«Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дпСторінка1/16
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Курсова робота


На тему: «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства ДП «Антонова»

ЗМІСТ


Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної привабливості підприємств 5

1.1 Сутність інвестиційної привабливості підприємства 5

1.2 Підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств 11

Висновки за розділом 1 16

Розділ 2.Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства 18

2.1.Загальна характеристика підприємства 18

2.2.Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства 21

2.3.Аналіз факторів, які впливають на показники економічної ефективності діяльності підприємства 23

Висновки за розділом 2 32

Розділ 3. Удосконалення оцінки інвестиційної привабливості підприємств 33

3.1.Перспективи розвитку підприємства та обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності її діяльності. 33

3.2. Зарубіжний досвід оцінки інвестиційної привабливості підприємств 45

Висновки за розділом 3 52

Висновки 54

Список джерел 56Додатки 59Вступ


Розвиток у сучасних економічних умовах одного із пріоритетів забезпечення сталого розвитку і поліпшення своїх позицій у ринковому середовищі підприємств є активізація інвестиційних процесів. Інвестиційна привабливість при цьому відіграє роль ключового елемента, оскільки їх динамічність залежить від можливостей підприємства відповідати умовам потенційних інвесторів. Зважаючи на це, все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з отриманням об’єктивної і адекватної оцінки цих можливостей. Саме це і є метою оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.

Вагомий внесок у теорію інвестиційної діяльності, оцінки ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості зробили вітчизняні науковці: І.О. Бланк, К.С. Берестовий, Л.М. Борщ, В.П. Галушко, О.І. Гуторов, М.С. Герасимчук, С.О. Гуткевич, М.І. Кісіль, П.А. Лайко, Т.В. Майорова, Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький, А.А. Пересада, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, В.П. Савчук, А.М. Третяк, А.В. Чупіс та ін. Але значна частина питань, пов’язаних з дослідженням сутності та оцінки інвестиційної привабливості підприємств, ще залишається не розкритою або потребує удосконалення.

Метою роботи є пошук напрямків підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Завданнями дослідження є:

  • узагальнення теоретичних основ оцінки інвестиційної привабливості підприємства;

  • аналіз сучасного стану оцінки інвестиційної привабливості підприємства;

  • визначення резервів оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Об'єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємства. Предметом дослідження є оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної привабливості підприємств

1.1 Сутність інвестиційної привабливості підприємства


Ступінь інвестиційної привабливості промислового підприємства є індикатором, показання якого дозволяють зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність і доцільність вкладення фінансових засобів саме в даний об’єкт.

В економічній літературі до сьогодні не вироблений єдиний підхід до визначення сутності поняття «інвестиційна привабливість» і її взаємозв’язків з конкурентоспроможністю підприємства та його сталим розвитком. Аналіз джерел та проведене теоретичне дослідження дозволили провести уточнення поняття «інвестиційної привабливості» як комплексної категорії.

У науковій літературі існує декілька визначень дефініції “інвестиційна привабливість”.

Наведемо деякі з них:

1) інвестиційна привабливість – надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі економічних результатів діяльності виробництва, у яке здійснюються інвестиції. Інвестиційна привабливість визначається комплексом різноманітних чинників, перелік і вплив яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно як від складу інвесторів, що переслідують різні цілі, так і від виробничо-технічних особливостей виробництва, що інвестується [9];

2) інвестиційна привабливість - це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і макрорівнях [6];

3) інвестиційна привабливість – становище регіону в той чи інший момент часу, тенденції його розвитку, що відображаються в інвестиційній активності [1];

4) інвестиційна привабливість – відповідність регіону основним цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, безризиковості і ліквідності інвестицій [5];

5) інвестиційна привабливість – рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного регіону [4];

6) інвестиційна привабливість – це система або поєднання різних об’єктивних ознак, засобів, можливостей, що обумовлюють у сукупності потенційний платоспроможний попит на інвестиції в даній країні, регіоні, галузі [7, 8];

7) інвестиційна привабливість регіонів — інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на формування дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків та ін. [10].

Отже, в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення сутності поняття «інвестиційна привабливість підприємства» (ІПП). Це питання розглядали як вітчизняні, так зарубіжні дослідники, зокрема І.О. Бланк, Ф.В. Бандурін, С.А. Буткевич, Ф.П. Гайдуцький, Л.О. Мамуль, Т.А. Чернявська, Д.А. Епштайн, С. Естрин, К.Е. Mейер та ін. [1, 3, 4, 5, 8], і відповідно, кожен з науковців має свою точку зору щодо поняття ІПП та методів її оцінки, в основному відмінності полягають у аналізі різного набору фінансових показників, а в цілому іноді повторюють або доповнюють одна одну.

Однак це не зменшує актуальності дослідження підходів до визначення поняття інвестиційної привабливості підприємства в розрізі сучасних тенденцій розвитку економіки, переваги та недоліки яких наведені у табл. 1.1.


Таблиця 1.1

Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості підприємства

Автори та їх підходи

Переваги підходу

Недоліки підходу

1. На основі фінансового аналізу

1. Бланк І.О.: ІПП являє собою аналіз інвестиційної привабливості підприємства на основі фінансових показників таких як: фінансова стійкість, прибутковість, ліквідність активів та оборотність активів [1].

Зосередження уваги на напрямах інвестування та складових інвестиційної привабливості.


Недостовірність

інформації при аналізі

фінансових показників,

їх розрахунку у часі.

2. Спеціалісти Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств визначають ІПП як розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств, в якому відтворюються значення показників оцінки майнового стану, фінансової стійкості (платоспроможності), ліквідності активів, прибутковості інвестиційного об’єкта, оцінки ділової активності, оцінки ринкової активності, скориговані відповідно до їхньої вагомості, та інших факторів [4].

Такий підхід дозволяє оцінити

багато аспектів господарської

діяльності шляхом розрахунку

незначної

кількості показників, що дають

характеристику поточного

стану

об’єкта та не потребує значних

витрат часу на проведення.

Підходу бракує

конкретності та чіткості,

що суттєво знижує

можливість його

застосування

практиками.

3. КоюдаВ.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П.: «ІПП» – це сукупність характеристик фінансово-господарських та управлінської діяльності підприємства, перспектив розвитку та можливостей залучення інвестиційних ресурсів на основі формалізації оціночних методів [5].

Добре, коли інвестора

хвилюють конкретні показники,

щоб не тратити кошти та час, оцінюючи психологічний аспект проблеми

Підхід передбачає

однозначну можливість

формалізації оціночних

методів, що залишає

поза увагою

психологічний аспект

даної проблеми.

4. Мойсеєнко І.П.: ІПП – це рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних, та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у т.ч. інтегральної оцінки

Може бути застосований

єдиний інтегральний показник

ІПП оцінює вже

кінцевий результат від

вкладення коштів

інвестора, а не є

мірилом ефективності

такого вкладення.

5. Покропивний С.Ф.: ІПП – інтегрована фінансово-економічна оцінка тієї чи іншої фірми як потенційного об’єкта інвестування

Такий підхід дозволяє оцінити багато аспектів господарської діяльності шляхом розрахунку незначної кількості показників, що дають характеристику поточного стану об’єкта та не потребує значних витрат часу на проведення

Недостовірність

інформації при аналізі

фінансових показників,

їх розрахунку у часі.

2. На основі вкладення грошей в цінні папери

6. БочаровВ.В.: « ІПП» – досягнення

мінімального ризику при вкладенні грошей у

цінні папери тільки тих підприємств, які є

стабільними та забезпечать отримання

високого прибутку[5].

Вкладення грошей у цінні папери дає змогу інвестору контролювати управлінням на підприємстві, отримувати постійний дохід у формі дивідендів

Українські

підприємства не можуть

ефективно

використовувати

інструменти ринку

цінних паперів, оскільки

цей ринок знаходиться

на стадії становлення і є

малоефективним

7. ДонцовС.С. «ІПП» – це надійність отримання прибутку при кладанні грошей в

цінні папери підприємства [8].

Можливість інвестора брати

участь в управлінні

підприємством


Цей підхід не враховує

майбутніх перспектив

розвитку суб’єкта

господарювання

3. На основі психологічного аспекту

8. Нападовська І.В. «ІПП» – це системна сукупність потенційних можливостей вкладання коштів з метою отримання економічної ефективності у майбутньому як наслідок результатів минулої господарської діяльності потенційного об’єкта інвестування, суб’єктивно оцінювана інвестором [3].

Потенційна можливість

принести великий прибуток


Підхід не містить

зіставлення цілей

інвестора зїх

можливостями без

ризикової реалізації, а

такожне враховує

ступінь готовності

інвестора прийняти на

себе цей ризик.

9. Т.П. Сморжанюк, Т. В. Шрам. ІПП – це сукупність економіко-психологічних показників підприємства, що визначають для інвестора можливість одержання максимального прибутку при мінімальному ризику вкладення коштів.

Потенційна можливість

отримання максимального прибутку при мінімальному ризику


Необхідність обробки

значного обсягу

інформації для

одержання бажаної

інформації.

10. Русак Н.А., Русак В.А.: ІПП – це доцільність вкладення в нього вільних коштів.

Визначення є найбільш

лаконічним


Залишаються

незрозумілими критерії

визначення зазначеної

доцільності.


Таким чином, інвестиційна привабливість – це відносне поняття, що відображає думку певної групи інвесторів відносно співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості та вартості фінансових ресурсів в тій або інший державі, регіоні або галузі. З іншого боку, це сукупність деяких об’єктивних ознак, властивостей, засобів, можливостей економічної системи, яка обумовлює потенційний платіжний попит на інвестиції.

Тобто, якщо інвестиційну привабливість підприємства розглядати в якості показника, який характеризує можливість генерування максимального прибутку, їїоцінку необхідно проводити на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Якщо інвестиційну привабливість підприємства ототожнювати з інвестиційним ризиком, який визначає вірогідність фінансових втрат інвестора, то для її визначення необхідна якісна та кількісна оцінка фінансового ризику та вірогідності банкрутства підприємства. Визначаючи інвестиційну привабливість як міру ефективності фінансових потоків, для її аналізу необхідна оцінка рівня рентабельності підприємства. Крім того, інвестиційну привабливість можливо оцінити на підставі порівняльного аналізу, зіставляючи підприємства однієї галузі, різні галузі або держави.

З погляду економічної ефективності раціональна інвестиційна діяльність означає, що граничні витрати (витрачені на виробництво додаткової одиниці товару в межах інвестиційної діяльності) і граничні доходи (одержані від продажу додаткової одиниці товару, виробленого завдяки інвестиціям) являють собою прийнятний для суспільства оптимум. Інвестиційна діяльність повинна тривати доти, поки граничні витрати від інвестицій не зрівняються з граничним доходом від цих вкладень. Саме цей обсяг інвестиційних ресурсів дає найбільшу корисність з точки зору макроекономічної збалансованості [1, с. 50-51].

Велика кількість науковців вважають ІПП інтегральною характеристикою окремих підприємств як об’єктів майбутнього інвестування з позиції перспективності розвитку виробництва й обсягів збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості.

При дослідженні інвестиційної діяльності підприємств особлива увага приділялася фінансовому забезпеченню, зокрема джерелам її фінансування, що дозволило доповнити їх класифікацію ще одною групою, а саме – безкоштовними (контрольованими) фінансовими ресурсами.

До неї пропонується відносити ті фінансові ресурси, які надаються підприємствам державними органами, комерційними та іншими структурами з метою цільового інвестування і не підлягають поверненню. Таке доповнення ґрунтується на тому, що в практичній діяльності підприємства використовують безкоштовні грошові кошти у вигляді компенсації частки відсоткової ставки за банківським кредитом та частки вартості техніки при її купівлі тощо. Такі ресурси є безкоштовними та контрольованими і можуть бути використані в процесі інвестування.

До факторів, що впливають на інвестиційну привабливість, можна віднести фактори загальної дії та фактори регіональної (територіальної) дії.

До факторів загальної дії відносяться:

1) соціально-економічні:

– загальний розвиток галузей економіки;

– розвиток фінансово-кредитної системи;

– функціонування фондового ринку;

– рівень інфляції.

2) політичні:

– політична ситуація в країні;

– нормативно-правова база в галузі інвестування.

До факторів територіальної дії належать:

1) галузева структура економіки регіону

2) розвиток комерційної інфраструктури;

3) стан дорожньо-транспортної інфраструктури;

4) наявність фінансових ресурсів;

5) дії місцевих органів влади в сфері інвестиційної політики регіону;

6) привабливість регіонального ринку для іноземних інвесторів.

Ефективність інвестиційних процесів у сучасних умовах господарювання тісно пов’язана з оцінкою поточного стану та виявлення основних тенденцій розвитку інвестиційного ринку. Процес вивчення інвестиційного ринку містить оцінку інвестиційної привабливості підприємств.

Каталог: 689517
689517 -> Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
689517 -> «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
689517 -> Теорія інфляції та аналіз індексів цін
689517 -> "Рослинні угрупування України"
689517 -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
689517 -> Створення інформаційно-новинної платформи у мережі інтернет для газети \"Сирець\"
689517 -> Методологія застосування uml для проектування іс (rup rational Unified Process) Зміст
689517 -> "Рослинні угрупування України"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка