Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка20/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.59 Mb.
#710
ТипВитяг
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Толочко А.Н. Судебный приговор и его мотивировка: Учеб. пособие / А.Н. Толочко; Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. ‑ К: УМКВО, 1991. – 75 с.

 • Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: [навч. посіб.] / Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. ‑ К. : КНТ, 2010. – 360 с.

 • Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навч. посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.

 • Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навч. посібник. – К: Скіф, 2012. – 184 с.

 • Удалова Л.Д., Рибалка О.В. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування: навч. посіб. – К.: КНТ, 2012. – 158 с.

 • Фулей Т.І. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: національна практика застосування в кримінальному судочинстві: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ Гештальт Консалтінг Груп, 2008. – 84 с.

 • Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – Самара: Изд-во Самар. гуманит. акад., 2008. – 168 с.

 • Щерба С.П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, страдающих психическими или физическими недостатками.- М.: Юрид. лит., 1975. – 144 с.

 • Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия: Учеб. пособие. – М.: ВШ МВД СССР, 1971. – 142 с.


  Статті

  1. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність / О. Бартовщук // Право України. ‑ 2006. ‑ № 7. ‑ С.46‑51.

  2. Баулін О.В. Дія кримінально-процесуального закону як гарантія законності в кримінальному процесі // Забезпечення законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства: Матеріали І наук.-практ. конф., м.Луганськ 25 березня 2011 р. / редкол.: Л.В. Черечукіна, О.Г. Русанова. – Луганськ: РВВ ЛДВС ім. Е.О. Дидоренка, 2011. – С.5-12; Електронний ресурс: http: //corp-lguvd.lg.ua/dok 101.html/.

  3. Баулін О.В. Затримання засудженого, який ухиляється від виконання вироку // Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (4 травня 2011 р.). – К.: НАВС, 2011. – С.114‑116.

  4. Баулін О.В. Захист обвинуваченого і деякі проблеми його забезпечення в Україні // Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: Матеріали наук.-практ. конф., Київ, 8 листоп. 2012 р. ‑ К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 57‑59.

  5. Баулін О.В., Федотова Г.В. Правові засади призначення і проведення експертизи під час дізнання // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 63–67. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bovphd.pdf.

  6. Берназ В.Д. Єдиний реєстр досудових розслідувань та його призначення // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.– С. 36‑37.

  7. Бобечко Н. Суть, завдання, значення та характерні риси апеляційного провадження у кримінальному судочинстві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІ регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лютого 2011 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – С.329‑331.

  8. Богаченко П.П. Відсторонення обвинуваченого від посади на час розслідування // Злочинність у сфері професійної діяльності: Матеріали міжнар. наук. конф. (10 грудня 2010 р.). – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2010. ‑ С.164–166.

  9. Бойко В., Мармаш В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України. – 2009. – № 9. – С.110‑115.

  10. Бояров В.І. , Кучинська О.П. Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів // Адвокат. – 2010. – № 7 (118). – С.39‑42.

  11. Варфоломеєва Т.В. Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» // Адвокат. ‑2012. ‑ № 8. ‑ С. 4‑7.

  12. Виноградова О.І. Видача (екстрадиція) осіб, які вчинили злочини / О. І. Виноградова // Адвокат. ‑ 1999. ‑№ 1. ‑ С.13‑14.

  13. Вознюк А.А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, які вчинили злочини // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 4 (128).‑ С.38‑44.

  14. Вознюк В. Оскарження дій органів досудового слідства // Юридичний вісник України. – 2002. ‑23-29 березня. ‑ С.6-7.

  15. Воронцова С.В. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу // Российский следователь. ‑ 2010. ‑ №3. ‑ С.23‑24.

  16. Герасимчук О.П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами // Адвокат. – 2011. – № 3 (126). – С.21‑23.

  17. Горбачевський В.Я., Бедриківський В.В. Міжнародне співробітництво у сфері протидії транснаціональній злочинності // Науковий вісник НАВСУ. ‑ 2004. ‑ С.60‑65.

  18. Грошевий Ю., Говорун Д. Скарга як засіб реалізації принципу публічності (до проекту Кримінального процесуального кодексу України) // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 1 (25). – С.50‑56.

  19. Гутник П.М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката // Адвокат. – 2010. – № 7 (118). – С.20‑22.

  20. Діткун І. Усунення сумнів і протиріч вироку судами апеляційної та касаційної інстанцій // Вісник Львівського університету. ‑ Серія: юридична. ‑ 2008. ‑ Вип. 47. ‑ С. 239–243.

  21. Дроздов О.М. Аксіологічний підхід до перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України // Адвокат. – 2012. – № 2 (137) – С.11‑19.

  22. Дроздов О.М. До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини ООН порушення Україною міжнародних зобов’язань // Адвокат. – 2011. – № 12 (135). – С.11‑18.

  23. Жуковська Ж.О. Проблеми міжнародного співробітництва країн – учасниць СНД в галузі протидії злочинності / Ж.О. Жуковська, А.А. Жуковська // Південноукраїнський правничий часопис. ‑ Одеса, 2007. ‑ № 1. ‑ С.19‑20.

  24. Захаров О.В. Підвідомчість скарг на бездіяльність органів прокуратури щодо розгляду і вирішення заяв про злочини // Адвокат. – 2010. – № 6 (117). – С.15‑17.

  25. Канюк І.М. Принцип процесуальної економії при ознайомленні обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. ‑ № 5. – С.213‑223.

  26. Карабут Л.В. Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПК / Л.В. Карабут // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12klvznk.pdf.

  27. Карпов Н.С. Дія кримінально-процесуального закону України в часі // Науковий вісник НАВС. ‑ 2011. ‑ Вип. 2 (75). ‑ С. 8‑19.

  28. Кацавець Р.С. Репліка захисника в судових дебатах // Адвокат. – 2012. – № 2 (137). – С.39‑41.

  29. Квашу О.Д. Належність заяв про злочини як підстава до прийняття рішення дослідчого кримінального процесу / О.Д. Квашу // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12koddkp.pdf.

  30. Ковна У. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. ‑ 2009. ‑ Вип. 49. ‑ С.257–267.

  31. Костюченко О. Ревізійні засади перегляду кримінальних справ у апеляційному і касаційному порядку // Право України. ‑1996. ‑ № 9. ‑ С.53‑55.

  32. Кулик М.Й. Поняття та кримінально-процесуальна природа ексгумації трупа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. ‑ № 5. – С.199‑205.

  33. Курило О. Проблеми організації роботи апеляційного суду з виконання міжнародного законодавства про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання в України / О. Курило // Юридична Україна. ‑ 2006. ‑ № 6. ‑ С.80‑84.

  34. Летучих В.И. Понятие обжалования в досудебных стадиях уголовного процесса // Сибирские юридич. записки. ‑ Вып. 4. – Иркутск, Омск, 1974. ‑ С.175‑180.

  35. Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого за новим КПК України // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 62‑65.

  36. Лужанський А.В. Доступ до правосуддя: окремі проблеми законодавчого врегулювання // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3 (115). – С. 26‑29.

  37. Лук’янчиков Є.Д. Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів / Є.Д. Лук’янчиков, Б.Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12ledfsd.pdf.

  38. Луспеник Д., Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Право Украини. – 2011. – № 9-10. – С.370‑381.

  39. Луцик В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 2 (26). – С.70‑76.

  40. Луцик В. Процесуальний порядок дій суду при поверненні справи прокурору // Вісник Львівського університету. ‑ Серія: юридична. ‑ 2008. ‑ Вип. 47. ‑ С. 245–250.

  41. Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна. ‑ 2007. ‑ № 8. ‑ С.83‑86.

  42. Мазур О.С. Повідомлення про підозру за новим КПК України // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст]: ч. 1: матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. конф., Київ, 11 жовт. 2012 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. ‑ С. 115‑117.

  43. Макаренко А.С. Підстави суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 6 (130). – С.44‑48.

  44. Маляренко В.Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справ / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. ‑ 2001. ‑ № 1. ‑ С.41‑44.

  45. Маляренко В.Т. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України. – № 4. – 2002. – С. 47‑53.

  46. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. ‑ № 1 (29). ‑ 2001. ‑ С.40‑49.

  47. Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора // Вісник Верховного Суду України 2001 №6(28) – С.50-53.

  48. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 2 (30). – С. 48‑56.

  49. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3 (37). – С. 56-63.

  50. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1 (29). – С.42‑54.

  51. Мальник В., Арсенюк Т. Практика судово-психіатричної експертизи і КПК України // Право України. ‑ 1996. ‑ № 4. ‑ С.43‑46.

  52. Мармаш В.Я. Завдання та значення процесуального етапу попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції за кримінальним судочинством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. –№ 45. – С.231‑238.

  53. Мармаш В.Я. Порушення вимог кримінально-процесуального закону щодо порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Адвокат. – 2009. – № 6 (105). – С.16‑21.

  54. Марчак В.Я., Ревенок О.А. Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 2 (126). – С.31‑36.

  55. Марчук Ф.М., Цитович М.М. Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. – 2011. ‑ № 1 (125) – С.32‑40.

  56. Микитюк О.Ю. Неповна апеляція: проблеми і сподівання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – № 3. – 2004. – С.11‑16.

  57. Мичак М.С.Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку // Адвокат. – 2011. – № 10 (133). – С.41‑44.

  58. Навроцький В.О. Право на оскарження до суду дій прокурора і слідчого та його реалізація // Адвокат. ‑ 2001. ‑ № 4-5. ‑ С.4‑5.

  59. Наливайко Є.О. Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2011. ‑ Вип. 53. – С.574‑578.

  60. Омеляненко Г.М. Концептуальні питання касаційного провадження у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. ‑ 1998. ‑ № 1 (29). ‑ С.19‑21.

  61. Омельяненко Г. Адаптація кримінально-процесуального законодавства України про судочинство у справах неповнолітніх до міжнародних Мінімальних стандартів // Право України. – 2002. – № 5. – С. 79-84.

  62. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов, ухвал суду в кримінальних справах // Право України. ‑ 2003. ‑ № 10. – С.90.

  63. Павлюкова Т. Строки оскарження дій і рішень слідчого // Підприємство, господарство і право. –2005.- №9. ‑ С.151‑153.

  64. Парфило О.А. Дійове каяття як правовий компроміс у кримінальному процесі // Науковий вісник НАВСУ. – № 2. – 2002. – С. 232-240.

  65. Пашковський М. І. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність? / М. І. Пашковський // Вісник Верховного Суду України. ‑ 2001. ‑ № 5. ‑ С.36‑40.

  66. Погорецький М. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу за новим кримінально-процесуальним кодексом України // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Маліновського і сьогодення: Матеріали I-го Міжнар. наук.-практ. семінару; [Острог, 16 березня 2012 р.].- Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. ‑ С.191‑195.

  67. Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів / М. Погорецький // Право України. ‑ 2000. ‑ № 9. ‑ С.47‑48.

  68. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок і суб'єкти застосування // Адвокат. – 2012. ‑ № 9 (144). – С. 4‑6.

  69. Потайчук І.В. Взаємодія органів досудового розслідування: минуле і сучасність / І.В. Потайчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pivmis.pdf.

  70. Расюк А.О. Правове регулювання зняття судимості потребує вдосконалення // Адвокат. – 2009. – № 2 (101). – С.26‑29.

  71. Рибалка О.В. Суд як суб’єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства // Адвокат. – 2011. – № 12 (135). – С.23‑26.

  72. Рось Г. Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості // Право України. – 2009. – № 10. – С.232‑237.

  73. Русанова О.Г. Процесуальне представництво адвоката у кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав потерпілого // Адвокат. – 2012. – № 2 (137). – С.42‑45.

  74. Сенченко Н. Поняття та види процесуальних гарантій у провадженні по застосуванню примусових заходів медичного характеру / Н. Сенченко // Підприємництво, господарство і право. ‑ 2006. ‑ № 1. ‑ С.124‑127.

  75. Сербінов О.С. Окремі види інформації про абонента, яка знаходиться у користуванні операторів мобільного зв’язку та може бути отримана у ході проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій // Адвокат. – 2009. – № 5 (104). – С.39‑42.

  76. Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 2 (26). – С.5‑9.

  77. Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону // Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність: Друга міжнар. наук.-практ. конф. присвячена світлій пам'яті вчених-процесуалістів Київської школи (25-26 листопада 2010 р.). – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – С.320‑323.

  78. Сірий М. Касація. Чиє слово останнє? // Дзеркало тижня. – 2010. ‑ №13 (793). – 3‑9 квітня.

  79. Сірий М.І. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє / М.І. Сірий // Юридичний журнал. ‑ 2003. ‑ № 3. – С. 117–125.

  80. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 2 (26). – С.15‑23.

  81. Степанов П.Л. Визнання особи винуватою у вчиненні злочину у випадку закриття кримінальної справи і звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3. – С. 129‑134.

  82. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчинені злочину / М. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. ‑ 2012. ‑ № 1. ‑ С.146‑150.

  83. Строков І.В. Проблеми використання результатів оперативно-розшукових заходів у процесі доказування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. ‑ 2003. ‑ Вип.4. ‑ С.101‑106.

  84. Татаров О.Ю. Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики / О.Ю. Татаров, Д. М. Мірковець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. ‑ Х., 2011. ‑ № 2(53) Спецвипуск. ‑ С.190‑199.

  85. Тищенко О., Тітко І. Забезпечення прав потерпілого на стадії досудового розслідування // Вісник Національної академії прокуратури України. ‑ 2012. ‑№ 1 (25). – С. 61‑ 66.

  86. Ткачевский Ю. М. Национальное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) / Ю.М. Ткачевский, Н.А. Сафаров // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. ‑ 2003. ‑ № 5. ‑ С.40‑59.

  87. Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. праць. ‑ 2011. ‑ № 2 (65). ‑ С.182‑191.

  88. Фаринник В.І. Доручення розслідування справи декільком слідчим // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2011. ‑ Вип. 53. – С.512‑516.

  89. Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти // Право України. – 2003. ‑ № 10. ‑ С.75‑77.

  90. Черечукіна Л. Тернистий шлях виправдувального вироку // Право України. ‑ 2000. ‑ № 12. – 52‑54.

  91. Чорноус Ю. Міжнародна правова допомога у розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.Чорноус // Право України. ‑ 2007. ‑ № 6. ‑ С.141‑145.

  92. Шевченко Т.В. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ // Вісник Верховного Суду України. – № 4 (38). – 2003. – С.49‑51.

  93. Шумило М.Є. Вдосконалення нормативної моделі накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку / М.Є. Шумило, В.С. Рудей // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12smyzkz.pdf.

  94. Шумило М. Оперативно_розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. – 2012. ‑ № 3–4. – С.452‑462.

  95. Яворський Б.І. Ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінальної справи як елемент в реалізації інституту сприяння захисту / Б.І. Яворський // Адвокат. − 2009. − № 3 (102). − С.4−8.

  96. Ягодинський В. Вирішення кримінальних справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку кримінальної відповідальності // Право України. – 2001. ‑ № 11. ‑ C.92‑94.

  97. Ягодинський В. Щодо відтворення обстановки і обставин події // Право України. – 2003. ‑ № 2003. –№ 5. – C.84‑88.

  98. Яновська О.Г. Основні напрями розвитку змагального кримінального судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів / О.Г. Яновська // Юридична Україна. ‑ 2011. ‑ № 11. ‑ С.91‑96.

  99. Ярлова О. Деякі аспекти застосування державної мови у судочинстві України // Право України. – 2010. – № 3. – С. 226-272.  Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

  Навчально-методичне забезпечення:

  1. Підручники, навчальні посібники.

  2. Навчальна програма.

  2. Робоча програма.

  3. Навчально-методичний комплекс.

  4. Навчально-методичні матеріали з курсу «Кримінальний процес. Загальна частина».

  5. Навчально-методичні матеріали з курсу «Кримінальний процес. Особлива частина».

  6. Навчально-методичні матеріали щодо підготовки та написання і захисту курсових робіт з курсу «Кримінальний процес»

  7. Мультимедійні презентації за темами, передбаченими тематичним планом.
  Матеріально-технічне забезпечення:

  1. Ноутбук.  2. Мультимедійний проектор.


  Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
  navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
  navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка