Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма


Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTSСторінка2/4
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.91 Mb.
#31150
ТипПрограма
1   2   3   4


Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Залікова оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Незадовільно з правом перескладання

Незадовільно

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних практичних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 36 с.2. Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – ___ с.

11. Рекомендована література
Нормативно-правові акти

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французькою мовами [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

 2. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст.492.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (з наст. змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України .- 2002.- № 21-22.- Ст.135.

 6. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України, 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - N 40. - Ст.263.

 7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України, 23.02.2006 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - N 30. - ст.260

 8. Про інформацію : Закон України, 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 48. - Ст.650.

 9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України, 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. - Ст.529.

 10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України, 05.07.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv

 11. Про виконавче провадження: Закон України, 21.04.1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14

 12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури : Закон України, 18.09.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5288-17

 13. Про судовий збір : Закон України, 08.07.2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/conv


Судова практика

 1. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, 30 січня 2016 р., № 2-в/2016 [електронний ресурс] // http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=301294

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

 3. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 18 груд. 2009 р., № 14 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

 4. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження : Постанова ВССУ від 23.12.2011 № 14 // http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik.html

 5. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9 (109). – С. 18–29.

 6. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1 (89). – С. 5–11.

 7. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua

 8. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 32–38.

 9. Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №8 від 25 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html

 10. Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 17 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html

 11. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 8 (144). – С. 17–33.

 12. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3 (115). – С. 14–25.

 13. Судова практика у справах про усиновлення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9 (145). – С. 1523.


Базова

 1. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях): коментарії, рекомендації пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – Серія «Судова практика».

 2. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник / С. В. Васильєв. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 с.

 3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П. І. Шевчука. – К. : Ін Юре, 2002. – (Сер. «Б-ка судді»). – 416 с.

 4. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. – Х.: Видавництво «Світ книг»; К.: «ВД «Дакор», 2013. – 688 с.

 5. Карнаух Т. В. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / Т. В. Карнаух, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – К. : Юстиніан, 2011. – 400 с.

 6. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду Украни / Вячеслав Всильович Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

 7. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.

 8. Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.]; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

 9. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.

 10. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України ; пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 656 с.

 11. Позовне провадження : монографія / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 522 с.

 12. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.

 13. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.

 14. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / Володимир Іванович Тертишніков. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 584 с.

 15. Фурса С. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи : [науково-практичний посібник] / С. Фурса, С. Щербак, О. Євтушенко. – К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія «Процесуальні науки»).

 16. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар : У 2 т. / За заг. ред.. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – Т. 1. – 1044 с. – («Серія процесуальні науки»).

 17. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

 18. Цивільний процес України : академічний курс : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [за ред. С. Я. Фурси]. − К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. − 848 с. − Серія «Процесуальні науки».

 19. Цивільний процесуальний кодекс : науково-практичний аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 600 с.

 20. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Бичкова С. С., Білоусов Ю. В., Білоусов В. І. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атака, 2008. – 840 с.

 21. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 624 с.

 22. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої.  К. : Істина, 2012.  536 с.

 23. Цивільний процес України : підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.


Спеціальна

ТЕМА 1. Джерела цивільного процесуального права

 1. Дрішлюк А. І. Практика Європейського Суду з прав людини як фактор впливу на систему джерел цивільного та цивільного процесуального права України / А. І. Дрішлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 24. Том 2.  С. 3740.

 2. Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы : [монография] / Геннадий Александрович Жилин. – Москва: Проспект, 2010. – 576 с.

 3. Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі / О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2010.  № 83.  С. 3234.

 4. Захарова О. С. До питання про цивільну процесуальну форму / О. С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України.  2009.  Вип. 2.  С. 2730.

 5. Захарова О. С. До проблеми визначення завдань цивільного судочинства / О. С. Захарова // Часопис цивільного і кримінального судочинства.  2013.  № 6 (15).  С. 6167.

 6. Косаренко О. І. Проблеми аналогії в контексті реформування цивільного судочинства / О. І. Косаренко // Митна справа. – 2011. – № 3 (75) Ч. 2. – С. 299–302.

 7. Лічман Л. Г. Деякі особливості правозастосування в сучасному цивільному процесі: до питання про джерела цивільного процесуального права України / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 20. Частина II. Том 1.  С. 206208.

 8. Лічман Л. Г. Деякі особливості правозастосування у сучасному цивільному процесі: до питання про джерела цивільного процесуального права України / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина I. Том 1.  С. 244246.

 9. Лічман Л. Г. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України / Леонід Григорович Лічман // Вісник Верховного суду України. – 2011. – № 6. – С. 34–38.

 10. Лічман Л. Г. Про деякі процесуальні форми застосування та тлумачення судом норм цивільного законодавства / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 24. Том 2.  С. 6063.


ТЕМА 2. Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства

 1. Гусаров К. В. Реалізація окремих конституційних засад судової влади у цивільному процесуальному законодавстві України / Костянтин Володимирович Гусаров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 3. Том 1. – С. 74–77.

 2. Ізарова І. О. Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні / Ірина Олександрівна Ізарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 24. Том 2.  С. 4447.

 3. Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст / Ірина Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 89.  С. 6669.

 4. Короєд С. О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С. О. Короєд ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна".  К. : Леся, 2013.  223 с.

 5. Короєд С. О. Окремі нормативно-процесуальні перешкоди ефективності цивільного судочинства / Сергій Олександрович Короєд // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 24. Том 2.  С. 5356.

 6. Короєд С. О. Спрощення судових процедур як окремий напрям оптимізації цивільного процесу України / Сергій Олександрович Короєд // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 345–349.

 7. Короєд С. О. Активність суду та ініціативність сторін – основа ефективності цивільного судочинства / Сергій Олександрович Короєд // Судова апеляція. − 2014. − № 1 (34). − С. 107−112.

 8. Кройтор В. А. Проблеми взаємодії диспозитивних засад та активності суду при здійсненні цивільного судочинства в Україні / В. А. Кройтор // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – Том 22 (61). – № 1. – С. 135–141.

 9. Кудря Т. А. Зловживання цивільними процесуальними правами в контексті тлумачення окремих складових принципу диспозитивності / Т. А. Кудря // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина II. Том 1.  С. 210213.

 10. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі // Юридичний журнал. – 2004. - №6. – С.109-115 [електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253

 11. Луспеник Д. Суд у цивільному змагальному процесі // Юридичний журнал. – 2004. - №5. – С.116-120 [електронний ресурс] // www.justinian.com.ua/article.php?id=1156

 12. Ярема А.Г., Належна судова процедура – важлива складова доступності правосуддя у цивільних справах (коментар до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції») / А. Г. Ярема, Д. Д. Луспеник // Вісник ВСУ. – 2009. - №8. – С. 1315.


ТЕМА 3. Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин

 1. Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України. − 2008.− № 6.− С. 94−99.

 2. Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Форум права. – 2010. – № 4. − С. 75–80. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bcccpu.pdf

 3. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8.  С. 89–93.

 4. Бичкова С. С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті / / Світлана Сергіївна Бичкова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 4. – С. 155–160.

 5. Бичкова С. С. Вступ у цивільну справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. − 2012. − № 2 (27). − С. 55−62.

 6. Бичкова С. С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 119−127.

 7. Бичкова С. С. Заміна первісного відповідача належним відповідачем / Світлана Сергіївна Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип. 3. – С. 130−138.

 8. Бичкова С. С. Класифікація цивільної процесуальної співучасті / Світлана Сергіївна Бичкова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (74). – С. 33–42.

 9. Бичкова С. С. Обов’язки сторін у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 129−140.

 10. Бичкова С. С. Окремі аспекти процесуального правонаступництва [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Право і безпека. Науковий журнал.  2010. – № 3 (35).  Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2010_3/PB-3/PB-3_48.pdf

 11. Бичкова С. С. Подання висновків на виконання своїх повноважень як форма участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Світлана Сергіївна Бичкова // Криміналістичний вісник. – 2010. – № 2 (14). – С. 24–29.

 12. Бичкова С. С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. − № 3.  С. 113–123.

 13. Бичкова С. С. Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.  2010. – № 3 (50).  Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2010_50/50/35.pdf

 14. Бичкова С. С. Процесуальне правонаступництво: поняття і передумови виникнення / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2010. – № 2 (5). – С. 102–107.

 15. Бичкова С. С. Треті особи у цивільному процесі України: поняття, ознаки і види / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво.  2010. – Вип. 9. – С. 75–78.

 16. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права.  2010. – № 3 (50). – С. 122–126.

 17. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права.  2010. – № 3 (50). – С. 122–126.

 18. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.

 19. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.

 20. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна характеристика окремих розпорядчих прав позивача / Світлана Сергіївна Бичкова // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 40. – С. 183−191.

 21. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія]. / Світлана Сергіївна Бичкова. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.

 22. Бичкова С. С. Щодо моменту набуття процесуального статусу особами, які беруть участь у справі / Світлана Сергіївна Бичкова // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 2 (6). – С. 51–57.

 23. Бичкова С. С. Юридична природа права позивача на відмову від позову у цивільному процесі України / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. – 2010. − № 3. − С. 83–87.

 24. Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О. Бобровник // Право України.  2008.  № 7. – С.2729.

 25. Бобровник О.В. Новий погляд на інститут третіх осіб у цивільному процесі // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. – № 5 (7). – С. 31-35.

 26. Бобровник О.В. Третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору в справі, що зумовлена посвідченням договору купівлі-продажу // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. - № 8 (10). С. 6.

 27. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівна // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 6369. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

 28. Грабовська О. О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О. О. Грабовська // Судова апеляція. – 2010.– № 1 (18). – С. 54–56.

 29. Грабовська О. О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві / О. О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2009.  № 81.  С. 170172.

 30. Гусаров К. В. Цивільна процесуальна правосуб’єктність сторін та третіх осіб / Констянтин Володимирович Гусаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. −№ 2−3 (28−29). − С. 54−69.

 31. Дацко Ю. Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб / Юлія Дацко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 229–236.

 32. Дацко Ю. С. Правовий статус органів місцевого самоврядування у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Юлія Степанівна Дацко // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 3 (16). – С. 1–7. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12dysucp.pdf

 33. Дунас Т. О. Порядок реалізації прокурором права на позов в цивільному процесі / Тарас Омельянович Дунас // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. − № 841. − С. 162167.

 34. Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі / І. Журба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2013.  № 4 (98).  С. 102105.

 35. Журба І. О. Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус / І. О. Журба // Часопис Київського університету права.  2013.  № 4.  С. 214219.

 36. Заборовський В. В. Правовий аналіз підстави участі адвоката в цивільному судочинстві України / В. В. Заборовський //Порівняльно-аналітичне право.  2013.  № 2.  С. 142145.

 37. Заборовський В. В. Проблемні аспекти оформлення повноважень адвоката у цивільному процесі України / В. В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина I. Том 1.  С. 220222.

 38. Іванчулинець Д. В. Інститут законного представництва цивільного судочинства польсько-литовського періоду / Д. В. Іванчулинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2011.  Випуск 16.  С. 98100.

 39. Іванчулинець Д. В. Контрольно-процесуальний механізм обмеження повноважень законного представника в цивільному процесі / Д. В. Іванчулинець // Адвокат.  2012.  № 3.  С. 3335.

 40. Кіреєва Н. А. Спеціальні знання як критерій розмежування цивільного процесуального статусу експерта та спеціаліста / Н. А. Кіреєва, О. О. Скорич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 23. Частина II. Том 1.  С. 137140.

 41. Колісник О. В. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Олена Вікторівна Колісник ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 c.

 42. Комаров В.В Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти. Київ: НМК з ВО. Мінвузи УРСР. 1991. – 104с.

 43. Кондрат’єва Л. А. Правова природа інституту мирової угоди [Електронний ресурс] / Л. А. Кондрат’єва, С. А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 518. − Режим доступу до журн. : http://lawreview.chnu.edu.ua/article.php?lang=ua&visnuk=41&article=931

 44. Кондрат’єва Л. А. Цивільна процесуальна правоздатність неповнолітніх осіб / Людмила Анатоліївна Кондрат’єва // Судова апеляція. − № 3 (8). – 2007. – С. 53−59.

 45. Кошин Н. С. Процесуально-правовий статус органів опіки та піклування у цивільному процесі України / Н. С. Кошин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина I. Том 1.  С. 238240.

 46. Лемик Р. Я. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Роксолана Ярославівна Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 232−238.

 47. Лемик Р. Я. Правові підстави і межі участі законних представників в цивільних процесуальних правовідносинах / Роксолана Ярославівна Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 193−199.

 48. Лужанський А. В. Об’єднання громадян як суб’єкти звернення у цивільному процесі України / Андрій Васильович Лужанський // Вісник Верховного Суду України. – 2009. − № 1 (101). − С. 44−48.

 49. Масюк В. В. Проблемні питання застосування мирової угоди в цивільному процесі / В. В. Масюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 3. Том 1. – С. 93–95.

 50. Мельник Я. Я. Деякі питання форм реалізації обов’язків учасників цивільного процесу / Ярослав Ярославович Мельник // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2012.  № 2.  С. 96102.

 51. Немеш П. Ф. Судовий контроль за укладенням мирової угоди законним представником у цивільному процесі (аналіз судової практики) / Петро Федорович Немеш // Адвокат. – 2012. – № 5 (140). – С. 18–20.

 52. Пасайлюк І. В. Зустрічний позов як засіб захисту прав та інтересів відповідача / Ірина Василівна Пасайлюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 4. – С. 64−71.

 53. Петрик В. В. Право на відвід у системі цивільних процесуальних гарантій / В. В. Петрик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 19. Том 2.  С. 107110.

 54. Пушкар Е. Мировое соглашение в судебной практике / Евгений Пушкар // Советская юстиция. – 1973. – № 10. – С. 8–9.

 55. Пушкар Е. Отказ от заявленого иска / Евгений Пушкар // Советская юстиция. – 1972. – № 21. – С. 10–12.

 56. Рожик Ю. С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах / Юлія Степанівна Рожик // Адвокат. − 2010. − № 7 (118). − С. 29−33.

 57. Сакара Н. Ю. Проблема юридичної заінтересованості та її значення в забезпеченні права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві / Наталія Юріївна Сакара // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.  Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008.  Вип. 99.  С. 163170.

 58. Сапейко Л. В. Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі / Людмила Василівна Сапейко // Право і безпека. Науковий журнал.  2009. – № 1.  Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_1/PB-1/pb-1_39.pdf

 59. Сапейко Л. В. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Людмила Василівна Сапейко // Право і безпека. Науковий журнал.  2010. – № 1 (33).  Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portl/soc_gum/Pib/2010_1/PB-1/PB-1_35.pdf

 60. Світлична Г. О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування [Електронний ресурс] / Галина Олександрівна Світлична // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. – № 1 (2). – Режим доступу до журн. : http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article06/

 61. Світлична Г. О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання / Галина Олександрівна Світлична // Вісник Верховного Суду України. – № 12 (148). – С. 38–45.

 62. Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. - Вип. 49. – С. 138–141

 63. Сєвєрова Є. С. До питання про правову природу інституту представництва в суді органів та осіб, яким надано захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Є С. Сєвєрова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 20. Частина I. Том 2.  С. 112115.

 64. Тимошевська І. П. Принцип диспозитивності та участь в цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб / І. П. Тимошевська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. − № 841. − С. 9399.

 65. Тимошевська І. П. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі / І. П. Тимошевська // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. - Х. : Нац. юрид. акад. України, – 2009. − № 106. − С. 182-189.

 66. Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : монографія.  Харків : Еспада, 2014.  176 с.

 67. Тимченко Г. П. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми / Геннадій Петрович Тимченко // Часопис Київського університету права. − 2010. − № 1. − C. 156−164.

 68. Цал-Цалко Ю. Ю. Деякі питання щодо інституту омбудсмена в цивільному процесі / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Митна справа.  2014.  № 2 (92). Частина 2. Книга 2.  С. 166170.

 69. Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України / Вадим Цюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2012.  № 90.  С. 4549.

 70. Чванкін С. А. Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі / С. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.  2009.  Вип. 51.  С. 114121.

 71. Черевко П. П. Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі / П. П. Черевко // Право і Безпека. –2012. – № 5 (47). – С. 223–226.

 72. Шевчук В І. Особливості ініціювання прокурором цивільного процесу / Володимир Іванович Шевчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2011.  № 5 (8).  С. 108116.

 73. Шевчук В. І. Підстави участі прокурора в цивільному процесі / Володимир Іванович Шевчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2012.  № 5.  С. 121124.

 74. Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах / Н. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 89.  С. 105107.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка