Облік грошових коштівСкачати 182.7 Kb.
Дата конвертації10.11.2016
Розмір182.7 Kb.
#1244
ТипРеферат

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Реферат

З дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему:

«Облік грошових коштів»

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

1.Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів …………………4

2.Облік касових операцій……………………………………………………….5

3.Облік коштів у банках в національній валюті…………………………….7

4.Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті………………9

5.Облік інших коштів………………………………………………………….10

Висновки………………………………………………………………………...11

Список використаної літератури…………………………………………….12

Додатки

Вступ

З розвитком ринкових відносин виникає необхідність володіти достовірною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємств, що давно вже стали основою економіки.

З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, де гостро виділяється питання щодо організації обліку грошових коштів.

Грошові кошти є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове положення підприємства, його життєздатність. Наявні залишки грошових коштів характеризують фінансову здатність підприємства до проведення господарської діяльності, є необхідною умовою її проведення чи поточного обслуговування.
  1. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

У затвердженому Міністерством фінансів України П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” дається наведене нижче визначення грошових коштів:

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання. Таким чином, грошові кошти включають кошти в касі й на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій .

Організацію прийняття, видачі та зберігання готівки в касі, а також оформлення касових операцій регламентує «Положення про ведення касових операцій в національній валюті України», затверджене постановою Правління Національного банку України від 19. 02. 2001 р. № 72.

Переважна частина розрахунків здійснюється безготівковими перерахуваннями, векселями, чеками тощо і вельми незначна — у вигляді готівки. Касове обслуговування підприємств здійснюється банками, які організують, регулюють рух коштів і стежать, аби цей рух відбувався згідно із законодавчими актами [4,с. 171-172].

Правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за зберіганням.

Основу обліку грошових коштів зумовлює їх класифікація — за призначенням та за місцем зберігання. За призначенням грошові кошти поділяються на кошти для обороту оборотні та для спеціального призначення необоротні. За місцем зберігання — на грошові кошти в банку, касі підприємства у підзвітних осіб, у контрагентів (видані аванси), вкладені у еквіваленти цінні папери тощо.

Згідно з діючим положенням, усі грошові кошти підприємств, що призначені для здійснення господарської діяльності, мають зберігатися на рахунках у банку.

Рух коштів відбувається у відповідності з трьома видами діяльності: операційною, інвестиційною та фінансовою. При цьому слід мати на увазі, що віднесення коштів до відповідної групи залежить в першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства.

Усі рахунки коштів — суто активні, й на них не можуть утворюватися кредитові сальдо[2,с.244].Основними завданнями обліку грошових коштів є:

Контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;

Своєчасне і правильне документальне оформлення операцій по руху грошових коштів;

Контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства;

Інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку [3, с.263].

Для обліку грошових коштів використовуються такі рахунки:

30 “Каса”;

31 “Рахунки в банках”;

33 “Інші кошти”;

34 “Короткострокові векселі одержані”;

35 „Поточні фінансові інвестиції”  1. Облік касових операцій

Дії підприємства по веденню касових операцій строго регламентовані.

Касові операції здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637

Всі готівкові розрахунки з підприємствами, а також із фізичними особами здійснюються через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків.

Протягом одного дня одне підприємство (підприємець) може розраховуватись з іншим підприємством (підприємцем) за одним або кількома платіжними документами в межах граничної суми готівкового розрахунку. Така сума встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлену суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежуються [5, с.131].

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівку в межах, що не перевищують установлений ліміт каси.

Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства [1, с.344].

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заяви на видачу готівки розрахунки тощо [3,с. 276-278].

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу, яку слід пронумерувати, прошити й опечатати сургучем або мастиковою печаткою. Кількість сторінок у касовій книзі засвідчується підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

Якщо на підприємстві в касі зберігаються кошти в іноземній валюті, їх

облік ведеться в окремій книзі за видами валют [4,с.190].

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира.

Аналітичний облік ведуть за видами довгострокових інвестицій і об'єктами інвестування.

Облік касових операцій ведеться в Журналі-ордері № 1 та відомості. Записи до журналу-ордеру та відомості здійснюються на підставі звітів касира, в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок.

По закінчені місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 «Каса» і звіряють з оборотами кореспондуючих з ними рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях [4, с.194].

Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журнала-ордера № 1 переносять в Головну книгу. Обороти за дебетом каси в Головну книгу будуть занесені при розносці інших журналів-ордерів (№ 2, 3, 4, 7, 8, 11 та інших» з кредиту відповідних рахунків.

Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу-ордера № 1, повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги [5, с.197].
3.Облік коштів у банках в національній валюті

Для зберігання коштів і здійснення безготівкових операцій в установі банку за місцем реєстрації підприємства або будь-якому банку України за згодою сторін відкриваються рахунки.

Порядок відкриття та проведення операцій на рахунках регулюється «Інструкцією про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493 [2, с.257].

Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом.

Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форми розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді[1, с.375].

На підставі первинних документів банк проводить списання або зарахування коштів на поточний та інші рахунки клієнта.

Для контролю за наявністю та рухом грошових коштів на рахунках в банку банк видає підприємству виписку банку.

Для обліку наявності та руху грошових коштів в національній валюті, що знаходяться на поточному рахунку в банку призначено рахунок 31 «Рахунки в банках», субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Облік операцій за рахунком 31 «Рахунки в банках» в розрізі субрахунків ведуть в журналі-ордері № 2 та відомості. Записи в журналі-ордері та відомості здійснюють по мірі надходження виписок банку після їх перевірки з документами.

В кінці звітного періоду в журналі-ордері № 2 та відомості підраховують підсумки оборотів в кореспонденції з іншими рахунками і визначають залишок на перше число наступного місяця, що повинен відповідати наведеному у виписці банку за останній день місяця. Обороти за кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» журналу-ордера № 2 переносять в Головну книгу. Одночасно суми, що складають цей оборот, записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділ «Обороти за дебетом» [5, с.148].


4.Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

Порядок здійснення розрахунків іноземною валютою регламентується Законом України №185/94 від 23 вересня 1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», а облік операцій в іноземній валюті - відповідно «Положенням про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті», затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 14 лютого 1996 р. №29

Бухгалтерський облік наявності та руху іноземної валюти ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банку», субрахунки 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті». Записи проводяться на підставі виписок банків та розрахунково-платіжних документів, за якими одержано або сплачено суми в іноземних валютах. Суми за кредитом та дебетом субрахунків 312 і 314 з кожної опрацьованої виписки банку записують в окремому розвороті Журналу-ордера № 2.

Касові операції в іноземній валюті обліковуються на рахунку 30 «Каса», субрахунок 302 «Каса в іноземній валюті». Для цього передбачено окремий розворот Журналу-ордеру №1 та відомості. Операції реєструються в іноземній валюті та в гривнях за курсом НБУ [3, с.292].

При операціях, що пов’язані з розрахунками валютою виникають курсові різниці. Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Для обліку операційної курсової різниці передбачені рахунки 714 «Дохід від операційної курсової ризниці», та 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Не операційна курсова різниця це та, що виникає при реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів в іноземній валюті. Облік не операційної курсової різниці ведеться на рахунках 744 «Дохід від не операційної курсової різниці», та 974 «Втрати від не операційних курсових різниць».

Відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193., курсова різниця визначається по монетарних статтях балансу

Курсові різниці обчислюються за сумами і операціями, які відображаються на рахунках: 302, 312, 314, 332, 334, 342, 362, 502, 512, 602, 622, 48 та деяких інших [3, с.291].
5.Облік інших коштів

Облік інших коштів ведеться на рахунку 33 «Інші кошти». На даному рахунку обліковують грошові документи та грошові кошти в дорозі як у національній валюті, так і в іноземній. До грошових документів, які обліковуються на субрахунках 331 «Грошові документи в національній валюті»та 332 «Грошові документи в іноземній валюті», відносять документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в будинки відпочинку та санаторії, поштові марки, проїзні талони на службові роз'їзди та інші грошові документи. До грошових коштів у дорозі, які обліковуються на субрахунках 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» та 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» відносять виручку, одержану підприємством за послуги, виконані роботи або реалізовану продукцію, внесену у касу банку або почтового відділення для зарахування на поточний рахунок, але які ще не зараховані за призначенням. При журнально-ордерній формі операції на рахунку 33 «Інші кошти» обліковують у Журналі-ордері №2 та відомості. По кожному субрахунку в названих облікових регістрах передбачено окремі розділи. Записи здійснюють на підставі виписок банку [2, с.261].
Висновок

Отже, бухгалтерський облік забезпечує контроль касових операцій, схоронність коштів, законність і доцільність їхньої витрати, дотримання касової дисципліни й інших вимог відповідно до встановленого порядку ведення касових операцій. При цьому, отримані в банку кошти повинні бути використані по цільовому призначенню, а також дотримані ліміти залишку готівки в касі, встановлені установою банку за узгодженням з керівництвом.

Всі готівкові розрахунки з підприємствами, а також із фізичними особами здійснюються через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Для зберігання коштів і здійснення безготівкових операцій в установі банку за місцем реєстрації підприємства або будь-якому банку України за згодою сторін відкриваються рахунки.

Список використаної літератури:

1. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом’яка]. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. – 820 с.

2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / Під ред. М.В. Кужельного.-К.: А.С.К., 2006.-443с.

3. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник/ Гливенко В.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2008.-556с.

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2008.-528с.

5. Організація бухгалтерського обліку:/ Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / [За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця].— Житомир: ПП "Рута", 2006. — 592 с.
Додаток 1

Кореспонденція рахунків по обліку грошових коштів в касі


Додаток 2

Кореспонденція рахунків по обліку операцій на поточному рахунку
Додаток 3

Кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів
Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 24
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
IJnfo dlya stydenta 24 -> "Історичний аспект розвитку податкової політики держави"
IJnfo dlya stydenta 24 -> „Хрестові походи
IJnfo dlya stydenta 24 -> Реферат з курсу " Периферійні пристої " на тему: " інтерфейс firewire ". Зміст
IJnfo dlya stydenta 24 -> Небесний диск з Небри Німеччина, XVII ст до н е
IJnfo dlya stydenta 24 -> Міжбюджетні відносини в розподіл екологічних та бюджетних відносин
IJnfo dlya stydenta 24 -> Облік розрахунків з оплати праці на сп "Олевський комбінат громадського харчування"
IJnfo dlya stydenta 24 -> Реферат: Социология наука про общество (Скачать) соціологія
IJnfo dlya stydenta 24 -> Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Скачати 182.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка