варваризми, арготизми, професіона­ліз­ми, лексика словесно-художнього зображення, пароніми, антоніми, метафори, метонімія, оксюморони.

Опрацювати літературу

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 5–136.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олій­ник. – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1978. – 378 с.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підруч­ник / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
Модуль 2. Виразне читання в системі професійної педагогічної діяльності (10 год.)
ТЕМА 6. Теоретичні основи виразного читання (2 год.)

Завдання:

  1. Дати визначення понять: виразне читання, класична декла­ма­ція, красномовство, ораторське мистецтво, словесна дія, під­текст, дихання, голос, дикція, орфоепія.

  2. Законспектувати та проаналізувати значення перших тео­ре­­тичних положень з теорії красномовства (Ф.Прокопович, Г.Сковорода, М.Ломоносов та ін.).

Література

Виразне читання : навч. посіб. для філол. факультетів / АЙ. Капська. – К. : Вища школа, 1986. – 168 с.

Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.  : Вища школа, 2003. – 311 с.

Ораторське мистецтво : консп. лекцій / Т. Ю. Васильєв, Н. П. Оси­­пова та ін. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 1997. – 90 с.

Ораторське мистецтво : посібник для студентів / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. / за ред. проф. Н. П. Осипової. –
2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2006. – 144 с.


Стец В. А. Основи ораторського мистецтва : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Терно­піль : Економічна думка, 1998. – 60 с.
ТЕМА 7. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії (4 год.)

Каталог: dspace -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
123456789 -> Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку Навчально-методичний комплекс Укладач
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
123456789 -> Навчальний посібник д ля студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге видання
123456789 -> Практикум Посібник Ніжин-20 12 (075. 8)
123456789 -> М. П. Бойко Є. Ф. Венгер О. В. Мельничук
123456789 -> Практикум посібник Ніжин-2012 (075. 8)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка