«Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дпСторінка15/16
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.95 Mb.
#49354
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Продовження табл. Б.11

2

3

4

Інші доходи

130

2950

13825

Фінансові витрати

140

( 83170 )

( 174597 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 976 )

( 7013 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

275362

425907

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 193184 )

( 106477 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

82178

319430

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

82178

319430

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0
Продовження табл. Б.1II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1167483

967286

Витрати на оплату праці

240

623650

572485

Відрахування на соціальні заходи

250

225053

157422

Амортизація

260

432339

403505

Інші операційни витрати

270

122824

-59212

Разом

280

2571349

2041486

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Додаток В


Баланс станом на 2012 рікАктив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

878148

883040

- первісна вартість

011

883033

891180

- накопичена амортизація

012

( 4885 )

( 8140 )

Незавершене будівництво

020

63607

82916

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1929099

1809961

- первісна вартість

031

3294517

3599136

- знос

032

( 1365418 )

( 1789175 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

374

493

- первісна вартість

036

385

507

- накопичена амортизація

037

( 11 )

( 14 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

500

0

- інші фінансові інвестиції

045

8949

6636

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1034

380

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

1500

1471

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

1729

1730

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 229 )

( 259 )

Відстрочені податкові активи

060

94634

178638

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2977845

2963535

II. Оборотні активи

Продовження табл. В.11

2

3

4

Виробничі запаси

100

281138

380829

Поточні біологічні активи

110

1209

1320

Незавершене виробництво

120

983449

1236721

Готова продукція

130

528

1133

Товари

140

3371

3486

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

108656

154863

- первісна вартість

161

109487

156574

- резерв сумнівних боргів

162

( 831 )

( 1711 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

26754

88126

- за виданими авансами

180

165021

156286

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

22366

205718

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

47522

13491

Поточні фінансові інвестиції

220

79100

85788

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

122625

142278

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

74053

429683

Інші оборотні активи

250

152935

110984

Усього за розділом II

260

2068727

3010706

III. Витрати майбутніх періодів

270

468

327

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

5047040

5974568
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1918779

1947579

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

Інший додатковий капітал

330

1293077

1575604

Резервний капітал

340

16791

43943

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

337668

337668

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3566315

3904794

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

12

Інші забезпечення

410

40

40

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

28452

49713

Усього за розділом II

430

28492

49765

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

16165

621221

Відстрочені податкові зобов’язання

460

18888

10567

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

98000

Усього за розділом III

480

35053

729788

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

437709

5940

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

53627

61316

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

808648

874606

- з бюджетом

550

23514

35621

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

7154

10518

Продовження табл. В.11

2

3

4

- з оплати праці

580

24980

24639

- з учасниками

590

13225

12286

- із внутрішніх розрахунків

600

23366

205693

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

11647

41992

Усього за розділом IV

620

1403870

1272611

V. Доходи майбутніх періодів

630

13310

17610

Баланс

640

5047040

5974568

Додаток ДЗвіт про фінансові результати за 2011 рікI. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2357682

1625144

Податок на додану вартість

015

73819

61029

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )
025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 43 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2283820

1564115

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1562896 )

( 1272827 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

720924

291288

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

2105027

1116147

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 68585 )

( 59918 )

Витрати на збут

080

( 33615 )

( 15626 )

Інші операційні витрати

090

( 2161449 )

( 1002329 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

562302

329562

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

31390

3746

Інші доходи

130

13825

8118

Каталог: 689517
689517 -> Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
689517 -> «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
689517 -> Теорія інфляції та аналіз індексів цін
689517 -> "Рослинні угрупування України"
689517 -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
689517 -> Створення інформаційно-новинної платформи у мережі інтернет для газети \"Сирець\"
689517 -> Методологія застосування uml для проектування іс (rup rational Unified Process) Зміст
689517 -> "Рослинні угрупування України"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка