О. В. СемененкоСкачати 228.21 Kb.
Дата конвертації15.11.2016
Розмір228.21 Kb.
УДК 340.6(092)Бокаріус

І. Ю. РОБАК, д-р іст. наук, проф., завідувач кафедри суспільних наук ХНМУ;

О. В. СЕМЕНЕНКО, зберігач фондів музею історії ХНМУ;
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВА СПАДЩИНА М. С. БОКАРІУСА :

ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
У представленій статті розглядається історіографічна база з дослідження життя та діяльності відомого судового медика М. С. Бокаріуса. Становлення вітчизняної судової медицини та криміналістики відбувалося протягом XIX – першої половини XX ст. У 20-х рр. XX ст. були створені головні установи судово-експертної служби нашої країни, почала формуватися Харківська експертна школа. Фундатором сучасної вітчизняної судової медицини та криміналістики став харківський професор судовий медик М. С. Бокаріус. Метою даної статті є висвітлення історіографічної бази з дослідження біографії вченого. В ході роботи був розглянутий науковий доробок із зазначеної теми. Результати дослідження показали, що в літературі розглядалися лише окремі аспекти біографії М. С. Бокаріуса, особлива увага приділялася науковій діяльності професора. Однак проблема потребує більш наукового, систематичного, комплексного дослідження, у якому були б висвітлені особистість вченого та ті напрями його діяльності, які залишилися поза увагою дослідників.

Бокаріус М. С.

судова медицина

криміналістика

історія медицини

історіографія

Сучасна вітчизняна судово-медична та криміналістична експертиза розвивається як самостійна дисципліна, спираючись на базовий фундамент, який було закладено ще за дорадянських і радянських часів. Незважаючи на це, інтерес до історії судової медицини в останні часи помітно послабився. Все рідше і рідше дослідники приділяють увагу вивченню наукового і творчого спадку відомих вчених минулого. Серед тих особистостей, чий внесок у розвиток української науки важко переоцінити, значиться ім’я фундатора вітчизняної судової медицини та криміналістики – Миколи Сергійовича Бокаріуса. Заслуги М. С. Бокаріуса перед країною і наукою у розвитку вітчизняної судової медицини і криміналістики неоціненні. Микола Сергійович зміг підняти рівень судово-медичної експертизи та криміналістики в Україні на величезну висоту і підтримувати цей рівень протягом довгого часу. Наукова розробка цих дисциплін сприяла подальшому розвитку напрямів судово-медичної науки, що багато в чому зумовило успіх розвитку вітчизняної школи судової медицини та криміналістики. Саме тому вивчення його життєвого та творчого шляху має неабияку актуальність.

Метою даної статі є всебічне висвітлення історіографічної бази з дослідження життя та діяльності професора М. С. Бокаріуса.

Історіографію з даної теми можна поділити на періоди згідно часу виходу тих чи інших робіт, присвячених особі М. С. Бокаріуса. До першого періоду слід віднести роботи, опубліковані за життя професора та з нагоди його смерті у 1932 рр. Період 1869–1932 рр. є дуже важливим для дослідження діяльності М. С. Бокаріуса у цілому, оскільки статті про вченого були написані його сучасниками, людьми, які знали професора особисто. Але у кількісному відношенні матеріли даного періоду найнечисленніші.

Перші роботи, присвячені дослідженню життя та діяльності М. С. Бокаріуса були написані ще за життя професора. Ці праці носять конкретно-біографічний зміст та присвячені здебільшого ювілеям наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого. Серед них можна виділити статтю П. М. Вроблевського, учня М. С. Бокаріуса, яка вийшла у 1925 р. та присвячена 20-ти річчю наукової, педагогічної та організаційної діяльності професора [5]. У статті вміщено короткий огляд його життя та найзначніших досліджень. Схожою за змістом є стаття І. Якимовича, опублікована того ж року [38]. Цінність обох статей полягає у тому, що вони були написані людьми, які безпосередньо знали М. С. Бокаріуса та писали про нього не лише як про видатного вченого, але і як про людину з властивими їй рисами характеру.

Після смерті вченого у вітчизняних та закордонних публіцистичних виданнях були надруковані некрологи, складені колегами М. С. Бокаріуса з різних країн світу, що свідчить про авторитет, який мав професор у світових наукових колах [23; 39].

Другий період, найдовший за часом, включає в себе роботи, написані за часів СРСР, після смерті М. С. Бокаріуса та охоплює час з 1933 р. по 1991 р. Переважно, праці, присвячені професору приурочували до ювілейних дат життя або діяльності вченого, також ряд статей було вміщено до енциклопедій.

У 1948 р. вийшла біографічна стаття учня М. С. Бокаріуса доцента В. П. Колмакова [11], написана у захопленому тоні та з комуністичним ідеологічним забарвленням, але цінність її полягає у тому, що автор приділив велику увагу громадській діяльності вченого, зокрема його участі в організації сільських бібліотек та читалень, у складанні народної енциклопедії під керівництвом професора В. Я. Данилевського. Даний аспект діяльності М. С. Бокаріуса найменше висвітлений у літературі.

У 1956 р. до 25-ї річниці з дня смерті М. С. Бокаріуса вийшла збірка рефератів доповідей розширеної наукової конференції із судової медицини та криміналістики. До збірки увійшли біографічні доповіді, присвячені особистості М. С. Бокаріуса та доповіді, в яких були розглянуті окремі аспекти його діяльності. Серед біографічних доповідей найвагомішою є доповідь М. М. Бокаріуса, присвячена дослідженню ролі батька в організації в 1920-х рр. установ судової експертизи в Україні, в якій детально і послідовно розглядається робота професора у Народному комісаріаті охорони здоров’я [3]. Окремим аспектам діяльності М. С. Бокаріуса присвячені такі матеріали збірки: доповідь Ю. С. Сапожникова [29], у якій розглянуто роботу М. С. Бокаріуса щодо організації інституту судової експертизи у м. Харкові та досліджень, присвячених питанням судової медицини та криміналістики; доповіді К. І. Татієва [32] та В. П. Колмакова [10], у яких детально розглянуто монографію М. С. Бокаріуса «Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании» та її значення для практичної діяльності судових експертів; доповідь М. М. Бокаріуса, присвячена роботі М. С. Бокаріуса у галузі дослідження речових доказів [2] ; доповідь Г. Л. Грановського, присвячена питанням дактилоскопії в працях М. С. Бокаріуса [6] та доповідь І. А. Сапожникова, присвячена питанням судової експертизи вогнепальної зброї у працях професора М. С. Бокаріуса [28]. Дані доповіді мають велике значення для дослідження наукової діяльності професора М. С. Бокаріуса, але висвітлюють її лише фрагментарно.

Також цього року була опублікована коротка біографічна стаття В. І. Кононенко, у якій були висвітлені головні віхи біографії М. С. Бокаріуса [12].

Ряд довідково-біографічних статей, присвячених М. С. Бокаріусу, в різні роки було розміщено в енциклопедіях та науково-популярних виданнях [1; 4; 21; 24; 30].

Третій період охоплює час з 1992 р. по наші дні. Протягом останнього двадцятиріччя інтерес до особистості видатного вченого помітно зріс. Переважна більшість праць, присвячених вченому була написана працівниками Харківського національного медичного університету та Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

У 2004 р. була видана збірка статей до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз, до неї увійшла стаття В. О. Ольховського та М. Л. Цимбала, присвячена окремим аспектам наукової діяльності М. С. Бокаріуса [26].

У 2005 р. вийшла збірка матеріалів, присвячена 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету. До неї увійшов реферат колективної доповіді харківських учених-судових медиків, присвячена історії кафедри судової медицини ХДМУ, де автори наголошують на тій вагомій ролі, яку відіграв учений у процесі становлення вітчизняної судово-медичної науки та освіти, особливо відзначаючи, що в період, коли М. С. Бокаріус завідував кафедрою судової медицини було покладено початок тісного зв’язку роботи кафедри з практичною діяльністю судово-медичної служби [33]. Однак робота має здебільшого описовий характер. До зазначеної вище збірки також увійшла доповідь Ж. М. Перцевої, присвячена педагогічній діяльності М. С. Бокаріуса [27]. Того ж, 2005 року, вийшли у світ два ювілейні видання Харківського державного медичного університету, присвячені історії ХДМУ та видатним вченим ХДМУ. До збірок були вміщені короткі біографічні статті про М. С. Бокаріуса, де були зазначені основні віхи життя вченого [31, 7].

У 2006 р. до 75-річчя з дня смерті М. С. Бокаріуса була започаткована Міжнародна науково-практична конференція судових медиків і криміналістів «Бокаріусівські читання». За результатами конференції вийшла збірка доповідей до якої увійшли роботи І. М. Козаченко [9], М. Л. Цимбал [36], Б. С. Лакизи [13], у яких були розглянуті діяльність М. С. Бокаріуса як організатора вітчизняної судово-медичної та криміналістичної експертизи, його роль у формуванні Харківської експертної школи, внесок ученого в становлення судово-медичної експертизи речових доказів. Недоліком зазначених робіт є те, що вони багато у чому повторюють матеріал, викладений у статтях більш ранніх дослідників біографії М. С. Бокаріуса.

Певний інтерес представляє стаття М. А. Михайлова [22], яка вийшла у 2006 р. У традиційному висвітленні біографії М. С. Бокаріуса, автор наводить відомості про особистісні чесноти ученого та його захоплення, які найчастіше залишаються поза увагою дослідників. Серед статей, присвячених окремим аспектам діяльності М. С. Бокаріуса, виділяється стаття В. О. Ольховського та Ж. М. Перцевої, у якій ідеться про спільний проект М. С. Бокаріуса та академіка архітектури О. М. Бекетова з побудови покою для інославних сповідань [17]. Дана стаття висвітлює невідому раніше сторінку в житті професора та містить важливий матеріал щодо вивчення громадської діяльності вченого.

2009 р. вийшла ґрунтовна стаття співробітників Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, присвячена дослідженню ролі М. С. Бокаріуса у розвитку вітчизняної судової медицини та криміналістики [34]. Основну увагу автори приділили науковій та організаційній діяльності вченого. Дослідники зібрали та проаналізували значну кількість джерел, приділяючи особливу увагу працям М. С. Бокаріуса, але громадська та педагогічна діяльність професора залишилися поза їх увагою. Того ж року вийшла стаття В. О. Ольховського та В. В. Бондаренко, у якій автори ставили за мету розглянути основні праці М. С. Бокаріуса та їх значення для розвитку вітчизняної судової медицини [16]. Оскільки авторство статті належить судовим медикам, великою перевагою цієї роботи є детальне та якісне вивчення наукового підґрунтя дослідів М. С. Бокаріуса у сфері речових доказів. У контексті статті були розглянуті також підручники з судової медицини, написані М. С. Бокаріусом, але вони згадуються лише мимохідь. У цілому зазначена робота є важливим доповненням для вивчення наукової діяльності професора. Практично ідентичною за змістом є стаття тих самих авторів, яка вийшла 2014 р. у розширеному варіанті [25].

Того ж 2009 р. вийшла друга збірка конференції Бокаріусівські читання, приурочена до 140-ї річниці з дня народження М. С. Бокаріуса та 110-ї річниці з дня народження М. М. Бокаріуса. До цієї збірки увійшов ряд коротких біографічних доповідей В. О. Ольховського [18], М. Л. Цимбала [34], В. Ю. Шепітько [37], присвячених М. С. Бокаріусу. Головна увага в них приділяється організаційній та науковій діяльності професора. Недоліками цих доповідей є стислість поданого матеріалу та відсутність ґрунтовного аналізу розглядаємих проблем. До цієї групи статей віднести також роботу співробітників Харківського національного медичного університету, яка була вміщена до збірки «Медицинская профессура СССР» 2011р. [15]. Доповідь присвячена дослідженню ролі М. С. Бокаріуса у становленні криміналістики в Україні.

Окрему групу робіт становлять статті, присвячені династії судових медиків Бокаріусів, у таких роботах головним чином подаються основні біографічні дані М. С. Бокаріуса, проводиться стислий огляд основних досягнень у науковій сфері та на педагогічній ниві. Але ці роботи є у більшій мірі публіцистичними з елементами науковості [8; 14; 20; 19].

Таким чином, аналіз стану наукової розробленості теми показує, що наукова спадщина М. С. Бокаріуса не була предметом системного та цілісного дослідження, в літературі висвітлювались лише окремі аспекти діяльності М. С. Бокаріуса. На сьогодні, на жаль, ще не існує цілісного, фундаментального, узагальнюючого наукового дослідження, у якому були б висвітлені праця та життєвий шлях М. С. Бокаріуса. Окремі періоди його наукової та організаторської діяльності взагалі не потрапили у поле зору дослідників, інші періоди висвітлені фрагментарно.

Проаналізувавши наявний науковий доробок з означеної теми, можна дійти висновку, що біографія М. С. Бокаріуса, видатного вченого, фундатора сучасної вітчизняної судово-медичної експертизи, постійно перебувала у полі зору дослідників, серед яких, щоправда, відсутні професійні історики, а переважають фахівці у галузі медичних наук. Це дозволяє їм кваліфіковано підходити до оцінки ролі М. С. Бокаріуса як науковця, який чимало зробив для розвитку вітчизняної судової медицини та криміналістики. Проте у більшості робіт такого характеру відсутня його зважена оцінка як особистості. Недостатньо висвітлені дитячі та юнацькі роки дослідника, однак саме в цьому віці формується характер людини, що має велике значення у контексті біографічного підходу.Фрагментарно висвітлена діяльність М. С. Бокаріуса і на громадській ниві. До сьогодні відсутня повна бібліографія праць про вченого. З огляду на це, тема потребує подальших досліджень раннього періоду життя М. С. Бокаріуса, його діяльності як громадського діяча. Не завадить і більш глибоке вивчення внеску професора у розвиток української судової медицини та криміналістики.
Список літератури :

1. Бокаріус Микола Сергійович // Українська Радянська енциклопедія : [12 т.] / гол. ред. М. Бажан. – 2-ге вид. – К., 1977. – Т. 1: А – Борона. – С. 511. 2. Бокариус Н. Н. Работа засл. проф. Н. С. Бокариус в области исследования вещественных доказательств / Н. Н. Бокариус // Сборник рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус, 23–26 декабря 1956 г. – Х., 1956. – С. 10–11. 3. Бокариус Н. Н. Роль заслуженного профессора Н. С. Бокариуса в развитии судебной экспертизы на Украине / Н. Н. Бокариус // Сборник научных работ по судебной медицине и криминалистике, посвященный памяти заслуженного проф. Н. С. Бокариуса / – Х., 1956. – С. 7–15. 4. Большая советская энциклопедия. [в 30 т.] Т. 3. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Совет. энцикл., 1970. – 640 с. : ил. 5. Вроблевский П. Проф. Николай Сергеевич Бокариус / П. Вроблевский // Врачебное дело. – 1925. – № 19–20. – С. 1572–1573. 6. Грановский Г. Л. Вопросы дактилоскопии в трудах засл. проф. Н. С. Бокариус / Г. Л. Грановский // Сборник рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус, 23–26 декабря 1956 г. – Х., 1956. – С. 13–14. 7. Історія Харківського державного медичного університету. 200 років / за ред. А. Я. Циганенка. – Х.: «Контраст», 2005. – 752 с. 8. Козаченко И. Н. Вклад семьи Бокариус в развитие судебно-медицинской иммунологии в Харькове / И. Н. Козаченко, Л. В. Рыжова, О. А. Шулика // Бокаріусовські читання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу», Харків, 10–11 вересня 2009 року. – Х., 2009. – С. 42–44. .9 Козаченко І. М. Діяльність заслуженого професора М. С. Бокаріуса, як організатора вітчизняної судово-медичної та криміналістичної експертизи / І. М. Козаченко // «Бокаріусовські читання»: Матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів, присвяч. 75-річ. з дня смерті Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Харків, 8–9 груд. 2006 р. – Х., 2006. – С. 8–12. 10. Колмаков В. П. Вопросы методики расследования преступлений против жизни в трудах засл. проф. Н. С. Бокариус / В. П. Колмаков // Сборник рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус, 23–26 декабря 1956 г. Х., 1956. – С. 11–13. 11. Колмаков В. П. Заслуженный профессор Николай Сергеевич Бокариус / В. П. Колмаков // Проблемы криминалистической и судебной экспертизы. Сборник работ, посвященный 25-летнему юбилею института. – Х., 1948. – С. 35–41. 12.  Кононенко В. И. Николай Сергеевич Бокариус / В. И. Кононенко // Врачебное дело. – 1956. – № 12. – С. 1–4. 13.  Лакиза Б. С. Вклад Н. С. Бокариуса в становление судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств / Б. С. Лакиза // «Бокаріусовські читання»: Матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. судових медиків і криміналістів, присвяч. 75-річ. з дня смерті Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Харків, 8–9 груд. 2006 р. – Х., – С. 17–19. 14.  Лесовой В. Н. Династия судебных медиков Бокариусов / В. Н. Лесовой, Ж. Н. Перцева, В. А. Ольховский, Ю. Н. Кравченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2014. – вип. 14. – С. 441–448. 15 Лесовой В. Н. Заслуженный профессор УССР Николай Сергеевич Бокариус – фундатор криминалистического направления в отечественной судебной медицине / В. Н. Лесовой [и др.] // Медицинская профессура СССР. Краткое содержание и материалы докладов научной конференции, Москва, 20 мая 2011 г. – М., 2011. – С. 169–171. 16.  Лесовой В. Н. Значение работ заслуженого професора Н. С. Бокариуса в контексте развития отечественной судебной медицины начала XX века / В. Н. Лесовой, В. А. Ольховский, В. В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2009. – вип. 9. – С. 574–584. 17. Лесовой В. Н. История одной находки. Заслуженный профессор судебный медик Н. С. Бокариус и академик архитектуры А. Н. Бекетов в одном проекте / В. Н. Лесовой, В. А. Ольховский, Ж. Н. Перцева // Universitates. – 2007. – № 2. – С. 90–93. 18. Лесовой В. Н. Научные труды заслуженого професора Н. С. Бокариуса – незабываемый вклад в развитие отечественной судебной медицины / В. Н. Лесовой, В. А. Ольховский, В. В. Бондаренко // Бокаріусовські читання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу», Харків, 10–11 вересня 2009 р. – Х., 2009. – С. 15–30. 19. Лесовой В. Н. Отец и сын Бокариусы: жизнь, отданная судебной медицине / В. Н. Лесовой, М. Л. Цымбал, Ж. Н. Перцева // Universitates. – 2009. – № 2. – С. 12– 3. 20. Лозовий А. І. Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криміналістики / А. І. Лозовий, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов [та ін.] // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2014. – вип. 14. – С. 430 – 441. 21. Маринжа Л. Н. С. Бокариус – основоположник криминалистического направления в украинской судебной медицине / Л. Н. Маринжа // Здоров’я України. – 2010. – № 6. – С. 78. 22. Михайлов М. А. Николай Сергеевич Бокариус / М. А. Михайлов // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2006. – Т. 19(58), № 2. – С. 343–347. 23. Микола Сергійович Бокаріус // Рефлекс. – 1931. – №19. – С. 1. 24. Можейко И. Роль второго плана / И. Можейко // Неизвестный Харьков. – Х., 2006. – С. 191 – 193. 25. Ольховский В. А. Заслуженный професор Н. С. Бокариус и его научные труды – исторический вклад в развитие отечественной судебной медицины (к 145-летию со дня рождения Н. С. Бокариуса) / В. А. Ольховский, В. В. Бондаренко, А. В. Кись // Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 80–89. 26. Ольховский В. А. Заслуженный професор Н. С. Бокариус – направления отечественной судебно-медицинской науки / В. А. Ольховский [и др.] // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : (до 80-річчя заснування Харк. НДІ суд. експертиз) – 2004. – вип. 4. –– С. 84–91. 27. Перцева Ж. Н. Н. С. Бокариус – выдающийся педагог высшей медицинской школы / Ж. Н. Перцева // Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 14–16 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 24–29. 28.  Сапожников И. А. Вопросы судебной экспертизы огнестрельного оружия в трудах засл. проф. Н. С. Бокариус / И. А. Сапожников // Сборник рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус, 23–26 декабря 1956 года. – Х., 1956. – С. 14–15. 29. Сапожников Ю. С. Заслуженный профессор Николай Сергеевич Бокариус, как основоположник криминалистического направления в судебной медицине / Ю. С. Сапожников // Сборник рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус, 23–26 декабря 1956 г. Х., 1956. – С. 6–8. 30. Сегай М. Я. Бокаріус Микола Сергійович / М. Я. Сегай, А. В. Іщенко // Енциклопедія Сучасної України / [редкол. : І. М. Дзюба та ін.]. – К., 2004. – Т. 3. – С. 212–213. 31. Татаренко В. О. Бокаріус Микола Сергійович / В. О. Татаренко // Вчені Харківського державного медичного університету / за ред. А Я. Циганенка. – Х., 2005. – С. 110–111. 32. Татиев К. И. Н. С. Бокариус – основоположник научного метода первоначального наружного осмотра трупа на месте обнаружения / К. И. Татиев // Сборник рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус, 23–26 декабря 1956 г. Х., 1956. – С. 9–10. 33. Хижняк В. В. История развития и становление Харьковской судебно-медицинской экспертизы / В. В. Хижняк [и др.] // Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 14–16 верес. 2005 р. – Х., 2006. – С. 35–38. 34. Цымбал М. Л. О вкладе Н. С. Бокариуса в становление судебной экспертизы и криминалистики / М. Л. Цымбал, Э. Б. Симакова-Ефремян, Л. Н. Дереча // Бокаріусовські чтання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу», Харків, 10 – 11 вересня 2009 р. – Х., 2009. – С. 30–33. 35. Цымбал М. Л. Роль професора Н. С. Бокариуса в развитии судебной экспертизы и криминалистики / М. Л. Цымбал, Э. Б. Симакова-Ефремян, Л. Н. Дереча // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики. – 2009. – вип. 9. – С. 566–574. 36. Цимбал М. Л. Роль М. С. Бокаріуса у формуванні Харківської експертної школи / М. Л. Цимбал, Е. Б. Сімакова-Єфремян // «Бокаріусовські читання» : матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф.судових медиків і криміналістів, присвяч. 75-річ. з дня смерті Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Харків, 8 – 9 груд. 2006 р. – Х., 2006. – С. 16–17. 37. Шепітько І. Ю. Вчений судовий медик та криміналіст заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус / І. Ю. Шепітько // Бокаріусовські чтання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу», Харків, 10 – 11 вересня 2009 р. – Х., 2009. – С. 33–34. 38. Якимович И. К 30-летнему юбилею професора Н. С. Бокариус. 1895 – 1925 г. / И. Якимович // Адміністративний вісник. – 1925. – № 5–6. – С. 17–18. 39. Castelanos I. Prof. N. Bokarius / I. Castelanos // Reyista De Medicina Legal De Cuba. – 1931. – Ano 10, № 12. – P. 311–313.

УДК 340.6(092)Бокаріус

Життєвий шлях і наукова спадщина М. С. Бокаріуса : історіографія дослідження

І. Ю. Робак, О. В. Семененко

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія «Історія науки і техніки». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – №

У представленій статті розглядається історіографічна база з дослідження життя та діяльності відомого судового медика М. С. Бокаріуса. Становлення вітчизняної судової медицини та криміналістики відбувалося протягом XIX – першої половини XX ст. У 20-х рр. XX ст. були створені головні установи судово-експертної служби нашої країни, почала формуватися Харківська експертна школа. Фундатором сучасної вітчизняної судової медицини та криміналістики став харківський професор судовий медик М. С. Бокаріус. Метою даної статті є висвітлення історіографічної бази з дослідження біографії вченого. В ході роботи був розглянутий науковий доробок із зазначеної теми. Результати дослідження показали, що в літературі розглядалися лише окремі аспекти біографії М. С. Бокаріуса, особлива увага приділялася науковій діяльності професора. Однак проблема потребує більш наукового, систематичного, комплексного дослідження, у якому були б висвітлені особистість вченого та ті напрями його діяльності, які залишилися поза увагою дослідників.

Бокаріус М. С.

судова медицина

криміналістика

історія медицини

історіографія

УДК 340.6(092)Бокаріус

Жизненный путь и научное наследие Н. С. Бокариуса : историография исследования

И. Ю. Робак, Е. В. Семененко

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія «Історія науки і техніки». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – №

В представленной статье рассматривается историографическая база по исследованию жизни и деятельности известного судебного медика Н. С. Бокариуса. Становление отечественной судебной медицины и криминалистики проходило в течение XIX - первой половины XX в. В 20-х гг. XX в. были созданы главные учреждения судебно-экспертной службы нашей страны, начала формироваться Харьковская экспертная школа. Основателем современной отечественной судебной медицины и криминалистики стал харьковский профессор судебный медик Н. С. Бокариус. Целью данной статьи является освещение историографической базы по исследованию биографии ученого. В ходе работы были рассмотрены научные труды по указанной теме. Результаты исследования показали, что в литературе рассматривались лишь отдельные аспекты биографии М. С. Бокариуса, особое внимание уделялось научной деятельности профессора. Однако проблема требует более научного, систематического, комплексного исследования, в котором были бы освещены личность ученого и те направления его деятельности, которые остались вне поля зрения исследователей.

Бокариус Н. С.

судебная медицина

криминалистика

история медицины

историография

УДК 340.6(092)Бокаріус

Life And Scientific Heritage of M. S. Bokarius : Historiography of the Research

I. Yu. Robak, O. V. Semenenko

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія «Історія науки і техніки». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – №

The present article considers a historiographic base on the research of the life and activity of a well-known forensic scientist M. S. Bokarius. Formation of the native forensic medicine and criminalistics was taking place during the 19th – the first half of the 20th cent. In the 1920s main institutions of the forensic service of our country were created, Kharkiv expert school began to form. Kharkov professor, forensic scientist M. S. Bokarius became the founder of the modern native forensic medicine and criminalistics. The aim of the given article is to shed light on the historiographic base on the research of the biography of the scientist. During the work scientific papers on the subject were considered. The results of the research showed that only particular aspects of the biography of M. S. Bokarius were considered in the literature, special attention was given to the scientific activity of the professor. Researchers, mainly, specialists in the field of medical sciences, skilfully approached the evaluation of the scientific achievements of M. S. Bokarius in the field of forensic science. They outlined discoveries, made by the scientist and innovations, which M. S. Bokarius brought into science. Significant attention was also given to an organizational activity of the professor, his participation in the formation of the forensic service in Ukraine. The pedagogical activity of the scientist was outlined less. The question of Kharkov scientific school of experts, which M. S. Bokarius left behind, requires detailed research. The social activity of M. S. Bokarius was not considered at all. In general the problem requires more scientific, systematic, complex research, where the personality of the scientist would be outlined, in particular, childhood and youthful years, when the nature of the future scientist was forming. The activities of M. S. Bokarius, which stayed out of sight of the researchers require further study.

Bokarius M. S.

forensic medicine

criminalistics

history of medicinehistoriography

Spysok lіteratury :

1. Bokarius Mykola Sergijovych // Ukrai'ns'ka Radjans'ka encyklopedija : [12 t.] / gol. red. M. Bazhan. – 2-ge vyd. – K., 1977. – T. 1: A – Borona. – S. 511. 2. Bokarius N. N. Rabota zasl. prof. N. S. Bokarius v oblasti issledovanija veshhestvennyh dokazatel'stv / N. N. Bokarius // Sbornik referatov dokladov rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 25-j godovshhine so dnja smerti zasl. prof. N. S. Bokarius, 23–26 dekabrja 1956 g. – H., 1956. – S. 10–11. 3. Bokarius N. N. Rol' zasluzhennogo professora N. S. Bokariusa v razvitii sudebnoj jekspertizy na Ukraine / N. N. Bokarius // Sbornik nauchnyh rabot po sudebnoj medicine i kriminalistike, posvjashhennyj pamjati zasluzhennogo prof. N. S. Bokariusa / – H., 1956. – S. 7–15. 4. Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija. [v 30 t.] T. 3. / gl. red. A. M. Prohorov. – 3-e izd. – M. : Sovet. jencikl., 1970. – 640 s. : il. 5. Vroblevskij P. Prof. Nikolaj Sergeevich Bokarius / P. Vroblevskij // Vrachebnoe delo. – 1925. – № 19–20. – S. 1572–1573. 6. Granovskij G. L. Voprosy daktiloskopii v trudah zasl. prof. N. S. Bokarius / G. L. Granovskij // Sbornik referatov dokladov rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 25-j godovshhine so dnja smerti zasl. prof. N. S. Bokarius, 23–26 dekabrja 1956 g. – H., 1956. – S. 13–14. 7. Istorija Harkivs'kogo derzhavnogo medychnogo universytetu. 200 rokiv / za red. A. Ja. Cyganenka. – H.: «Kontrast», 2005. – 752 s. 8. Kozachenko I. N. Vklad sem'i Bokarius v razvitie sudebno-medicinskoj immunologii v Har'kove / I. N. Kozachenko, L. V. Ryzhova, O. A. Shulika // Bokariusovs'ki chytannja : zbirnyk materialiv Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' z mizhnarodnoju uchastju «Vprovadzhennja suchasnyh naukovyh dosjagnen' v sudovu ekspertyzu», Harkiv, 10–11 veresnja 2009 roku. – H., 2009. – S. 42–44. 9. Kozachenko I. M. Dijal'nist' zasluzhenogo profesora M. S. Bokariusa, jak organizatora vitchyznjanoi' sudovo-medychnoi' ta kryminalistychnoi' ekspertyzy / I. M. Kozachenko // «Bokariusovs'ki chytannja»: Materialy Pershoi' mizhnar. nauk.-prakt. konf. sudovyh medykiv i kryminalistiv, prysvjach. 75-rich. z dnja smerti Zasl. prof. M. S. Bokariusa, Harkiv, 8–9 grud. 2006 r. – H., 2006. – S. 8–12. 10. Kolmakov V. P. Voprosy metodiki rassledovanija prestuplenij protiv zhizni v trudah zasl. prof. N. S. Bokarius / V. P. Kolmakov // Sbornik referatov dokladov rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 25-j godovshhine so dnja smerti zasl. prof. N. S. Bokarius, 23–26 dekabrja 1956 g. H., 1956. – S. 11–13. 11. Kolmakov V. P. Zasluzhennyj professor Nikolaj Sergeevich Bokarius / V. P. Kolmakov // Problemy kriminalisticheskoj i sudebnoj jekspertizy. Sbornik rabot, posvjashhennyj 25-letnemu jubileju instituta. – H., 1948. – S. 35–41. 12. Kononenko V. I. Nikolaj Sergeevich Bokarius / V. I. Kononenko // Vrachebnoe delo. – 1956. – № 12. – S. 1–4. 13. Lakiza B. S. Vklad N. S. Bokariusa v stanovlenie sudebno-medicinskoj jekspertizy veshhestvennyh dokazatel'stv / B. S. Lakiza // «Bokariusovs'ki chytannja»: Materialy Pershoi' mizhnar. nauk.-prakt. konf. sudovyh medykiv i kryminalistiv, prysvjach. 75-rich. z dnja smerti Zasl. prof. M. S. Bokariusa, Harkiv, 8–9 grud. 2006 r. – H., – S. 17–19. 14. Lesovoj V. N. Dinastija sudebnyh medikov Bokariusov / V. N. Lesovoj, Zh. N. Perceva, V. A. Ol'hovskij, Ju. N. Kravchenko // Teorija ta praktyka sudovoi' ekspertyzy i kryminalistyky. – 2014. – vyp. 14. – S. 441–448. 15. Lesovoj V. N. Zasluzhennyj professor USSR Nikolaj Sergeevich Bokarius – fundator kriminalisticheskogo napravlenija v otechestvennoj sudebnoj medicine / V. N. Lesovoj [i dr.] // Medicinskaja professura SSSR. Kratkoe soderzhanie i materialy dokladov nauchnoj konferencii, Moskva, 20 maja 2011 g. – M., 2011. – S. 169–171. 16. Lesovoj V. N. Znachenie rabot zasluzhenogo profesora N. S. Bokariusa v kontekste razvitija otechestvennoj sudebnoj mediciny nachala XX veka / V. N. Lesovoj, V. A. Ol'hovskij, V. V. Bondarenko // Teorija ta praktyka sudovoi' ekspertyzy i kryminalistyky. – 2009. – vyp. 9. – S. 574–584. 17. Lesovoj V. N. Istorija odnoj nahodki. Zasluzhennyj professor sudebnyj medik N. S. Bokarius i akademik arhitektury A. N. Beketov v odnom proekte / V. N. Lesovoj, V. A. Ol'hovskij, Zh. N. Perceva // Universitates. – 2007. – № 2. – S. 90–93. 18. Lesovoj V. N. Nauchnye trudy zasluzhenogo profesora N. S. Bokariusa – nezabyvaemyj vklad v razvitie otechestvennoj sudebnoj mediciny / V. N. Lesovoj, V. A. Ol'hovskij, V. V. Bondarenko // Bokariusovs'ki chytannja : zbirnyk materialiv Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' z mizhnarodnoju uchastju «Vprovadzhennja suchasnyh naukovyh dosjagnen' v sudovu ekspertyzu», Harkiv, 10–11 veresnja 2009 r. – H., 2009. – S. 15–30. 19. Lesovoj V. N. Otec i syn Bokariusy: zhizn', otdannaja sudebnoj medicine / V. N. Lesovoj, M. L. Cymbal, Zh. N. Perceva // Universitates. – 2009. – № 2. – S. 12 – 23. 20. Lozovyj A. I. Vnesok Mykoly Sergijovycha i Mykoly Mykolajovycha Bokariusiv u rozvytok sudovoi' ekspertyzy ta kryminalistyky / A. I. Lozovyj, V. M. Lisovyj, V. V. M’jasojedov [ta in.] // Teorija ta praktyka sudovoi' ekspertyzy i kryminalistyky. – 2014. – vyp. 14. – S. 430 – 441. 21. Marinzha L. N. S. Bokarius – osnovopolozhnik kriminalisticheskogo napravlenija v ukrainskoj sudebnoj medicine / L. N. Marinzha // Zdorov’ja Ukrai'ny. – 2010. – № 6. – S. 78. 22. Mihajlov M. A. Nikolaj Sergeevich Bokarius / M. A. Mihajlov // Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Juridicheskie nauki». – 2006. – T. 19(58), № 2. – S. 343–347. 23. Mikola Sergіjovich Bokarіus // Refleks. – 1931. – №19. – S. 1. 24. Mozhejko I. Rol' vtorogo plana / I. Mozhejko // Neizvestnyj Har'kov. – H., 2006. – S. 191 – 193. 25. Ol'hovskij V. A. Zasluzhennyj profesor N. S. Bokarius i ego nauchnye trudy – istoricheskij vklad v razvitie otechestvennoj sudebnoj mediciny (k 145-letiju so dnja rozhdenija N. S. Bokariusa) / V. A. Ol'hovskij, V. V. Bondarenko, A. V. Kis' // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2014. – № 2. – S. 80–89. 26. Ol'hovskij V. A. Zasluzhennyj profesor N. S. Bokarius – napravlenija otechestvennoj sudebno-medicinskoj nauki / V. A. Ol'hovskij [i dr.] // Teorija ta praktyka sudovoi' ekspertyzy i kryminalistyky : (do 80-richchja zasnuvannja Hark. NDI sud. ekspertyz) – 2004. – vyp. 4. –– S. 84–91. 27 Perceva Zh. N. N. S. Bokarius – vydajushhijsja pedagog vysshej medicinskoj shkoly / Zh. N. Perceva // Aktual'ni pytannja ta perspektyvy rozvytku sudovoi' medycyny ta kryminalistyky : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., Harkiv, 14–16 veres. 2005 r. – H., 2005. – S. 24–29. 28. Sapozhnikov I. A. Voprosy sudebnoj jekspertizy ognestrel'nogo oruzhija v trudah zasl. prof. N. S. Bokarius / I. A. Sapozhnikov // Sbornik referatov dokladov rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 25-j godovshhine so dnja smerti zasl. prof. N. S. Bokarius, 23–26 dekabrja 1956 goda. – H., 1956. – S. 14–15. 29. Sapozhnikov Ju  S. Zasluzhennyj professor Nikolaj Sergeevich Bokarius, kak osnovopolozhnik kriminalisticheskogo napravlenija v sudebnoj medicine / Ju. S. Sapozhnikov // Sbornik referatov dokladov rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 25-j godovshhine so dnja smerti zasl. prof. N. S. Bokarius, 23–26 dekabrja 1956 g. H., 1956. – S. 6–8. 30. Segaj M. Ja. Bokarius Mykola Sergijovych / M. Ja. Segaj, A. V. Ishhenko // Encyklopedija Suchasnoi' Ukrai'ny / [redkol. : I. M. Dzjuba ta in.]. – K., 2004. – T. 3. – S. 212–213. 31. Tatarenko V. O. Bokarius Mykola Sergijovych / V. O. Tatarenko // Vcheni Harkivs'kogo derzhavnogo medychnogo universytetu / za red. A. Ja. Cyganenka. – H., 2005. – S. 110–111. 32. Tatiev K. I. N. S. Bokarius – osnovopolozhnik nauchnogo metoda pervonachal'nogo naruzhnogo osmotra trupa na meste obnaruzhenija / K. I. Tatiev // Sbornik referatov dokladov rasshirennoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 25-j godovshhine so dnja smerti zasl. prof. N. S. Bokarius, 23–26 dekabrja 1956 g. H., 1956. – S. 9–10. 33. Hizhnjak V. V. Istorija razvitija i stanovlenie Har'kovskoj sudebno-medicinskoj jekspertizy / V. V. Hizhnjak [i dr.] // Aktual'ni pytannja ta perspektyvy rozvytku sudovoi' medycyny ta kryminalistyky : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf, Harkiv, 14–16 veres. 2005 r. – H., 2006. – S. 35–38. 34. Cymbal M. L. O vklade N. S. Bokariusa v stanovlenie sudebnoj jekspertizy i kriminalistiki / M. L. Cymbal, Je. B. Simakova-Efremjan, L. N. Derecha // Bokariusovs'ki chtannja : zbirnyk materialiv Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' z mizhnarodnoju uchastju «Vprovadzhennja suchasnyh naukovyh dosjagnen' v sudovu ekspertyzu», Harkiv, 10 – 11 veresnja 2009 r. – H., 2009. – S. 30–33. 35. Cymbal M. L. Rol' profesora N. S. Bokariusa v razvitii sudebnoj jekspertizy i kriminalistiki / M. L. Cymbal, Je. B. Simakova-Efremjan, L. N. Derecha // Teorija ta praktyka sudovoi' ekspertyzy ta kryminalistyky. – 2009. – vyp. 9. – S. 566–574. 36. Cymbal M. L. Rol' M. S. Bokariusa u formuvanni Harkivs'koi' ekspertnoi' shkoly / M. L. Cymbal, E. B. Simakova-Jefremjan // «Bokariusovs'ki chytannja» : materialy Pershoi' mizhnar. nauk.-prakt. konf.sudovyh medykiv i kryminalistiv, prysvjach. 75-rich. z dnja smerti Zasl. prof. M. S. Bokariusa, Harkiv, 8 – 9 grud. 2006 r. – H., 2006. – S. 16–17. 37. Shepit'ko I. Ju. Vchenyj sudovyj medyk ta kryminalist zasluzhenyj profesor Mykola Sergijovych Bokarius / I. Ju. Shepit'ko // Bokariusovs'ki chtannja : zbirnyk materialiv Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' z mizhnarodnoju uchastju «Vprovadzhennja suchasnyh naukovyh dosjagnen' v sudovu ekspertyzu», Harkiv, 10 – 11 veresnja 2009 r. – H., 2009. – S. 33–34. 38. Jakimovich I. K. 30-letnemu jubileju profesora N. S. Bokarius. 1895 – 1925 g. / I. Jakimovich // Admіnіstrativnyj vіsnyk. – 1925. – № 5–6. – S. 17–18. 39. Castelanos I. Prof. N. Bokarius / I. Castelanos // Reyista De Medicina Legal De Cuba. – 1931. – Ano 10, № 12. – P. 311–313.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 228.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка