О. А. Зінченко Основи менеджменту практичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка1/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Української державної академії

залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра менеджменту

О.А. Зінченко

Основи менеджменту
ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки
«Транспортні технології (залізничний транспорт)»


професійного спрямування
«Організація та управління на залізничному транспорті»


денної та заочної форми навчання


Донецьк – 2011

Обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту 16 вересня 2011 р., протокол № 2 та на засіданні методичної комісії факультету економіки транспорту
25 жовтня 2011 р.,
протокол № 1.

Рекомендуються для студентів спеціальності «Організація та управління на залізничному транспорті» денної та заочної форм навчання та системи другої вищої освіти.

Укладач:


старший викладач О.А. Зінченко (ДонІЗТ)
Рецензенти:
доктор економічних наук, професор,

професор кафедри фінансів

Донецького державногоуніверситету управління І.Ф. Пономарьов (ДонДУУ)

доктор економічних наук,

професор, завідувач кафедри

менеджментуДонецького інституту
залізничного транспорту О.В. Фінагіна (ДонІЗТ)

З м і с тВступ

4Плани та завдання практичних і семінарських занять

5
Методичні настанови до вивчання матеріалу

80Теми рефератів

81Зразки тестів для контролю знань

82Рекомендована література

96

ВСТУП
Практичний посібник з дисципліни «Основи менеджменту» складений у відповідності до місця та значення курсу в структурно-логічній схемі навчального плану та стандартів підготовки бакалавра за спеціальністю «Організація та управління на залізничному транспорті». Об'єктом вивчення в дисципліні виступають процеси управлінської діяльності в ході досягнення цілей організації. Предметом вивчення є сутність, функції та механізми здійснення управлінської діяльності. У даному курсі розкриваються питання теорії і практики управління і забезпечуються умови для формування у майбутнього фахівця цілісного уявлення про систему управління і процесах її функціонування.

Основна мета курсуформування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень менеджерів всіх ланок управління.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студент має опанувати відповідну сукупність знань, вмінь та навичок, які повинні сприяти загально професійній підготовці майбутніх спеціалістів і забезпечити належне виконання ними покладених завдань у сфері управління.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен мати уявлення про тенденції розвитку сучасного менеджменту та різноманіття процесів управління в сучасному світі, їх зв'язку з іншими процесами, що відбуваються в суспільстві; знати теоретичні основи менеджменту і закономірності функціонування менеджерів, принципи ухвалення і реалізації управлінських рішень; уміти виявляти проблеми управлінського характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх розв’язання і оцінювати очікувані результати, використовувати методи аналізу інформації у сфері професійної діяльності, розробляти і обґрунтовувати варіанти ефективних господарських рішень, критично оцінювати поведінку і тенденції розвитку об'єктів у сфері професійної діяльності; володіти спеціальною термінологією, навиками самостійного оволодіння новими знаннями з використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій, навиками професійного аргументування при розборі стандартних ситуацій у сфері менеджменту.

Результати вивчення дисципліни сприятимуть формуванню сучасного економічного мислення, виробленню навичок у застосуванні форм і методів управління у майбутній практичній діяльностіІ. Плани та завдання практичних і семінарських занять


Заняття № 1


Сутність і роль управлінської діяльності

Метою заняття полягає в набутті практичних навичок із визначення загальних якостей керівника, аналізі особливостей управлінської діяльності. Заняття передбачає обговорення проблемних питань, виконання практичних вправ, а також проходження тесту для оцінки відповідності своїх індивідуальних здібностей професії менеджера. На самостійну роботу виноситься підготовка рефератів, робота з додатковою літературою за темою та періодичними виданнями.Питання для обговорення

 1. Управлінські ролі менеджера: міжособистісна, інформаційна, пов’язана з прийняттям управлінських рішень

 2. Специфіка праці основних категорій менеджерів

 3. Функції та взаємозв’язки менеджерів різних управлінських рівнів

 4. Вимоги, які пред’являються до сучасного менеджера

 5. Управлінська праця і її наукова організація


Практичне завдання № 1.1

За матеріалами статей журналів «Бізнес», «Компаньон», «Корреспондент», «Теория и практика управления», «Управление компанией», «Менеджмент сегодня» визначте, які якості характерні для менеджерів сучасного українського бізнесу.


Практичне завдання № 1.2

Проведіть порівняльний аналіз характеру діяльності та вимог до директора промислового підприємства.

Проведіть порівняльний аналіз характеру діяльності та вимог до завідувача канцелярією промислового підприємства.

Рекомендації до виконання завдання

Дані аналізу доцільно занести в таблицю, зразок якої подано ниж­че.

При аналізі характеру діяльності слід звернути увагу, що в конкре­тній посаді менеджера можуть бути відсутні деякі види діяльності. Так, наприклад, завідувач канцелярією, як правило, не відповідає за представництво організації на переговорах.

З іншого боку, для повної характеристики діяльності керівника за деякими пунктами діяльності доцільно навести кілька прикладів.


Табл. 1.1 - Зразок виконання завдання

Посада

Категорія

Роль

Приклад діяльності

Вимоги

Директор

Міжособистісні ролі

Головний керівник

Лідер


Участь у відкритті філіалу фірми

Наймання на роботу начальника цехуКомунікативні навички

Освіта. Досвід управлінської роботи
Тест для самооцінювання № 1.1

Відповідність індивідуальних здібностей людини професії менеджера

Визначте за допомогою тесту свою бальну оцінку за різними категоріями, що визначають здібності до менеджменту. Дайте комплексну оцінку своїм здібностям і зробіть висновок щодо вашої майбутньої професійної орієнтації.

Оцініть відповіді за такою схемою:

5 балів - Я завжди так роблю;

4 бали - Я так часто роблю;

3 бали - Я іноді так роблю;

2 бали - Я рідко так роблю;

1 бал - Я ніколи так не роблю.Усі відповіді необхідно занести в табл. у відповідний рядок:
Табл. 1.2 - Алгоритм відповідей

Тип здібностей

Кількість балів за кожне питання

Загальна кількість ба­лів

У (управлінські)К (комунікативні)Т (технічні)Питання:

 1. Якщо мені необхідно виконати кілька доручень, я розставляю пріоритети та організую роботу у відповідності до терміну виконання - У.

 2. Більшість моїх знайомих та друзів кажуть, що вмію добре слухати - К.

 3. Коли я обираю конкретне задавання (вивчення іноземної мови, проведення позааудиторного часу), я, як правило, розглядаю довгострокові (на три та більше років) наслідки та результати - У.

 4. Я надаю перевагу технічним або пов'язаним із розрахунками навчальні дисципліни, а не гуманітарні науки - Т.

 5. Якщо я з чимось не згоден, я завжди відстоюю свою точку зору -К.

 6. Якщо я працюю над великим завданням, то спочатку оцінюю ситуацію в цілому, а тільки потім вникаю в деталі - У.

 7. Я надаю перевагу спілкуванню зі знайомим, а не роботі з комп'ютером - Т.

 8. Якщо я щось роблю, то я намагаюся залучати до цього процесу інших людей - К.

 9. Коли я вивчаю навчальну дисципліну, то я співвідношу отриману інформацію з відомими даними й концепціями з інших предметів - У.

 10. Якщо хтось допускає помилку, в мене не виникає бажання поправити його або підказати правильну відповідь чи рішення - К.

 11. Коли я з кимсь розмовляю, мені шкода мого часу, який може бути використаний більш раціонально - Т.

 12. Я маю цілі в кар'єрі, сім'ї та інших галузях. Я довго та ретельно їх обирав - У.

 13. Коли я шукаю рішення якоїсь проблеми, то надаю перевагу ви­вченню літератури (статистичних даних) - Т.

 14. Якщо я працюю в команді і хтось із її членів удається до хитрощів, щоб не працювати, я скажу про свої претензії йому прямо у вічі, а не буду жалітися іншим членам команди або друзям - К.

 15. Я із задоволенням беру участь у дискусіях про нові ідеї - У.

 16. Навчальний курс із психології - це лише витрата часу, краще отри­мати більш детальні знання з економіки підприємства - Т.

 17. Я вважаю, що кожен із нас повинен поводитися чемно, зважаючи на почуття інших - К.

 18. Інформація та матеріальні предмети цікавлять мене значно біль­ше, ніж люди - Т.


Підрахунок результатів

Необхідно підсумувати бали, отримані за відповіді на питання за кожною категорією.

1. Оцінка управлінських навичок ________ балів.

2. Оцінка комунікативних навичок ________ балів.

3. Оцінка технічних навичок ________ балів.

Ідеальний менеджер повинен отримати високі результати за всіма трьома категоріями, проте результати можуть бути неоднаковими в кожній категорії. Якщо Ви отримали низькі оцінки, Вам необхідно зайнятися поліпшенням відповідних навичок, або обрати іншу професію.


Заняття № 2

Еволюція управлінської думки

Метою заняття є дослідження історичного аспекту менеджменту, визначення соціально-історичні передумови його виникнення як області наукових знань і сфери практичної діяльності. Заняття передбачає обговорення проблемних питань, захист заздалегідь підготовлених рефератів, докладів з теми, а також вирішення практичних вправ. На самостійну роботу виноситься підготовка рефератів, робота з додатковою літературою за темою та періодичними виданнями.Питання для обговорення

 1. Виникнення і розвиток менеджменту як сфери практичної діяльності

 2. Становлення перших теорій управління

 3. Сучасні концепції менеджменту

 4. Розвиток управлінської думки в Україні


Практичне завдання № 2.1

Охарактеризуйте роль управлінської діяльності в суспільному поділі праці з позиції основних шкіл менеджменту. Заповніть таблицю та зробіть висновки.


Табл. 2.1– Характеристика основних шкіл менеджменту

Школа менеджменту

Представники

Основна ідея-концепція

Роль менеджера в суспільному поділі праці

Практичне завдання № 2.2

За допомогою інструментів порівняльного аналізу наведіть характеристику індустріальному періоду розвитку менеджменту і періоду систематизації. Заповніть таблицю та зробіть висновки.


Табл. 2.2 – Характеристика основних періодів розвитку менеджменту
Провідні науковці

Основні ідей

Спільні аспекти

Відмінності

Індустріальний періоду розвитку менеджменту

Період систематизації управлінської думки


Практичне завдання № 2.3

Розкрийте суть та наведіть відмінні особливості підходів сучасної школи менеджменту. Характеристика інтегрованих підходів до управління.


Табл. 2.3 – Характеристика підходів до управління

Підхід

Суть підходу

Визначення ефективної управлінської праці

ТрадиційнийСистемнийПроцеснийСитуативнийІнтегрованийЗаняття № 3

Організація як об’єкт управління

Метою заняття є дослідження особливостей проектування та функціонування організації як об’єкту управлінської діяльності. Заняття передбачає обговорення проблемних питань, а також вирішення аналітичних вправ. На самостійну роботу виноситься виконання практичних вправ, робота з додатковою літературою за темою та періодичними виданнями.Питання для обговорення

 1. Організація як цілісна управлінська система

 2. Середовище організації і його вплив на здійснення управлінської діяльності

 3. Види та типи організацій

 4. Проблеми розвитку типів організацій в Україні

 5. Організація як відкрита динамічна система

 6. Роль організаційної культури в управлінні


Практичне завдання № 3.1

Наведіть характеристику внутрішнього та зовнішнього середовища залізничної станції та зробіть їх оцінку з позиції сильних та слабких сторін. Заповніть таблицю та зробіть висновки.


Табл. 3.1 – Характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища організації

Елементи внутрішнього середовища

Характе-ристика

Оцінка

Елементи зовнішнього середовища

Характе-ристика

Оцінка


Аналітична вправа № 3.1

Життєвий цикл компанії «Кернер»

Постановка завдання

Перед керівництвом компанії «Кернер» постало серйозне питання: весь минулий рік компанія працювала без прибутку. Шукати причину в організації управління або діяльності регіональних менеджерів було недоцільно: всі українські компанії з переробки олійних були в такому самому стані. Проблема в усіх одна – високі ціни на насіння соняшнику. Що робити? Поки не пізно звернути бізнес і шукати щастя в інших галузях?

Компанія вже мала досвід швидкого згортання бізнесу. Наприкінці 2002 р. компанія прийняла рішення про будівництво в Миколаєві терміналу для перевалки сільгосппродукції. Вже було розпочато підготовчі роботи, коли з'ясувалося, що місцерозташування майбутнього терміналу вибрано невдало – біля причалу недостатня глибина. Не зволікаючи, проект було продано компанії «Агроекспорт».

Одна справа згортання проекту, який тільки було розпочато і зовсім інше усього бізнесу. Для більшості з керівництва компанії компанія «Кернер» - це не тільки місце роботи, це місце формування їх як менеджерів, це справа всього життя. Організацію компанії починали майже з нуля, не маючи великого стартового капіталу. Це сьогодні до складу групи компаній входять ТОВ «Кернер-Трейд» – торговець сільгосппродукції, ТОВ «Кернер-Капітал» – торговець цінними паперами; ТОВ «Українська аграрна компанія», Полтавський олійноекст-ракційний завод, Меловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ», 11 регіональних представництв, 27 елеваторів, 3 автотранспортні підприємства, 5 сільгосппідприємств в Одеській, Полтавській та Черкаській областях загальною площею земель 12 тис. га.

А в 1994 р. компанія «Кернер» починала свою діяльність із бартеру: постачали селянам паливо, а за це отримували насіння соняшнику. Бували й такі випадки, коли замість насіння соняшнику, що було зазначено в контракті, отримували кукурудзу.

Через кілька років постала проблема збільшення «портфелю» зерно-культур. В 1995 р. компанія почала реалізовувати продукцію рослинництва не тільки в Україні, а й на зовнішньому ринку. Справа виявилася прибутковою: на українському ринку зерно коштувало дуже дешево, а на зовнішньому – його готові були купувати за світовими цінами. Тому в компанії було створено окремі програми експорту кожної зернової культури. Проте компанія почала відчувати певні проблеми а саме: працюючи понад два роки з чужими підприємствами, зазнавали зривів термінів відвантажень, втрати частини об'ємів зерна тощо.

Враховуючи що компанія «Кернер» працювала на ринку, який розвивався, керівництво компанії прийняло рішення про купівлю активів. Наступним етапом розвитку компанії «Кернер» стала участь у приватизації українських елеваторів. Ризик був у тому, що не було відомо, скільки коштуватиме елеватор у майбутньому: буде його вартість збільшуватись чи навпаки. До того ж об'єкти знаходилися не в кращому стані. Проте для подальшого розвитку компанії вкрай були необхідні елеваторні структури. Вже потім стало відомо, наскільки це було вдалим кроком: у середині 1990-х років вартість послуг елеваторів коштувала близько $3 за збереження 1 т. зерна, а в 2005 р. вже $25-30 за 1 т. Надалі рентабельність зернового бізнесу не влаштовувала керівництво компанії, і воно звернуло увагу на новий бізнес, який був поруч. Працюючи насамперед з насінням соняшнику і знаючи вартість його перероблення й ціну соняшникової олії, в компанії дійшли висновку, що в олійножировій галузі можна заробити непогані гроші. Так, на початку 2000-х років на експортних операціях можна було отримати близько $50 за 1 т соняшнику, а якщо його переробити – $80.

У 2001 р. компанія «Кернер» прийняла рішення придбати Полтавський олійноекстраційний завод. На цей час компанія вже мала непогані позиції в цьому регіоні: мережу елеваторів, сильну закупочну структуру. Полтавський МЕЗ мав один недолік - застарілу матеріально-технічну базу. Потрібно було інвестувати в оновлення обладнання. Кінцевий продукт заводу – нерафіновану олію відвантажували наливом, ліній рафінації та розливу в пляшки не було. На момент покупки заводу це не мало вирішального значення. Компанію влаштовував прибуток, який давав експорт олії наливом.

У 2004 р. компанія «Кернер» здивувала всіх партнерів і конкурентів, купивши ще одне підприємство – Меловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» у Луганській області. Цей завод – не тільки переробляє соняшникову олії, а й розливає її в пляшки з уже відомою торговою маркою «Щедрий дар». На вересень 2004 р. частка продукції цієї торгової марки на ринку становила близько 7%. Торгова марка вже мала широку дистриб'юторську мережу, компанія «Кернер» провела селекцію Дистриб'юторів і відібрала кращих. За півроку частка торгової марки «Щедрий дар» на ринку зросла більше ніж у 2 рази – до 14,3%. На Полтавському МЕЗ було запущено новий екстрактор, проводиться будівництво комплексу рафінації олії та розливу її в пляшки потужністю 350 т на добу. Розпочато роботу щодо удосконалення самої продукції. Інтерес компанії спрямовано на країни СНД і, можливо, на західноєвропейські країни.

Завдання до ситуації


 1. Визначте етапи життєвого циклу групи компаній «Кернер».

 2. Які чинники зовнішнього середовища бізнесу впливали на управлінські рішення керівництва компанії «Кернер»?

 3. Спрогнозуйте подальші дії керівництва групи компаній «Кернер».

 4. Які чинники зовнішнього середовища надають можливості для розвитку бізнесу компанії «Кернер»?

 5. Які чинники зовнішнього середовища становлять загрозу для розвитку бізнесу компанії «Кернер»?


Аналітична вправа № 3.2

Стан корпоративної культури ВНЗ

Постановка завдання

Проаналізуйте стан організаційної культури вищого навчального закладу, в якому ви навчаєтесь, або організації, в якій ви проходили навчальну практику.

Для аналізу використайте опитувальник, який наведено в табл. 3.2. Проранжуйте відповіді за 5-бальною системою:

1 бал отримує твердження, з яким ви не згодні;

5 балів отримує твердження, з яким ви повністю згодні.

Інструкція до аналізу

Необхідно підрахувати загальну кількість балів і зробити висновки.

52 балів та більше - у вашому ВНЗ діє могутня організаційна культура.

26-51 бали: ВНЗ характеризується помірно сильною організаційною культурою.Менш ніж 25 балів: організаційна культура закладу не сприяє адаптації до змін зовнішнього середовища та не відповідає потребам персоналу та студентів.
Табл. 3.2 - Опитувальник для визначення стану організаційної культури

Твердження

Кількість балів

1.Практично всі викладачі та адміністративний персонал ВНЗ можуть описати цінності закладу, його цілі, усвідомлюють важливість студентів.
2. Викладачі та адміністративний персонал усвідомлюють свій вклад у досягнення цілей ВНЗ
3. Дії управлінського персоналу, як правило, відповідають прийня­тим у компанії цінностями
4. Підтримка інших співробітників, навіть з інших факультетів, є нормою
5. Заклад і весь персонал більше орієнтований на довгострокові, ніж короткострокові перспективи
6. Лідери прагнуть розвивати і виховувати своїх підлеглих
7. До наймання персоналу ставляться розважливо, з претендентами проводиться кілька співбесід, орієнтованих на виявлення в них рис, що відповідають організаційній культурі закладу
8. Викладачам та адміністративному персоналу надається як позитивна, так і негативна інформація про заклад, щоб вони мали мож­ливість зробити свідомий вибір щодо доцільності роботи в закладі
9. Критерієм переходу співробітника на нову ієрархічну сходинку є професіоналізм, а не інтриги та знайомства
10.Цінності компанії підкреслюють необхідність ефективної діяльності, адаптації до зовнішнього середовища, що безперервно змінюється
11.Наслідування місії та цінностям закладу важливіше, ніж відпо­відність процедурам і стилю одягу
12. Чи чули розповіді про лідерів або видатних викладачах ВНЗ?
13. У закладі проводяться церемонії випуску студентів, нагородження кращих викладачів
Загальна сума балів
Завдання до вправи

 1. Визначте стан організаційної культури вищого навчального закладу (іншої організації).

 2. Визначте позитивні та негативні строки сильної організаційної культури.

 3. Обміркуйте питання, чи мають при сильній організаційній культурі всі співробітники бути схожими один на одного?Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка