Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програмаСкачати 315.01 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір315.01 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра цивільного права та процесу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.

________________________

«__» ___________ 2016 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

спеціалізація «Правосуддя та судове адміністрування»

юридичний факультет
Львів

2016 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 15 с.Розробники:

Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцентРобоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол від «__» ________ 2016 року № ___)
Завідувач кафедри

цивільного права та процесу __________________ В.М. Коссак
«___» __________ 2016 року
Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 0304 «Право», спеціальність 8.03040101 «Правознавство»)
Протокол від «____» ________________2016 року № ___

«__»_______2016 року Голова ______________ д.ю.н. В.М. Бурдін
 Навроцька Ю.В.,

2016 рік1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1

Галузь знань

0304 «Право»За вибором студента

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»Модулів – 1

Спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

6-й

Семестр

Загальна кількість годин ----

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ----

самостійної роботи студента – ----


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр права16 год.

6

Практичні

16 год.

4

Самостійна робота

---- год.

----год.

Вид контролю: екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання – 1:2

2. Мета та завдання навчальної дисципліниМета – аналіз цивільного процесуального законодавства та спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері використання інформаційних технологій в цивільному процесі. Метою викладання навчальної дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» є засвоєння студентами теоретичних знань щодо загальних положень та дискусійних питань використання інформаційних технологій в цивільному процесі, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-процесуальних відносин.
Завдання - Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» є аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, законодавства зарубіжних країн, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

- положення актів цивільного процесуального законодавства України та підзаконних нормативно-правових актів щодо використання інформаційних технологій в цивільному процесі;

- дискусійні положення цивільно-процесуальної доктрини з питань використання інформаційних технологій в цивільному процесі;

- проблеми судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює використання інформаційних технологій в цивільному процесі.


вміти:

- тлумачити відповідні цивільно-процесуальні норми;

- аналізувати існуючі доктринальні позиції щодо вирішення проблемних питань використання інформаційних технологій в цивільному процесі;

- застосовувати правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів), узагальнювати матеріали судової практики, виявляти прогалини правового регулювання відносин щодо використання інформаційних технологій в цивільному процесі;

- складати проекти процесуальних документів.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. «Теоретичні та практичні аспекти використання інформаційних технологій в цивільному процесі»
ТЕМА 1. Законодавчі передумови використання інформаційних технологій судами загальної юрисдикції

Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи.

Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки.

Висновок № 14 (2011) Консультативної ради європейських суддів «Судочинство та інформаційні технології».

Акти Державної судової адміністрації України та Ради суддів в сфері використання ІТ в судочинстві.

Концепція оптимізації інфраструктури забезпечення органів судової влади для вирішення завдань щодо спрощення доступу до правосуддя та підвищення ефективності роботи органів судової влади.

Інформаційні технології в контексті принципів процесуальної економії, оперативності та доступності правосуддя в цивільних справах.

Основні форми використання електронних (комп’ютерних) технологій при розгляді цивільних справ.ТЕМА 2. Використання базових електронних засобів (технологій) при здійсненні судочинства

Основні складові автоматизованої системи документообігу суду.

Зловживання з автоматизованою системою документообігу суду.

Автоматизована система визначення арбітражних керуючих.

Єдиний державний реєстр судових рішень.
ТЕМА 3. Практика використання електронних (комп’ютерних) технологій при розгляді цивільних справ

Електронні засоби комунікації суду та учасників цивільного процесу.

Обмін електронними документами між судом та учасниками процесу.

Новели у правовому регулюванні інформування в цивільному процесі України.

Використання інформаційних технологій при фіксуванні цивільного судочинства та закріпленні його результатів.

Визначення тотожності справ із застосуванням електронних (комп’ютерних) технологій в цивільному судочинстві.

ТЕМА 4. Проблемні питання участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Підстави проведення судового розгляду з використанням відеоконференцзв’язку.

Процесуальний порядок участі у судовому засіданні в режимі відео конференції.

Недоліки законодавчого врегулювання відеоконферензв’язку в цивільному судочинстві

Вдосконалення проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку

ТЕМА 5. Використання електронних (комп’ютерних) технологій в процесі доказування в цивільному судочинстві

Доказова сила електронних засобів доказування в цивільному судочинстві.

Правове регулювання електронного підпису в доказовому праві.

Перспективи запровадження судових доручень в електронній формі.Використання електронних форм дослідження доказів.

ТЕМА 6. Перспективи використання інформаційних технологій в різних видах проваджень та стадіях цивільного процесу

Концепція оптимізації інфраструктури забезпечення органів судової влади для вирішення завдань щодо спрощення доступу до правосуддя та підвищення ефективності роботи органів судової влади.Перспективи електронізації цивільного судочинства.

Можливості використання електронних (комп’ютерних) технологій у наказному провадженні.

Використання ІТ в окремому провадженні.

Можливості електронного документообігу та електронної комунікації при перегляді судових рішень у цивільних справах.

Запровадження системи автоматизованого арешту коштів.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

Ср
л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти використання інформаційних технологій в цивільному процесі

Тема 1. Законодавчі передумови використання інформаційних технологій судами загальної юрисдикції
2

2

1

Тема 2. Використання базових електронних засобів (технологій) при здійсненні судочинства
4

4

1

Тема 3. Практика використання електронних (комп’ютерних) технологій при розгляді цивільних справ
2

2

1

1


Тема 4. Проблемні питання участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції
2

2

1

1


Тема 5.

Використання електронних (комп’ютерних) технологій в процесі доказування в цивільному судочинстві
2

2

1

1


Тема 6.

Перспективи використання інформаційних технологій в різних видах проваджень та стадіях цивільного процесу
4

4

1

1

Усього годин

16

16

6

45. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Законодавчі передумови використання інформаційних технологій судами загальної юрисдикції

2

2

Використання базових електронних засобів (технологій) при здійсненні судочинства

4

3

Практика використання електронних (комп’ютерних) технологій при розгляді цивільних справ

2

4

Проблемні питання участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції

2

5

Використання електронних (комп’ютерних) технологій в процесі доказування в цивільному судочинстві

2

6

Перспективи використання інформаційних технологій в різних видах проваджень та стадіях цивільного процесу

4
Разом

16Практичні завдання

із спецкурсу «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі»
Студенти 5-го курсу денної форми навчання спеціалізація: «Правосуддя та судове адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», з метою поглиблення вивчення матеріалу спецкурсу, виконують та опонують наукові реферати, які доповідають та обговорюються на практичних і семінарських заняттях, виконують практичні завдання щодо систематизації та узагальнення судової практики, вирішують ситуативні задачі.

ПЕРЕЛІК

тем на наукові реферати

із спецкурсу «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі»


 1. Законодавчі передумови використання інформаційних технологій судами загальної юрисдикції

 2. Інформаційні технології в контексті принципів процесуальної економії, оперативності та доступності правосуддя в цивільних справах.

 3. Основні форми використання електронних (комп’ютерних) технологій при розгляді цивільних справ.

 4. Основні складові автоматизованої системи документообігу суду. Зловживання з автоматизованою системою документообігу суду.

 5. Автоматизована система визначення арбітражних керуючих.

 6. Єдиний державний реєстр судових рішень.

 7. Електронні засоби комунікації суду та учасників цивільного процесу.

 8. Використання інформаційних технологій при фіксуванні цивільного судочинства та закріпленні його результатів.

 9. Проблемні питання участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції

 10. Доказова сила електронних засобів доказування в цивільному судочинстві.

 11. Перспективи запровадження судових доручень в електронній формі.

 12. Використання електронних форм дослідження доказів.

 13. Перспективи електронізації цивільного судочинства.

 14. Можливості використання електронних (комп’ютерних) технологій у наказному провадженні.

 15. Використання ІТ в окремому провадженні.

 16. Можливості електронного документообігу та електронної комунікації при перегляді судових рішень у цивільних справах.

 17. Запровадження системи автоматизованого арешту коштів.6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин

ДФН / ЗФН

1

Законодавчі передумови використання інформаційних технологій судами загальної юрисдикції
2

Використання базових електронних засобів (технологій) при здійсненні судочинства
3

Практика використання електронних (комп’ютерних) технологій при розгляді цивільних справ
4

Проблемні питання участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції
5

Використання електронних (комп’ютерних) технологій в процесі доказування в цивільному судочинстві
6

Перспективи використання інформаційних технологій в різних видах проваджень та стадіях цивільного процесуРазом


7. Методи навчання

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.8. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення заліку. Форма проведення заліку – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою.9. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1. «Загальнотеоретичні та практичні аспекти доказування в цивільному судочинстві»

Сума


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

100

10

10

20

20

20

20


Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Залікова оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Незадовільно з правом перескладання

Незадовільно

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних практичних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 15 с.2. Використання інформаційних технологій в цивільному процесі. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – ___ с.

11. Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40-41, 42 – Ст.492.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. Верхов. Ради України. - 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

 4. Господарський процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. - № 6. – Ст.56.

 5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р.  2453-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

 6. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України від 08.04.2014 р. № 1188-VII // Голос України. – 2014. - №70-71.

 7. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - № 36. – Ст.275.

 8. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - № 36. – Ст.276.

 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції : Закон України від 04.07.2012 р. № 5041-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. - № 25. – Ст. 247.

 10. Про доступ до судових рішень : Закон України від 22.12.2005 р. 3262-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 15. – Ст.128.

 11. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. 2939-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

 12. Про внесення зміни до Закону України "Про доступ до судових рішень" щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень : Закон України від 17.05.2012 р. № 4779-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. - № 15. – Ст. 103.

 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» : Закон України від 27.03.2014 р. № 1170-VII // Офіційний вісник України. – 2014. - № 33. – Ст.873.

 14. Про забезпечення гласності при здійсненні господарського судочинства : Проект Закону України від 18.01.2005 р. № 6508 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6508&skl=5

 15. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова Верховної Ради України // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 30. - Ст. 426.

 16. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : схвалено Указом Президента України від 10.05.2006 р.  361/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. - №19. – Ст.23.

 17. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 21.11.2002 р. № 228-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - № 3. – Ст. 12.

 18. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/concept.pdf

 19. Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/83stratplan.pdf

 20. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: Наказ Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://bg.dp.court.gov.ua/sud0404/kompetenciya/77496/

 21. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 740 // Офіційний вісник України. – 2006.- № 22.- Ст. 61.

 22. Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 2013. - № 29. – Ст. 19.

 23. Про порядок реєстрації, обліку та зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень : Інструкція, затверджена Наказом Державної судової адміністрації від 27.01.2010 р. №15 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA10026.html

 24. Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень : затверджений Рішенням Ради суддів України від 17.02.2012 р. № 4 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zl.ck.court.gov.ua/sud2306/inf/perelik/

 25. Кодифікатор відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу через офіційний веб-портал судової влади України в Інтернет : затверджений Наказом Державної судової адміністрації України від 13.06.2006 р. № 59 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lg.court.gov.ua/tu13/10/1/

 26. Положення про автоматизовану систему документообігу суду : затверджено Рішенням Ради суддів України 26.11.2010 № 30 (у редакції рішення Ради суддів України  від 02 квітня 2015 року № 25): [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/

 27. Міжнародні засади судової досконалості : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/International_framework__Court_Excellence_UKR.pdf

 28. Тимчасовий регламент обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу : затверджений Наказом Державної судової адміністрації України від 07.09.2012 р. № 105 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA12036.html

 29. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження) : Наказ Державної судової адміністрації від 15.11.2012 р. № 155 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1552012/

 30. Про реалізацію пілотного проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) : Наказ Державної судової адміністрації України від 01.06.2013 р. № 73 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sr.rv.court.gov.ua/sud1718/info/nakaz73/

 31. Про внесення змін до наказу ДСА України від 01.06.2013 року № 73 : Наказ Державної судової адміністрації України від 12.07.2013 р. № 99 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N992013/

 32. Про судове рішення : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 // Вісн. Верхов. Суду України. - 2010. - № 1. - С. 4.

 33. Рішення Ради суддів загальних судів від 04.04.2013 р. № 26: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.ua/userfiles/rish26.pdf

 34. Рішення Конституційного Суду України від 8 грудня 2011 року № 16-рп/2011 – «справа про фіксування судового процесу технічними засобами» // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 1. – Ст. 31.

 35. Балюк М. І., Луспеник Д. Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика». – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.

 36. Басаев Д. В. Системы автоматизации судебного делопроизводства в арбитражных судах / Д. В. Басаев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 32–34.

 37. Богдан И.И. Применение компьютерных (электронных) технологий в гражданском процессе Украины / И,И. Богдан // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru

 38. Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии (сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / К.Л. Брановицкий; Уральская государственная юридическая академія. - Екатеринбург, 2009.- 28 с.

 39. Головченко О. Електронне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Головченко // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 10. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://yurincom.com/ru/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=5533

 40. Доржиев Э. П. Электронная форма подачи документов в арбитражные суды: вопросы применения Временного порядка / Э. П. Доржиев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 21–24.

 41. Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. Комаров // Право України. – 2011. - № 10. – С. 22-44.

 42. Коссак В.М. Электронный документ и электронная подпись как доказательство в судебном споре в Украине / В.М. Коссак // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права. – Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2014. – С.400-404

 43. Кушакова-Костицька Н. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід // Н. Кушакова-Костицька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 1. – С.103-109.

 44. Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве Украины / Ю.В. Навроцкая // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru

 45. Навроцька Ю.В., Могиляк А.Є. Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції / Ю.В. Навроцька , А.Є. Могиляк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 73 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С.273-281

 46. Навроцька Ю.В. Електронізація цивільного судочинства України / Ю.В. Навроцька // Питання вдосконалення господарського та цивільного процессуального законодавства України: тези між кафедрального круглого столу (11 жовтня 2013 р.): / За ред. В.О. Кучера, Г.В. Смолина, Г.Б. Яновицької. – Львів, ЛьвДУВС, 2013. – С.85-88

 47. Недибалюк В. скасування реєстру судових рішень та його правові наслідки / В. Недибалюк // Українська правда. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/press/2011/12/9/309082/

 48. Паліюк В. Доступ до судових рішень – складова доступу до публічної інформації // Людина і закон: публічно-правовий вимір : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25-26 листопада 2011 року / За ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-91025.html?page=11

 49. Решетникова И.В. С введением электронного правосудия судопроизводство перейдет на совсем иной уровень развития/ И.В. Решетникова И.В. // Закон - №2. – 2011. – С. 10.

 50. Угриновская О.И. Электронный документооборот в гражданском процессе Украины / О.И. Угриновская // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru12. Інформаційні ресурси


 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України www.reyestr.court.gov.ua

 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт http://www.arbitr.gov.ua/

 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт – http://sc.gov.ua/

 5. Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 315.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка