Ніжинський державний університет імені Миколи ГоголяСторінка1/6
Дата конвертації22.12.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6
Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

Художня праця та основи дизайнуНавчально-методичний комплекс

Укладач: С. І. Матвієнко


Ніжин

2017

УДК 371.38:372.3(075.8)

ББК 74.1

Х98
Рекомендовано Вченою радою

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

(НДУ ім. М. Гоголя)

Протокол № від .02.17 р.

Рецензенти:

Артемова Л. В. – професор, завідувач відділу аспірантури та докторантури Київського міжнародного університету, доктор педагогічних наук;

Аніщук А. М.доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук.

Х98

Художня праця та основи дизайну : навч.-метод. комплекс / уклад. : С. І. Матвієнко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 82 с.

Рекомендовано для студентів спеціальності “Дошкільна освіта”, викладачів і фахівців у галузі дошкільної освіти.

ББК 74.1

УДК 371.38:372.3(075.8)

© С. І. Матвієнко, укладання, 2017

© НДУ ім. М. Гоголя, 2017

ЗМІСТ


Опис навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Структура навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Змістовий модуль I. Теоретичні основи художньої праці та дизайну . .11

1.1. Роль художньої праці у всебічному розвитку дитини дошкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.2. Історико-теоретичні основи художньої ручної праці . . . . . . . . . . . .16

1.3. Психолого-педагогічні основи художньо-конструювальної діяльності дітей дошкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.4. Дизайн. Дитячий дизайн: види та сутність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Змістовий модуль 2. Організація художньої праці та дизайну з дітьми дошкільного віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

2.1. Дидактичні основи роботи з дітьми у галузі художньої праці та художнього конструювання (дизайну) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2. Організаційні засади проведення роботи з художньої праці та дитячого дизайну у дошкільному навчальному закладі . . . . . . . . 34
Змістовий модуль 3. Практичні основи роботи у галузі художньої праці з дошкільниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.1. Робота з папером. Оригамі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2. Робота з папером. Квілінг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3. Робота з папером. Паперопластика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4. Робота з папером. Витинанка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.5. Робота з тканиною. Ручні основні шви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.6. Робота з тканиною. Ручні оздоблювальні шви. Пришивання ґудзиків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

3.7. Робота з тканиною. Шиття. Робота з викройкою . . . . . . . . . . . . . . 47

3.8. Вишивка. Українські техніки вишивки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.9. Українська лялька-мотанка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.10. Робота із солоним тістом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.11. Робота з пап’є-маше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

3.12. Флористика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.13. Робота з викидним матеріалом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.14. Колективна робота над панно. Колаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Контрольні тести з програми «Художня праця та основи дизайну» . . 60

Види робіт для модульного контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Індивідуальне навчально-дослідне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Система оцінювання навчальних досягнень студентів . . . . . . . . . . . . .69

Тематика семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Тематика лабораторних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Методи навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Методи контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Методичне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на екзамен . . . . . . . . . . . 73

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)


Нормативна

(цикл професійної і практичної підготовки)
Напрям підготовки

6.010101 «Дошкільна освіта»

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

3-й

ІНДЗ: виконання художнього виробу (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90/90

1-й

5-й

Лекції

Тижневих годин:

для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

32 год.

6 год.

Самостійна робота

24 год.

78 год.

Індивідуальні завдання: 8 год.
Вид контролю: екзамен

передмова
Стратегія розвитку педагогічної освіти потребує оновлення й удосконалення змісту підготовки фахівців високої кваліфікації, починаючи з ланки дошкільної освіти. Безперечно, майбутнім вихователям дітей дошкільного віку під час навчання у вищих педагогічних закладах освіти повинна надаватися ґрунтовна професійна підготовка різних напрямів, у тому числі – художньо-естетичного. Це дозволить їм у майбутній роботі активно прилучати дошкільників до мистецтва, його різних видів, пробуджувати інтерес дітей до художньої діяльності.

Художня праця є улюбленим видом художньо-практичної діяльності дітей. Вона дозволяє формувати у дітей засади конструктивних умінь і навичок, сприяє їхньому творчому розвиткові. У сучасному дошкільному навчальному закладі заняття дітей художньою працею є однією з форм навчання їх трудовим діям, слугує засобом їхнього художньо-естетичного розвитку, а також виховання у дошкільників естетики та культури праці. Заняття художньою працею виховують у дітей працелюбність, кмітливість, ініціативу тощо.

Провідна роль у залученні дітей до занять художньою працею належить вихователю дошкільного навчального закладу. Його професійна майстерність повинна забезпечувати вирішення завдань сучасної дошкільної освіти щодо реалізації компетентнісної парадигми, яка спрямована на формування гнучкої, свідомої, творчої людини.

З огляду на необхідність удосконалення змісту підготовки фахівців дошкільної освіти визначається важливим покращення методичного забезпечення даного процесу. Пропонований навчально-методичний комплекс «Художня праця та основи дизайну» укладено відповідно до вимог фахової підготовки бакалаврів дошкільної освіти. Головна його мета – забезпечити підготовку вихователів дошкільних навчальних закладів до реалізації гармонійного розвитку особистості засобами художньої праці та дитячого дизайну.

Даний посібник укладено на основі навчальної програми курсу «Художня праця та основи дизайну». Програма навчальної дисципліни спрямована на поетапне оволодіння студентами теоретичних знань у галузі художньо-естетичної діяльності; специфіки самої художньої праці, форм, методів, прийомів, які використовуються у роботі з дітьми на заняттях з художньої праці; інформації про такий вид художньо-конструктивної діяльності, як дитячий дизайн, основи якого все ширше використовуються у роботі з дітьми дошкільного віку.
Метою навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну» є формування особистості вихователя, здатного до перетворення довкілля та самореалізації творчого потенціалу на засадах краси й доцільності.

Завдання:


 • формування соціально активної творчої особистості;

 • формування художньо-конструкторських знань, умінь і навичок, уміння організувати естетичну діяльність дітей у предметному довкіллі;

 • засвоєння методики набуття дошкільниками навичок практичної роботи з різними матеріалами і художніми техніками із використанням у даній практиці основ дизайнерської (художньо-перетворювальної) діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка видів художньо-мистецької діяльності (художня праця, основи дитячого дизайну) щодо використання їх у практиці роботи з дітьми дошкільного віку в ДНЗ.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, дошкільна педагогіка, психологія дитяча, історія педагогіки, психологія творчості, основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва.
Розпочинається курс змістовим модулем «Теоретичні основи художньої праці та дизайну». У цьому модулі розглядаються основні теоретичні питання навчального курсу, а саме: визначаються концептуальні основи художньої праці; надається аналіз змісту Базового компоненту, чинних державних комплексних і парціальної програм дошкільної освіти щодо визначення основних підходів до розвитку дитини дошкільного віку в художньо-продуктивній праці; розкривається роль художньої праці для всебічного розвитку дитини дошкільного віку: художня праця визначаться як засіб розумового, морального, естетичного, трудового та патріотичного виховання дітей дошкільного віку; висвітлюються предмет і завдання курсу «Художня праця та основи дизайну».

Матеріали цього модуля ґрунтовно доповнені історико-теоретичними даними розвитку художньої ручної праці з висвітленням поглядів видатних вчених і педагогів на проблему навчання дітей художньої ручної праці.

Теоретичні засади художньої праці та дизайну у даному модулі розглядаються крізь призму психолого-педагогічного підґрунтя художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку. Це дозволить майбутньому фахівцю дошкільної освіти більш компетентно, на основі знань психології вікового розвитку дитини, особливостей розвитку сенсомоторики та координації рухів у даному виді роботи, проводити заняття з художньої праці у дошкільному закладі. Студенти вивчають особливості сприймання в дітей дошкільного віку як основу занять малюків художньо-конструювальною діяльністю, набувають знань про розвиток психічних процесів (мислення, уява, увага, пам’ять) засобами художньої праці. Особливе місце у матеріалах психолого-педагогічного блоку першого модуля займає проблема формування творчої особистості дитини засобами художньої праці, що визначає її особливу актуальність для сучасної дошкільної освіти.

Знання студентів з теоретичних основ навчального курсу були б не повними без засвоєння матеріалів про дизайн та дитячий дизайн. У матеріалах лекцій цього модуля коротко розглядаються питання теоретичних основ дизайну; надається інформація стосовно такого виду сучасного дизайн-мистецтва, як дитячий дизайн, розкриваються особливості використання його основ у роботі з дітьми дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.

Модуль «Організація художньої праці та дизайну з дітьми дошкільного віку» визначає найважливіші дидактичні основи роботи з дітьми у галузі художньої праці та художнього конструювання (дизайну). Тут студенти вивчають загально дидактичні принципи організації роботи з дошкільниками у галузі художньої праці та художнього конструювання (дизайну) та специфічні принципи навчання мистецтву. Студенти дізнаються про методи навчання дошкільників художній праці та основ дизайну. У даному модулі розглядаються різноманітні форми організації роботи з дітьми, які використовують вихователі ДНЗ задля навчання дошкільників художньої праці та дизайну.

Важливим лекційним блоком даного модуля є той, що розкриває організаційно-методичні основи проведення роботи з художньої праці та дитячого дизайну у дошкільному навчальному закладі. У студентів формуються знання про заняття з художньої праці, його зміст й структуру, особливостей планування. Розглядається організація середовища для художньої праці та дитячого дизайну у дошкільному навчальному закладі, основні інструменти для проведення роботи. Студенти ознайомлюються з особливостями аналізу дитячих робіт з художньої праці та критеріями, за якими можна оцінювати роботи дітей у даній галузі.

До кожної лекції подано питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, питання до семінарського заняття, мету його проведення, рекомендовану літературу.

Підсумковою формою самоконтролю для студентів з вивчення ними навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну» можуть слугувати контрольні тести, представлені у посібнику на основі матеріалів усіх лекцій.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • роль занять художньою працею у формуванні творчо-активної особистості дитини дошкільного віку;

 • історичні дані про розвиток дизайну та дані з історії художньої ручної праці;

 • психолого-педагогічні основи художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку;

 • види дитячого дизайну; їхні сутнісні характеристики та можливості використання у практиці ДНЗ;

 • теоретичні основи методики використання художніх технік і матеріалів у практиці роботи з дітьми дошкільного віку на заняттях з художньої праці у ДНЗ;

 • традиційні та новітні художні техніки та властивості матеріалів, які використовуються у даних техніках;

вміти:

 • комплексно вирішувати завдання трудового та естетичного виховання дітей дошкільного віку на заняттях з художньої праці;

 • володіти методами художнього виховання дітей дошкільного віку засобами ручної художньої праці та дитячого дизайну;

 • творчо використовувати матеріали Internet-мережі щодо поповнення теоретичних знань та розвитку практичних умінь з художньої праці та дизайну;

 • складати технологічні картки майбутнього виробу; володіти техніками втілення творчого задуму;

 • володіти навичками виконавської діяльності з різними матеріалами у різних художніх техніках;

 • мати координацію ока й руки, розвиненість руки.


Структура навчальної дисципліниНазви

змістовихмодулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с/п

лаб

с.р.

інд

л

п

лаб

конс

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи художньої праці та дизайну

Т. 1.1.

6

2

2
2
6

2


4

Т. 1.2.

6

2

2
2
2
22

Т. 1.3.

6

2

2
2
6

2


4

Т. 1.4.

6

2

4
2
4

4

Разом за ЗМ 1

24

8

10
8
20

4

214

Змістовий модуль 2. Організація художньої праці та дизайну

з дітьми дошкільного віку

Т. 2.1.

6

2

2
2
4

4

Т. 2.2.

6

2

2
2
4

4

Разом за ЗМ 2

12

4

4
4
8

8

Змістовий модуль 3. Практичні основи роботи у галузі

художньої праці з дошкільниками

3.1.

32

1
62
4

3.2.

32
4

4

3.3.

32

1
62
4

3.4.

32

1
4

4

3.5.

32

1
4

4

3.6. 

32

1
4

4

3.7. 

32

1
4

4

3.8. 

34

1
62
4

3.9.

34

1
4

4

3.10

32

1
4

4

3.11.

32

1
4

4

3.12.

32

1
4

4

3.13

32

1
4

4

3.14.

32

1
4

4

Разом

за ЗМ 3

42

-

-

32

24
626
56

ІНДЗ-

-
8-

-

-
Усього годин

90

12

14

32

24

8

90

4

2

6
78Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль І

Теоретичні основи художньої праці та дизайнуКаталог: dspace -> bitstream -> 123456789 -> 522
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
123456789 -> Навчальний посібник д ля студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге видання
123456789 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта"
123456789 -> Практикум Посібник Ніжин-20 12 (075. 8)
123456789 -> М. П. Бойко Є. Ф. Венгер О. В. Мельничук
123456789 -> Практикум посібник Ніжин-2012 (075. 8)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка