Оцінка фізичної підготовленостіСторінка1/7
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Оцінка фізичної підготовленості
Військовослужбовцям за виконання фізичних вправ нараховуються бали відповідно до Таблиць нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки (додаток 15 до Настанови).

У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень.

За невиконання порогового рівня у будь-якій вправі військовослужбовець (крім 7 вікової групи) з фізичної підготовленості оцінюється “незадовільно”.

Для виконання фізичних вправ дається одна спроба.

В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. У разі її повторного вдалого виконання, військовослужбовець за виконання цієї вправи оцінюється не вище “порогового рівня”.

Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Військовослужбовець, що не виконав одну з призначених вправ або усунувся від перевірки без поважної причини, з фізичної підготовленості оцінюється “незадовільно”.

За неможливості виконати вправу з будь-яких причин, що підтверджується відповідними документами (актами), військовослужбовцю надається можливість вибору вправи для заміни, що визначає ту саму спрямованість з визначеного переліку вправ (додаток 16 до Настанови).

Вправи, що характеризують спеціальні фізичні якості та військово-прикладні навички підлягають заміні тільки спеціальними та військово-прикладними вправами відповідно (крім вправ на витривалість).

У разі перебування військовослужбовця у групі ЛФК або звільнення його від виконання вправи на силу або витривалість (а також військово-прикладної вправи, яка характеризує розвиток сили, швидкісної та загальної витривалості) через хворобу чи травму, що підтверджується відповідними довідками, його фізична підготовленість не оцінюється. У цьому випадку військовослужбовець вважається таким, що не брав участі у перевірці.

У разі звільнення курсанта (слухача) ВНЗ за станом здоров’я від виконання однієї із вправ на силу або витривалість під час державного екзамену з фізичної підготовки, його фізична підготовленість оцінюються не вище “задовільно”, за умови, що за інші вправи набрано суму балів на оцінку не менше “задовільно”, а оцінка методичної підготовленості “методично підготовлений”.

У виняткових випадках, якщо курсант (слухач) за станом здоров’я, на підставі висновку військово-лікарської комісії взагалі звільнений від практичної частини державного екзамену з фізичної підготовки, рішення щодо його оцінювання за практичну частину приймає Голова Державної екзаменаційної комісії на підставі його поточної успішності.

У цьому разі фізична підготовленість курсанта (слухача) оцінюється не вище середньої оцінки за екзамени з фізичної підготовки під час навчання у ВНЗ.

Загальна оцінка за державний екзамен з фізичної підготовки визначається з урахуванням його методичної підготовленості.

Виконання гімнастичних вправ, які не мають чисельного вираження, оцінюються таким чином:

зіскок махом назад з поворотом на 90º на перекладині та зіскок боком з поворотом на 90º на брусах:

“35 балів” – якщо вправа виконана відповідно до опису, без помилок, легко і впевнено, допущено незначні помилки під час приземлення;

“30 балів” – якщо вправа виконана відповідно до опису, впевнено, але були допущені незначні помилки: недостатня амплітуда, невелике згинання і розведення ніг, невелике згинання рук під час підйомів, виконання силового елемента незначним махом або махового елемента з незначним дожимом, додавання зайвих махів, доторкання до снаряду без втрати темпу, нестійке приземлення;

“25 балів” – якщо вправа виконана відповідно до опису, впевнено, але було допущено значні помилки: виконання махового елемента із значним дожимом, зроблена зупинка там, де потрібно виконання вправи без зупинки, падіння або опір руками на землю після приземлення;

“виконання порогового рівня” – якщо вправа виконана з другої спроби;

“невиконання порогового рівня” – якщо вправа не виконана або перекручена (пропуск елемента, падіння зі снаряду).

Стрибок через коня в довжину ноги нарізно:

“35 балів” – якщо під час відштовхування руками тулуб паралельно снаряду, ноги прямі не нижче рівня плечей, після відштовхування руками тулуб прогнутий, стійке приземлення;

“30 балів” – якщо під час відштовхування руками тулуб паралельно снаряду, ноги прямі не нижче поверхні снаряду, після відштовхування руками тіло пряме, не стійке приземлення;

“25 балів” – якщо під час відштовхування руками ноги нижче рівня снаряду, не стійке приземлення;

“виконання порогового рівня” – якщо вправа виконана з другої спроби.

“невиконання порогового рівня” – якщо вправа не виконана з другої спроби (перекручена або виконана з такими помилками: поштовх однією ногою або перебір руками, поштовх руками з передньої частини снаряду, торкання снаряду будь-якою частиною тіла крім рук, торкання руками (колінами) землі під час приземлення, падіння зі снаряду).

Стрибок через козла в довжину ноги нарізно:

“30 балів” – якщо під час відштовхування руками тулуб прямий, ноги прямі вище рівня сняряду, стійке приземлення;

“25 балів” – якщо під час відштовхування руками тулуб прямий, ноги прямі нижче рівня поверхні снаряду, стійке приземлення;

“20 балів” – якщо під час відштовхування руками тулуб і ноги непрямі, не стійке приземлення без падіння;

“виконання порогового рівня ” – якщо вправа виконана з другої спроби.

“невиконання порогового рівня” – якщо вправа невиконана з другої спроби (перекручена або виконана з такими помилками: поштовх однією ногою або перебір руками, торкання снаряду будь-якою частиною тіла крім рук, торкання руками (колінами) землі під час приземлення, падіння зі снаряду).

Під час перевірки військовослужбовців з рукопашної підготовки призначається п’ять передбачених програмою прийомів як з окремої вправи, так і з різних вправ, що входять до програми навчання.

Вправи та прийоми для перевірки, підрозділам (окремим категоріям військовослужбовців) призначаються за вибором того, хто перевіряє, з урахуванням проходження програми навчання.

У перевірочні комплекси включаються прийоми, що характеризують різні дії в такій послідовності:

прийоми нападу;

прийоми захисту;

прийоми обеззброєння;

больові прийоми;

кидки;

спеціальні прийоми.Виконання прийомів оцінюється:

“виконано” – якщо прийом проведено відповідно до опису, швидко і впевнено;

“не виконано” – якщо прийом проведено не відповідно до опису або були зроблені грубі помилки чи зупинка під час його проведення.

Прийоми, що проводяться в парах, виконуються тільки за командою того, хто перевіряє. Завдання можуть бути обумовлені і необумовлені, коли тому, хто виконує, не оголошується характер атакуючих дій умовного противника. Крім того, умови виконання прийомів можуть бути ускладнені (стоячи спиною до противника, лежачи на підлозі, після деяких дій за раптовими командами тощо).

У разі включення рукопашної підготовки до змісту заліків, екзаменів (у тому числі державного) з фізичної підготовки у ВНЗ військовослужбовцю за виконання прийомів виставляється оцінка:

“35 балів” – якщо виконано п’ять прийомів;

“30 балів” – якщо виконано чотири прийоми;

“25 балів” – якщо виконано три прийоми;

“виконання порогового рівня” – якщо виконано 2 прийоми;

“невиконання порогового рівня” – якщо виконано менше, ніж два прийоми..
Перевірка та оцінка методичної підготовки
Методична підготовка змінного складу ВНЗ, курсантів військових коледжів, навчальних частин, що готують командирів відділень, перевіряється та оцінюється за якістю виконання ними методичного завдання, що включає практичні дії з організації та проведення фізичної підготовки (додаток 21 до Настанови).

Змінний скад ВНЗ, курсанти військових коледжів крім того перевіряються і оцінюються за знання теоретичних основ фізичної підготовки.

Об’єм та зміст теоретичних знань і методичних завдань для змінного складу ВНЗ розробляються кафедрами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, враховуючи визначену тематику наведених у пункті 3.3.4. (таблиці 1, 2) Настанови.

У навчальних частинах перевірка методичної підготовки проводиться без екзаменаційних білетів. Методичні завдання визначаються згідно з програмою навчання.

Перевірка методичної підготовки військовослужбовців проводиться в день виконання ними практичних нормативів з фізичної підготовки.

Перевірка теоретичних знань проводиться методом усного чи письмового опитування. Кожен військовослужбовець відповідає на одне запитання (тестове завдання). Під час усного опитування дозволяється ставити військовослужбовцям додаткові запитання по суті.

Рівень володіння теоретичними основами фізичної підготовки оцінюється як:

“володіє” – якщо відповідь розкриває суть поставленого запитання;

“не володіє” – якщо відповідь не розкриває суті поставленого запитання.

Виконання методичного завдання оцінюється як:

“виконано” – якщо керівник має охайний зовнішній вигляд, підтримує стройову виправку, називає вправи згідно з встановленою термінологією, (чітко) показує вправи, застосовує раціональну методику навчання, керує тими, хто навчається (підтримує дисципліну, попереджає і виправляє помилки), організовує страховку і надання допомоги, визначає стан тих, хто навчається, і правильно визначає фізичне навантаження, досягнув мети завдання.

“невиконано” – якщо керівник нечітко показує фізичні вправи, не володіє визначеною термінологією, раціональною методикою проведення навчання (порушує послідовність виконання вправ, проводить завдання із значними зупинками тощо), не досягнуто мети завдання.

За рішенням особи, що перевіряє, завдання виконується повністю або частково.

Оцінка методичної підготовленості військовослужбовців складається з оцінок, одержаних ними за відповіді на теоретичні питання та виконання методичного завдання і визначається:

“методично підготовлений” – якщо отримав дві позитивні оцінки “володіє теоретичними основами фізичної підготовки” і “виконано”

“методично не підготовлений” – якщо отримав одну негативну оцінку “не володіє теоретичними основами фізичної підготовки” або “не виконано”.

Загальна оцінка фізичної підготовки слухачів і курсантів командних і некомандних ВНЗ (факультетів), курсантів військових коледжів, навчальних частин, що готують командирів відділень, визначається за результатами їх практичної перевірки (фізичної підготовленості) за умови оцінки їх методичної підготовленості “методично підготовлений”.

У разі отримав за методичну підготовленість оцінки “методично не підготовлений”, загальна оцінка фізичної підготовки військовослужбовця знижується:

на один бал – за оцінку “не володіє теоретичними основами фізичної підготовки” або оцінку методичного завдання “не виконано”;

на два бали – за отримання оцінок “не володіє теоретичними основами фізичної підготовки” та “не виконано”.
Додаток 15

до пункту 7.3.1 Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах УкраїниКаталог: jdownloads
jdownloads -> Обґрунтування навчальної дисципліни «філософі я»
jdownloads -> Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»
jdownloads -> Урок читання і природознавства. Лісові дива. Ліна Костенко «Білочка восени»
jdownloads -> Година спілкування Усвідомлений вибір професії запорука життєвого успіху
jdownloads -> Обґрунтування навчальної дисципліни
jdownloads -> Л. В. Мартинюк, педагог-організатор твоє життя – твій вибір мета
jdownloads -> Інформатика (10 клас) Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій
jdownloads -> Конспект уроку-пари у 10 класі Розділ «Основи термодинаміки»
jdownloads -> Географія (10 клас)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка