Неадекватна самооцінка вчителівСторінка1/3
Дата конвертації17.11.2018
Розмір149 Kb.
  1   2   3
На даному етапі розвитку загальної освіти однією з головних складових національної доктрини освіти та розвитку особистості дитини є перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства, що неможливо без реалізації особистісно-орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації освіти, створення умов для саморозвитку і самосвіти дітей, усвідомленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цілей. Виконання цих завдань можливе тільки за умов підвищення професійної самореалізації учителя.
Ефективність управлінської діяльності учителя та його професійної діяльності взагалі ускладнюють існуючі об*єктивні проблеми і труднощі, до яких відносяться велике фізичне, психологічне та моральне навантаження вчителів, недостатній рівень здоров*я, ізольованість батьків від шкільного життя учнів, зниження навчальної мотивації, падіння престижу знань, надмірне зростання учбового навантаження на дітей тощо. До цих об*єктивних труднощів додаються проблеми суб*єктивного характеру, які стають суттєвими бар*єрами професійної діяльності вчителів:

 1. Неадекватна самооцінка вчителів.

 2. Схильність до надмірнного контролю.

 3. Емоційна холодність, відчуждення, надмірна інтровертованість педагогів.

 4. Формалізація відносин з дітьми.

 5. Емоційна нестабільність, агресивність, авторитарність.

 6. Надмірна суб*єктивність в оцінюванні учнів.

 7. Висока особистісна тривожність.

 8. Малодиференційований Я-образ вчителя, нездатність глибоко і повно аналізувати свої якості.

 9. Недостатня компетентність вчителів в роботі з дітьми, потребуючими додаткової педагогічної уваги (девіантними, обдарованими тощо).

Головна мета психологічного супроводження діяльності учителя психологічною службою школи є створення умов для зростання професійної самореалізації учителя, необхідність якої зростає в умовах роботи педагогічного колективу школи у 2002-2003 н.р. на засадах експерименту В.О.Киричука по психолого-педагогічному проектуванню розвитку особистості учнів. Така експериментальна робота вимагає від вчителя більш глибокої психологічної підготовки та компетентності, освідченості у питаннях різних напряках розвитку дітей і підлітків, а перед психологічною службою ставить додаткові завдання по наданню кваліфікованої психологічної підтримки діяльності учителя.

Таким чином, можна виділити слідуючі напрямки, завдання та форми і методи роботи психологічної служби з педагогічним колективом школи:

Напрямки психологічного супроводження діяльності учителя


Основні цілі супроводження


Основний зміст супроводження


Основні форми і методи супроводження

Просвіта

вчителів


Психологізація освіти, здійснення особистісного-орієнтованого підходу до навчання і виховання з усвідомленням механізмів розвитку учнів

Розкриття основних психологічних механізмів розвитку когнітивної, емоційно-вольової, особистісної сфери учнів

Виступи на МО вчителів, педнанрадах, проведення дискусій, круглих столів, семінарів, рольові, ділові ігри та тренінги по засвоєнню нових технологій освіти та виховання учнів

Психодіагностика діяльності учителя

Виявлення негативних та позитивних елементів діяльності вчителя, аналіз причин існуючих проблемних ситуацій та можливостей їх подолання

Формування позитивної Я-концепції учителя

Вивчення психологічного клімату в колективі, дослідження професійного стиля діяльності учителя, особистісних властивостей, експертної оцінки діяльності учителя іншими учасниками НВП, аналіз комунікативної компетентності учителя; психологічний аналіз уроків

Психологічне

консультування


Розгляд та аналіз особистих професійних проблем і ситуацій, осоьистісних відносин в колективі та приватному житті

Надання психологічної підтримк в складних та ектремальних ситуаціях

Психологічні консультації, пошук та підтримання ресурсів успішної професійної діяльності та взаємовідносин

Психологічна корекція

Підтримка психологічного здоров*я вчителів, попередження внутрішніх і зовнішніх особистісних конфліктів

Зняття нервово-психічного напруження

Психологічне розвантаження, тренінги

Під час здійснення самоекспертизи НВП в ССЗОШ № 170 психологічною службою школи було проведено опитування педагогічного колективу, в ході якого вчителям запропонували зробити експертну оцінку різних аспектів діятельності служб школи, міри задоволеності реальним рівнем досягнень, зробити зауваження і побажання з приводу актуальних проблем розвитку школи.

Експертна оцінка педагогів дозволяє досягнути більшої об*ективності в розумінні шкільних реалій та визначити приоритетність навчальних, виховних, методичних завдань колектива у поточному навчальному році.

Більш ніж 80% вчителів задоволені своєю роботою в школі у цілому, що свідчить про позитивну професійну установку педагогів та благоприємні умови, що склалися в школі для успішної діятельності вчителів.

Найбольшу задоволеність викликають:


 1. Психологічний клімат в колективі, відношення між колегами;

 2. Стиль роботы адміністрації, рівень існуючої взаємодії та відносин з адміністративною групою.

 3. Психологічне супроводження діятельності педагогів;

 4. Власна педагогічна діяльність вчителів у цілому ;

 5. Розподіл учбових навантажень;

 6. Оцінка праці вчителів адміністрацією школи.

Таким чином, безсумнівним ресурсом педагогичного складу школи є благоприємний психологічний клімат и атмосфера співробітницта як з колегами, так і з администрацією школи. Отримані оцінки свідчать про відсутність відкритих конфліктів, конфронтації між колегами та администрацією, дистанції між членами педколективу у формальних та неформальних відносинах.

Найменшу задоволеність викликають: 1. Рівень вивчення і запровадження педагогічних інновацій;

 2. Рівень методичної допомоги у плауванні та здійсненні навчальної діятельності;

 3. Рівень роботы шкільних методичних об*єднань.

Отримані дані свідчать про високий рівень неформальної взаємодії вчителів, домінування дружнього спілкування при недостатньо глибокому діловому співробутництві та деякому дефіциті взаємообміну професійними здобутками і досвідом.

Загальна експертна оцінка вчителів ділових якостей адміністрації свідчить про наявність співробітництва з колективом, демонструє відсутність авторитарності, директивності в стилїроботи адміністрації, жорсткого домінування в прийнятті управлінських рішень, плануванні і контролі. Це свідчить про відкритість адміністрації до ініціатив з боку вчителів, готовність до колективного обговорення обсуждениюпоточних ділових питань.

Більш низьку оцінку серед запропонованих ділових якостей адміністрації отримала об*єктивність як здатність до неупередженого, обміркованого відношення до різних моментів шкільного життя: рейтинг об*єктивності серед управлінських здібностей адміністрації найнижчий. Це свідчить про необхідність розширення кола джерел інформації для винесення тих чи інших оцінок, розвиток психолоічної компетентності, поглиблення уявлень адміністрації про проблеми та ресурси колективу.

З точки зору вчителів, наибільш пріоритетними напрямками діятельності школи є: 1. Розвиток творчих здібностей дітей.

 2. Виховання дисціпліни та культури поведінки учнів.

 3. Розвиток пізнавальних здібностей та мислення учнів.

 4. Профілактика педагогічної занедбаності учнів.

Як бачим, на передній план виходять питання, що розглядаються в межах розвивальної та виховної функції школи. З одного боку, це говорить про певну гуманітарну орієнтацію педагогів, розуміння розвивальних завдань сучасної освіти, яка ураховує потенціал та інтереси кожного учня. З іншого боку, це свідчить про те, що на даний момент такі завдання не в повній мірі виконуються в межах існуючої практики практики навчання дітей, а педколектив відчуває певні труднощі відносно їх реалізації

Таким чином, напрямками розвитку НВП у школі, що потребують модернізації, є: 1. Учбова та неучбова діятельность, яка стимулює розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей учнів.

 2. Формування шкільної «субкультури», культивування моральних цінностей, відповідних до національних та виховних завдань навчального закладу.

Виконання поставлених завдань психологічного супроводу діяльності педагогів є найбільш оптимальним за умов використання активних форм роботи, які дозволяють розкрити творчий та особистісний потенціал членів колективу, створити умови для саморозкриття та отримання зворотного зв*язку від інших, для більш глибокого розуміння та аналізу мотивації професійної діяльності, інших чинників, що визначають ефективність навчання та виховання учнів.

Одним із засобів досягнення більш глибокого порозуміння мотивів, перешкоджень та ресурсів професійної діяльності вчителів, створення атмосфери творчого обміну та співпраці може бути розроблена нами та запропонована рольова гра «Портрет професіонала» (див.додаток 1). Опрацювання технології цієї гри серед вчительського колективу ССЗОШ № 170 та серед групи заступників директорів з навчальної роботи шкіл Київського раойну дає підставу вважати цю гру непоганим інструментом підвищення педагогічної рефлексії та поглиблення уявлень про особистісний потенціал педагогічного колективу (див.додаток 3) та перешкоди діяльності (див.додаток 2).

Додаток 1

Ход подготовки и проведения деловой игры с педагогическим составом

«Портрет профессионала»
Цель игры:


 • развитие педагогической рефлексии, расширение опыта переживания глубинных мотивов деятельности и их проявления во взаимодействии с другими людьми;

 • осознание стиля и мотивации профессиональной деятельности педагогов, осознание собственной жизненной и профессиональной позиции в педагогическом взаимодействии;

 • развитие сотрудничества, взаимной поддержки, интеграции и осмысленности профессиональной деятельности учителей.


Задачи игры:


 • вербализация, визуализация ценностных приоритетов педагогов;

 • осознание и вербализация ведущей профессиональной направленности учителей, ресурсов и профессиональных деформаций педагогов, сложившегося стиля работы, делового сотрудничества и взаимодействия с администрацией.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка