«Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дпСторінка14/16
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.95 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Висновки за розділом 3


Таким чином, практична значимість і новизна запропонованої методики полягає в тому, що вона може бути використана як підприємствами для оцінки свого становища на певний період часу, так й інвестором для вибору об’єкта інвестування. Методика також враховує мінливість факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, може бути застосовна для підприємств різної галузевої приналежності. Представляючи собою алгоритм дослідження і оцінки привабливості об’єктів майбутнього інвестування, вона досить проста в застосуванні, збір даних для аналізу не вимагає значних затрат часу і цілком доступний. Регресійна модель дозволяє скласти прогноз зміни окремих чинників та інвестиційної привабливості підприємства на найближчу перспективу. Цей процес на підприємстві може бути автоматизований, оскільки модель представлена у вигляді програми. Проведений аналіз може служити індикатором для коректування дій підприємства щодо формування позитивної інвестиційної привабливості.

Дана методика, на нашу думку, є адекватною умовам динамічно мінливого зовнішнього середовища і дозволяє ефективно здійснювати оцінку інвестиційної привабливості підприємства в сучасних умовах. Оскільки лише глибоке та всебічне вивчення різних проявів господарської діяльності підприємства дасть змогу оцінити рівень його інвестиційної привабливості та встановити стратегічні напрямки подальшого розвитку. Окрім того оцінка інвестиційної привабливості підприємства відкриває для вітчизняних та іноземних інвесторів нові можливості диверсифікації, підвищує гарантію вкладення коштів в інвестиційні проекти.

Запропоновані заходи щодо удосконалення фінансового забезпечення діяльності ДП "Антонова" конкурентний профіль підприємства буде підвищений, оскільки у ДП "Антонова" зросте можливість цінового маневрування, а також ДП "Антонова" отримає більш широкі можливості фінансового забезпечення. Оцінка ефективності заходів щодо ДП "Антонова" після проведення запропонованих заходів свідчить, що конкурентний профіль ДП "Антонова" зросте на 1,1 що дозволить наближатися до свого головного конкурента – продукції виробників літаків «Боїнг».


Висновки


Отже, всі розглянуті чинники, що комплексно характеризують інвестиційну привабливість підприємства, тісно взаємодіють та взаємовпливають один на одного. Виходячи з узагальненої оцінки інвестиційної привабливості, можемо наголосити на тому, що інвестиційну привабливість слід розглядати в контексті економічної категорії, а не поняття. Тобто як узагальнююче фундаментальне поняття, що відображає найбільш суттєві, закономірні зв’язки і відносини реальної дійсності та пізнання. Як економічна категорія інвестиційна привабливість підприємства відображає властивості існування об’єкта його пізнання в загальному і найбільш концентрованому вигляді. Інвестиційна привабливість підприємства включає в себе менш широкі родові поняття, такі як: показники інвестиційної привабливості, інвестиційний капітал, інвестиційний ризик, інвестиційна потреба та ін.

Інвестиційна привабливість підприємства є комплексом якісних і кількісних показників, що всебічно визначають спроможність примноження інвестованого капіталу і є похідною характеристикою від інвестиційного клімату в країні, і як інтегральний показник, що формується під впливом чинників прямого і непрямого впливу, визначає бажання чи відмову інвестора вкладати гроші в такий інструмент як підприємство.

Процес управління інвестиційною діяльністю ДП "Антонова" передбачає здійснення певних функцій, пов'язаних з організацією, плануванням, мотивацією, регулюванням і контролем впровадження інновацій. З метою забезпечення ефективності даного процесу на вітчизняних підприємствах повинні створюватися відповідні системи реалізації зазначених функцій, тобто необхідно приділяти окрему увагу формуванню ефективного механізму управління інноваційною діяльністю, як у теорії, так і на практиці. Перелік зазначених проблем не є вичерпним, однак наведені - вимагають першочергової підвищеної уваги.

На сьогоднішній день на ринку СНД літак Ан-148-100 має єдиний аналог - літак Ту-134, розроблений більше 30 років тому. За паливної та економічної ефективності літак Ан-148-100В на 70% перевищує Ту-134 і знаходиться на рівні кращих зарубіжних аналогів. Основними перевагами Ан-148-100 є: більш низькі експлуатаційні витрати в порівнянні з конкурентами; висока захищеність двигуна і крила від пошкоджуваності сторонніми предметами; більш низька ймовірність дострокового зняття двигуна в порівнянні з низькопланів.

Для оцінки комерційної ефективності проекту використовувалися «Методичні рекомендації з підготовки інвестиційних проектів», затверджені Міністерством економіки України у 1999р. Внаслідок реалізації первинного бізнес-плану доопрацювання Ан-148-100 на 2012-2014 рр. отримає NPV 49828 тис. грн., при цьому внаслідок реалізації запропонованих заходів щодо забезпечення фінансування доопрацювання Ан-148-100 на 2012-2014 рр. за рахунок залучення коштів замовників ДП "Антонова" отримає NPV 127835 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації первинного бізнес-проекту доопрацювання Ан-148-100 ДП "Антонова" складає 175,9%, а при залученні коштів замовників рентабельність реалізації бізнес-проекту доопрацювання Ан-148-100 ДП "Антонова" складає 294,6%.


Список джерел


1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст]: Учебное пособие / И.А. Бланк. – К.: Эльга Ника-Центр, 2001. – 552 с.

2. Брюховецька Н.Ю. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства:визначення недоліків деяких існуючих методик [Текст] / Н.Ю.Брюховецька, О.В. Хасанова // Економіка промисловості. – 2009. – №1. – С.110-117.

3. Грідасов В.М. Вдосконалення системи оцінки інвестиційної привабливості підприємства з точки зору зовнішнього інвестора / В.М. Грідасов, А.І. Кофонова // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №3(7). – С. 180-184.

4. Економіка підприємства [Текст]: підручник / ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

5. Коюда О.П. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.П. Коюда; Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2003. – 16 с.

6. Лисенко М.Д. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємств як суб'єктів регіональних і галузевих економічних відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Лисенко М.Д., Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 2003. – 20 с.

7. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій: Наказ Агентства із запобігання банкрутству № 22 від 23 лютого 1998 р. – Режим доступу: http://pro–u4ot.info/index. php?section=browse&CatID=156&ArtID= 426.

8. Петраев А.В. Факторы инвестиционной привлекательности. Методика оценки инвестиционнойпривлекательности региона (отрасли, предприятия) [Електронний ресурс] / А.В. Петраев. – Режим доступу: http://scholar.google.com/ scholar_host?q=info:_ AnsH32I54wJ:scholar.google.com/ &output=viewport&pg=217.

9. Пожуєва Т.О. Сучасні підходи до формування інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання / Т.О. Пожуєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Вега-Принт, 2010. – Т. 3. – С.45-50.

10. Управління інвестиціями на підприємстві [Текст]: навчальний підручник / Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко [і др.]. – К.: Лібра, 2004. – 372 с.

11. Юхимчук С.В., Супрун С.Д. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств / Юхимчук С.В., СупрунС.Д. // Фінанси України. – 2003. – №1.– С. 3-12.

12. Бандурин, А.В. Деятельность корпораций [Текст]: монографія / А.В. Бандурин. – М.: БУКВИЦА, 1999. – 600 с.

13. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов./ А. Асаул // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 53-62.

14. Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів / П.В. Матвієнко // Економіка та держава. – 2006. – № 12. – С. 66-71.

15. Маслак О.О. Регіональні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості як чинника стимулювання інноваційної діяльності / О.О. Маслак, Н.Р. Стасюк, В.Й. Жежуха // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 74-79.

16. Петкова Л. Муніципальні інвестиції та кредити./ Л. Петкова, В. Проскурін. – Київ, 2006. – 158 с.

17. Петраев А.В. Факторы инвестиционной привлекательности. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона (отрасли, предприятия) [Електронний ресурс] / А.В. Петраев. – Режим доступу: http://scholar.google.com/ scholar_host?q=info:_AnsH32I54wJ:scholar.google.com/ &output=viewport&pg=217.

18. Семина Л.А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект. [Електронний ресурс] / Л.А. Семина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 14 (195). Экономика. Вып. 27. – С. 17-19.

19. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика /Д.М. Стеченко. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.

20. Страховий та інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] / Федоренко В.Г., Захожай В.Б., Чувардинський В.Г. та ін. – К.: МАУП, 2002. – 344 с.

Додатки


Додаток А

Таблиця А

Баланс станом на 2012 рікАктив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

883040

951721

- первісна вартість

011

891180

973039

- накопичена амортизація

012

( 8140 )

( 21318 )

Незавершене будівництво

020

82916

107867

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1809726

1615757

- первісна вартість

031

3599136

3782246

- знос

032

( 1789410 )

( 2166489 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

493

606

- первісна вартість

036

507

617

- накопичена амортизація

037

( 14 )

( 11 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

6636

7184

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

380

282

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

1471

1441

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

1730

1730

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 259 )

( 289 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Продовження табл. А.11

2

3

4

Усього за розділом I

080

2784662

2684858

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

380544

471218

Поточні біологічні активи

110

1320

1950

Незавершене виробництво

120

1236956

1699282

Готова продукція

130

1133

12052

Товари

140

3486

3661

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

158487

254550

- первісна вартість

161

160198

255678

- резерв сумнівних боргів

162

( 1711 )

( 1128 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

88126

113212

- за виданими авансами

180

161842

200555

- з нарахованих доходів

190

0

2288

- із внутрішніх розрахунків

200

25

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13496

20219

Поточні фінансові інвестиції

220

85788

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

142278

117704

- у т.ч. в касі

231

39

64

- в іноземній валюті

240

429683

440295

Інші оборотні активи

250

110984

170867

Усього за розділом II

260

2814448

3507853

III. Витрати майбутніх періодів

270

327

369

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

5599137

6193080
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1947579

1947579

Продовження табл. А.1

1

2

3

4

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1337483

1305479

Резервний капітал

340

43943

49696

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

45600

45600

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3374605

3348354

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

12

29

Інші забезпечення

410

40

1

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

49713

136538

Усього за розділом II

430

49765

136568

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

629221

798142

Відстрочені податкові зобов’язання

460

361834

389049

Інші довгострокові зобов’язання

470

90000

90000

Усього за розділом III

480

1081055

1277191

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

5940

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

7249

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

66871

77036

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

878230

1233043

- з бюджетом

550

35621

4765

Продовження табл. А.11

2

3

4

- з позабюджетних платежів

560

0

1

- зі страхування

570

10518

7080

- з оплати праці

580

24639

31016

- з учасниками

590

12286

6485

- із внутрішніх розрахунків

600

0

11

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

41997

49011

Усього за розділом IV

620

1076102

1415697

V. Доходи майбутніх періодів

630

17610

15270

Баланс

640

5599137

6193080

Додаток Б
Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2282267

2357682

Податок на додану вартість

015

36241

73819

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )
025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 16 )

( 43 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2246010

2283820

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1700422 )

( 1557610 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

545588

726210

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

2242094

2105027

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 74914 )

( 73914 )

Витрати на збут

080

( 54808 )

( 33615 )

Інші операційні витрати

090

( 2304461 )

( 2161406 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

353499

562302

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

3059

31390

Каталог: 689517
689517 -> Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
689517 -> «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
689517 -> Теорія інфляції та аналіз індексів цін
689517 -> "Рослинні угрупування України"
689517 -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
689517 -> Створення інформаційно-новинної платформи у мережі інтернет для газети \"Сирець\"
689517 -> Методологія застосування uml для проектування іс (rup rational Unified Process) Зміст
689517 -> "Рослинні угрупування України"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка