Навчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14


Додаток Робоча навчальна програма до дисципліниСторінка5/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.71 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8
Додаток
Робоча навчальна програма до дисципліни
(чинна на 2005/06 навчальний рік)
І. Мета і завдання дисципліни “ІСТОРІЯ вітчизняних СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ І ВЧЕНЬ”, ЇЇ місце у навчальному процесі


2.1. Мета курсу

Загальною метою курсу є поглиблення знання студентів щодо історії розвитку соціологічних ідей в України.Безпосередньою метою курсу є: оволодіння студентами знань з історії розвитку вітчизняного протосоціологічного і власне соціологічного знання, усвідомлення специфіки українських соціологічних теорій, які є складовими світової соціологічної науки.
2.2. Завдання курсу

Сформувати у студентів системне уявлення про українську прото- і власне соціологічну науку, закономірності її розвитку, специфіку соціально-культурної та історичної детермінації.

Безпосередніми завданнями курсу є: засвоєння основних понять та категорій курсу; вивчення специфіки протосоціологічних та власне соціологічних вітчизняних теорій та вчень; з’ясування причин певної специфічності вітчизняної соціологічної рефлексії; ознайомлення з загальними векторами подальшого розвитку соціологічної думки в Україні.
2.3. Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна “Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень” є однією з базових, передбачених освітньо-професійною програмою, яка затверджена ОПП Міносвіти України 16.03.2000, Прот. № 9.

Ця навчальна дисципліна викладається студентам освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Соціологія". Дисципліна, у свою чергу, входить у якості складової до курсу „Історія соціологічних теорій і вчень”.
2.4. Вимоги до знань і вмінь.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти відтворювати основні риси базових вітчизняних соціологічних концепцій, критично їх оцінювати; мати навички інтерпретації взаємозв’язку цих концепцій з історичним, культурним та теоретичним контекстом.Студенти також повинні опанувати: категоріальний і понятійний апарат навчальної дисципліни, володіти базовими знаннями з історії соціології певного періоду; вміти працювати з творами вітчизняних соціологів, філософів, психологів; зберігати толерацію та коректно захищати свою позицію в теоретичній дискусії; самостійно відшуковувати, накопичувати і використовувати наукову інформацію за тематикою курсу.
ІІ. РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ, ЇЇ ОБСЯГ І ФОРМИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Загалом – 90 годин. У тому числі:

Лекційні заняття – 18 годин

Семінарські заняття – 18 годин

Самостійна робота студента – 27 годин

Індивідуальні заняття студентів

за індивідуальними завданнями (І.З.) – 27 годин
За кредитно-модульною системою:

Національних залікових кредитів – 2,5

Кредитів ECTS – 2,5

Змістових модулів (Зм. модулів) – 9

Залікових модулів – 3


Назва змістового модуля

Кількість годин

Форма

контролю

Загалом

з них

Лекції

Семінарські

заняття

СРС

ІЗ

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль 1.

Вступ до дисципліни. Формування української

протосоціологічної думки

1

2

3

4

5

6

7

Зм. модуль 1. Предметна сфера, об’єкт та пробле­матика дисципліни

10

2

2

3

3

Опитуван­ня, допо­віді, ви­ступи з тезами ре­фератів, перевірка ІЗ,

модуль­ний конт­рольЗм. модуль 2. Протосоціологічні ідеї та соціальні факти часів Київської Русі

10

2

2

3

3

Зм. модуль 3. Соціетальна проблематика і протосоціологія Козацької доби

10

2

2

3

3

Загалом за заліковим модулем – 30 години

Заліковий модуль 2

Українська протосоціологія XVII-XVIIІ cт.

Зм. модуль 4. Специфіка протосоціології Григорія Сковороди

10

2

2

3

3

Опитуван­ня, допо­віді, ви­ступи з тезами ре­фератів, перевірка ІЗ,

модуль­ний конт­рольЗм. модуль 5. Вітчизняні соціо­культурні процеси XVII- кінця XVIIІ cт., їх вплив на національну свідомість

10

2

2

3

3

Загалом за заліковим модулем – 20 годин

Заліковий модуль 3

Українська академічна соціологія

Зм. модуль 6. Вітчизняні соціо­логічні рефлексії початку-середини ХІХ ст.

10

2

2

3

3

Опитуван­ня, допо­віді, ви­ступи з тезами

1

2

3

4

5

6

7

Зм. модуль 7. Українська соціо­логія кінця ХІХ – початку ХХ ст.

10

2

2

3

3

рефератів, перевірка ІЗ, модуль­ний конт­роль

Зм. модуль 8. Українська радянська, пострадянська і еміграційна соціологія.

10

2

2

3

3

Зм. модуль 9. Суспільна трансформація як джерело сучасної соціологічної тематики

10

2

2

3

3

Загалом за заліковим модулем – 30 годин

Разом за дисципліною

90

18

18

27

27

Підсумкова – за ре­зультатами мо­дульних контро­лівIІІ. БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ знань

з навчального модуля
При підготовці до конкретного семінарського заняття студент мусить зосередитися на одній з пропонованих форм академічної активності (також дивись п. VІІ).

Засоби контролю знань студентів з дисципліни “Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень” включають:Поточний контроль за змістовим модулем забезпечується проведенням опитування (письмового та усного) під час семінарських занять, прослухування доповідей, оцінки якості відповідей, розв’язання проблемних питань.

Індивідуальні завдання. ІЗ - це завершена теоретична робота студента у межах поточного залікового модуля, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних у процесі лекційних та семінарських занять, охоплює один або кілька змістових модулів.

Типове ІЗ може протікати шляхом написання студентом творчої роботи (реферату, статті, тез до виступу на конференції) за запропонованою тематикою. Мета ІЗ - самостійне вивчення студентами частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосовування знань студентів з навчального курсу і розвиток навичок самостійної роботи.Принципова схема виконання ІЗ – студент, ознайомившись з переліком тем рефератів, запропонованих у цій Програмі, обирає одну за кожним заліковим модулем (загалом – три). Реферат здає на перевірку викладачеві, тези з нього заслухуються на семінарському занятті.

Модульний контроль проводиться на індивідуальному занятті або останньому семінарі за даним заліковим модулем. Модульний контроль здійснюється автоматично – у разі принаймні задовільної академічної активності студента впродовж залікового модуля. У іншому випадку - у разі незадовільної або відсутньої академічної активності - шляхом тестового опитування (питання до тестів – дивись нижче).
Додаткові роз’яснення для якісного виконання ІЗ

(за реферативною формою)

Реферат – письмова самостійна робота студента за встановленою тематикою. Має мету огляду фрагменту певного змістового модуля з позицій даної дисципліни. Вимагає від студента вміння творчо працювати з літературними джерелами.

Реферат має включати титульний аркуш, зміст, висновки, список використаних джерел. Вимоги оформлення посилань, цитат, таблиць і рисунків – загальнонаукові (див. бюлетені ВАК України). Обсяг реферату – 10-20 аркушів А4. Чистовий варіант реферату подається на перевірку у переплетеному стані – скажімо, швидкозшивачем.

Найбільш доцільною є побудова реферату з двох розділів – у першому студент має довести своє вміння опрацьовувати літературні джерела за даною темою, у другому – творчо мислити, виявляти аналітико-синтетичні якості мислення, простежуючи, наприклад, соціальні, культурні аналогії минулого і сучасності.

Захист реферату передбачає попередню перевірку його викладачем і виступ з тезами на семінарському занятті.Потрібно добре усвідомити, що підготовка реферату – робота творча, побудована на власному креативному пошуці, внаслідок якого студент-дослідник формулює власні припущення, умовиводи тощо. Ця робота не має нічого спільного з копіюванням чужого тексту з Інтернету або електронних (чи будь-яких інших) носіїв інформації. У випадку підозри щодо такої несумлінності студента викладач буде змушений у співбесіді перевірити, чи вільно володіє студент матеріалом, який викладений у тексті під назвою “реферат”, може його відтворити тощо. Якщо це відбудеться, то такий текст оцінюватися не буде – це варто пам’ятати. До того ж факт плагіату з Інтернету легко перевірити за допомогою програми “Антиплаг” або аналогічних.

Наукова стаття і виступ на конференції – передбачають ініціативність і достатньо високу академічну активність студента. При наявності у студента бажання висвітлити нові або недостатньо актуалізовані в навчальній програмі курсу проблеми, він може проконсультуватися з викладачем, чітко означити попередню назву статті.

При цьому студентові потрібно познайомитися з формальними вимогами до наукових статей, висунуті ВАК України. Термін написання статті – до трьох тижнів. Як правило, ця робота проводиться після одного чи кількох виступів з рефератами або ґрунтовного опрацювання літератури за курсом. Після написання статті для її публікації студентові необхідно отримати на неї рецензію, належним чином оформити і направити до редакції наукового видання (бажано фахового). На всіх етапах підготовки статті необхідна консультативна допомога викладача студентові гарантується.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет управління
Кафедра соцІоЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка