Нормативно правове забезпечення курсу морально духовного спрямування основи християнсько


Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністраціїСторінка2/14
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.8 Mb.
#49149
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації


Інститутам післядипломної педагогічної освіти

Загальноосвітнім навчальним закладам

Про організацію навчально-виховного

процесу у загальноосвітніх

навчальних закладів і вивчення базових

дисциплін в основній школі


Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів.

Додатки: на 106 арк.


Заступник Міністра П. Б. Полянський


Додаток 3 (витяг)

до листа Міністерства освітиі науки України

від 01.07.2014 № 1/9 - 343
Курси морально-духовного спрямування

Відповідно до Типових навчальних планів (Додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування у 2014 – 2015 навчальному році у 5 класі відновлюється, а у 6 класі продовжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального спрямування. Для шкіл, що користуються іншими Типовими планами ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. Натепер міністерством рекомендовано кілька програм. «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Розмаїття релігій і культур світу», «Християнська етика в українській культурі», «Біблійна історія та християнська етика», «Основи християнської етики», «Етика: духовні засади».

Актуальність вивчення цих предметів обумовлена не тільки істотними змінами в ціннісних орієнтирах українського суспільства, що спостерігаються нині, а й загальним зростанням ролі моралі в житті людства в інформаційному суспільстві часів глобалізації.

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. Підготовка вчителів християнської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Національному університеті «Острозька академія», Українському католицькому університеті, при обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети тощо.

Зміст курсів духовно-морального спрямування не може нести катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо.

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати у тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмету.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки від 23.06.2000 № 240) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, виготовленими на основі навчальних програм . На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

На запити багатьох колег вважаємо за необхідне ще раз зупинитися на вимогах до календарно-тематичного планування із історії, правознавства, громадянської освіти та предметів філософсько-світоглядного циклу.

Календарно-тематичне планування – це розподіл у часі окремих уроків із врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять.

Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.

Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя. Тому у плані вчитель визначає послідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролю.

Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи: 1. титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

 2. На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;

«Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».

 1. Навчально-методичне забезпечення навчального плану включає наступні відомості: річна кількість годин; кількість годин на тиждень згідно з програмою; планова кількість самостійних (практичних) робіт; реквізити програми; навчально-методичні комплекси.

 2. Календарно-тематичне планування повинно обов'язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

 3. Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного уроку;контроль по завершенню вивчення даної теми.

 4. У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо).

 5. Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання.

Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки», допустимою є також календаризація у програмах.

Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з алендарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.4. ДОКУМЕНТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
4.1.Рішення Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання від 28.09.2012 р. № 660-17/2013 «Про викладання предмета «Основи християнської етики» в загальноосвітніх навчальних закладах області»
З метою формування історико-культорологічного, науково-пізнавального,

етично-естетичного світогляду школярів, враховуючи позитивний багаторічний

досвід викладання предмета “Основи християнської етики” в загальноосвітніх

навчальних закладах та його позитивний вплив на духовне виховання і стано-

влення молоді, відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, обласна рада

вирішила:

1. Продовжити вивчення предмета “Основи християнської етики” у

1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів області.

2. Головному управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації

(З. Болюк):

2.1. Подати на погодження Міністерству освіти і науки, молоді і спорту

України розроблені навчальні програми, посібники та підручники з основ

християнської етики.

2.2. Доручити керівникам загальноосвітніх навчальних закладів області

передбачити у робочих навчальних планах вивчення предмета “Основи

християнської етики” у 1-11 класах.

2.3. Запровадити заняття з християнського виховання у дошкільних

навчальних закладах області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови

обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань освіти і науки (Д. Дзвінчук).


Голова обласної ради Олександр Сич

4.2. Рішення Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання від 30.04.2014 р. №1248-28/2014 «Про стан викладання суспільно-гуманітарних предметів та християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах області»
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію про стан викладання суспільно-гуманітарних предметів та християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах області, обласна рада


вирішила:
1. Інформацію департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту обласної

державної адміністрації про стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах області взяти до уваги (додається).

2. Департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної

адміністрації, районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам

міських рад міст обласного значення:

2.1. Посилити у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін вихо-

вання національно свідомого громадянина України зі стійким відчуттям

приналежності до європейської спільноти.

2.2. Забезпечити вивчення в усіх загальноосвітніх навчальних закладах курсів

морально-духовного спрямування, зокрема “Основ християнської етики” з першого по одинадцятий клас, та предмету “Основи правознавства”.

2.3. Активізувати пошукову та краєзнавчу діяльність учнівської молоді в навчальній та позакласній роботі.

2.4. Продовжити практику проведення у загальноосвітніх навчальних закладах

області тематичних уроків, присвячених ювілейним датам відомих українців та

визначних подій в історії України.

2.5. Порушити перед Міністерством освіти і науки України клопотання щодо

повного забезпечення школярів підручниками, зокрема хрестоматіями з української та світової літератури.

2.6. Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади посібниками з історії

Прикарпаття, літературою краєзнавчого характеру письменників рідного краю.

2.7. Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти

створити творчу групу учителів з метою узагальнення і вироблення єдиних підходів до вивчення християнської етики та розробки тижневого навантажен-ня, яке б передбачало вивчення християнської етики.

3. Обласному телебаченню “Галичина” (О. Бабій) започаткувати цикл освітньо-

виховних передач для школярів з історії та літератури рідного краю.

4. Навчальним закладам області надавати більш дієву підтримку Івано-

Франківському обласному об’єднанню Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т. Шевченка у створенні та діяльності осередків “Просвіти” та “Молодої Просвіти”, зокрема у питаннях національно-патріотичного виховання.

5. Схвалити звернення обласної ради до Міністерства освіти і науки України

(додається).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови

обласної ради О. Левицького та постійну комісію обласної ради з питань освіти і науки (Д. Дзвінчук).Голова обласної ради Василь Скрипничук


 1. ДОКУМЕНТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

від 14.07.2014 р. м. Івано-Франківськ № 376
Про викладання предмета

«Основи християнської етики»

у навчальних закладах області
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання рішень Івано-Франківської обласної ради шостого демократичного скликання від 28.09.2012 р. № 660-17/20123 «Про викладання предмета «Основи християнської етики» в загальноосвітніх навчальних закладах області», від 30.04.2014 р. №1248-28/2014 «Про стан викладання суспільно-гуманітарних предметів та християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах області» та з метою формування науково-пізнавального, етико-естетичного, морально-духовного світогляду учнів, враховуючи позитивний вплив на духовне виховання і становлення молоді
Н А К А З У Ю:


 1. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам шкіл-інтернатів обласного підпорядкування:

  1. Передбачити робочими навчальними планами на 2014-2015 навчальний рік вивчення предмета «Основи християнської етики» у 1- 11 класах загальноосвітніх навчальних закладах області.

  2. Забезпечити проведення занять з християнського виховання у дошкільних навчальних закладах області.

 2. Ректору Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Р. Зуб’яку здійснити методичний супровід викладання предмету «Основи християнської етики».

 3. Відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки департаменту (М. Мрічко) до 20.11.2014 р. вивчити питання організації викладання предмету «Основи християнської етики» у загальноосвітніх навчальних закладах та проведення занять з християнського виховання у дошкільних навчальних закладах області.

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор департаменту Сергій Дерев’янко
6.ДОКУМЕНТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ КАЛУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

У К Р А Ї Н А

КАЛУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

11 серпня 2014 р. м. Калуш № 122
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка