Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня


Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дійСторінка10/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.59 Mb.
#710
ТипВитяг
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

Теми рефератів, доповідей:


1. Класифікація слідчих дій в сучасній процесуальній науці.

2. Допит свідка як слідча дія.

3. Слідчий експеримент із застосуванням відеозапису.

4. Особливості проведення слідчих дій за участю іноземців.

5. Процесуальний порядок призначення і проведення під час досудового слідства ексгумації трупа.

6. Судово-психологічна експертиза в стадії досудового розслідування.

7. Судово-медична і медико-криміналістична експертизи під час досудового слідства:

8. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка.

9. Пред’явлення осіб і предметів для впізнання.

Змістовний модуль 5.

Тема 11. Повідомлення про підозруІндивідуальне заняття – 2 год.

Заняття, пов’язане з складанням навчальних кримінально-процесуальних документів, які оформлюються за законом у зв’язку з повідомленням про підозру, проводиться під керівництвом викладача, який веде заняття у навчальній групі, у позааудиторний час за окремо складеним кафедрою графіком і планом, який враховує індивідуальні потреби і можливості студента.


Теми рефератів, доповідей:


1. Повідомлення про підозру в системі кримінального процесу України.

2. Особливості повідомлення окремої категорії осіб (депутатів, суддів, адвокатів та ін.) про підозру.Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Теми рефератів, доповідей:


1. Зупинення і відновлення досудового розслідування.

2. Актуальні питання закриття кримінального провадження в стадії досудового розслідування.

3.Обвинувальний акт і додатки до нього.

4. Надання доступу до матеріалів досудового розслідування і відкриття сторонами кримінального провадження їхніх матеріалів.Тема 13. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування

Теми рефератів, доповідей:


1. Оскарження дій, рішень і бездіяльності слідчого органу досудового розслідування під час досудового розслідування.

2. Оскарження рішень прокурора під час досудового розслідування.

3. Оскарження рішень слідчого судді під час досудового розслідування.

Тема 14. Підсудність та підготовче судове провадження

Теми рефератів, доповідей:


1. Попередній розгляд справи суддею як стадія кримінального процесу.

2. Підсудність кримінальних справ.


Змістовний модуль 6

Тема 15. Судовий розглядІндивідуальне заняття – 2 год.

Заняття, пов’язане з складанням навчальних кримінально-процесуальних документів, які оформлюються під час судового розгляду, проводиться під керівництвом викладача, який веде заняття у навчальній групі, у позааудиторний час за окремо складеним кафедрою графіком і планом, який враховує індивідуальні потреби і можливості студента.Теми рефератів, доповідей:


1. Провадження в суді присяжних.

2. Вирок суду як акт правосуддя.

3. Фіксація дій і рішень під час судового розгляду.

4. Процедура судового розгляду.

5. Провадження процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.

Тема 16. Провадження з перегляду судових рішень

Теми рефератів, доповідей:


1.Апеляційне провадження в Україні і за кордоном.

2. Апеляційна скарга: форма, зміст, порядок подачі до суду.

3.Касаційне провадження в Україні і за кордоном.

4. Рішення касаційної інстанції як акт правосуддя.


5. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами як стадія кримінального процесу.


6. Реабілітація особи, яка була незаконно засуджена в Україні.

Змістовний модуль 7

Тема 17. Виконання судових рішень

Теми рефератів, доповідей:

1. Обов‘язковість рішень суду у кримінальних справах.


2. Виконання вироку як стадія кримінального судочинства.

2. Процесуальний порядок застосування амністії під час виконання покарання.

3. Підстави і процесуальний порядок звільнення від відбування покарання в Україні.

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Теми рефератів, доповідей:

1. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції.


2. Участь України у міжнародному співробітництві у боротьбі зі злочинністю (кримінально-процесуальні аспекти).

3. Визнання і виконання Україною вироків іноземних судів.Тема 19. Особливі порядки кримінального провадженняІндивідуальне заняття – 2 год.

Заняття, пов’язане з складанням навчальних процесуальних документів, які оформлюються у зв’язку з особливими порядками кримінального провадження, проводиться під керівництвом викладача, який веде заняття у навчальній групі, у позааудиторний час за окремо складеним кафедрою графіком і планом, який враховує індивідуальні потреби і можливості студента.


Теми рефератів, доповідей:

1. Порядок призначення і проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи під час кримінального провадження.


2. Правове становище в кримінальному процесі особи стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

3. Призначення і проведення судово-психологічної експертизи щодо неповнолітнього обвинуваченого.


4. Правове становище в кримінальному процесі детини, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів виховного характеру.

5. Приватне обвинувачення.


6. Угоди в кримінальному процесі України.Методичні вказівки для викладачів і студентів

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

З метою найкращого засвоєння матеріалу курсу при підготовці до кожного виду заняття студенту рекомендується така методика самостійної роботи: 1) уточнюється коло питань, що підлягають вивченню; 2) аналізуються відповідні положення чинного кримінально-процесуального законодавства; 3) вивчаються науково-практичні коментарі кримінально-процесуальних норм, а також відомчі нормативні акти, які стосуються питань заняття; 4) ретельно опрацьовуються теоретичні джерела з проблем теми (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, аналітичні огляди, узагальнення практики), наведені у цих матеріалах і/або запропоновані лектором та викладачем, який проводить заняття у навчальній групі.

Однією з основних умов отримання студентом позитивної оцінки під час занять є наявність у нього конспекту лекції, що була прочитана за темою. Передбачені планом до занять завдання виконуються у робочому зошиті, ведення якого є обов`язковим.

Студентам рекомендується готувати тези виступу з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

При підготовці до практичних занять студент повинен розв`язати вказані в планах задачі й скласти проекти процесуальних документів у письмовій формі. Рішення кожного завдання повинно бути аргументованим, мати посилання на конкретні норми, закріплені в нормативно-правових актах (Конституції України, КПК України тощо), враховувати положення теорії кримінального процесу і матеріали слідчої та судової практики. Якщо умови задачі допускають альтернативи у її розв’язанні, необхідно зазначити кожний з можливих варіантів її вирішення.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення аудиторних занять або під час підсумкового заняття з відповідного модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового контролю з дисципліни, яким є іспит.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських та практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до тестування та іспиту з дисципліни.

Для підготовки і проведення заняття використовуються бібліотечний фонд, навчально-методичні та інші, рекомендовані кафедрою матеріали.

Викладачам при проведенні занять бажано застосовувати такі методи перевірки занять студентів:

1) опитувальний ‑ метод перевірки знань, за яким суб'єкт перевірки ставить запитання об'єкту (в усній або письмовій формі).

2) реферативний – метод перевірки знань, за яким заздалегідь визначені студенти доповідають певне питання з наступним обговоренням.

3) програмний контроль – метод перевірки знань, за яким зі студентами проводиться тестування.

4) перевірка конспектів лекцій – метод перевірки знань, який полягає у перевірці наявності лекційного матеріалу у зошитах.

Виступам студентів передує вступне слово викладача. Після кожного виступу студенту можуть бути поставлені додаткові запитання, які не були розкриті під час його виступу. У ході виступу, а також і після нього, ставляться запитання до решти студентів, які повинні постійно слідкувати за виступами своїх колег та вчасно висловлювати погляд щодо дискусійних проблем.

Після кожного виступу викладач повинен робити підсумок виступам як основного відповідача, так і інших осіб, які брали участь у обговоренні питання. Загальне резюме робиться наприкінці заняття.

Вступ студентів здійснюється через вільне викладання питання без використання конспектів. Можливість використання додаткового матеріалу доцільна, якщо це є самостійно розробленим проектом рішення щодо поданого ситуативного завдання, яке допомагає розкрити правові підстави і порядок дій у запропонованій ситуації.

Організаційно заняття складається з доведеного до студентів:

- плану проведення заняття;

- переліку рекомендованої літератури;

- тем реферативних повідомлень.

Орієнтовний розрахунок навчального часу на заняттях:

- перевірка готовності студентів до заняття – 3 хв.

- вступне слово викладача – 5 хв;

- розгляд основних навчальних питань – 68 хв;

- прикінцеве слово викладача, підведення підсумків та виклад рекомендацій щодо поглиблення знань з даної теми – 4 хв.

Навчально-методичні матеріалі та тестові завдання в електронному форматі є в читальному залі, комп’ютерному класі, у методистів курсу та на кафедрі кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС.За результатами проведення модульного контролю проводиться індивідуальне заняття, на яке запрошуються студенти, у яких виникли проблеми із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або які займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.

перелік питань для іспиту:

 1. Поняття та завдання кримінального процесу.

 2. Поняття стадій кримінального процесу і їх система.

 3. Кримінально-процесуальне право і його джерела.

 4. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, у часі і щодо осіб.

 5. Кримінально-процесуальна норма, її структура і види.

 6. Поняття і значення кримінально-процесуальної форми.

 7. Поняття і види кримінально-процесуальних гарантій.

 8. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу.

 9. Конституційні принципи кримінального процесу.

 10. Презумпція невинуватості.

 11. Принцип змагальності сторін.

 12. Недоторканність житла та іншого володіння особи.

 13. Кримінально-процесуальні гарантії прав, свобод і законних інтересів особи.

 14. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і засудженому права на захист.

 15. Реабілітація особи, незаконно притягнутої до кримінальної відповідальності.

 16. Поняття і класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

 17. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне судочинство.

 18. Особи, які мають власний інтерес у кримінальній справі.

 19. Підозрюваний, його права і обов’язки.

 20. Обвинувачений в кримінальному процесі.

 21. Потерпілий: поняття та процесуальний статус.

 22. Процесуальний статус слідчого.

 23. Захисник у досудовому слідстві.

 24. Експерт і спеціаліст в кримінальному процесі.

 25. Функції і повноваження прокурора в кримінальному процесі.

 26. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

 27. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування.

 28. Способи збирання доказів.

 29. Перевірка й оцінка доказів.

 30. Предмет, межі і суб’єкти доказування в кримінальному процесі.

 31. Поняття і класифікація доказів.

 32. Належність та допустимість доказів.

 33. Речові докази.

 34. Експертиза в кримінальному процесі.

 35. Використання оперативно-розшукової інформації при розслідуванні злочинів.

 36. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів.

 37. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу.

 38. Взяття під варту.

 39. Застава як запобіжний захід.

 40. Поняття і характеристика загальних положень досудового розслідування.

 41. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

 42. Забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином.

 43. Поняття та види слідчих (розшукових) дій.

 44. Негласні (розшукові) слідчі дії.

 45. Допит свідка і потерпілого.

 46. Затримання підозрюваного

 47. Допит підозрюваного.

 48. Огляд і його види.

 49. Ексгумація трупа.

 50. Освідування.

 51. Пред’явлення для впізнання.

 52. Слідчий експеримент.

 53. Обшук.

 54. Призначення експертизи.

 55. Процесуальний порядок повідомлення про підозру.

 56. Зміна повідомлення про підозру.

 57. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства.

 58. Форми закінчення досудового слідства.

 59. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної справи.

 60. Процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального акту.

 61. Дії і рішення прокурора у справі, яка надійшла до нього з обвинувальним актом.

 62. Суть і значення підготовчого судового провадження.

 63. Процесуальний порядок і строки підготовчого судового провадження.

 64. Рішення, які приймаються у підготовчому судовому засіданні.

 65. Суть, структура і значення судового розгляду.

 66. Межі судового розгляду.

 67. Судові дебати й останнє слово підсудного.

 68. Процесуальний порядок постановлення і проголошення вироку.

 69. Структура і зміст вироку.

 70. Ухвали суду.

 71. Журнал судового засідання.

 72. Поняття, значення та основні риси апеляційного провадження.

 73. Порядок провадження в суді апеляційної інстанції.

 74. Форма апеляційної скарги і строки її принесення.

 75. Рішення, які приймає суд апеляційної інстанції.

 76. Поняття, значення та основні риси касаційного провадження.

 77. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

 78. Підстави для зміни і скасування вироку.

 79. Суть і значення стадії виконання вироку суду.

 80. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання.

 81. Поняття і значення перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 82. Строки, порядок і наслідки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 83. Перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України.

 84. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх.

 85. Особливості провадження в справах приватного обвинувачення.

 86. Провадження в справах про суспільно небезпечні діяння неосудних і обмежено осудних осіб та осіб, які захворіли на душевну хворобу після вчинення злочину.

 87. Форми міжнародного співробітництва органів кримінальної юстиції.

 88. Правові засади надання міжнародної правової допомоги у кримінальному судочинстві.

 89. Екстрадиція.

 90. Домашній арешт як запобіжний захід.

 91. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування.

 92. Слідчий суддя та його повноваження.

 93. Провадження в суді присяжних.

 94. Угода про примирення в кримінальному провадженні.

 95. Угода про визнання винуватості в кримінальному провадженні.

 96. Порядок судового провадження на підставі угоди.

 97. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

 98. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

 99. Виклик особи, яка перебуває за межами України, для участі у кримінально-процесуальних діях.

 100. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від інших держав.

 101. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.

 102. Відсторонення особи від посади на час кримінального провадження.

 103. Підстави і порядок тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні.

 104. Тимчасовий доступ до речей і документів.

 105. Роль оперативних підрозділів у кримінальному провадженні.


Навчально-методичні матеріали для лекцій

Лекція 9. Загальні положення досудового розслідування
ПЛАН:
Вступ

1. Поняття стадії досудового розслідування.

2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.

Висновки
ВСТУП
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст. 124 Конституції України). Проте законність, обґрунтованість і вмотивованість розгляду кримінального провадження в суді та його вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом переважна більшість кримінальних проваджень повинна проходити стадію досудового розслідування.

Успішне виконання завдань стадії досудового розслідування залежить не тільки від професійної майстерності працівників органів розслідування та оперативних підрозділів, але й законодавчого врегулювання їх діяльності. В свою чергу швидке і якісно проведене розслідування є дійовим засобом у боротьбі зі злочинністю, втіленням в життя принципу невідворотності покарання за скоєне.

Адже тільки успішне завершення досудового розслідування є передумовою здійснення правосуддя, реалізації судом своїх виняткових повноважень щодо визнання особи винуватою чи невинуватою та можливості призначення їй покарання.

1. Поняття стадії досудового розслідування

Досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Називаючи розслідування «досудовим», законодавець тим самим вказує на його співвідношення з основною частиною судового розгляду - судовим слідством. Досудове розслідування передує провадженню в суді і покликане забезпечити його успішне проведення, однак його не можна розглядати тільки як стадію, провадження якої здійснюється до суду і для суду. Ця стадія має особливості, що свідчать про її самостійний характер, зокрема, вона:

1) має свої самостійні завдання, які випливають із загальних завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК);

2) чітко окреслені межі в системі кримінального процесу - з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до винесення рішення, яким завершується провадження розслідування (в ряді випадків кримінальне провадження отримує й своє вирішення по суті, коли провадження в ньому закривається при наявності до того законних підстав);

3) свій зміст та свою процесуальну форму;

4) характеризується колом суб'єктів, які беруть в ній участь;

5) характеризується колом специфічних рішень, що можуть бути прийняті після закінчення досудового розслідування: закриття кримінального провадження, звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.
2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство

Досудове розслідування є основною формою досудової підготовки матеріалів кримінального провадження, яке здійснюється у формі дізнання та досудового слідства.


Дізнання – це одна з форм досудового розслідування, яка представляє собою врегульовану кримінально-процесуальним законодавством діяльність слідчого, співробітників інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, що полягає в провадженні досудового розслідування кримінальних проступків, з метою досягнення завдань кримінального судочинства.

Під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені КПК, окрім негласних слідчих (розшукових) дій.

Встановивши під час досудового розслідування, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.


Слідчий, прокурор зобов'язаний роз'яснити підозрюваному, потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Крім того, слідчий, прокурор зобов'язаний впевнитися у добровільності згоди підозрюваного та потерпілого на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.

Досудове слідство провадиться, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, слідчими органів безпеки. Згідно перехідних положень КПК до дня введення в дію положень частини першої (в частині положень щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402 – 421, 423 – 435 (злочини проти встановленого порядку несення військової служби) Кримінального кодексу України, частини четвертої статті 216 КПК (слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1–3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів), повноваження щодо досудового розслідування передбачених ними кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених КПК.

Серед суб'єктів права на розслідування кримінальних правопорушень слід назвати також начальника слідчого відділу, який має право брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого (ст. 39 КПК), і прокурора, який має право брати участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в необхідних випадках особисто провадити окремі слідчі дії або брати в них участь.

Ніякі інші особи, в тому числі співробітники приватних розшукових бюро, детективних служб, правом розслідування кримінальних правопорушень не наділені.


3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування

Загальні положення досудового розслідування - це встановлені законом правила, що відображають найбільш характерні риси та особливості досудового розслідування, визначають найбільш суттєві вимоги, які пред'являються до порядку провадження процесуальних дій і прийняття рішень. В них містяться правові вимоги, які забезпечують виконання в цій стадії принципів і завдань кримінального процесу.

Початок провадження досудового розслідування

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яке здійснюється негайно після завершення огляду. У випадку виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.


Правила про підслідність

Підслідність кримінальних проваджень - це сукупність встановлених законом юридичних ознак кримінального провадження, відповідно до яких вона належить до відання певного органу досудового розслідування. Розрізняють наступні види підслідності:


- предметна (родова) підслідність визначається категорією (предметом, родом) кримінального правопорушення. Вона залежить від ступеня і характеру суспільної небезпеки кримінального правопорушення, а також від особливостей його об'єкта (сфери суспільних відносин). Предметна ознака підслідності виражена в кваліфікації кримінального правопорушення за статтями Особливої частини КК України. Відповідно в законі для кожного органу досудового слідства визначені переліки кримінальних правопорушень, віднесених до їх компетенції;

- персональна або спеціальна - обумовлюється особливостями суб'єкта кримінального правопорушення, тобто пов'язана з особистістю підозрюваної особи, її посадовим чи службовим становищем, особливим правовим статусом в державі;

- за зв'язком кримінальних проваджень - застосовується тоді, коли розслідування одного кримінального правопорушення пов'язане з розслідуванням іншого (наприклад: якщо підчас розслідування кримінального правопорушення будуть встановлені злочини, передбачені ст.ст.209-1, 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК України (завідомо неправдиве показання, розголошення даних досудового слідства та ін.), досудове розслідування провадиться тим органом, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким почато досудове розслідування;

- територіальна підслідність - досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.


Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

1. У випадках необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, у яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

2. Не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину.

3. У випадках необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

4. Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

5. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

6. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.

Підстави для об'єднання кримінальних проваджень не зумовлюють їх розширювального тлумачення, у зв'язку з чим відомі практиці випадки об'єднання матеріалів досудового розслідування про різноманітні злочини з мотивів практичної доцільності з урахуванням обставин, прямо не вказаних у законі, слід вважати такими, що не відповідають вимогам закону і не виключають визнання доказів, отриманих після об'єднання кримінальних проваджень, недопустимими.


Строки досудового розслідування.

Досудове розслідування повинно бути проведено у встановлені законом строки і своєчасно завершено. Виконання цієї вимоги є умовою: а) для успішного розкриття кримінального правопорушення, закріплення і використання доказів; б) створення необхідних передумов для розгляду кримінального провадження в суді; в) належного забезпечення обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам кримінального судочинства права на участь в судовому розгляді.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В цей строк включається час з моменту повідомлення особі про підозру, тобто появи в кримінальному провадженні процесуальної фігури підозрюваного до:

- направлення кримінального провадження прокурором з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру;

- закриття кримінального провадження;

- зупинення кримінального провадження в справі (тобто, в строк досудового розслідування не включається час, на протязі якого досудове розслідування було зупинено з підстав, передбачених у ст. 280 КПК, оскільки зупинення досудового розслідування одночасно означає і зупинення перебігу строку досудового розслідування до моменту відновлення кримінального провадження).

Строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ст.219 КПК).
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені ст.219 КПК.
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

Слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка