Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма


ТЕМА 8. Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинствіСторінка4/4
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
ТЕМА 8. Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинстві

 1. Алиев Т. Т. О правовой природе вновь открывшихся и новых обстоятельств в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 24. Том 2.  С. 913

 2. Алиев Т. Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев. – М. : А-Приор, 2007 − 192 с.

 3. Андронов І. В. Сутність та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. 2010.  Вип. 56.  С. 110117.

 4. Ахмач Г. М. Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини / Ганна Михайлівна Ахмач // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.  2011.  Вип. 59.  С. 211218.

 5. Батрин О. В. Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України / О. В. Батрин // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ.  2013.  № 2 (61).  С. 240247.

 6. Батрин О. В. Об’єкт і предмет апеляційного оскарження рішення в цивільній справі / О. В. Батрин // Південноукраїнський правничий часопис.  2012.  № 4.  С. 8588.

 7. Батрин О. В. Приєднання до апеляційної скарги в цивільному судочинстві України / О. В. Батрин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута.  2013. – Вип. 682. Правознавство. – С. 8791.

 8. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України.  2010.  № 5. – С.154160.

 9. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України.  2010.  № 5. – С.154160.

 10. Бондар І. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / І. В. Бондар. − Київ, 2009. – 18 с.

 11. Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі / І. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.  2010.  № 83.  С. 8082.

 12. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е. А. Борисова. – М. : Городец, 2006. – 304 с.

 13. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України / М. Бородін // Право України.  2008.  № 8. – С. 8791.

 14. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівн // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 6369. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

 15. Василина Н. В. Особливості перегляду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами/ Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 21. Частина II. Том 1.  С. 171173.

 16. Гнатенко А. В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / Андрій Васильович Гнатенко, Дмитро Дмитрович Луспеник // Вісник Верховного Суду України.  2008.  № 12.  С. 3845.

 17. Гусаров К. В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі / Констянтин Володимирович Гусаров // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. - Х. : Нац. юрид. акад. України, – 2009. − № 106. − С. 158-167.

 18. Дем’янова О. В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. / О. В. Дем’янова. – К., 2008. – 16 с.

 19. Заяць Н. Я. Практика реалізації касаційною інстанцією повноважень за наслідками попереднього розгляду цивільної справи / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України . – 2014. – № 1. – С. 51–57. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_1_9.pdf

 20. Заяць Н. Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноважень щодо скасування рішення і закриття провадження по справі або залишення заяви без розгляду [Електронний ресурс] / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2 (15). – С. 1−9. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12znyzbr.pdf

 21. Заяць Н. Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноваження щодо залишення заяви без розгляду за наявності підстав, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 207 ЦПК України [Електронний ресурс] / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 3 (16). – С. 1−5. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12znycpk.pdf

 22. Ізарова І. О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі / Ірина Олександрівна Ізарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 57–61.

 23. Ізарова І. О. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами у порядку цивільного судочинства / Ірина Олександрівна Ізарова // Судова апеляція. – 2013.– № 4 (33). – С. 94–101.

 24. Клименко О. М. Про деякі аспекти законодавчого забезпечення процесуальних гарантій касаційного оскарження в цивільному та адміністративному судочинстві / О. М. Клименко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2013.  № 1.  С. 6366.

 25. Колобродова О. В. Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Колобродова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 60–71. − Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik07_05.pdf

 26. Луспеник Д. Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Дмитро Дмитрович Луспеник // Вісник Верховного Суду України.  2010.  № 9.  С. 2733.

 27. Луспеник Д. Д. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України / Дмитро Дмитрович Луспеник // Право України.  2013.  № 5.  С. 347353.

 28. Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України.  2008.  № 7. – С.99107.

 29. Мінченко Р. М. Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України / Раїса Миколаївна Мінченко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.  2010.  Вип. 56.  С. 107110.

 30. Мінченко Р. М. Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції / Раїса Миколаївна Мінченко // Актуальні проблеми держави і права.  2011.  Вип. 57.  С. 427433.

 31. Мінченко Р.М. Окремі аспекти провадження щодо перегляду Верховним Судом України судових рішень / Р.М. Мінченко// Актуальні проблеми цивільного права та процесу : Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С.Червоного (Одеса, 17 грудня 2010 р.). – Одеса: Фенікс, 2010 – С.163-167

 32. Навроцька Ю. В. Повноваження суду за результатами розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 150–152.

 33. Навроцька Ю.В. Недоліки законодавчого регулювання перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 254–262.

 34. Навроцька Ю.В. Розгляд справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві: удосконалення правового регулювання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 205–211.

 35. Ніколенко Л. М. Порівняльна характеристика апеляційного провадження в господарському, цивільному, адміністративному і кримінальному судочинствах / Л. М. Ніколенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право.  2013.  Вип. 5.  С. 107112.

 36. Попов О. І. Неоднакове застосування норм матеріального права судом (судами) касаційної інстанції як підстава для перегляду судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. І. Попов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2012.  Випуск 20. Частина I. Том 2.  С. 99102.

 37. Рунішвілі В. Суть судового рішення касаційної інстанції (на матеріалах судової практики Грузії) / В. Рунішвілі // Право України.  2012.  № 9. – С. 119121.

 38. Теремецький В. І. Порядок і строки апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України / В. І. Теремецький, О. В. Батрин // Право і Безпека.  2013.  № 2 (49).  С. 189194.

 39. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе. Современные проблемы / Юрий Алексеевич Тимофеев. – М. : Волтерс Клувер, − 2008. – 81 с.

 40. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе: современные проблемы : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А. Тимофеев. – Екатеринбург, 2008. – 23 с.

 41. Тимченко Г.П. Перегляд судових рішень Верховним Судом з огляду на принципи судочинства України / Г.П. Тимченко // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.241-243

 42. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / Олег Ткачук, Дмитро Луспеник // Право України. – 2011. – № 10. – С. 107–116.

 43. Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі / Ольга Михайлівна Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2013.  Випуск 23. Частина I. Том 1.  С. 276280.

 44. Угриновська О. Деякі зауваження та пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку” / Оксана Угриновська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 160–165.

 45. Фролова О. В. До питання про склад ухвал, які можуть бути об’єктом апеляційного оскарження / Ольга Вікторівна Фролова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2012.  № 6.  С. 8994.

 46. Цал-Цалко Ю. Ю. Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2014.  Вип. 26.  С. 8689.

 47. Яковлев С. Ю. Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність / Ю. С. Явковлев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 232240.12. Інформаційні ресурси


 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України www.reyestr.court.gov.ua

 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт http://www.arbitr.gov.ua/

 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт – http://sc.gov.ua/

 5. Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка