Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програмаСторінка1/4
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра цивільного права та процесу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.

________________________

«__» ___________ 2016 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

спеціалізація «Нотаріат»

юридичний факультетЛьвів

2016 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 36 с.Розробники:

Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцентРобоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол від «__» ________ 2016 року № ___)
Завідувач кафедри

цивільного права та процесу __________________ В.М. Коссак
«___» __________ 2016 року
Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 0304 «Право», спеціальність 8.03040101 «Правознавство»)
Протокол від «____» ________________2016 року № ___

«__»_______2016 року Голова ______________ д.ю.н. В.М. Бурдін
 Навроцька Ю.В.,

2016 рік1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1

Галузь знань

0304 «Право»За вибором студента

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»Модулів – 1

Спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

6-й

Семестр

Загальна кількість годин ----

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ----

самостійної роботи студента – ----


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр права16 год.
Практичні

24 год.
Самостійна робота

---- год.

----год.

Вид контролю: екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:для денної форми навчання – 1:2
2. Мета та завдання навчальної дисципліниМета - є аналіз сучасного стану цивільного процесуального законодавства, а також актуальних підходів цивільної процесуальної доктрини, вивчення основних положень практики та теорії цивільного процесуального права, критичний аналіз змісту окремих тлумачень цивільних процесуальних норм, викладених у постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, аналіз судової практики застосування окремих положень Цивільного процесуального кодексу.

Завдання - аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних процесуальних документів у цивільних справах.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: міжнародно-правові акти та акти національного законодавства, що регулюють питання застосування ЦПК; тенденції судової практики застосування ЦПК; основні напрямки судової реформи та вдосконалення цивільного процесуального законодавства
вміти: складати необхідні процесуальні документи; правильно тлумачити цивільне процесуальне законодавство; виконувати будь-яку роботу, пов’язану з забезпеченням цивільної справи доказовим матеріалом, застосовуючи набуті знання; формувати власну думку щодо шляхів удосконалення цивільного процесуального законодавства.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. «Загальнотеоретичні та практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу»
ТЕМА 1. Джерела цивільного процесуального права

Поняття та тенденції розвитку інституту джерел цивільного процесуального права.

Уніфікація норм цивільного процесуального права.

Проблеми аналогії в ЦПК.

Значення судової практики в цивільному судочинстві.

Місце норм міжнародного права в системі цивільних процесуальних відносин.

Значення рішень Європейського Суду з прав людини в цивільному судочинстві.

Міжнародно-правові стандарти цивільного судочинства.ТЕМА 2. Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства

Теоретичні засади диференціації структури цивільного судочинства.

Право на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві.

Проблема доступності правосуддя в цивільних справах.

Письмове провадження та спрощені судові процедури як форма оптимізації цивільного судочинства.

Основні тенденції судової реформи в сфері цивільного судочинства.ТЕМА 3. Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин

Формування складу суду, відводи. Підстави та порядок передачі справ до іншого суду.

Процесуально-правовий статус сторін, процесуальна співучасть.

Підстави процесуального правонаступництва. Розмежування інституту процесуального правонаступництва та суміжних інститутів в позовному провадженні.

Особливості правового статусу третіх осіб

Проблема процесуального представництва. Оптимізація кола осіб, що можуть бути представниками. Спірні питання щодо підтвердження повноважень представника в процесі.

Проблеми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано права захищати свободи та інтереси інших осіб

Реалізація спеціальних процесуальних прав в цивільному судочинстві.ТЕМА 4. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

Спірні питання розмежування юрисдикції.

Вплив зміни суб’єктного складу осіб, які беруть участь у справах, на юрисдикцію справи.

Практичні аспекти інституту підсудності.

Правові наслідки порушення підсудності цивільних справ. Зміна підсудності цивільних справ.

Зловживання правом, пов’язані з визначенням юрисдикції та підсудності цивільної справи.ТЕМА 5. Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві

Суб’єкти доказування в цивільному процесі.

Стадії (етапи) процесу доказування.

Практичні проблеми формування предмету доказування при підготовці справи до судового розгляду.

Розподіл обов’язків по доказуванню. Право подання доказів.

Факти, що не підлягають доведенню (визнані факти, загальновідомі та преюдиційні факти). Роль доказових презумпцій у процесі встановлення фактичних обставин справи. Вплив доказових фікцій на загальні правила доказування в цивільних справах.

Прикладні аспекти преюдиційності судових рішень в цивільному процесі.

Належність доказів і допустимість засобів доказування: проблеми теорії і практики. Достовірність доказів (вирішення спору щодо фальсифікації доказу).

Характеристика засобів доказування в цивільному процесі.

Забезпечення доказів в цивільному судочинстві: практика застосування даного процесуального інституту до та після пред’явлення позову.

Правила та критерії оцінки доказів судом. Відображення оцінки доказів у судовому рішенні.

ТЕМА 6. Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову

Проблеми теорії та практики подання позовної заяви та відкриття провадження у справі.

Перешкоди в порушенні цивільної справи.

Зловживання правом на подання позову в суді першої інстанції.

Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика.

Практичні аспекти забезпечення позову в цивільному процесі. Процесуальні гарантії заінтересованим особам у зв’язку з вжиттям заходів із забезпечення позову.ТЕМА 7. Провадження в суді першої інстанції

Провадження у справі до судового розгляду. Порядок проведення попереднього судового засідання.

Поняття, значення і порядок стадії судового розгляду цивільних справ.

Процесуальні перешкоди у ході судового розгляду справи та способи їх подолання.

Рішення суду першої інстанції. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

Фіксування судового процесу.

Підстави заочного розгляду справи. Порядок перегляду заочного рішення.

Прикладні проблеми наказного провадження.

Окреме провадження: правова природа та його місце в структурі цивільного процесу. Особливості розгляду справ окремого провадження.

ТЕМА 8. Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинстві

Суб’єкти та об’єкти оскарження судового рішення в апеляційному та касаційному порядку.

Законодавчі моделі апеляційного та касаційного проваджень.

Повноваження апеляційного та касаційного судів за результатами розгляду. Підстави для скасування рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Практика апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільних справах.

Практика перегляду судових рішень Верховним Судом України. Значення постанов Верховного Суду України за результатами перегляду.Загальна характеристика та проблеми перегляду рішень за нововиявленими обставинами.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

Ср
л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні та практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу

Тема 1. Джерела цивільного процесуального права
2

2
Тема 2. Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства
2

2
Тема 3. Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин
2

4
Тема 4. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ
2

4
Тема 5. Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві
2

4
Тема 6. Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову
2

2
Тема 7. Провадження в суді першої інстанції
2

2
Тема 8. Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинстві
2

4Усього годин

16

24

5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Джерела цивільного процесуального права

2

2

Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства

2

3

Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин

4

4

Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

4

5

Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві

4

6

Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову

2

7

Провадження в суді першої інстанції

2

8

Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинстві

4
Разом

24Практичні завдання

із спецкурсу «Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу»
Студенти 5-го курсу денної форми навчання спеціалізація: «Нотаріат» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», з метою поглиблення вивчення матеріалу спецкурсу, виконують та опонують наукові реферати, які доповідають та обговорюються на практичних і семінарських заняттях, виконують практичні завдання щодо систематизації та узагальнення судової практики, вирішують ситуативні задачі.

ПЕРЕЛІК

тем на наукові реферати

із спецкурсу «Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу»


 1. Проблеми аналогії в ЦПК.

 2. Значення судової практики в цивільному судочинстві.

 3. Місце норм міжнародного права в системі цивільних процесуальних відносин.

 4. Значення рішень Європейського Суду з прав людини в цивільному судочинстві.

 5. Міжнародно-правові стандарти цивільного судочинства.

 6. Право на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві.

 7. Проблема доступності правосуддя в цивільних справах.

 8. Основні тенденції судової реформи в сфері цивільного судочинства.

 9. Формування складу суду, відводи. Підстави та порядок передачі справ до іншого суду.

 10. Підстави процесуального правонаступництва. Розмежування інституту процесуального правонаступництва та суміжних інститутів в позовному провадженні.

 11. Особливості правового статусу третіх осіб

 12. Оптимізація кола осіб, що можуть бути представниками. Спірні питання щодо підтвердження повноважень представника в процесі.

 13. Спірні питання розмежування юрисдикції. Вплив зміни суб’єктного складу осіб, які беруть участь у справах, на юрисдикцію справи.

 14. Практичні аспекти інституту підсудності. Правові наслідки порушення підсудності цивільних справ. Зміна підсудності цивільних справ.

 15. Прикладні аспекти преюдиційності судових рішень в цивільному процесі.

 16. Належність доказів і допустимість засобів доказування: проблеми теорії і практики. Достовірність доказів (вирішення спору щодо фальсифікації доказу).

 17. Проблеми теорії та практики подання позовної заяви та відкриття провадження у справі.

 18. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика.

 19. Практичні аспекти забезпечення позову в цивільному процесі. Процесуальні гарантії заінтересованим особам у зв’язку з вжиттям заходів із забезпечення позову.

 20. Провадження у справі до судового розгляду. Порядок проведення попереднього судового засідання.

 21. Поняття, значення і порядок стадії судового розгляду цивільних справ.

 22. Рішення суду першої інстанції. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

 23. Прикладні проблеми наказного провадження.

 24. Повноваження апеляційного та касаційного судів за результатами розгляду. Підстави для скасування рішень в апеляційному та касаційному порядку.

 25. Практика апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільних справах.

 26. Практика перегляду судових рішень Верховним Судом України. Значення постанов Верховного Суду України за результатами перегляду.

 27. Загальна характеристика та проблеми перегляду рішень за нововиявленими обставинами.6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


ДФН / ЗФН

1

Джерела цивільного процесуального права
2

Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства
3

Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин
4

Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ
5

Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві
6

Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову
7

Провадження в суді першої інстанції
8

Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинствіРазом


7. Методи навчання

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.8. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення екзамену. Форма проведення екзамену – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою.9. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1. «Загальнотеоретичні та практичні аспекти доказування в цивільному судочинстві»

Сума


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

20

10

10

10

20

10

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка