«Облік платників податків як функція органів державної податкової служби»Скачати 138.35 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір138.35 Kb.КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Податковий контроль»

на тему: «Облік платників податків як функція органів

державної податкової служби»

2008

ЗМІСТ
Вступ 3

РОЗДІЛ І. Теоретична частина 5

1.1.Форми власності суб’єктів господарювання 5

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку обліку податків 12

3.1. Удосконалення форм документів з питань обліку платників податків 12

Висновки 13

Список використаної літератури 14


Вступ

Оподаткування є одним із найскладніших економічних механізмів, що має подвійний характер. З одного боку, у ньому проявляються інтереси держави, з другого - інтереси платників податків: суб’єктів господарювання і громадян. Цілком зрозуміло, що інтереси у багатьох випадках не збігаються один одному.

Для держави податки – це необхідне джерело фінансування суспільних витрат, тому фіскальні інтереси держави полягають у збільшенні податкових надходжень. Водночас з позицій держави існує ще один бік податків, що є наслідком реалізації їх регулівної функції. За допомогою податків держава може зацікавити платників здійснювати ті дії, які відповідають інтересам суспільства (наприклад, стимулювати інноваційну діяльність підприємств або затрати соціального характеру) або утримуватися від діяльності, яка не відповідає цим інтересам (введення акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби). Загальнодержавні інтереси реалізуються в податковій політиці держави, основним сенсом якої є встановлення загальних правил податкової гри.

З погляду платників податків – як юридичних, так і фізичних осіб - податкові платежі, власне кажучи, є витратами, причому витратами явно непродуктивного характеру. Водночас повністю виключити такі витрати у межах чинного податкового законодавства неможливо, оскільки згідно зі ст.67 Конституції України кожний зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, але знизити абсолютну величину податкових витрат, не порушуючи при цьому норм чинного законодавства – завдання цілком вирішуване. Річ у тім, що платникові надано свободу вибору варіанта господарської діяльності (згідно зі ст. 41 Конституції України кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності), а різні варіанти здійснення діяльності спричиняють різні податкові наслідки. Саме цим обумовлена можливість активної податкової політики менеджменту на мікрорівні.

Реєстрація суб’єктів господарювання є першим кроком на шляху становлення та розвитку бізнесу і вирішення багатьох соціально-економічних завдань у державі (розвиток виробництва, зниження рівня безробіття, зростання добробуту громадян, забезпечення інвестиційної привабливості України, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів тощо). Тому Уряд країни серед першочергових завдань у сфері бізнесу визначив завдання щодо реєстрації підприємств, організацій та фірм.

Метою даної курсової роботи є розглянути питання обліку платників податків усіх форм власності в органах державної податкової служби.

Дана робота складається з трьох розділів: теоретичної, практичної та шляхів вдосконалення та розкрито перспективи обліку платників податків.

РОЗДІЛ І. Теоретична частина

1.1.Форми власності суб’єктів господарювання


Учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, визнаються суб’єктами господарювання.

Суб’єкти господарювання підлягають державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець. Відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Одним із самостійних суб’єктів господарювання є підприємство, створене компетентним органом державної влади, або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом.

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні діють такі підприємства:

- приватне підприємство – діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання;

- колективне підприємство – діє на основі колективної власності;

- комунальне підприємство – діє на основі комунальної власності територіальної громади;

- державне підприємство – діє на основі державної власності;

- підприємство засноване на змішаній формі власності – на базі обєднання майна різних форм власності.

У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як 10%, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновнику або уповноваженим ними особам потрібно особисто подати державному реєстратору такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи за формою, затвердженою наказом № 54;

- примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Якщо проводилось резервування найменування юридичної особи, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

У випадках, передбачених законом, додатково подається копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом установлено вимоги щодо формування статутного фонду, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником вкладу до статутного фонду юридичної особи в розмірі, встановленому законом.

У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств додатково подається звіт про проведення підписки на акції, засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю, або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або

податків зараховується до категорії платників окремих податків такого податкового органу.

Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника податків розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів:


 • відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

 • заяви платника податків про зняття з обліку за ф.№9-ОПП та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру –для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу держаної податкової служби за попереднім місцезнаходженням;

 • заяви платника податків про взяття на облік за формами № 1-ОПП або №5- ОПП із позначкою «Перереєстрація» та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

Після отримання органом державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника податків документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків такий орган оформляє повідомлення про зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. №11 –ОПП, у якому зазначає назви органів державної податкової служби за попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника податків. Таке повідомлення оформляється у двох примірниках та надсилається до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання).

Після надходження повідомлення про зняття з обліку у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. №11_ОПП або надходження відомостей значення або у районній, районній у містах Києва та Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

Пунктом 7.11 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР установлено особливості оподаткування неприбуткових організацій та установ. Відповідно до підпунктів 7.11.2-7.11.7 п.7.11 ст.7 Закону №334/94 –ВР від оподаткування звільняється частина доходів цих організацій.

З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр усіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ затверджено наказом № 232, відповідно до якого до Реєстру заносяться неприбуткові організації й установи, котрі згідно з п.7.11 ст. 7 Закону № 334/94 –ВР звільняються від сплати податку на прибуток.

Для внесення до реєстру неприбуткова організація або установа повинна подати до податкового органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за ф.№1-РН, а також копії статутних і установчих документів.

За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті рішення про внесення неприбуткової організації до Реєстру або відмову щодо внесення неприбуткової організації до Реєстру, яке готується у двох примірниках: перший надається організації або установі, а другий залишається в органі державної податкової служби.

При включенні неприбуткової організації або установи до бази Реєстру їй за її ідентифікаційним номером ставиться ознака неприбуткової організації (установи). Структуру ознаки неприбуткової організації або установи встановлює Державна податкова адміністрація України відповідно до Порядку № 355.

У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової організації або установи, визначених реєстраційною заявою, така неприбуткова організація або установа зобов’язана в 410- денний термін (після їх виникнення) подати до податкового органу за місцезнаходженням документи із зазначеними змінами (доповненнями) та додатку реєстраційну заяву з позначкою «зміни» або «доповнення».

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Після отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу ДПС стосовно кожної фізичної особи –підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів (обов’язкових платежів) фізичних осіб за ф. № 7-ОПП.

Якщо до органів ДПС за місце проживання фізичної особи не надійшли відомості від державного реєстратора, то таку особу можуть взяти на облік, але їй потрібно подати до органу державної податкової служби наступні документи:

- оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- заяву за формою № 5-ОПП.

Взяття на облік фізичної особи підприємця провадиться протягом двох робочих днів після надходження відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф.№ 7-ОПП.

На адресу ДПС платник податків надсилає поштою або подає особисто повідомлення про відкриття ним поточних рахунків в банках. Підрозділ з питань оподаткування фізичних осіб вносить інформацію про відкриті /закриті рахунки платників податків до Реєстру фізичних осіб, формує облікову справу його з переліком документів, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі ДПС і взятті на облік в іншому. Якщо платник податків змінює місце проживання то його облікова справа з описом документів на другий день після взяття платника на облік закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі за ф.7-ОПП. Реєстраційна і звітна частина облікової справи зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб.

Юридичні особи – суб’єкти спрощеної системи оподаткування (за ставкою 10% реєструються платниками ПДВ у будь-якому з наведених випадків, а саме у разі:

- переходу на сплату єдиного податку за ставкою 6%;

- відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та переходу на загальну систему оподаткування з реєстрацією платником ПДВ на підставах ст.2 Закону №168/97-ВР;

- порушення вимог, установлених ст.1Указу 727/98.

Платники єдиного податку - фізичні особи реєструються платниками ПДВ добровільно або у разі якщо кількість осіб, що перебувають з ними в трудових відносинах, включаючи членів їх сімей, потягом року перевищила 10 чи обсяг виручки від реалізації ними продукції (робіт, послуг)за рік перевищив 500 тис.грн.

У разі порушення вимог, установлених ст.1 Указу №727/98, суб’єкти спрощеної системи оподаткування - юридичні особи (платники єдиного податку за ставкою 10%0 і фізичні особи зобов’язані подати до органу державної податкової служби заяву про реєстрацію платником ПДВ починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).

Платники єдиного податку за ставкою 10 % при отриманні послуг від нерезидента, який не має постійного представництва на території України, не повинні реєструватися платниками ПДВ, але зобов’язані нараховувати ПДВ і перераховувати його до бюджету.

Для визначення необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ при розрахунку загальної суми від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно із Законом про ПДВ, суб’єкт підприємницької діяльності повинен враховувати разом з обсягом операцій, оподатковуваних за ставкою 20% та нульовою ставкою, і обсяг операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

Особи, які не мають статусу юридичної особи, але мають усі ознаки та повноваження юридичної особи, які вважають за доцільне зареєструватися платниками податку, за наявності згоди головного підприємства можуть зареєструватися платниками ПДВ при досягненні ними відповідних обсягів з продажу товарів.


РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку обліку податків

3.1. Удосконалення форм документів з питань обліку платників податків

Наказом № 497 удосконалено порядки взаємодії, формування та направлення документів органами державної податкової служби у разі припинення платників податків, які мають відокремлені підрозділи чи зараховані до категорії платників окремих податків в інших ДПІ, у випадку перебування на обліку як платників податків юридичної особи та її відокремлених підрозділів, у разі зняття з обліку, взяття на облік платника податків у зв’язку зі зміною ним місцезнаходження та в інших випадках. Зокрема, передбачено взаємний обмін повідомленнями між органом державної податкової служби, де перебуває юридична особа, та органом ДПС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Удосконалено окремі форми документів з питань обліку платників податків. Внесено також зміни щодо формування та направлення органами державної податкової служби до державних реєстраторів повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням. Удосконалені окремі форми документів з питань обліку платників податків, зокрема наведено в новій редакції:

- повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків за ф.№17-ОПП;

- довідка про взяття на облік платника податків за ф.№4-ОПП;

- заява про зняття з обліку у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф.№9-ОПП;

- повідомлення про податкові зобов’язання та несплачені податки за ф.№10-ОПП;

Висновки


Реєстрація суб’єктів господарювання є першим кроком на шляху становлення та розвитку бізнесу і вирішення багатьох соціально-економічних завдань у державі (розвиток виробництва, зниження рівня безробіття, зростання добробуту громадян, забезпечення інвестиційної привабливості України, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів тощо).

В даній курсовій роботі було розглянуто таке важливе питання як облік платників податків різних форм власності в органах державної податкової служби.

Робота складалась з трьох розділів. В першому розділі було розглянуто форми власності суб’єктів господарювання, дана характеристика кожній формі власності, охарактеризована їх відмінність.

Була також дана характеристика державної реєстрації та внесення змін до відомостей про юридичну особу.

В другому розділі курсової роботи було розглянуто питання взяття на облік в органах ДПА підприємств різних форм власності.

Взяття на облік платників податків, зборів (обов’язкових платежів) в органах державної податкової служби здійснюється відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи.

В цьому ж розділі було охарактеризовано особливості взяття на облік самозайнятих осіб, а також особливості реєстрації і перереєстрації платників ПДВ.В третьому розділі курсової роботи були описані шляхи удосконалення та перспективи розвитку обліку податків. Зокрема реалізація принципу «єдиного вікна».

Список використаної літератури
 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-ХІІ.

 4. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-ХІІ.

 5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

 6. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

 7. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ.

 8. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ.

 9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. 3996-ХIV.

 10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

 11. Закон України «Про управління об’єктами держаної власності» від 21.09.2006 р, № 185.

 12. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000рр. №1775-ІІІ.

 13. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ.

 14. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. №3425-ХІІ.

 15. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІУ.

 16. Указ Президента України «Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності» від 23.07.98 р. № 817/98.

 17. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.

 18. Наказ Держкомпідприємництва України «Про затвердження форм реєстраційних карток» від 20.04.2007 р. №54.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 р. №1232 «Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів».

 20. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 р. № 276.

 21. Наказ ДПА України «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» від 01.03.2000 р.

 22. Наказ ДПА України «Про затвердження Порядку подання податковим органом Повідомлень про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах» від 01.08.2001 р.

 23. Наказ ДПА України «Про затвердження Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, порядку його складання та порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності» від 30.02.2004 р. №571.

 24. Наказ ДПА України «Про внесення доповнень до нормативно правових актів» від 14.04.2000 р. №170.

 25. Наказ ДПА України «Про порядок обліку платників податку» від 19.02.1998р. №80.

 26. Журнал «Вісник податкової служби України» № 12, 15, 26, 30 за 2006 р.; №38, 42, 45 за 2007 р.

 27. Журнал «Все про бухгалтерський облік» №43, 84, 110, 115 за 2007 р.

Каталог: upload
upload -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали

Скачати 138.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка