Нмапо імені П. Л. Шупика положення про організацію освітнього процесу в нмапо імені П. Л. ШупикаСкачати 314.54 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір314.54 Kb.МОЗ України

НМАПО імені П. Л. ШупикаПОЛОЖЕННЯ

про організацію освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика

______________ №___________
м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням вченої ради

НМАПО імені П. Л. Шупика

(протокол № 10 від 12.10.2016 р.)
Уведено в дію наказом ректора

НМАПО імені П. Л. Шупика______________№ ________


І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні засади організації та планування освітнього процесу на кафедрах Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі - НМАПО імені П. Л. Шупика).

2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, Політикою в області якості освіти НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, інших нормативно-правових актів, Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у НМАПО імені П. Л. Шупика через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес на кафедрах НМАПО імені П. Л. Шупика базується на принципах: науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

4. Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я, перепідготовці та підвищенні їх кваліфікації.

5. Мова навчання визначається статтею 48 Закону України «Про вищу освіту».

6. Освітній процес в НМАПО імені П. Л. Шупика організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях системи охорони здоров’я, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

7. Система підготовки медичних та фармацевтичних кадрів після отримання диплому лікаря (провізора) складається з двох частин: системи післядипломної медичної (фармацевтичної) освіти та наступного безперервного професійного розвитку.

8. Безперервний професійний розвиток лікарів (провізорів) - це постійне професійне навчання лікарів (провізорів).

Головною метою безперервного навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика є підготовка і перепідготовка фахівців, підвищення кваліфікації, удосконалення їх професійної майстерності.

9. Стратегією освітньої діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика є

забезпечення відповідності змісту безперервного професійного розвитку лікарів (провізорів) державним стандартам і завданням системи охорони здоров’я, впровадження сучасних форм і методів навчання, підвищення мотиваційної готовності учасників безперервного професійного розвитку.

10. Зміст освіти - це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.

Зміст освіти НМАПО імені П. Л. Шупика визначається забезпеченістю навчального закладу документацією, передбаченою стандартами освіти, фаховими освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо- професійними програмами, робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Навчальні плани та програми - це перелік основних нормативних документів НМАПО імені П. Л. Шупика за допомогою яких здійснюється організація освітнього процесу.

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.

Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти.

Вибіркова частина змісту освіти визначається вищим навчальним закладом.

11. Організація освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика базується на багатоступеневій системі вищої освіти.


ІІ. Нормативно-правова база організації освітнього процесу

1. Організація освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказах Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, стандартах вищої освіти, інших законодавчих актів України з питань освіти.

2. Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, логічну послідовність їх вивчення, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

1) перелік компетентностей випускника;

2) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

3) форми атестації здобувачів вищої освіти;

4) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

3. Організація освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється структурними підрозділами (факультетами/навчально-науковими інститутами), кафедрами, відділами, навчально-методичною комісією тощо).

Основними нормативними документами, що визначають організацію освітнього процесу за напрямом підготовки (спеціальністю), є навчальні плани і програми, затверджені МОЗ України, робочий план (план-графік навчального процесу).

Навчальний план - це нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальні плани і програми інтернатури, циклів спеціалізації і передатестаційних циклів розробляються відповідно до наказу МОЗ України опорними кафедрами НМАПО імені П. Л. Шупика з залученням провідних фахівців профільних кафедр.

Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються кафедрами НМАПО імені П. Л. Шупика самостійно та затверджуються вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

Навчальні плани і програми курсів інформації і стажування розробляються фахівцями установ, на базах яких проводяться курси, з залученням до роботи головних спеціалістів і затверджуються МОЗ України.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми спеціальності та навчального плану вищим навчальним закладом складається робочий план циклу, який є нормативним документом НМАПО імені П. Л. Шупика і затверджується деканами факультетів/директорами навчально-наукових інститутів.

4. НМАПО імені П. Л. Шупика надає слухачам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням


1. Навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика відповідно до статті 49 Закону України «Про вищу освіту» здійснюється за такими формами:

– очна (денна, вечірня);

– заочна (дистанційна).

Форми навчання можуть бути поєднані.

2. Очна форма - з повним відривом лікаря від роботи на період навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика. За цією формою проводяться цикли спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційні цикли, курси інформації та стажування.

3. Заочно-очна форма, дистанційне навчання.

Складається з двох фаз. В період першої заочної фази лікарі без відриву від роботи вивчають літературу і виконують контрольні завдання.Друга фаза (очна) проводиться в НМАПО імені П. Л. Шупика з повним відривом від роботи. За цією формою проводиться підготовка фахівців в інтернатурі.

Дистанційне навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика регламентує Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про дистанційне навчання затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466.

Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

4. Виїзні цикли.

Планування і проведення виїзних циклів в НМАПО імені П. Л. Шупика регламентує Положення про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів), затверджене наказом МОЗ України від 22.07.1993 № 166, і здійснюється таким чином:

Обласні заклади охорони здоров'я направляють заявки на проведення виїзних циклів на наступний рік до 1 травня поточного року.

У форматі виїзного циклу можуть проводитись цикли: тематичного удосконалення, передатестаційні цикли, спеціалізація лікарів шляхом виїзду на місцеві бази за заявками закладів охорони здоров’я.У заявці вказується тематика циклу, кафедра НМАПО імені П. Л. Шупика, яка запрошується, для проведення занять, терміни проведення і підтвердження оплати фінансових витрат пов’язаних з проведенням никлу.

Навчальний відділ та деканат факультету/дирекції навчально-наукового інституту НМАПО імені П. Л. Шупика включають виїзні цикли в свої навчально-виробничі плани.


IV.Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

1. Освітній процес у НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

2. Основні види навчальних занять у НМАПО імені П. Л. Шупика:

1) лекція;

2) практичне (лабораторне), семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація;

4) самостійна робота.

Інші форми навчальних занять визначаються у порядку, встановленому НМАПО імені П. Л. Шупика.

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у НМАПО імені П. Л. Шупика, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем. Тематика курсу лекцій визначається робочим планом циклу.

Лекція, як вид навчального заняття, може проводитись дистанційно або

очно.

Практичне (лабораторне) заняття - форма навчального заняття, при якій науково-педагогічний працівник організує детальний розгляд слухачами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.

Перелік тем практичних занять визначається навчальним планом та програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення ступеня оволодіння лікарями необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх слухачами на занятті.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок слухачів, постановку загальної проблеми та її обговорення за участю лікарів (провізорів), розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій науково-педагогічний працівник організує дискусію навколо попередньо визначених тем та/або проблемних питань, що виникли у слухачів чи сформульовані науково-педагогічним працівником, може відбуватись як заочно (дистанційно), так і очно (визначається навчальною програмою або за пропозицією науково-педагогічного працівника чи слухачів).

Комунікації між науково-педагогічними працівниками і слухачами під час семінарського заняття (дискусії), у разі проведення його заочно (дистанційно), так як і під час лекції, здійснюється у синхронному режимі і забезпечується передачею відео, аудіо, графічної та текстової інформації.

Індивідуальне заняття - індивідуальне навчальне заняття проводиться з метою підвищення рівня підготовки лікарів (провізорів) та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом.

Консультація - форма навчального заняття, при якій слухач отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може відбуватись як заочно(дистанційно), так і очно.

Консультація, яка проводиться заочно (дистанційно), може відбуватись в асинхронному режимі (електронною поштою, у форумі) або у синхронному режимі (чат, аудіо, відео-конференція).

Самостійна робота слухачів – самостійна робота слухачів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника.

Самостійна робота лікаря (провізора) забезпечується системою навчально- методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій науково-педагогічного працівника, практикум тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи слухачів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку слухача. Для самостійної роботи також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці НМАПО імені П. Л. Шупика, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу лікаря до потрібних дидактичних засобів.

При організації самостійної роботи лікарів (провізорів) з використанням складного обладнання чи устаткування, обладнання фантомних класів та тренінгового центру, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння слухачем в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

3. Курси інформації і стажування, інтернатура.

Курси інформації і стажування організовуються та проводяться в НМАПО імені П. Л. Шупика з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі лікарів відповідно до їх спеціальності і посади.

Навчання на курсах інформації та стажування регламентується Положенням про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації і стажування, затвердженим наказом МОЗ України від 22.07.1993 № 166.

Навчання в інтернатурі здійснюється відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.09.96 № 291 (із змінами).


V. Контрольні заходи

1. Під час навчання на кафедрах НМАПО імені П. Л. Шупика проводяться такі види контролю: базисний (співбесіда, тестування); поточний (контрольні роботи, реферати, співбесіди, перевірки професійної практичної підготовки, заліки); підсумковий (іспити, заліки).

Базисний контроль (самоконтроль), який є первинною формою контролю знань слухача, забезпечується системою тестування і пакетами тестових завдань для само тестування.

Поточний контроль успіхів слухача щодо засвоєння навчальної програми може здійснюватись у форматі тестування, оцінки виконання практичних робіт та участі у семінарах (дискусіях), ділових іграх тощо.

Підсумковий контроль знань, умінь і навичок, набутих слухачем у процесі навчання за програмою післядипломної освіти, здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів.

2. Державна атестація лікарів (провізорів)-інтернів здійснюється на підставі Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти Ш-ІV рівня акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.09.96 № 291 (із змінами).

Особи, які закінчили навчання в інтернатурі та пройшли курси спеціалізації, підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності.

3.  Атестація лікарів (провізорів) у НМАПО імені П. Л. Шупика регламентується Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом МОЗ України від 19.12.1997 № 359 ( у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 р. № 650). Атестація є важливою формою морального та матеріального стимулювання, спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки лікарів (провізорів), оцінка трудової діяльності, можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації.

Встановлюються такі види атестації:

- атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст";

- атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

- атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

У кінці циклів спеціалізації та удосконалення на факультетах удосконалення лікарів (провізорів) проводяться заключні іспити, а в кінці курсів інформації і стажування - заліки.

Організацію та проведення іспитів на передатестаційних циклах у НМАПО імені П. Л. Шупика регламентує Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затверджене наказом МОЗ України 18.05.1994 № 73 (із змінами).

4. Структура управління і контролю за освітнім процесом в НМАПО імені П. Л. Шупика включає: ректорат, вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика, комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з навчально-методичної роботи, вчені ради факультетів/ навчально-наукових інститутів, навчально-методичні комісії факультетів/навчально-наукових інститутів, навчальний відділ, навчально-методичний кабінет, деканати терапевтичного, педіатричного, хірургічного, медико- профілактичного і фармацевтичного факультетів, факультету підвищення кваліфікації викладачів, дирекції Інституту сімейної медицини, Інституту стоматології, Українського державного Інституту репродуктології.

Комісія вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з навчально-методичної роботи виконує аналітичну, координаційну, консультативну та контролюючу функції, проводить:

1) консультацію з підготовки навчальних планів і програм та інших методичних матеріалів;

2) контроль за виконанням навчально-методичних заходів та стану методичної роботи на кафедрах;

3) пропаганду та впровадження інтерактивних методів навчання;

4) впровадження сучасних освітніх програм;

5) оптимізацію та уніфікацію пакетів навчально-методичної документації

6) аналіз результатів зворотного зв’язку з питань організації освітнього процесу.

Головною метою навчально-методичного кабінету є систематизація, узагальнення, популяризація та впровадження передового досвіду навчально-методичної роботи кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, інших ВНЗ України, зарубіжних країн.

Відповідно до завдань та функцій, навчально-методичний кабінет виконує роль постачальника ресурсів науково-методичного та інформаційного забезпечення.

VI. Види навчання

1. Післядипломне навчання лікарів (провізорів) в НМАПО імені П. Л. Шупика передбачає: первинну спеціалізацію випускників вищих медичних навчальних закладів в інтернатурі, клінічній ординатурі, фахову підготовку лікарів на циклах спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів на циклах тематичного вдосконалення, а також навчання на курсах інформації і стажування.

Строки проходження лікарями (провізорами) циклів спеціалізації та вдосконалення регламентує наказ МОЗ України від 07.12.1998 № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти» із змінами і доповненнями.

1) Спеціалізація

Спеціалізація - набуття лікарем (провізором) однієї з передбачених Номенклатурами лікарських і фармацевтичних спеціальностей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359( у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 р. № 650).

Спеціалізація та перепідготовка лікарів (провізорів) зі спеціальностей, що не передбачені в інтернатурі, проводиться на циклах спеціалізації після закінчення інтернатури з основної спеціальності’.

2) Удосконалення

Удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок лікаря з метою підтримання сучасного рівня підготовки.

Підвищення кваліфікації лікарів - спеціалістів здійснюється в академії на циклах тематичного удосконалення.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації з окремих розділів відповідної спеціальності.

На тематичне удосконалення лікарів направляються при необхідності в період між проходженням передатестаційних циклів.

3) Передатестаційні цикли

Передатестаційні цикли проводяться згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів (провізорів), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359( у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 р. № 650).

2. Необхідний рівень кваліфікації лікаря-спеціаліста забезпечується поєднанням різних видів навчання, систематичною самоосвітою і постійною практичною роботою з отриманої спеціальності.

3. Самоосвіта працівників є складовою частиною програми підготовки та поступового професійного росту кадрів і має систематично проводитися за індивідуальними планами. Індивідуальні плани складаються лікарями самостійно з урахуванням свого рівня професійної підготовки, завдань і особливостей практичної роботи терміном на один рік.


VII. Робочий час науково-педагогічних та педагогічних працівників

1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, лікувально-діагностичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Робочий час науково-педагогічних та педагогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика регламентується статтею 56 Закону України «Про вищу освіту» та Кодексом Законів про працю України.3. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження науково-педагогічного/педагогічного працівника.

Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічного/педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються кафедрою.НМАПО імені П. Л. Шупика, як національний вищий навчальний заклад, самостійно визначає норми часу навчальної та іншої (методичної, наукової,лікувально-діагностичної, організаційної) роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників (ст. 29, 56 Закону України «Про вищу освіту»).

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника відповідно до Закону України «Про вищу освіту» не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.4. Графік робочого часу науково-педагогічного працівника визначається розкладом аудиторних навчальних занять i консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими його індивідуальним робочим планом. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому НМАПО імені П. Л. Шупика, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.

Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні та в інших видах трудових обов’язків науково-педагогічного працівника вносяться в його індивідуальний робочий план.

5. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються НМАПО імені П. Л. Шупика за погодженням з виборним органом первинної організації профспілки.

6. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

7. Облік навчального часу викладача в НМАПО імені П. Л. Шупика регламентується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», трудовим законодавством України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, МОЗ України, МОН України, що стосуються планування та обліку науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників.

8. Мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлюється з урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, наукових, організаційних) у порядку, передбаченому Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика та Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом НМАПО імені П. Л. Шупика.


VIII. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

1. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється з метою:

1) формування високоефективної системи підготовки медичних кадрів, які забезпечать збереження та відновлення здоров'я населення шляхом надання гарантованого рівня медичної допомоги відповідно до державних стандартів з розширенням сектора первинної допомоги на засадах сімейної медицини - загальної практики;

2) узгодження термінів підготовки, переліку спеціальностей та спеціалізації лікарів з вимогами ринку праці;

3) здійснення післядипломної освіти лікарів з базових спеціальностей вузьких спеціалістів шляхом поєднання медичної практики і навчання;

4) забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів та підтвердження їхньої професійної компетентності.

2. Науково-методичне забезпечення навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика включає:

1) державні стандарти освіти;

2) навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

3) навчальні плани;

4) програми навчальної, виробничої та інших видів практик;

5) підручники і навчальні посібники;

6) інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

7) методичні матеріали для організації самостійної роботи;

8) контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

9) дидактичні засоби (демонстраційний матеріал, технічні засоби навчання, демонстраційне обладнання, тренажери, тренувальні пристрої, програмне забезпечення тощо);

10) методичні матеріали для самостійного опрацювання фахової літератури, написання наукових робіт;

11) інші матеріали.

3. Перелік основної документації, що забезпечує навчальний процес на кафедрі, наведений у Додатку до цього Положення.

IX. Організація та планування навчання

1. Метою планування післядипломного навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика є визначення завдань щодо спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) з певного фаху і виду підготовки та забезпечення їх навчання.

2. Планування передбачає:

1) місцевими закладами охорони здоров'я:

- вивчення потреби в спеціалізації і удосконаленні на основі обліку лікарів (провізорів), відповідності рівня їх кваліфікації посадам, які вони займають, перспективи нових напрямків у роботі;

- відбір конкретних осіб для направлення їх на навчання;

- складання плану-заявки на спеціалізацію і підвищення кваліфікації та направлення її в НМАПО імені П. Л. Шупика та до Міністерства охорони здоров'я України.

2) Міністерством охорони здоров'я України:

- вивчення можливостей навчальних баз, що проводять післядипломне навчання (стан матеріальної і клінічної бази, наявність відповідних кафедр, рівень підготовки кадрів);

- розгляд і затвердження навчально-виробничих планів ВНЗ;

- розгляд і затвердження плану-рознарядки місць на цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів в навчальному закладі;

- затвердження навчальних планів і програм інтернатури, спеціалізації, клінічної ординатури і передатестаційних циклів, курсів інформації і стажування.

3) Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика:

- розробку річних навчально-виробничих планів, виходячи із потреби закладів охорони здоров'я в певному виді підготовки;

- своєчасне направлення путівок закладом охорони здоров'я відповідно до затвердженого плану-рознарядки місць на цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів (провізорів);

- підготовку навчальних баз для проведення післядипломного навчання;

- затвердження вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення, навчальних планів і програм стажування.

3. Планування післядипломного навчання лікарів:

1) ректорат НМАПО імені П. Л. Шупика направляє в управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій перелік назв циклів спеціалізації і підвищення кваліфікації, що плануються;

2) заклади охорони здоров'я на основі потреби в післядипломній підготовці лікарів (спеціалізації, тематичному удосконаленні, передатестаційних циклах) складають план-заявку на наступний рік за встановленою формою і до 1 червня направляють її в НМАПО імені П. Л. Шупика та до Міністерства охорони здоров'я України;3) з метою поліпшення планування післядипломного навчання, усунення дублювання циклів підвищення кваліфікації щорічно направляють до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України на затвердження проекти навчально-виробничих планів на наступний календарний рік;

4) департамент роботи з персоналом, освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України затверджує складені академією плани-рознарядки місць на цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів та до 1 листопада поточного року направляє в заклади охорони здоров'я та навчальні заклади післядипломної підготовки лікарів (провізорів);

5) відповідно до плану-рознарядки місць на цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів академія направляє путівки в обласні заклади охорони здоров'я до 15 грудня на 1 півріччя і до 15 травня на 2 півріччя поточного року.

4. Планування освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється за алгоритмом:

1) Крок І: На методичній нараді кафедри обговорюється результати підготовки лікарів (провізорів) за фахом та надаються пропозиції щодо розробки нових навчальних курсів за наступними критеріями: назва, мета та завдання навчального курсу; відповідність проблематики навчального курсу фаховій спрямованості кафедри, завданням державних медичних програм та реальними потребам і запитам практичної охорони здоров’я; організаційна навчальна форма та тривалість навчального курсу; цільова група; очікувані результати проведення курсу. Методична нарада кафедри обговорює та затверджує пакет навчально-методичної документації щодо забезпечення нового навчального курсу, який для узгодження надається в навчально-методичну комісію НМАПО імені П. Л. Шупика.

2) Крок II: Навчально-методична комісія факультету/навчально-наукового інституту аналізує підготовлений на кафедрі пакет документації з нового навчального циклу на відповідність вимогам щодо його методичного забезпечення і вирішує чи можна рекомендувати даний матеріал для розгляду на навчально-методичній комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

3) Крок III. На засіданні комісії вченої ради з навчально-методичної роботи завуч кафедри з навчально-методичної роботи презентує підготовлений нові навчальні плани і програми, які затверджуються вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

4) Крок IV. Результати впровадження навчального циклу (ефективність проведених занять за звітами кураторів циклів, активність цільової групи за критеріями комплектації циклів удосконалення з нового навчального циклу та результатами зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу) обговорюються на методичній нараді кафедри, висновки узагальнюються та надаються в навчальний відділ НМАПО імені П. Л. Шупика.


X. Формування контингенту слухачів, лікарів (провізорів) - інтернів

1. Формування контингенту всіх категорій осіб, які навчаються, у НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів України, наказів МОЗ та МОН України, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Порядок підготовки фахівців в інтернатурі НМАПО імені П. Л. Шупика визначається Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних інститутів, медичних факультетів університетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.09.1996 р. № 291 (із змінами).

3. Контингент слухачів циклів, що проводяться в НМАПО імені П. Л. Шупика визначається Міністерством охорони здоров'я України.

Відповідальність за направлення лікарів на цикли і курси підвищення кваліфікації згідно з цільовою установкою циклів несуть заклади охорони здоров'я.

4. Навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика вважається здійсненим після успішного складання іспиту відповідно до програми навчання. Особам, які закінчили навчання, видається посвідчення за встановленою формою. У випадку, коли таке посвідчення видавалося раніше - в ньому робиться відповідний запис про проходження підвищення кваліфікації.
XI. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

1. Відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення в НМАПО імені П. Л. Шупика таких процедур і заходів:

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти та

ухвалення їх вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи слухачів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

2. Система забезпечення у НМАПО імені П. Л. Шупика якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

3. Гарантована якість дистанційного навчання забезпечується наступним:

1) систематичним підвищенням кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

2) проведенням науково-методичної експертизи дидактичного і методичного наповнення ресурсів навчальної програми (дисципліни);

3) здійсненням контрольних заходів щодо рівня знань, умінь та навичок, набутих слухачами під час навчання;

4) анкетуванням всіх слухачів щодо оцінювання ними якості отриманої освітньої послуги та висвітленням результатів анкетування на веб-сайті.XII. Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає юридичну силу.

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор Ю. П. Вдовиченко

«___»________2016

Проректор з науково-педагогічної

роботи О. К. Толстанов

«___»________2016
Проректор з науково-педагогічної та

лікувальної роботи Р. О. Моісеєнко

«___»________2016
Начальник відділу кадрів Д. Д. Бригинець

«___»________2016


Начальник юридичного відділу Т. І. Вознюк

«___»________2016


З ПОЛОЖЕННЯМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Начальник навчального відділу О. М. Вернер«___»________2016


Скачати 314.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка