Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма


ТЕМА 4. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справСторінка3/4
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
ТЕМА 4. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

 1. Навроцкая Ю.В., Сеник С.В. Юрисдикция и подсудность дел по обжалованию нотариальных действий или отказа в их совершении // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н. С.Я. Фурсы. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 467474.

 2. Навроцька Ю.В. Визначення та розмежування окремих видів підсудності цивільних справ / Ю.В. Навроцька // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.217-220

 3. Німак М. О. Розвиток законодавства з питань підвідомчості справ, що виникають із шлюбних правовідносин / Марія Орестівна Німак // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 64–67.

 4. Островська Л. А. Щодо деяких проблем, породжених скасування договірної підсудності у цивільному процесі України та шляхи їх розв’язання / Л. А. Островська // Адвокат. − 2013. − № 2 (149). − С. 18−20.

 5. Сеник С. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 266–275

 6. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / В.В. Сердюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.

 7. Угриновська О.І. Юрисдикція судів України щодо розгляду цивільних справ // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства. – Х.: Нац. юрид. акак. України, 2007. – С. 144-150.

 8. Шадура Д.М. Інститут підвідомчості в контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Матеріали наук. конф. курсантів, студ. та молодих науковців / Держ. Митна служба України, Академія митної служби України, 2004. – С. 213-214.

 9. Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Д.М. Шадура; Нац. юрид. акад. Україниім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.


ТЕМА 5. Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві

 1. Андрійцьо В. Д. Концептуальні підходи розуміння юридичної природи доказового права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина I. Том 1.  С. 186188.

 2. Андрійцьо В. Д. Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві / Василь Дмитрович Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 6 (153). – С. 25−28.

 3. Андрійцьо В. Д. Правові інституту загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Право і Безпека.  2013.  № 1 (48).  С. 182186.

 4. Андрійцьо В. Д. Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процес доказування / Василь Дмитрович Андрійцьо // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ.  2013.  № 1 (60).  С. 212217.

 5. Бадила О. О. Принцип змагальності та його вплив на забезпечення доказів у цивільному процесі: теорія, судова практика, законодавство / О. О. Бадила // Часопис Київського університету права.  2013.  № 4.  С. 202206.

 6. Білоусов Ю. В. Доказові презумпції у цивільному судочинстві : монографія / Ю. В. Білоусов, В. П. Феннич.  Х. : Харків юридичний, 2012.  280 с.

 7. Верещінська І. Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що виникають зі спадкових правовідносин / І. Верещінська // Право України. – 2014. – № 6. – С. 216–221.

 8. Гетманцев М. Аналіз взаємозв’язку прямих та побічних речових доказів у цивільному процесі України / Максим Гетманцев // Юридична України. –2013. – № 2. – С. 67–72.

 9. Гетманцев М. Джерела формування речових доказів / Максим Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4 (208). – С. 134–137.

 10. Гетманцев М. О. Види речових доказів у цивільному процесі / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2013. – Вип. 644. – С. 8891.

 11. Гетманцев М. О. Поняття та ознаки речових доказів у цивільному процесуальному праві / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута.  2013. – Вип. 682. Правознавство. – С. 8286.

 12. Грабар Н. М. Особливості участі сторін у процесі доказування за цивільно-процесуальним законодавством України / Н. М. Грабар, М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина II. Том 1.  С. 179182.

 13. Грабовська О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 89.  С. 1315.

 14. Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на території інших держав / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2013.  № 2 (96).  С. 4447.

 15. Завгородня А. Визначення деяких процесуальних факторів, що впливають на встановлення істини у цивільному процесі / Анастасія Завгородня // Підприємництво, господарство і право.  2013.  № 12 (216).  С. 710.

 16. Зеленяк Е. С. Владна, рекомендаційна та допоміжна оцінка доказів у цивільному процесі / Е. С. Зеленяк // Адвокат.  2013.  № 1 (148).  С. 4144.

 17. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.

 18. Кучер Т. Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2012.  № 94.  С. 3537.

 19. Кучер Т. М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 171–174.

 20. Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів / Тетяна Кучер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2012.  № 91.  С. 8082.

 21. Кучер Т. М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права.  2013.  № 4.  С. 173177.

 22. Кучер Т. М. Дослідження засобів доказування у процесі доведення : сутність та способи / Тетяна Миколаївна Кучер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 24. Том 2.  С. 5659.

 23. Лежух Т. І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 25.  С. 6568.

 24. Лежух Т. І. Специфіка доказування у справах про захист честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 140–144

 25. Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів / Любов Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 88.  С. 7476.

 26. Масюк В. В. Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. В. Масюк.  Х., 2010.  27 с.

 27. Масюк В. Правові та фактичні презумпції в цивільному судочинстві / Василь Масюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 73−75.

 28. Рибак О. С. Поняття судового доручення у міжнародному цивільному процесі / О. С. Рибак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина I. Том 1.  С. 258261.

 29. Рибак О. Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави у цивільному процесі / О. Рибак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2013.  № 4 (98).  С. 7377.

 30. Руда Т. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 87.  С. 7378.

 31. Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 88.  С. 106110.

 32. Руда Т. Поняття та зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2008.  № 79.  С. 4750.

 33. Степаненко Т. В. Доказування у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб / Т. В. Степаненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 50–54.

 34. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / Володимир Тертишніков // Право України.  2011.  № 10. – С. 7788.

 35. Тимченко Г. П. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення / Геннадій Петрович Тимченко закріплення // Право України.  2010.  № 12. – С. 220227.

 36. Феннич В. П. Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства [Електронний ресурс] / В. П. Феннич // Форум права. – 2008. – № 1. − С. 427–433. – Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08fvppcs.pdf

 37. Фурса С. Докази і доказування в цивільному процесі : науково-практичний посібник / С. Фурса, Т. Цюра – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005. – 256 с. – (Серія: Процесуальні науки).

 38. Ходанович В. О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України / В. О. Ходанович // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 4 (21). − С. 1–6. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_4_21.pdf

 39. Черемнов Д. В. Неспростовні презумпції в цивільному процесуальному праві / Д. В. Черемнов. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 54–57.


ТЕМА 6. Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову

 1. Банников Р. Ю. Отсутствие судебного акта по тождественному иску как предпосылка права на предъявление иска / Руслан Юрьевич Банников // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. − 2009. − № 5. − С. 101–108.

 2. Банников Р. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление иска в суд / Руслан Банников // Арбитражный и гражданский процесс. − 2009. − № 10. − С. 13−16; № 11. − С. 10−12.

 3. Баранов И. В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского судопроизводства / Иван Валентинович Баранов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 5. – С. 7–12.

 4. Борисова В. Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства : [под ред. доктора юрид. наук, проф., заслуж. деятеля наук РФ М. А. Викут] / Виктория Федоровна Борисова. − М. : Юрлитинформ, 2009. −160 с.

 5. Борисова Ю. А. Проблема тождества в гражданском процессе / Юлия Андреевна Борисова // Вестник Московского университета : Серия 11, Право. − 2009. − № 2. − С. 74–82.

 6. Борисова Ю. А. Соотношение споров тождества исков и тождества / Юлия Андреевна Борисова // Законодательство. − 2009. − № 7. − С. 47–50.

 7. Борисова Ю. А. Тождество в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А.Борисова. – Москва, 2009. – 25 с.

 8. Борщенко В. В. Правовая природа группового иска / В. В. Борщенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 20. Частина I. Том 2.  С.  2427.

 9. Волкова С. С. Оставление искового заявления без движения в гражданском судопроизводстве / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2010. − № 1 (71). − С. 108−111.

 10. Волкова С. С. Отказ в принятии искового заявления как процессуальное препятствие в осуществлении права на судебную защиту / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. − № 3 (67). − С. 99−103.

 11. Волкова С. С. Понятие права на судебную защиту / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2011. − № 1 (77). − С. 94−96.

 12. Воробель У. Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1−8. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11vubzcp.pdf

 13. Воробель У. Б. Правовые последствия удовлетворения ответчиком требований истца после открытия производства по гражданскому делу по законодательству Украины / Ульяна Богдановна Воробель // Современное право. – 2013. – № 5. – С. 138–141.

 14. Гурвич М. А. Право на иск: Учебное пособие / Марк Аркадьевич Гурвич, Мария Сумбатовна Шакарян. − М. : ВЮЗИ, 1978. – 54 с.

 15. Захарова О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві / О. Захарова, О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 88.  С. 1416.

 16. Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве : [сборник] / О. В. Исаенкова, А. А. Демичев, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 216 с.

 17. Короєд С. О. Накладення арешту на майно та заборона вчинення дій щодо його відчуження як заходи забезпечення позову в цивільному процесі / Сергій Олександрович Короєд // Судова апеляція. – 2009. – № 1 (14). – С. 82–91.

 18. Кучер Т. М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Т. М. Кучер.  К., 2009.  22 с.

 19. Кучер Т. М. Умови звернення до суду за захистом як невід’ємні елементи в реалізації права на судовий захист / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 121–125.

 20. Лисенко Л. С. Об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики / Любов Сергіївна Лисенко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011. – № 6 (80). – С. 37–43.

 21. Лисенко Л. С. Сутність та процесуальне оформлення об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному судочинстві / Любов Сергіївна Лисенко // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 505−510.

 22. Луспеник Д. Д. Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання / Дмитро Дмитрович Луспеник // Юридичний журнал.  2007.  № 10.  С. 104114.

 23. Михайлова Е. В. Право на иск и право на предъявление иска как условие реализации конституционного права граждан на судебную защиту / Е. В. Михайлова // Юридический аналитический журнал.  Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2004.  № 23.  С. 166171.

 24. Музиченко А. Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності / А. Музиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2011.  № 88.  С. 116118.

 25. Опалев Р. Материально-правовой интерес как условие возбуждения гражданского дела в суде / Рим Опалев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. − № 2. – С. 7–10.

 26. Осокина Г. Л. Иск (теория и практика) / Галина Леонидовна Осокина – М. : Городец, 2000. – 192 с.

 27. Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту (гражданско-процессуальный аспект) / Евгений Георгиевич Пушкар. – Львов : Изд-во при Львов. ун-те «Вища школа», 1982. – 216 с.

 28. Пушкар Є. Г. Наслідки порушення передумов права на позов : [конспект лекцій] / Євген Григорович Пушкар. – Л. : Видавництво Львівського університету, 1972. – 63 с.

 29. Пушкарь Е. Г. Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные последствия возбуждения дел) / Евгений Георгиевич Пушкарь. – Львов : Вища школа, 1978. – 199 с.

 30. Сеник С. В. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / Світлана Василівна Сеник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 218−224.

 31. Снідевич О. С. Правовий характер вимоги як передумова права на пред’явлення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин [Електронний ресурс] / Олександр Станіславович Снідевич // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2 (15). – С. 1−6. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12sosizv.pdf

 32. Соловьева Т. В. Возвращение искового заявления в гражданском судопроизводстве / Татьяна Владимировна Соловьева. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. – 156 с.

 33. Соловьева Т. В. Институт возвращения искового заявления: сравнительно-исторический аспект / Татьяна Владимировна Соловьева // Актуальные проблемы российского права. – 2008. − № 4. − С. 239−244.

 34. Тимченко Г. П. Подання позову і порушення справи в суді з огляду на принципи цивільного процесуального права / Геннадій Петрович Тимченко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 1. − C. 106−112.

 35. Туманов Д. А. К вопросу о правовом характере спора и правоспособности как предпосылках права на предъявление иска / Дмитрий Александрович Туманов, Светлана Алексеевна Алехина // Журнал российского права.  2009.  № 12.  С. 95105.

 36. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика / Світлана Фурса // Право України. – 2011. – № 10. – С. 89–98.

 37. Цал-Цалко Ю. Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу майна подружжя / Юлія Цал-Цалко // Юридичний вісник. –2010. – № 1. – С. 29–35.


ТЕМА 7. Провадження в суді першої інстанції

 1. Алябышев М. С. Спорные вопросы принятия заочного решения [Електронний ресурс] / М. С. Алябышев // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 1 (18). − С. 1–5. – Режим доступу до журн. : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

 2. Амельченко М. Особенности заочного рассмотрения дела / М. Амельченко // Правничий часопис Донецького університету. – 2010.  № 2. – С. 6469.

 3. Андронов І. В. Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. 2008.  Вип. 38.  С. 316320.

 4. Андронов І. В. Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. 2006.  Вип. 29.  С. 322327.

 5. Бермічева О. В. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  відображення реалій життя / О. В. Бермічева // Часопис цивільного і кримінального судочинства.  2013.  № 6 (15).  С. 8189.

 6. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / С. С. Бичкова, Г. В. Чурпіта // Юридична наука.  2011.  № 45.  С. 5762.

 7. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Юрій Володимирович Білоусов // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84–89.

 8. Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. Г. Бобко. − К., 2006. − 22 с.

 9. Болокан І. В. Особливості розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. − С. 104−110.

 10. Болокан І. В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. − С. 130−135.

 11. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Надія Леонтіївна Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. − 2006. − № 1 (17). − С. 96−102.

 12. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права. – 2009. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf

 13. Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навчальний посібник / Сергій Володимирович Васильєв. — Харків : Еспада, 2012.  370 с.

 14. Великорода О. М. Скасування та оскарження заочного рішення / О. М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України.  2011.  Вип. 3.  С. 4550.

 15. Великорода О. Порівняльно-правовий аналіз інституту наказного провадження в країнах СНД / Олександр Великорода // Вісник Академії адвокатури України.  2011.  № 2 (21).  С. 3439.

 16. Вербіцька М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей / Мар’яна Василівна Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 20. Частина I. Том 2.  С. 3236.

 17. Вербіцька М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : монографія / Мар’яна Василівна Вербіцька.  Т. : Астон, 2012.  191 с.

 18. Волкова Н. В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) / Наталія Василівна Волкова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.  2010.  Вип. 55.  С. 124132.

 19. Воробель У. Б. Інститут відкликання позовної заяви у цивільному процесі України / Уляна Богданівна Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3. – С. 21−34.

 20. Воробель У. Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1−8. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11vubzcp.pdf

 21. Воробель У. Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення / Уляна Воробель // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 80−84.

 22. Воробель У.Закінчення розгляду справи про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи / Уляна Воробель // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 56. – С. 229–236.

 23. Воробель У. Б. Застосування інституту залишення заяви без розгляду на стадії апеляційного перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2 (6). – С. 1−21. – Режим доступу до журн. : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12vuepsr.pdf

 24. Воробель У. Б. Подання заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи в цивільному процесі / Уляна Богданівна Воробель // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 141−153.

 25. Воробель У. Б. Процедурні особливості залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 73−93. – Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik09_06.pdf

 26. Воробель У. Б. Скасування ухвали про залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача судом, що її постановив / Уляна Богданівна Воробель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – № 4. – С. 196−206.

 27. Гаврік Р. Виключність як властивість рішення суду в цивільній справі, що набрало законної сили / Роман Гаврік // Юридична Україна. − 2010. − № 6. − С. 74–81.

 28. Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Р. О. Гаврік. − К., 2011. − 23 с.

 29. Гаврік Р. О. Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі [Електронний ресурс] / Роман Олександрович Гаврік // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 50–59. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08groucs.pdf.

 30. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Наталія Грабар // Право України.  2011.  № 4. – С. 169176.

 31. Гусаров К. В. Особливості окремої ухвали у цивільному судочинстві / Костянтин Володимирович Гусаров // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 139–141.

 32. Дем’янова О. В. Властивості законної сили ухвал суду першої інстанції / Олена Вікторівна Дем’янова // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 176 – 180.

 33. Демичев А. А. Смерть как юридический факт в гражданском процессе / А. А. Демичев, О. В. Исаенкова // Університетські наукові записки. − 2007. − № 4 (24). − С. 69−75.

 34. Дубчак Л. С. Наказне та окреме провадження в цивільному судочинстві України : навч. посіб. / Л. С. Дубчак – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 137 с.

 35. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.

 36. Ізарова І. Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз / Ірина Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2013.  № 4 (98).  С. 5557.

 37. Кіт Х. І. Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика / Х. І. Кіт // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». Збірник наукових праць.  2013.  Вип. 6-1. Том. 1.  С. 154157.

 38. Короленко В. М. Захист права на заробітну плату у наказному провадженні цивільного судочинства за законодавством України та країн СНД / В. М. Короленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 19. Том 2.  С. 6871.

 39. Коструба А. В. Окреме провадження як форма встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільних правовідносинах / А. В. Коструба // Часопис цивільного і кримінального судочинства.  2013.  № 1.  С. 134142.

 40. Коструба А. В. Правова природа судового рішення в контексті теорії право припинення / А. В. Кострубаю // Вісник господарського судочинства.  2014.  № 1.  С. 158163.

 41. Кухарєв О. Є. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування / О. Є. Кухарєв // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 4 (13). – С. 119–128.

 42. Ларіонова Н. Наказне провадження у цивільному процесі України / Н. Ларіонова // Наше право. – 2011. – № 3. – С. 199–203.

 43. Левківський Б. Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя / Б. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2012.  № 91.  С. 4549.

 44. Лисенко Л. Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі / Любов Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2012.  № 90.  С. 7882.

 45. Лисенко Л. С. Ухвали в цивільному процесі України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лисенко Любов Сергіївна. – К., 2012. – 218 с.

 46. Луспеник Д. Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення  основні чинники авторитету судової влади (коментар) / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України.  2010.  № 1.  С. 1012.

 47. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Дмитро Дмитрович Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2006. – 480 с.

 48. Луспеник Д. Д. Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: правова регламентація та потреба удосконалення і розширення / Дмитро Дмитрович Луспеник // Судова апеляція. – 2009. −№ 3 (16). – С. 58−66.

 49. Луспеник Д. Д. Спірні питання судової практики щодо розгляду судами заяв у порядку наказного провадження [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрович Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.yurpayintel.com.ua/2008/1/article06/

 50. Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики / Дмитро Луспеник // Юридичний журнал. − 2006. − № 11. − С. 123−130.

 51. Луспеник Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика» / Дмитро Луспеник. – Харків : Харків юридичний, 2005. – 432 с.

 52. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції / Д. Луспеник // Право України. – 2006. – № 11. – С. 56–62.

 53. Масюк В. В. Питання закриття провадження у цивільній справі / В. В. Масюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 23. Частина I. Том 1.  С. 237241.

 54. Мірошниченко Ю. Спір безкінечного розгляду / Юрій Мірошниченко// Закон і бізнес. Суддівські проблеми. – № 15 (1002). 09.04-15.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/1868-spir_bezkinechnogo_rozglyadu.html

 55. Навроцька Ю. В. Заочний розгляд цивільних справ в цивільному процесі України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Навроцька Юлія Вячеславівна. – Л., 2008. – 209 с.

 56. Навроцька Ю. В. Захист прав співвідповідачів при неявці їх в судове засідання в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С.159164.

 57. Навроцька Ю. В. Згода позивача на заочний розгляд справи в цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / Юлія Вячеславівна Навроцька // Часопис академії адвокатури. – 2009.  №3 (4). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09nyvszs.pdf]

 58. Навроцька Ю. В. Можливість спільного розгляду первісного та зустрічного позову в порядку заочного провадження / Юлія Вячеславівна Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 2. – С. 74-82.

 59. Навроцька Ю. В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи / Юлія Вячеславівна Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип. 3. – С. 81−95.

 60. Навроцька Ю. В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 142-150.

 61. Навроцька Ю.В. Належне повідомлення відповідача як умова розгляду цивільної справи у його відсутності // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. – С. 30-34

 62. Навроцька Ю.В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л.Ортинський. – Львів, 2006. – Вип.. 3. – С.81-95

 63. Навроцька Ю.В. Практичні аспекти інформування боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип.4. – С.67-75

 64. Навроцька Ю.В. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 211-217.

 65. Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача / Юлія Вячеславівна Навроцька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – №3. – С. 101107.

 66. Нікітенко Р. С. Поняття та сутність окремого провадження у справах про розірвання шлюбу / Р. С. Нікітенко // Митна справа.  2014.  № 2 (92). Частина 2. Книга 2.  С. 170174.

 67. Німак М. О. Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Німак Марія Орестівна. – Л., 2012. – 221 с.

 68. Німак М. О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей / Марія Орестівна Німак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2010. – № 2. – С. 97–107.

 69. Окреме провадження : монографія / [В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 312 с.

 70. Окреме провадження в цивільному процесі України : [навч посіб.] / Під ред. Р. М. Мінченко. – О. : Фенікс, 2010. – 224 с.

 71. Олійник А. С. Аналіз питань, які виникають при застосуванні норм ЦПК України, що регулюють провадження у цивільній справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. – 2 (15). – С. 58−76.

 72. Олійник А. С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавленням батьківських прав, встановленням опіки та піклування над дітьми / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 122−144.

 73. Олійник А. С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавленням батьківських прав, встановленням опіки та піклування над дітьми / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 122−144.

 74. Олійник Н. В. Окремі питання заочного розгляду цивільних справ / Н. В. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. – 2010.  № 4. – С. 6570.

 75. Паскар А. Л. «Електронний суд»  новітній засіб доступу до правосуддя / А. Л. Паскар // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута.  2013. – Вип. 682. Правознавство. – С. 7176.

 76. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / О. М. Перунова. – Х., 2007. – 20 с.

 77. Петров Є. В. Наказне провадження: сучасний стан та перспективи розвитку / Є. В. Петров // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 123–126.

 78. Підлубна О. В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ / О. В. Підлубна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.  Чернівці : Рута.  2009.  Вип. 489: Правознавство. – С. 6873.

 79. Сапейко Л. В. До питання про заочний розгляд справи в світлі оновленого цивільного процесуального законодавства / Людмила Василівна Сапейко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2011.  Випуск 16.  С. 124128.

 80. Сапейко Л. В. Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей / Людмила Василівна Сапейко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 42. – С. 233−239.

 81. Свідерська М.В. Порівняльна характеристик судового наказу, судового рішення та виконавчого напису нотаріуса // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 3. – С. 117-119.

 82. Свідерська М.В. Судовий наказ: gроблеми та перспективи застосування // Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 368-375.

 83. Світлична Г. О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства / Галина Олександрівна Світлична // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 4 (92).  С. 3541.

 84. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №6.

 85. Сергієнко Н. А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі / Н. А. Сергієнко // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 147–153.

 86. Сметанюк В. Б. Належне повідомлення сторін у цивільному процесі про час і місце судового розгляду / В. Б. Сметанюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 20. Частина I. Том 2.  С. 122125.

 87. Татулич І. Г. Наказне провадження в цивільному судочинстві / І. Г. Татулич // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Випуск 385. Правознавство. – С. 53−56.

 88. Татулич І. Ю. Особливості застосування цивільної процесуальної форми в наказному провадженні / І. Ю. Татулич // Вісник Академії адвокатури України.  2010.  Вип. 2.  С. 168170.

 89. Татулич І. Ю. Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження / І. Ю. Татулич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута.  2013. – Вип. 682. Правознавство. – С. 7781.

 90. Тимченко Г. П. Деякі загальні аспекти дослідження судового розглядання в цивільному процесі України / Геннадій Петрович Тимченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. − 3 (77). – С. 23−31.

 91. Тимченко Г. П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в цивільному процесі України / Геннадій Петрович Тимченко // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 88−95.

 92. Тимченко Г. П. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі оцінки / Геннадій Петрович Тимченко // Право України.  2008.  № 6. – С. 125128.

 93. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України : навчальний посібник / Фурса С. Я. – К. : Видавництво Київського університету, 1999. – 309 с.

 94. Цувіна Т. А. Умотивованість рішень суду та право на суд у цивільному судочинтсві / Татяна Андріївна Цувіна // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 215224.

 95. Чурпіта Г. В. Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Юридична наука.  2011.  № 6.  С. 4652.

 96. Чурпіта Г. В. Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки.  2013.  № 1 (2).  С. 8994.

 97. Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві / А. Шабалін // Право України.  2010.  № 12. – С. 276282.

 98. Шиманович О. Законна сила судового рішення / Ольга Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2004.  № 10. – С. 98102.

 99. Шиманович О. М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шиманович Ольга Миколаївна. – К., 2005. – 221 с.

 100. Шиманович О. Поняття та сутність ухвали суду першої інстанції в цивільному процесуальному праві України / Ольга Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2010.  № 6. – С. 3640.

 101. Штефан О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі / Олена Штефан // Юридична України. – 2005. − № 1. − С. 44−48.

 102. Шутенко О. В. Невербальные средства коммуникации в гражданском судопроизводстве / Оксана Васильевна Шутенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 26.  С. 9296.

 103. Якимчук С. О. Законна сила і здійсненність судового рішення / С. О. Якимчук // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 225231.

 104. Ярошенко І.С. Наказне провадження: Питання теорії і практики // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2008. - № 8 (46). – С. 18-23.

 105. Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення / Микола Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 172–174.

 106. Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) : монографія / Микола Михайлович Ясинок. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2011. – 380 с.

 107. Ясинок М. М. Суб’єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах окремого провадження / Микола Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. – № 3. – С. 29–34.

 108. Ясинок М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика : монографія / Микола Михайлович Ясинок. – К. : Алерта, 2014. – 156 с.

 109. Ясинок М. М. Чи потрібно було виключати із окремого провадження справи про поновлення шлюбу після його розірвання? / Микола Михайлович Ясинок // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. – Вип. 435: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 43–47.

 110. Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя  новий вид справ у окремому провадженні / Микола Ясинок // Право України.  2008.  № 5. – С. 114117.

 111. Ясинюк М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / Микола Ясинок // Право України.  2010.  № 3. – С. 146152.

 112. Ясинюк М. М. Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов’язкових умов, які при цьому повинні мати місце / Микола Михайлович Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – 2009. –№ 9. – С. 134–137.

 113. Ясинюк М. М. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні / Микола Михайлович Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – 2008. –№ 6. – С. 59–60.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка