О. В. Мєтєльов серпня 2017 року


Структура навчальної дисципліниСкачати 453.68 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір453.68 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   34. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і темКількість годин

Денна форма

усього


у тому числі

лек.

пз

сем.

с.р.

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Захист атмосферного повітря від техногенного забруднення

Змістовий модуль 1. Захист атмосферного повітря від

викидів промислового пилуТема 1. Захист атмосферного повітря від викидів промислового пилу

62

14

10

4

34

Разом за змістовим модулем 1

62

14

10

4

34

Модуль 2. Захист водних ресурсів від техногенного забруднення

Змістовий модуль 2. Захист водних ресурсів від промислових викидів

Тема 2. Захист водних ресурсів від промислових викидів

36

2

8

4

22

Разом за змістовим модулем 2

36

2

8

4

22

Модуль 3. Захист земельних ресурсів від забруднення. Утилізація та рекуперація промислових відходів. Екологічний моніторинг.

Змістовий модуль 3. Захист земельних ресурсів від промислових викидів

Тема 3. Захист земельних ресурсів від промислових викидів

60

12

8

8

32

Разом за змістовим модулем 3

60

12

8

8

32

Змістовий модуль 4. Екологічний моніторинг.

Тема 4. Екологічний моніторинг

52

10

4

6

32

Разом за змістовим модулем 4

52

10

4

6

32

Усього годин за дисципліну


210

38

30

22

120


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1.3. Промислова екологія як прикладна галузь екології

2

2.

Тема 1.10. Техногенне забруднення навколишнього природного середовища

4

3.

Тема 2.2. Захист водного середовища від техногенного забруднення

2

4.

Тема 3.2. Раціональне використання земельних ресурсів та охорона ґрунтів від забруднення

4

5.

Тема 3.8. Аналіз енергетичного балансу довкілля (планети)

4

6.

Тема 4.3. Наслідки промислового впливу на навколишнє середовище. Території санітарно-захисних зон.

4

7.

Тема 4.5 . Проблеми сучасної екологічної освіти та виховання

2
Разом

226. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1.6. Виїзне заняття на газоні стадіону ФК «Металіст»

6

2.

Тема 1.11. Тестування за матеріалом модулю № 1.

2

3.

Модульний контроль №1

2

4.

Виїзне заняття на підприємство

6

5.

Модульний контроль №2

2

6.

Виїзне заняття на підприємство

6

7.

Тема 3.9. Контрольна робота за тему №3.

2

8.

Тема 4.7. Тестування за матеріалом модулю № 3.

2

9.

Модульний контроль №3

2
Разом

30


7. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Базові поняття та основні завдання промислової екології

3

2.

Антропогенне забруднення навколишнього середовища

3

3.

Вплив забруднювачів атмосфери на навколишнє середовище

3

4.

Основні види сухих пиловловників

3

5.

Методика розрахунку показника ГДК забруднюючої речовини

3

6.

Системи очищення викидів в атмосферу

3

7.

Конструкції фільтрувальних апаратів

3

8.

Вибір методу та конструкції для очищення повітря від пилу та аерозолів.

4

9.

Методи очищення викидів від газо- і пароподібних домішок (абсорбція, адсорбція, хемосорбція)

3

10.

Екологічна безпека промислових підприємств

4

11.

Методика розрахунку штрафних санкцій за забруднення атмосферного повітря.

4

12.

Підготовка до тестування за матеріалом тем № 1, 2.

4

13.

Загальні терміни і визначення Водного кодексу України

3

14.

Сутність проціджування та відстоювання. Фільтрування.

3

15.

Сутність коагуляції та флокуляції. Флотація.

3

16.

Роль мікроорганізмів, водної рослинності, риб та інших організмів в очищенні води

3

17.

Розробка технологічної схеми для очищення стічних вод підприємства

4

18.

Підготовка до тестування за матеріалом теми 3.

4

19.

Правова охорона ландшафтів

4

20.

Фактори, що змінюють екологічний стан ґрунту

4

21.

Рекультивація земель

4

22.

Підготовка до тестування за матеріалом теми № 4.

4

23.

Вторинна переробка відходів

4

24.

Утилізація відходів хімічних виробництв

3

25.

Комплексне використання сировини і вторинних матеріальних ресурсів

3

26.

Підготовка до тестування за матеріалом модулю № 3

4

27.

Нетрадиційні джерела енергії

3

28.

Основні засоби захисту довкілля від шумового та вібраційного забруднення. Небезпека іонізуючих випромінювань та захист від них.

3

29.

Екологічний моніторинг

4

30.

Методи контролю стану навколишнього природного середовища

4

31.

Кодекс України «Про надра». Лісовий кодекс.

4

32.

Міжнародні конфлікти через стан навколишнього середовища

4

33.

Соціально-правові аспекти взаємодії суспільства та довкілля

4

34.

Підготовка до тестування за матеріалом модулю № 4

4
Разом

1209. Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом)
10. Методи навчання
Вивчення дисципліни «Екологічні аспекти промислової безпеки» передбачає проведення лекційних, семінарських, практичних занять та самостійну роботу студентів.

Під час викладання навчальної дисципліни «Екологічні аспекти промислової безпеки» використовуються наступні методи забезпечення професійно-орієнтованої спрямованості навчання слухачів:

пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником заняття здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу з наголосом на його подальше практичне застосування під час виконання службових обов’язків);

обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального заняття, особлива увага звертається на практичні питання, пов’язані з вивченням керівних документів з питань охорони навколишнього природного середовища від промислових забруднень та на питання проведення практичних розрахунків);

повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий результат виконання відповідного завдання під час проведення практичних (семінарських) занять;

показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять на прикладах розгляду документів з питань екологічної безпеки промислових підприємств);

творчого підходу (викликає у слухачів почуття зацікавленості та необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття відповідного завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення вказаного завдання допоможе кожному з них в подальшому натхненно вирішувати подібні завдання під час службової діяльності);

контролю (спрямований на те, що кожний курсант (студент) повинен в кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент завдання, яке йому ставилося).


11. Методи контролю
Під час викладання навчальної дисципліни «Екологічні аспекти промислової безпеки» використовуються наступні методи контролю тих, хто навчається:

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто навчається.

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на кожному практичному та семінарському занятті шляхом проведення усного і письмового опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння навчального матеріалу, стимулювання навчальної роботи слухачів та вдосконалення методики проведення занять.

Поточний контроль може проводитися наступними способами:

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу попереднього заняття;

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою перевірки рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, або після завершення вивчення матеріалу змістового модуля;

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Перед здаванням екзамену (6 семестр)


Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Екзамен

Сума

Т1

Доповіді


за рефератами

10

Відпрацювання матеріалу самостійнихзанять

20

Сума – 30Т2

Доповіді


за рефератами

10

Відпрацювання матеріалу самостійнихзанять

20

Сума – 3040

100


Перед здаванням екзамену (7 семестр)


Змістовий модуль 3,4

Екзамен

Сума

Т3,4

50


100


Доповіді

за рефератами

10

Відпрацювання матеріалу самостійнихзанять

25

Тестуванняза матеріалом модулю

15
Сума – 50


Студент (курсант) не допускається до здавання заліку, екзамену, якщо він не відпрацював реферативне завдання, яке відповідно до наказу ректора університету відноситься до переліку обов’язкових робіт, які повинен виконати той, хто навчається протягом семестру.Таблиця відповідності результатів контролю знань

за різними шкалами з навчальної дисципліни


Сума балів за 100-бальною шкалою

Оцінка в ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Екзамен, диф. залік

залік

90-100

(та вище з урахуванням необов’язкових завдань)A

відмінно

зараховано80-89

B

добре

65-79

C

55-64

D

задовільно

50-54

E

35-49

FX

незадовільно

не зараховано

1-34

FТЕМИ РЕФЕРАТІВ

(ЕЛЕМЕНТ ДОПУСКУ ДО ЗДАВАННЯ ЗАЛІКУ, ЕКЗАМЕНУ)


 1. Структура сучасної екології, її складові.

 2. Групи екологічних факторів.

 3. Види взаємозв’язків між живими організмами, характеристика.

 4. Класифікація екосистем.

 5. Процеси порушення навколишнього середовища.

 6. Антропогенні забруднення природного середовища.

 7. Класифікація природних ресурсів, групи.

 8. Завдання раціонального природокористування.

 9. Напрями раціонального природокористування.

 10. Екологічні податки, види, характеристика.

 11. Екологічна експертиза об’єктів.

 12. Види екологічного моніторингу.

 13. Техносфера, основні риси техногенного розвитку суспільства.

 14. Надзвичайні екологічні ситуації, основні види.

 15. Види відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства, стисла характеристика.

 16. Екологічні стандарти та екологічні нормативи.

 17. Види контролю за станом природного середовища.

 18. Екологічна криза та її основні прояви.

 19. Екологічна катастрофа та її основні прояви.

 20. Заходи захисту від природних стихійних явищ.

 21. Основні глобальні екологічні проблеми людства.

 22. Розподіл води в гідросфері, функції води.

 23. Види забруднення гідросфери.

 24. Способи механічного очищення води.

 25. Способи фізико-хімічного очищення води.

 26. Функції озоносфери.

 27. Промислова екологія та її місце в сучасній системі екологічних знань.

 28. Види енергетичного забруднення.

 29. Основні шляхи захисту повітря від забруднення.

 30. Методи охорони довкілля від забруднення.

 31. Основні екологічні наслідки пожеж.

 32. Основні екологічні наслідки вибухів.

 33. Основні екологічні наслідки авіаційних та залізничних аварій.

 34. Закономірності екологічних наслідків локальних війн та військових конфліктів.

 35. Методи біологічної очистки води. Схеми очистки.

 36. Сутність термічного очищення води.

 37. Основні ланки кругообігу води.

 38. Види забруднення підземних вод.

 39. Ландшафт, стадії розвитку ландшафтів.

 40. Ерозія ґрунтів, види.

 41. Групи мінеральних добрив.

 42. Джерела забруднення повітря під час роботи з добривами.

 43. Проблема відходів у м. Харків

 44. Регенерація відходів.

 45. Рециклізація відходів.

 46. Безвідходні технології, напрямки розвитку.

 47. Основні напрями ресурсозбереження.

 48. Види відновлювальних джерел енергії.

 49. Характеристика природних та штучних джерел іонізаційного випромінювання.

 50. Типи впливів на довкілля.

 51. Система екологічного нормування.

 52. Вібрації, види вібрацій. Класифікація вібрацій.

 53. Види контролю за станом довкілля, характеристика.

 54. Класифікація надзвичайних екологічних ситуацій.

 55. Загальна характеристика географічного положення України з точки зору виникнення техногенного та природного ризиків

 56. Загальна характеристика економічного положення України з точки зору виникнення техногенного та природного ризиків

 57. Причини виникнення аварій на ХНО

 58. Загальна характеристика надзвичайних екологічних ситуацій природного походження

 59. Загальна характеристика землетрусів

 60. Загальна характеристика селів

 61. Загальна характеристика зсувів

 62. Загальна характеристика обвалів та осипів

 63. Загальна характеристика метеорологічно-небезпечних явищ

 64. Поняття природних пожеж, основні фактори небезпеки

 65. Прогнозування землетрусів та зсувів

 66. Основні фактори техногенної небезпеки гідротехнічних споруд

 67. Права громадян України в питаннях захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 68. Категорії осіб, які піддаються опроміненню (відповідно до вимог НРБУ)

 69. Поняття радіаційної безпеки, види доз опромінення

 70. Радіаційна трофологія, рекомендації щодо застосування.

 71. Рекомендації щодо захисту населення в умовах тривалого радіаційного зараження

 72. Рекомендації щодо захисту населення в умовах землетрусу

 73. Рекомендації щодо захисту населення в умовах виникнення зсувів

 74. Рекомендації щодо захисту населення в умовах виникнення селів

 75. Ядерні реактори, види, принцип роботи

 76. Основні фактори небезпеки роботи ядерних реакторів

 77. Наслідки аварій на об’єктах РНО, стисла характеристика

 78. Глобальні екологічні протиріччя, їх сутність

 79. Причини кризового екологічного стану в Україні

 80. Причини виникнення екологічних НС на промисловості, характеристика

 81. Причини виникнення екологічних НС у сільському господарстві, характеристика

 82. Причини виникнення екологічних НС у системі ЖКГ, характеристика

 83. Напрямки виходу промислового комплексу з екологічної кризи

 84. Напрямки виходу сільськогосподарського комплексу з екологічної кризи

 85. Напрямки виходу транспортного комплексу з екологічної кризи

 86. Напрямки виходу системи ЖКГ з екологічної кризи

 87. Екологічна зброя, види екологічної зброї, основні етапи її застосування.

 88. Порядок надання медичної допомоги уражених, що знаходяться у районах екологічних НС.

 89. Основні команди (групи) щодо ліквідації наслідків екологічних НС.

 90. Способи проведення аварійно-рятувальних робіт.

 91. Характерні особливості радіаційної обстановки під час зруйнування АЕС.

 92. Вражаючі фактори зруйнування АЕС.

 93. Заходи безпеки під час проведення робіт на об’єктах РХНО.

 94. Основні причини аварій на об’єктах РХНО.

 95. Недоліки функціонування сучасної системи екологічної безпеки країни.

 96. Повна та часткова спеціальна обробка техніки.

 97. Повна та часткова санітарна обробка особового складу.

 98. Екологічні проблеми Харківської області в контексті запобігання виникнення у даному регіоні екологічних надзвичайних ситуацій

 99. Екологічні проблеми Донецької області в контексті запобігання виникнення у даному регіоні екологічних надзвичайних ситуацій

 100. Екологічні проблеми Сумської області в контексті запобігання виникнення у даному регіоні екологічних надзвичайних ситуацій

 101. Екологічні проблеми Чернігівської області в контексті запобігання виникнення у даному регіоні екологічних надзвичайних ситуацій

 102. Екологічні проблеми Луганської області в контексті запобігання виникнення у даному регіоні екологічних надзвичайних ситуацій

 103. Житлово-комунальне господарство м. Миргород, як об’єкт виникнення екологічних надзвичайних ситуацій

 104. Житлово-комунальне господарство м. Шостка, як об’єкт виникнення екологічних надзвичайних ситуацій

 105. Житлово-комунальне господарство м. Харків, як об’єкт виникнення екологічних надзвичайних ситуацій

 106. Житлово-комунальне господарство м. Краматорськ, як об’єкт виникнення екологічних надзвичайних ситуацій

 107. Стан екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 108. Стан екологічної безпеки території Дніпропетровської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 109. Стан екологічної безпеки території Київської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 110. Стан екологічної безпеки території АР Крим та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 111. Стан екологічної безпеки території Тернопільської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 112. Стан екологічної безпеки території Рівненської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 113. Стан екологічної безпеки території Львівської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 114. Стан екологічної безпеки території Вінницької області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 115. Стан екологічної безпеки території Хмельницької області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 116. Стан екологічної безпеки території Одеської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 117. Стан екологічної безпеки території Черкаської області та виявлення факторів ризиків виникнення на її території екологічних надзвичайних ситуацій

 118. ТЕС № 5 м. Харків, як об’єкт виникнення екологічних надзвичайних ситуацій

 119. Зміївська ТЕС, як об’єкт виникнення екологічних надзвичайних ситуацій

 120. Оцінка техногенного впливу роботи підприємств Донецької області на стан атмосфери.

 121. Оцінка техногенного впливу роботи підприємств Сумської області на стан атмосфери.

 122. Оцінка техногенного впливу роботи підприємств Луганської області на стан атмосфери.

 123. Оцінка техногенного впливу роботи підприємств Харківської області на стан атмосфери.

 124. Оцінка техногенного впливу роботи підприємств Хмельницької області на стан атмосфери.

 125. Оцінка техногенного впливу роботи підприємств Львівської області на стан атмосфери.

Студенту (курсанту) можуть бути надані і інші теми реферативних завдань.
Каталог: tmp metod
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Правові основи працеохоронної політики в Україні
tmp metod -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, типові завдання Для студентів, курсантів денної та заочної форм навчання
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Наука як сфера людської діяльності
tmp metod -> Програма навчальної вибіркової дисципліни підготовки магістра
tmp metod -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
tmp metod -> Курс лекцій спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологічна безпека»
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту України
tmp metod -> Грунтознавство

Скачати 453.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка