Наявність у людини спроможності діяти в умовах перманентно змінюваного середовища є визначальним чинником, який забезпечить їй успішне існування в сучасному інформаційному суспільствіСкачати 486.5 Kb.
Дата конвертації18.11.2018
Розмір486.5 Kb.
#64786
 • Заступник директора з виховної роботи
 • Малихіна О.А.

Наявність у людини спроможності діяти в умовах перманентно змінюваного середовища є визначальним чинником, який забезпечить їй успішне існування в сучасному інформаційному суспільстві.

 • Наявність у людини спроможності діяти в умовах перманентно змінюваного середовища є визначальним чинником, який забезпечить їй успішне існування в сучасному інформаційному суспільстві.
 • Якщо в традиційному суспільстві соціальну компетентність особистості визначає передусім здатність адаптуватися до сталих суспільних умов, то в добу інформаційного суспільства місія соціальної компетентності полягає у спроможності діяти в умовах перманентного середовища та прискорюваних темпів. Секрет зростання й розвитку особистості полягає в тому, щоб навчитися поводитись із силами змін, управляти ними.
 • ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
 • СОЦІАЛЬНИХ ГРУП КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
 • (ПОЧАТКОВА ШКОЛА - БАЗОВА ШКОЛА –СТАРША ШКОЛА)
 • Одним із магістральних напрямів удосконалення суспільних відносин є сталий розвиток українського суспільства, який має забезпечити задоволення потреб сучасного покоління без шкоди для можливостей майбутнього.
 • Він передбачає:
 • моральність, відповідальність та самореалізацію особистостей;
 • співробітництво, терпимість та рівність у суспільних відносинах;
 • партсипативний і справедливий характер суспільних інститутів та систем;
 • підтримання життєдіяльності людини і суспільства.
 • Отже, розвиток соціальних компетентностей є пріоритетним в удосконаленні системи освіти. Саме соціальні компетентності є домінантними в якісній характеристиці школи життєвої компетентності.
 • Соціальні компетентності (характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві) — це здатність брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвої ситуації, приймати діяльність демократичних інститутів суспільства.
 • соціальна дія;
 • соціальна активність та мобільність особистості;
 • активна участь у функціонуванні соціальних інститутів;
 • участь в ухваленні рішень;
 • соціальна відповідальність;
 • здатність захищати та дбати про відповідальність, права, інтереси й потреби інших;
 • освоєння та успішне виконання нових соціальних ролей;
 • уявлення про суть і структуру суспільства, у якому відбувається життєдіяльність, соціальна активність і соціальна мобільність;
 • прийняті соціальні цінності та норми: ідеї, ідеали та завдання, які зумовлюють соціальну активність.
 • Соціальна компетенція
 • має такі параметри:
 • Стратегія формування соціальних компетентностей дає учневі змогу не лише отримувати знання, а й розкрити, розглянути і реалізувати себе, свої задатки, позитивні риси.
 • Зразки технологічних карт, які дають змогу унаочнити суть навчальної технології, відобразити її структурні елементи, щоб мати відповідний рівень соціальної компетенції, мають вигляд модуля. Перед запровадженням кожного модуля вчитель та класний керівник розробити технологічну карту до теми або виховного заходу, яка має п'ять взаємопов'язаних складових: мету, мотиваційний, змістовний, процесуальний компоненти і передбачувані сформовані групи соціальних компетентностей.
 • (Див. таблицю 1.)
 • Модуль І
 • Початкова школа (1—4-ті кл.)
 • Становлення соціальних навичок особистості учня
 • Мета
 • Змістовний компонент
 • Процесуальний компонент
 • Сформовані групи соціальних компетентностей
 • Сформувати уявлення про соціальну активність дитини початкової ланки
 • Спрямованість на саморозвиток та збагачення особистого досвіду
 • Моделювання різних соціальних ролей та ситуацій.
 • Людське «Я», «Ми»
 • Формування вміння:
 • цінувати життя кожної людини;
 • з повагою ставитися до оточення;
 • реалізувати право вибору, приймати рішення, брати відповідальність
 • Уміння працювати в колективі.
 • Уміння вести діалог на основі життєвих ситуацій
 • Сприяти усвідомленню учнем його можливостей
 • Усвідомлення неповторності й самоцінності соціально-активної особистості
 • Обговорення можливостей досягнення успіху. Соціальна роль «Я — учень»
 • Узгодження своїх потреб з потребами інших людей для уникнення конфлікту
 • Уміння складати невелику розповідь-міркування.
 • Робота в парах, малих групах, групах за інтересами, рольових групах.
 • Уміння вести спостереження за природними явищами.
 • Дбайливо ставитися до довкілля
 • Сприяти усвідомленню учнем місця в мікросоціумі класу, школи та інтеграції в соціокультурний простір
 • Дотримання правил співіснування.
 • Вивчення громадських прав і дотримання обов'язків
 • Ознайомлення з основними громадськими правами та обов'язками
 • Дотримання правил поведінки в родині, колективі, суспільстві
 • Володіння прийомами та навичками ефективного міжособистісного спілкування з однолітками.
 • Уміння самостійно розв'язувати конфлікти

Модуль II Основна школа (5-9-ті кл.) Розвиток соціальної грамотності та соціальних компетентностей

 • Мета
 • Мотиваційний компонент
 • Змістовний компонент
 • Процесуальний компонент
 • Сформовані групи соціальних компетентностей
 • Сприяти становленню соціально зрілої особистості учня
 • Активізація щодо рішення певних життєвих проблем.
 • Розвиток відповідних здібностей та досвіду, необхідних для самостійного розв'язування проблем
 • Використання учнем навичок самоаналізу, самоконтролю, самовиховання, самонавчання.
 • Участь учня в груповій роботі та знаходження своєї ролі в складі самокерованої групи
 • Соціально-психологічний супровід.
 • Проблемно-евристичний підхід до вивчення предметів
 • Володіння прийомами та навичками ефективного міжособистісного спілкування.
 • Готовність до колективних форм діяльності
 • Формувати соціальний простір учня:
 • соціальну практику;
 • соціальні проекти;
 • участь у соціальній роботі школи
 • Розширення спектру соціальних ролей
 • Проектна діяльність
 • Проектна діяльність учнів.
 • Участь у рольових іграх, дебатах.
 • Робота в групах
 • Здатність до глибоких емоційних прихильностей.
 • Уміння встановлювати адекватні рольові взаємини з педагогами на уроках та в позаурочний час.
 • Активність і самостійність у соціальній та пізнавальній діяльності.
 • Усвідомлення себе громадянином України
 • Дати навички вирішення психологічних та соціальних проблем, пов'язаних із перебуванням у різному соціумі
 • Розуміння рольового аспекту свого існування, свого репертуару рольової поведінки
 • Вивчення навчальних предметів соціально-естетичного циклу
 • Уміння самостійно розв'язувати конфлікти.
 • Приймання рішень і виконання соціальних та етичних норм.
 • Довільне регулювання поведінки в навчальних ситуаціях і позаурочній взаємодії з дорослими та однолітками.
 • Здатність до відповідальної поведінки
 • Модуль III
 • 10—11-ті кл.
 • Соціальний потенціал старшої (профільної) школи
 • Мета
 • Мотиваційний компонент
 • Змістовний компонент
 • Процесуальний компонент
 • Сформовані групи соціальних компетентностей
 • Формувати готовність до усвідомленого й відповідального життєвого вибору
 • Спроможність створити особисту життєву концепцію, яка спирається на правильно обрані соціальні та моральні цінності, принципи і норми
 • Визначення інтересів, цінностей та здібностей особистості незалежно від її соціального походження
 • Вивчення курсів соціально-філософського та соціального спрямування
 • Уміння будувати комунікативні програми з іншими людьми.
 • Уміння відчувати особливості людини чи групи людей, з якими вступаєш у спілкування
 • Формувати дієву соціальну компетентність, її домінанту — соціальну відповідальність
 • Визнання свого «Я» в соціальній структурі
 • Безпосередня участь у соціальних проектах.
 • Робота в системі учнівського самоврядування
 • Уміння цивілізовано відстоювати свої переконання.
 • Високий рівень сформованості морально-етичних навичок.
 • Навички гідної поведінки в будь-якій ситуації (на відміну від агресивної та пасивної)
 • Виховувати здатність адаптуватися до зміни соціальної ролі
 • Реалізація себе та свого місця в різних соціальних прошарках
 • Формування уявлень про рольову структуру.
 • Взаємодія з соціальними структурами і спільнотами
 • Участь у спеціальних тематичних і тренінгових заняттях.
 • Опрацювання ролей «лідер», «підлеглий», «організатор».
 • Перехід від однієї до іншої ролі
 • Знання соціальних ролей.
 • Толерантне ставлення до іншої людини (прийняття її такою, як вона є, визначення її права на індивідуальність, відсутність прагнення домінувати над нею).
 • Навички раціональної поведінки в разі виникнення конфліктної ситуації; вміння регулювати конфлікт; уміння уникати конфліктів, знаходити компромісне рішення

Шляхи формування соціальної компетентності учнів

 • Технологією передбачені шляхи формування соціальної компетентності учнів за ступенями навчання, яка дасть можливість:
 • створити ефективну цілісну систему формування соціальних компетентностей учнів;
 • розробити модель управлінського супроводу на всіх ступенях навчання школярів;
 • поліпшити науково-методичне забезпечення системи формування соціальної компетентності.
 • (Див. таблицю)
 • Соціальні компетентності
 • відповідно до ступенів
 • навчання
 • Базовий компонент, який дає змогу якнайкраще реалізувати надану технологію
 • Додаткова освіта
 • Виховна робота
 • Розв'язання проблемної ситуації.
 • Робота в групах і фронтальних видах роботи, рольові форми роботи.
 • Уміння обирати потрібний рівень та варіант роботи.
 • Виконання громадських доручень.
 • Особистий погляд.
 • Уміння вислухати думку товариша.
 • Уміння порозумітися.
 • Почуття патріотизму.
 • Дотримання правових та морально-етичних норм
 • Я і Україна.
 • Громадянська освіта.
 • Природознавство.
 • Фізкультура.
 • Основи здоров'я.
 • Трудове навчання
 • «Мої права» — рольова гра.
 • «Життєві навички» — психологічний тренінг.
 • Участь у роботі гуртків, спортивних секціях
 • Робота в активі класу, школи.
 • Робота в творчій групі під час виховної години.
 • Робота в складі штабу дисципліни та порядку.
 • Участь в акціях: «Милосердя», «Турбота», «Допомога ветерану».
 • Участь у природоохоронних заходах
 • Школа І ступеня
 • (1 — 4-ті кл.)
 • Соціальні компетентності
 • відповідно до ступенів
 • навчання
 • Базовий компонент, який дає змогу якнайкраще реалізувати надану технологію
 • Додаткова освіта
 • Виховна робота
 • Володіння прийомами та навичками ефективного міжособистісного спілкування.
 • Готовність до колективних форм роботи.
 • Уміння самостійно розв'язувати конфлікти.
 • Здатність до глибоких емоційних прихильностей.
 • Приймання та виконання соціальних та естетичних норм.
 • Здатність до відповідальної поведінки.
 • Активність і самостійність у пізнавальній та соціальній діяльності.
 • Усвідомлення себе громадянином України.
 • Сформованість громадянської позиції.
 • Довільне регулювання своєї поведінки в навчальних ситуаціях і в позаурочній взаємодії з дорослими та однолітками.
 • Уміння встановлювати адекватні рольові взаємини з педагогами на уроках та в позаурочний час
 • Природознавство.
 • Біологія.
 • Історія.
 • Етика.
 • Фізкультура.
 • Основи права.
 • Основи здоров'я.
 • Хімія.
 • Географія.
 • Трудове навчання.
 • Інформатика.
 • Фізика.
 • Економіка
 • Спецкурси: «Здоровий спосіб життя», «Мої права»,
 • «Практичне право», «Я і соціум».
 • Участь у роботі гуртків, спортивних секціях.
 • Робота в творчих групах проектної діяльності: створення соціальних проектів.
 • Робота в активі класу, школи, Парламенті школи
 • Участь в акціях «Милосердя», «Турбота», «Допомога ветерану Хеседа».
 • Дні самоврядування.
 • Робота в творчих групах за інтересами.
 • Природоохоронні акції
 • Школа II ступеня
 • (5—9-ті кл.)
 • Соціальні компетентності
 • відповідно до ступенів
 • навчання
 • Базовий компонент, який дає змогу якнайкраще реалізувати надану технологію
 • Додаткова освіта
 • Виховна робота
 • Сформованість комунікативних навичок (уміння ефективно спілкуватися з іншими, обмінюватися з ними інформацією).
 • Високий рівень усного та письмового мовлення.
 • Уміння будувати комунікативні програми з оточенням (уміння відчувати особливості людини чи групи людей).
 • Навички гідної поведінки в будь-якій ситуації.
 • Толерантне ставлення до іншої людини (прийняття її такою як вона є).
 • Знання соціальних ролей.
 • Високий рівень сформованості морально-етичних навичок.
 • Навички раціональної поведінки в разі виникнення конфліктної ситуації, вміння регулювати конфлікти, уміння уникати конфліктів, знаходити компромісне рішення.
 • Уміння цивілізовано відстоювати свої переконання
 • Біологія
 • Історія.
 • Фізкультура.
 • Трудове навчання.
 • Інформатика.
 • Основи здоров'я.
 • Хімія.
 • Фізика.
 • Людина і суспільство.
 • Основи філософії
 • Спецкурси: «Маркетинг», «Менеджмент», «Етика ділової людини», «Українське ділове мовлення», «Психологія організації бізнесу», «Соціальна поведінка», «Користувач ЕОМ».
 • Психолого-рольові тренінги«Моделюємо власне майбутнє».
 • Участь у роботі гуртків, спортивних секціях
 • Робота в складі активу школи.
 • Робота в складі гуртка «Правозахисник».
 • Організація самоврядування.
 • Участь в акціях соціального спрямування.
 • Робота в соціальних проектних групах за інтересами
 • Школа IIІ ступеня
 • (10 —11-ті кл.)
 • Проблема, на розв'язання якої спрямовано технологію, потребує перегляду підходів до навчання й виховання школярів у плані методичного забезпечення. Стислий зміст спрямованості методичного забезпечення міститься в поданій структурі відповідно до ступенів навчання.
 • (Див. таблицю 2)
 • Ступені ЗНЗ
 • Методичне завдання вчителя
 • Шляхи реалізації завдання
 • І. Початкова школа
 • Розвиток:
 • соціального аспекту простих умінь;
 • життєвих навичок, пов'язаних із навчанням;
 • правильних уявлень про роль учня;
 • особистого ставлення до цієї ролі
 • Ігрове та рольове моделювання способів поведінки учня в різних ситуаціях у процесі навчання;
 • впровадження статево-рольових стандартів поведінки учнів початкової школи;
 • участь у роботі МО вчителів початкових класів у складі психолого-педагогічного семінару «Основи соціальної компетенції учнів початкової школи»;
 • самоосвітня діяльність
 • 2. Основна школа
 • Становлення соціально зрілої особистості;
 • розвиток в учня уявлення про суспільство як розмаїту, динамічну систему;
 • розвиток бажання та здатності учнів бути активними членами людської спільноти
 • Використання соціальних технологій;
 • проблемний, евристичний підхід до викладання предметів;
 • постійне використання інтерактивних технологій (робота в групах, проектна технологія тощо);
 • самоосвіта;
 • участь у роботі тренінгової групи «Розвиток соціальної грамотності та соціальних компетентностей учнів базової школи»
 • 3. Старша школа
 • Розвиток соціальної відповідальності;
 • подальший розвиток здатності учня свідомо оцінювати себе як особистість;
 • проектування своєї поведінки в майбутньому;
 • адаптування в зміні соціальних ролей;
 • виховання позитивної соціальної поведінки
 • Постановка перед учнями проблемних навчальних завдань, пов'язаних із соціальним аспектом майбутньої професійної діяльності;
 • високий рівень методики викладання навчальних предметів;
 • організація діяльності учнів у реалізації соціальних проектів;
 • робота в складі практичного семінару «Соціальний потенціал профільної школи»
 • Модель соціально компетентнісного випускника
 • Основною умовою успішної наукової організації будь-якої діяльності є чітке уявлення про її вихідний і кінцевий продукт. У зв'язку з цим для визначення рівня розвиненості соціальних компетенцій за ступенями (І, II, III) навчання розроблено шкалу оцінювання.
 •  
 • (Див. таблицю 3.)
 • Запропонована технологія розвитку соціальних компетентностей учнів базується на науково-теоретичних засадах:
 • теорії та практики моніторингу якості освіти;
 • теорії закономірності психологічного розвитку учня;
 • теорії мотиваційного управління.
 • Реалізація технології дає змогу:
 • розвивати індивідуальність учня, розкривати та реалізовувати його життєвий і творчий потенціал;
 • розвивати здібності, необхідні для успішної життєдіяльності в основних сферах суспільних відносин — становлення повноцінної структури життєвої компетентності;
 • учневі набувати життєвого досвіду (навчального), практичного (зокрема трудового), соціального;
 • розбудовувати систему ціннісних орієнтацій учня задля прийняття ним загальнолюдських цінностей;
 • створювати власний життєвий проект;
 • зберігати та розвивати психічне і фізичне здоров'я школярів;
 • забезпечувати активну участь майбутнього громадянина у функціонуванні соціальних інститутів;
 • розвивати вміння та навички, пов'язані з виконанням різних соціальних ролей, здійснювати соціальну активність та соціальну мобільність.
 • Успіх розвитку соціальних компетентностей
 • забезпечується за умов:
 • чіткого уявлення всіма учасниками педагогічного процесу мети і завдань;
 • підготовки керівників і вчителів до роботи над науково-методичною проблемою;
 • впровадження організаційно-педагогічних заходів на всіх етапах роботи за педагогічною технологією.
 • Положение о Парламенте Одесского частного УВК «Хабад»
 • Состав Парламента Одесского частного УВК «Хабад»
 •  
 • Сопредседатели:
 • Купчан Мария -11 - А
 • Пальти Даниил – 10 – А
 •  
 • Комиссии:
 •  
 • Учебная
 • Чичельницкая Марим – 8 – А
 • Русова Олександра – 7 – А
 • Лащинская Наталья – 7 – А
 • Шептуненко Анастасия – 6 – А
 • Гайваненко Юлия – 9 – А
 •  
 • Организационная
 • Пальти Даниил – 10 – А
 • Чичельницкая Марим – 8 - А
 • Купчан Мария – 11 - А
 • Велкова Анастасия – 10 -А
 • Пенгрин Соня – 5 - А
 •  
 • Культурно-спортивная
 • 1.Грильберг Александр – 6 - Б
 • 2.Грес Игорь – 8 – Б
 • 3.Купчан Мария – 11 – А
 •  
 • Консультант по работе комиссийМалыхина Е. А., зам. директора УВК «Хабад» по воспитательной работе
 •  
 • Одесский частный УВК «Хабад»
 • Положение о лучшем классе
 • Конкурс классов проводится в течение семестра.
 • Итоги подводятся в конце семестра.
 • В конкурсе принимают участие 5 – 11 классы всех филиалов Частного УВК «Хабад».
 • Оценивание классов по нижеследующим параметрам проводят члены Парламента – представители комиссий.
 • Параметры для оценивания классов в Конкурсе:
 • - Успеваемость учеников класса (суммируется рейтинг всех учеников класса).
 • -Посещаемость учеников класса (отсутствие пропусков без уважительной причины).
 • -Санитарное состояние класса и прилегающей к классу территории.
 • -Состояние мебели в классе, чистота парт.
 • -Оформление классных стендов и «Еврейского уголка» (наличие и своевременность обновления информации для класса).
 • -Поведение учеников на уроках (отсутствие жалоб учителей на дисциплину и организованность).
 • -Поведение учеников на переменах.
 • -Поведение учеников в столовой.
 • -Организация дежурства в классах и в столовой.
 • -Участие в дежурстве по школе для 7 – 11 классов.
 • -Внешний вид учеников.
 • -Наличие формы на уроках физкультуры.
 • -Участие в общешкольных мероприятиях.
 • -Самостоятельная подготовка школьных мероприятий.
 • -Моральная атмосфера в классе.
 • -Изучение предметов еврейского цикла.
 • -Посещение мероприятий в синагоге.
 • -Сохранность учебников из библиотечного фонда.
 • Итоги подводить в конце каждого семестра, оценивание производить по 10 – бальной системе.


Скачати 486.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка