Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської областіСкачати 25.28 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір25.28 Kb.

НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів № 34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – ДЮЦ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 • Методична робота

Проблема над якою працює школа-ліцей:

 • «Удосконалення уроку шляхом особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання в умовах закладу нового типу»

В результаті роботи над проблемою очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті.

 • В результаті роботи над проблемою очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті.

Педагогічний колектив школи, вирішуючи проблеми реформування та інноваційного розвитку середньої освіти в своєму навчальному закладі, здійснює особистісно зорієнтований підхід до навчання та виховання учнів. Школа-ліцей виконує соціальне замовлення особистості учня – навчити жити в суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечливих і позначених цінностей, визначити своє життєве кредо. Школа-ліцей виховує життєво-адаптованого учня, який здатен відповідати не тільки за себе, але й за оточуючих, бути справжнім патріотом, громадянином своєї держави.

 • Педагогічний колектив школи, вирішуючи проблеми реформування та інноваційного розвитку середньої освіти в своєму навчальному закладі, здійснює особистісно зорієнтований підхід до навчання та виховання учнів. Школа-ліцей виконує соціальне замовлення особистості учня – навчити жити в суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечливих і позначених цінностей, визначити своє життєве кредо. Школа-ліцей виховує життєво-адаптованого учня, який здатен відповідати не тільки за себе, але й за оточуючих, бути справжнім патріотом, громадянином своєї держави.

Методична робота школи-ліцею

 • Методична робота школи-ліцею
 • направлена на виконання цілей і завдань, які стоять перед закладом.

Основним стратегічним завданням школи-ліцею є надання якісної освіти учням та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання.

З метою практичної реалізації стратегічного завдання педагогічний колектив школи-ліцею розв’язує такі задачі: - різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей; - формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб учнів; - збереження і зміцнення морального, духовного, фізичного і психічного здоров’я вихованців; - виховання школяра, як громадянина України, національно-свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;
 • - виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Щоб здійснити вказані задачі, необхідно: - створювати творчу атмосферу в колективі, спрямовувати педагогів на роботу з інноваційного розвитку педагогічної системи школи-ліцею; - підвищувати професійний рівень педагогів, підготувати до роботи в умовах високої інформатизації освітнього процесу, орієнтувати на підвищення питомої ваги самостійної та пошукової роботи учнів на уроці; - зберігати та підтримувати психологічне здоров’я педагогів; - удосконалювати фахову майстерність та професіоналізм педагогічних працівників навчального закладу; - удосконалювати роботу з обдарованими учнями; - ефективніше використовувати сучасні технології та інструментарій моніторингового, психологічного супроводу; - здійснювати апробацію підручників;

посилити увагу до вивчення, узагальнення, поширення, впровадження ППД;

 • посилити увагу до вивчення, узагальнення, поширення, впровадження ППД;
 • здійснювати підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи-ліцею;
 • вдосконалювати діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу;
 • співпрацювати з ОІППО, вищими навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями;
 • залучати творчо працюючих вчителів до активної участі в експериментальній, науково-дослідницькій роботі в складі творчих груп;
 • розробляти, апробувати і поширювати навчально-методичні матеріали;
 • зміцнювати навчально-матеріальну базу методичного кабінету школи-ліцею;

У школі-ліцеї впроваджуються інноваційні педагогічні технології при здійсненні особистісно зорієнтованого підходу:

 • У школі-ліцеї впроваджуються інноваційні педагогічні технології при здійсненні особистісно зорієнтованого підходу:
 • інтерактивні технології навчання;
 • навчання проектування;
 • елементи розвивального навчання;
 • розвиток критичного мислення;
 • розвиток пам’яті, образного мислення;
 • створення ситуації успіху;
 • технологія розвитку творчості учня;
 • інформаційно-комунікаційні та телекомунікаційні технології.

Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток його творчого потенціалу. Вирішенню цих завдань сприяє оптимальна система методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

 • Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток його творчого потенціалу. Вирішенню цих завдань сприяє оптимальна система методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

Методична робота у школі-ліцеї реалізується через систему традиційних і нетрадиційних форм її організації.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • КОЛЕКТИВНІ
 • ІНДИВІДУАЛЬНІ
 • ПОСТІЙНІ
 • ПЕРІОДИЧНІ
 • ІНДИВІДУАЛЬНІ
 • Методичні об'єднання,
 • творчі групи, школа молодого вчителя,
 • школа передової педагогічної майстерності
 • Науково-практичні конференції,
 • методичні семінари, практикуми,
 • ділові ігри,
 • відкритий урок, консультація,
 • методична нарада, методична рада,
 • дискусія,
 • захист авторських проектів,
 • колективні презентації,
 • Самоосвіта, наставництво, консультації,
 • анкетування,
 • аналіз,
 • атестація,
 • доповідь,
 • діагностування,
 • звіт,
 • індивідуальний план, консультація,
 • курсова перепідготовка,
 • інформаційно-оперативна методична нарада,
 • видання методичних посібників,
 • конкурси,
 • конференції,
 • книжково-журнальні виставки,
 • майстер-клас,
 • педагогічна рада, педагогічні читання, семінари-практикуми, рольові ігри,
 • звіти МО кафедр, окремих педагогів, ярмарок педагогічних ідей
 • лекції,
 • методична розробка, презентація, портфоліо,
 • реферат,
 • розробка уроку, самоаналіз, співбесіда, стажування,
 • творча робота, творчий портрет

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ Форми роботи

 • Участь у міських, обласних семінарах
 • Участь в апробації підручників
 • Презентація досвіду через відкриті уроки для ОТПО вчителів міста
 • Тиждень педмайстерності
 • Участь у творчих групах
 • Конкурс на кращий урок
 • Предметні тижні
 • Друковані матеріали
 • Захист авторських проектів
 • Творчі звіти
 • Педагогічні виставки
 • Педагогічні конференції
 • Семінари-практикуми
 • Школа педагогічної майстерності
 • Ярмарок педагогічних ідей

Науково-методична рада

 • Діяльність спрямована на організацію методичної роботи та вдосконалення педагогічної майстерності вчителів

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 • Організація роботи методичних об'єднань
 • Організація заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності вчителів
 • Проведення предметних тижнів, декад, місячників, відкритих уроків
 • Організація роботи щодо атестації вчителів
 • Керівництво учнівськими творчими роботами

Мета особистісно зорієнтованого уроку

Засоби досягнення мети особистісно зорієнтованого уроку

 • Використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити особистий досвід учня.
 • Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результаті роботи всього класу.
 • Стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися.
 • Використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі обрати найбільш значущу для нього форму змісту навчального матеріалу.
 • Оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом.
 • Заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них.
 • Створення педагогічних ситуацій спілкування, які дозволяють кожному учневі виявити ініціативу, самостійність, виборність у способах роботи, створення обстановки для природного самовираження учня.

Вимоги до особистісно зорієнтованого уроку

 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу
 • Орієнтація на особисті досягнення учнів
 • Створення емоційно-актуального фону уроку
 • Чітке визначення освітніх, розвивальних, виховних завдань уроку
 • Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання
 • Зв'язок з раніше набутим досвідом
 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

Структура внутрішкільної методичної роботи НВК: ЗОШ № 34 – економіко-правового ліцею “Сучасник” - ДЮЦ

 • МО вчителів математики, інформатики, економіки
 • МО вчителів історії, правознавства, географії
 • МО вчителів початкових класів, ГПД
 • МО вчителів фізичної культури, ДПЮ
 • МО вчителів трудового навчання, музики, малювання
 • МО класних керівників
 • Школа педагогічної майстерності
 • Школа молодого вчителя
 • МО вчителів української мови та літератури
 • МО вчителів російської мови та зарубіжної літератури
 • МО вчителів англійської мови
 • МО вчителів фізики, хімії, ОБЖ
 • Консультації, співбесіди, наради
 • Науково-практичні конференції, семінари
 • Педагогічні конференції
 • Шкільні олімпіади
 • Конкурс “Учитель року”
 • Творча декада “Я атестуюсь”
 • Предметні тижні
 • Декада педагогічної майстерності
 • Тематичні виставки
 • Конкурс на кращу розробку уроку
 • Творчі звіти
 • Методична рада школи
 • Вивчення результатів діагностики
 • Методичні об'єднання
 • Наукове забезпечення за допомогою педагогічної інформації
 • Основні методичні заходи

Каталог: uploads -> editor -> 3461 -> 140393
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
140393 -> Апаратне забезпечення інформаційних систем Презентацію підготувала учениця 9-а класу Сотнікова Анастасія Вчитель – Кудря П. В
140393 -> Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2013 ­- 2014 навчальному році за темою: «Кіровоградщина мій рідний край»
140393 -> Трикутник та його елементи Геометрія 7 клас

Скачати 25.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка