Навчально-методичний посібник з курсу "методика викладання іноземних мов"Сторінка1/6
Дата конвертації14.11.2018
Розмір0.5 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ


“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ”

ОСТРОГ – 2004
ЗМІСТ

Мета і завдання курсу

Тематика лекційних занять

Тематика семінарських занять

Тести

Навчальний рейтинг з дисципліниЗавдання до контрольної роботи та іспиту

Метою курсу “Методика викладання іноземних мов” є засвоєння студентами теорії й практики викладання іноземної (англійської) мови в середніх навчальних закладах, формування і розвиток професійної компетенції майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов.
Завдання курсу “Методика викладання іноземних мов”:
- ознайомити студентів з головними компонентами теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити їх використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання;

- розкрити студентам сучасні тенденції в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном;

- показати суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;- сформувати у студентів під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи в галузі навчання іноземних мов;

 • залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.


Після закінчення вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов;

  • характеристики методики викладання іноземних мов як науки;

  • складові частини методики навчання іноземних мов як системи;

  • основні методи навчання іноземних мов;

  • основи теорії формування граматичних мовленнєвих навичок;

  • основи теорії формування лексичних мовленнєвих навичок;

  • основи теорії формування слухово-вимовних мовленнєвих навичок;

  • основи теорії формування навичок техніки письма;

  • основи теорії формування навичок техніки читання;

  • основи теорії формування вміну аудіювання;

  • основи теорії формування вмінь читання;

  • основи теорії формування вмінь говоріння;

  • основи теорії формування соціокультурної компетенції;

  • основи теорії планування класної і позакласної роботи з іноземної мови;

  • основи теорії організації класної і позакласної роботи з іноземної мови;

  • основи теорії контролю та оцінювання у навчанні іноземної мови;

  • основи теорії формування навчальної компетенції.


Після закінчення вивчення курсу студенти повинні вміти реалізовувати:

 • комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, тобто вміння кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми й засоби навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

 • виховну функцію, тобто вміння вирішувати завдання морального, культурно-естетичного й трудового виховання учнів засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання;

 • розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням;

 • освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні уміннями вчитися, розширювати свій світогляд, пізнавати себе та іншу систему понять, через яку можуть усвідомлюватися усі інші явища.


Після закінчення вивчення курсу студенти повинні бути здатні здійснювати:

 • гностичну функцію, тобто аналізувати професійну й навчальну діяльність учнів, добирати підручники та посібники, прогнозувати труднощі засвоєння учнями мовного і мовленнєвого матеріалу, а також оволодіння мовленнєвою діяльністю, вивчати та узагальнювати досвід інших учителів у галузі навчання іноземних мов;

 • конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати і творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання; планувати навчально-комунікативну діяльність учнів на уроці та в позакласній роботі; здійснювати у комплексі різні види індивідуалізації навчання іноземної мови: мотивуючий, регулюючий, розвиваючий, формуючий;

 • організаторську функцію (в органічному зв’язку з гностичною та конструктивно-плануючою функціями), тобто реалізовувати плани (поурочні, серії уроків, позакласних заходів) з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв’язувати методичні завдання у процесі навчання і виховання з урахуванням провідних характеристик учнів певного навчального закладу, вносити до планів методично-правильні корективи з метою досягнення бажаного результату, виходячи з цілей навчання іноземної мови в конкретному типі навчального закладу.


Місце дисципліни в університетському курсі. Курс “Методика викладання іноземних мов” тісно пов’язаний з педагогікою, загальною та віковою психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою, історією та культурою англомовних країн тощо.

Час на викладання предмету складає 64 години. З них 30 годин відведено на лекційні заняття і 34 години – на практичні.Контроль за рівнем знань, навичок і умінь студентів здійснюється на практичних заняттях і під час контрольної роботи, яка проводиться у формі теоретично обґрунтованого і поданого у формі ділової гри фрагменту уроку, а також іспиту.

Зміст

лекційного курсу
ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)


 1. Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

 • Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.

 • Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов.

 • Державний освітній стандарт з іноземної мови.

 • Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.

 1. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками.

 • Методика навчання іноземних мов та її завдання.

 • Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.

 • Зв’язок методики з лінгвістикою, психологією, педагогікою, психолінгвістикою, історією мови.ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (2 год.) 1. Поняття “система навчання” та її зміст.

 2. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

 3. Цілі навчання – практична, виховна, освітня, розвиваюча.

 4. Зміст навчання – іншомовна комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція.ЛЕКЦІЯ 3. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (2 год.)


 1. Принципи навчання. Дидактичні та методичні принципи.

 2. Методи навчання – демонстрація, пояснення, організація вправляння.

 3. Засоби навчання. Основні та допоміжні засоби. Засоби для вчителя та учня. Технічні та нетехнічні засоби.


ЛЕКЦІЯ 4. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.) 1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування.

 2. Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземної мови.

 3. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення.


ЛЕКЦІЯ 5. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної фонетичної компетенції.

 2. Фонетичний мінімум.

 3. Вимоги до вимови учнів.

 4. Навчання звуків іноземної мови.

 5. Навчання інтонації іноземної мовиЛЕКЦІЯ 6. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год). 1. Вимоги програми до формування іншомовної лексичної компетенції.

 2. Активний, пасивний і потенційний словниковий запас учнів.

 3. Засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу.

 4. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника.

 5. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями пасивного словника.ЛЕКЦІЯ 7. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.) 1. Вимоги програми до формування граматичної компетенції.

 2. Активний і пасивний граматичні мінімуми.

 3. Характеристика граматичних навичок мовлення.

 4. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

 5. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

 6. Ознайомлення з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.

 7. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.


ЛЕКЦІЯ 8. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.) 1. Вимоги програми до формування іншомовної аудитивної компетенції.

 2. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 3. Труднощі аудіювання.

 4. Етапи навчання аудіювання.

 5. Системи вправ для навчання аудіювання.ЛЕКЦІЯ 9. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.) 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні.

 2. Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 3. Загальна характеристика діалогічного мовлення як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 4. Навчання діалогічного мовлення.

 5. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.ЛЕКЦІЯ 10. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні.

 2. Суть і характеристика монологічного мовлення.

 3. Мовні особливості монологічного мовлення.

 4. Етапи навчання монологічного мовлення.

 5. Система вправ для монологічного мовлення.ЛЕКЦІЯ 11. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у читанні.

 2. Суть читання та його психофізіологічні механізми.

 3. Характер текстів для читання.

 4. Труднощі навчання читання іноземною мовою.

 5. Навчання техніки читання.

 6. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. Види читання.

 7. Читання як засіб навчання та його зв’язок з іншими видами МД.ЛЕКЦІЯ 12. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ (2 год.)


 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у письмі.

 2. Письмо і писемне мовлення.

 3. Вимоги до базового рівня володіння письмом.

 4. Психолінгвістичні механізми письма.

 5. Навчання техніки письма.

 6. Етапи навчання писемного мовлення.

 7. Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 8. Письмо як засіб навчання та контролю.


ЛЕКЦІЯ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)


 1. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях.

 2. Планування навчального процесу з іноземної мови.

 3. Вимоги до уроку іноземної мови.

 4. Типи і структура уроків іноземної мови.

 5. Аналіз уроку іноземної мови.ЛЕКЦІЯ 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)


 1. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови.

 2. Інтенсивне навчання іноземної мови.

 3. Контроль у навчанні іноземної мови.

 4. Позакласна робота з іноземної мови.


ЛЕКЦІЯ 15. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)


 1. Класифікація методів навчання іноземних мов.

 2. Перекладні методи.

 3. Прямі методи.

 4. Усний метод Гарольда Пальмера.

 5. Методична система навчання читання Майкла Уеста.

 6. Аудіо-лінгвальний метод.

 7. Аудіо-візуальний метод.

 8. Сугестивний метод.

 9. Комунікативний метод.

 10. Метод повної фізичної реакції.

 11. Драматико-педагогічний метод.

 12. “Мовчазний” метод.

 13. Груповий метод.

Практичні заняття

Практичне заняття 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
1.Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.

Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов.

Державний освітній стандарт з іноземної мови.

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.

2.Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками.

Методика навчання іноземних мов та її завдання.

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.

Зв’язок методики з лінгвістикою, психологією, педагогікою, психолінгвістикою, історією мови.


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 6 – 36.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 9-18.
Інші джерела:

Гез Н.И., Ляховицкий М.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник. - М.: Высш. шк, 1982. – С. 4 - 42.

Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Пробл. и перспективы: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2103 “Иностр. яз.” - М.: Просвещение, 1988. – C. 6 – 21.

Ітельсон Є.І. Методика навчання англійської мови в середній школі: Практичний посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1969. – C. 3 - 15.

Мастерство и личность учителя. На примере деятельности учителя иностранного языка / Е.И.Пассов, В.П.Кузовлев, Н.Е.Кузовлева и др. – М: Флинта. Наука, 2001. – С.9.-46.

Шатилов С.В. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2103 “Иностр. яз.” - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1986. – C. 6 - 9.


Практичне заняття 2. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


 1. Поняття “система навчання іноземних мов” та її зміст.

 2. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

 3. Цілі навчання – практична, виховна, освітня, розвиваюча.

 4. Зміст навчання – іншомовна комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція.

5. Проаналізуйте методичні рекомендації до підручника з англійської мови та зверніть увагу як формулюються цілі уроку.

6. Проаналізуйте підручник з англійської мови та визначте, як його зміст допомагає у реалізації різних цілей.


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – С. С.37-48.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 9-12.
Додаткова література:

Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // ИЯШ. – 1996. - №1. – C.48-52.

Борисова З.С. Некоторые пути развития интереса учащихся к изучению иностранного языка // ИЯШ. – 1990. – №3. – С.40-43.

Бражник Н.О. Розвиваючий аспект навчання іспанської мови в середній школі // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. – К: КДПІІМ, 1992. – C.98-102.

Буланкина Н.Г. Развитие воображения и творчества на уроках французского языка // ИЯШ. – 1999. – №3- С. 15-16.

Васильева Л.Я. Развивающее обучение иностранным языкам в Тамбовской классической гимназии // ИЯШ. – 1998. – №2. – С.24-27.

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.:Аркти-Глосса, 2000.—165 с.

Егорова Л.М. Нетрадиционные формы урока – один из способов повышения интереса к предмету // ИЯШ. – 1990. – №6. – С.46-48.

Зеня Л.Я. Воспитание экологической культуры школьников средствами иностранного языка // ИЯШ. – 1990. – №4. – С.30-39.

Златогорская Р.Л. Воспитание культуры поведения на уроках немецкого языка // ИЯШ. – 1990. – №2. – С.70-75.

Капаева А.Е. О формировании готовности учащихся к самообучению иностранным языкам // ИЯШ. – 2001. – №3. – С.12-17.

Корольова С.В. Виховний потенціал уроків іноземної мови // Іноземні мови. – 2000. – №2. – С.5-8.

Круківська І.А. Робота з країнознавчими матеріалами як фактор розвиваючого навчання // Іноземні мови. – 1999. – №1. – С.7-8.

Кучма М.О. Мотивація вивчення іноземної мови сучасними старшокласниками // Іноземні мови. – 1999. – №1. – С.3-4.

Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. – Липецк, 1998. – 160 с.

Петухова И.А. О развитии мышления на уроках иностранного языка // ИЯШ. – 1987. – №1. – C.29-33.

Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. – М.: Просвещение, 2000. – С. 24-38.

Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. – М.: Еврошкола, 2001. – 271 с.

Серебрякова В.А. О путях повышения интереса учащихся к предмету // ИЯШ. – 1987.-№2. – C.42-44.

Стасів М.Т. Підвищення екологічної культури учнів загальноосвітньої школи в процесі

вивчення французької мови // Методика викладання іноземних мов. – 1990. – Вип.19. – C.112-116.

Ткачук Т.Г. Развитие интереса у школьников младших классов на уроках французского языка // ИЯШ. – 1997. – №5. – С. 18-22.

Хоменко О.В. Дослідження інтересів старших школярів у контексті змісту навчання англійської мови на старшому ступені середньої школи // Іноземні мови. – 1998. – №3. – С.3-5.

Черника Л.Г. Содержание и пути реализации развивающего аспекта обучения иностранным языкам // ИЯШ. – 1990. – №3. – С.18-23.

Шпак И.А. Деятельность школьного КИДа и экологическое воспитание учащихся на уроках английского языка // ИЯШ. – 1991. – №5. – С.48-51.

Юрченкова Г.Д. Мотивы и "антимотивы" при изучении иностранного языка // ИЯШ. – 1998.-№4. – C.42-45.

Arends R.J. Learning to Teach. – New York: Random House, 1988. – 605 p.

Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Lanquage Teaching. – Oxford Univ. Press, 986. – 142 p.

Stern H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching. – Oxford Univ. Press, 1996. – 582 p.

Tarone E., Yule G. Focus on the Learner. – Oxford Univ. Press, 1996. – 106 p.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 1. Принципи навчання. Дидактичні та методичні принципи.

 2. Методи навчання – демонстрація, пояснення, організація вправляння.

 3. Засоби навчання. Основні та допоміжні засоби. Засоби для вчителя та учня. Технічні та нетехнічні засоби.

4. Проаналізуйте книгу для вчителя та підручник з англійської мови і поясніть, як реалізуються окремі принципи та методи на уроці.

5. Визначте, які засоби навчання іноземних мов можна використати на уроці. Проаналізуйте з цією метою різні підручники з англійської мови для середньої школи.


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 48 – 58.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 11-12. 52-55.
Додаткова література:

Гез Н.И., Ляховицкий М.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник. - М.: Высш. шк, 1982. – С. 43 - 100.

Старков А.П. Обучение английскому языку в средней школе: Метод. пособие к серии учеб.-метод. комплексов для 5-10 классов. – М.: Просвещение, 1978. – С. 4 - 27.

Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. –К.: Рад. шк., 1989. – С. 29 - 38.


Практичне заняття 4. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


 1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування. Мовленнєва діяльність. Види мовленнєвої діяльності. Компоненти мовленнєвої діяльності – мотив, предмет, продукт, результат.

 2. Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземної мови.

 3. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення.

 4. Проаналізуйте цикл уроків у шкільних підручниках з англійської мови і поясніть, як формуються навички та розвиваються вміння з різних видів мовленнєвої діяльності.

 5. Проаналізуйте типи та види вправ, подані в підручниках з англійської мови


Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 59 – 71.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 24.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка