Облік у банках академічна характеристика дисципліниСкачати 35.06 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір35.06 Kb.
#49242
ОБЛІК У БАНКАХ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Індивыдуаль-на робота

Самостійна робота


3

6

4

120

24
24

36

36

2

Іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна
Тип дисципліни – вибіркова дисципліна (цикл дисциплін загальної підготовки).

Викладач – Мельниченко Олександр Віталійович, доктор економічних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (доповіді і реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

- підходи до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України;

- процедури здійснення основних банківських операцій;

- положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань;

- механізм застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСФЗ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- відображати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку;

- вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків;

- формувати зміст облікової політики;

- визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку.
Дисципліна спрямована на формування загальнонаукових, інструментальних, загально-професійних та спеціалізовано-професійних компетенцій.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- формування теоретичних знань щодо специфіки організації фінансового обліку у банку та опанування практичних навичок здійснення облікових процедур, складання та інтерпретації фінансових звітів банку;

- здатність самостійної роботи у банківському секторі знань з обліку банківських послуг;

- здатність використовувати комп’ютерні технології для обліку банківських операцій;

- враховувати правові засади та економічні закони у професійній діяльності;

- здатність використовувати набуті знання для вдосконалення організації обліку у банках;

- здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові сфери діяльності, використовуючи здобуті знання з обліку у банках.
Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Облік капіталу та основних операцій банку

ТЕМА 1. Система бухгалтерського обліку в банках України

Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком, його види та призначення. Регулювання функції фінансового обліку. Огляд фінансової звітності банків. План рахунків і принципи його побудови. Параметри і форми аналітичного обліку. Банківська документація.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 7; 13; 15; 17; 18; 21; 22; 23; 24.
ТЕМА 2. Облік власного капіталу

Система рахунків для обліку власного капіталу банку. Облік операцій з формування статутного капіталу банку.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 16; 19.
ТЕМА 3. Кореспондентські відносини між банківськими установами

Загальні правила розрахунків між банками. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками. Облік міжбанківських розрахунків за прямими кореспондентськими угодами. Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів. Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 12; 33.
ТЕМА 4. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями. Облік операцій платіжними вимогами. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками. Облік операцій при розрахунках акредитивами.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 12; 16; 19; 32; 33.
ТЕМА 5. Облік кредитних операцій

Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредитом. Форми забезпечення повернення кредиту. Облік окремих кредитних операцій. Облік формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України. Контроль за використанням і погашенням кредиту.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 16; 19; 27; 30.
ТЕМА 6. Облік касових операцій

Організація касової роботи. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки. Облік операцій видаткових кас. Інкасація грошової виручки. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах. Ревізія цінностей. Синтетичний облік касових операцій.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 13; 16; 26.
ТЕМА 7. Облік депозитних та інших зобов'язань банку

Визнання, оцінка й класифікація зобов'язань банку та характеристика рахунків для їх обліку. Облік банківських депозитів. Облік міжбанківських кредитів.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 16; 19; 20.
ТЕМА 8. Облік операцій з цінними паперами

Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними. Облік операцій з цінними паперами. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку. Облік вкладень банку в цінні папери. Облік цінних паперів, емітованих банком. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами. Особливості обліку окремих операцій банку з цінними паперами.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 16; 19.
ТЕМА 9. Облік валютних операцій

Сутність валютних операцій. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті. Облік обмінних операцій з іноземною валютою. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти. Операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти. Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті. Операції з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті, що емітовані нерезидентами. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 14; 17; 18; 31.
Змістовий модуль 2. Внутрішньобанківських облік та аудит. Фінансова звітність банку

ТЕМА 10. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів

Документальне забезпечення обліку. Облік надходження, переоцінки та ремонту основних засобів. Облік зношення основних засобів. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатне передання. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 16; 19; 28; 29.
ТЕМА 11. Облік лізингових операцій

Економічна сутність лізингу. Облік операцій з фінансового лізингу. Облік фінансового лізингу на балансі лізингодавця. Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача. Облік операцій з оперативного лізингу. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду).Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 16; 19; 34.
ТЕМА 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банків

Доходи і витрати банку як об'єкти обліку. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку. Облік доходів і витрат банку. Облік фінансового результату діяльності банку і розподілу прибутку. Податковий облік та особливості оподаткування прибутку банків.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 16; 18; 19.
ТЕМА 13. Складання та подання фінансових звітів банку

Якісні характеристики фінансових звітів, організація їх підготовки та подання. Методика складання Балансу. Методика складання звіту про фінансові результати. Методика складання звіту про рух грошових коштів. Примітки до фінансових звітів.Рекомендована література: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 17; 18; 25.
ТЕМА 14. Внутрішньобанківський аудит

Принципи організації внутрішньобанківського аудиту. Внутрішньобанківський аудит касових операцій. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій. Аудит операцій банків з цінними паперами. Внутрішньобанківський аудит доходів, витрат і прибутку. Внутрішній аудит оподаткування банку. Внутрішній аудит власного та регулятивного капіталу банку.Рекомендована література: 1; 2; 3; 4; 5; 16; 19.


Рекомендована літератураБазова

 1. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. / І.А. Волкова, О.Ю Калініна [2-е вид., доп. і перероб.].– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 520 с.

 2. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / О.І. Кірєєв, О.С. Любунь, М.П. Кравець та ін. – К.: Видавництво: ЦНЛ, 2006. – 220 с.

 3. Облік і аудит у банках: підручник / під заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.

 4. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / за ред. О. В. Васюренка. – К. : Знання, 2006. – 595 с.

 5. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра е. н., проф. С. К. Реверчука – К.: Знання, 2007. – 630 с.

 6. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України:  підруч. / Л.М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ,  2005.  – 636 с.

 7. Фінансовий облік у банках: навч. Посіб. / [А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз]; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010.-549 с.

 8. Труш Ю.Т. Облік у банках. Частина 1: навч. посіб. / Ю.Т. Труш, Г.О. Король. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 76 с.

 9. Труш Ю.Т. Облік у банках. Частина 2. Облік операцій з основними засобами і нематеріальними активами: навч. посібн. / Ю.Т. Труш, Г.О. Король. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 144 с.

 10. Труш Ю.Т. Облік у банках. Частина 3. Облік розрахунково-касових операцій банку в національній та іноземній валютах: навч. посібн. / Ю.Т. Труш, Г.О. Король. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 48 с.


Допоміжна

 1. Кириленко В.Б. Організація обліку, контролю та аналізу депозитних операцій банку : моногр. / В.Б. Кириленко. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.

 2. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М.Мороз, М.І.Савлук та ін.; За ред. д-ра ек. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2006. – 476 с.

 3. Кузмінська О.Е. Організація обліку в банках: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Е. Кузмінська, В.Б. Кириленко. – К.: КНЕУ, 2002. – 282 с.

 4. Аленичев В.В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов / В.В. Аленичев, Г.Д. Аленичева. – М.: Ист.-сервис, 2006. – 115 с.

 5. Ботвинкин В.М. Беседы о банковском учете. – Днепропетровск: ИМА- пресс, 2003. – 346 с.

 6. Спяк Г.І. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / Г.І . Спяк, Т.І. Фараон. – К. : Атака, 2004. – 328 с.

 7. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підручник / Л. М. Кіндрацька. – К. : КНЕУ, 2008. – 816 с.

 8. Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г.П. Табачук, О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 424 с.

 9. Коренєва О.Г. Облік у банках: підруч. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Маслак, Н.Г. Слав’янська та ін. – Суми: Університетська книга, 2012. – 668 с.

 10. Джулій Л.В. Організаційні аспекти та система обліку депозитних операцій комерційних банків / Л.В. Джулій, М.М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №3. – Т.1. – 136-139.Інформаційні ресурси

 1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : [Закон України від 12.2000р. № 2121-ІІI]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2121-14.

 2. Закон України від 16.07.99 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління Національного банку України від 17.07.2004 року № 280 із змінами // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04.

 5. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затв. Постановою Правління Національного банку України 24.10.2011 № 373 // http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z1288-11.

 6. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затв. Постановою Правління НБУ від 01.06.2011 № 174, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 № 790/19528 зі змінами// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11/print131629375 9527947.

 7. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затв. постановою Правління НБУ від 30.06.2016 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v0351500-16.

 8. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена постановою правління НБУ від 20.12.2005 № 480 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-06.

 9. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 10.12.2004 №625. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212336.

 10. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики [Електронний ресурс]: інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 481. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212014.

 11. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України [Електронний ресурс]: інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від17.11.2004 р. № 555. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212202.

 12. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України [Електронний ресурс]: інструкція, затверджена Постановою правління НБУ від 20.10.2004 р. № 495. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=21212.

 13. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 . – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211118.

 14. Про фінансовий лізинг : закон України від 11.12.2003 р. №723/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 35.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка