Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3(91)/2016Скачати 183.74 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації19.11.2018
Розмір183.74 Kb.
#64976
1   2

Л. В. Плахотна,

начальник управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністраціїНапрацювання та перспективи

освітньої галузі Волині
Освітянська галузь Волині має значні здобутки, однак за рядом показників повинна зробити прорив, аби стати на рівень сучасних вимог.

Ключові слова: реформа освіти, публічні послуги, компетентнісний підхід, Програма міжнародного оцінювання учнів PISA, Рекомендації Європарламенту та Ради ЄС.

Plakhotna L. V. Achievements and Prospects of the Educational Branch of Volyn Region.

Volyn education has significant achievements, but a number of indicators should be improved to meet modern requirements.

Key words: educational reform, public services, competence-based approach, the Program for International Student Assessment PISA, Recommendation of the European Parliament and of the Council.
УДК 37.014(477.82)

П. С. Олешко,

кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту

післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)

Завдання на шляху реформування системи освіти
Освітня реформа, що розпочалася в країні, аби не залишитися гарними гаслами й черговою кампанією, потребує згуртування освітян, професійного завзяття. Волинський ІППО вже має чимало здобутків як основу для подальшої роботи.

Ключові слова: експериментальні навчальні заклади, навчальні програми, ЗНО, інклюзивна освіта, патріотичне виховання, обдаровані діти.

Oleshko P. S. Challenges Facing the Educational System.

The educational reform began in our country demands teachers’ unity and professional enthusiasm. Volyn In-Service Teacher Training Institute has already many achievements as a basis for further work.

Key words: experimental educational institutions, curriculums, external independent testing, inclusive education, patriotic education, exceptional children.


наукові публікації
УДК 37.014.5:159.9

Н. В. Бобак,

проректор із питань зовнішнього незалежного оцінювання

та моніторингових досліджень ВІППО (березень 2006 р. – серпень 2016 р.)

Теоретичні та практичні аспекти

психолого-педагогічної підготовки суб’єктів освітнього процесу до ЗНО
Обговорюється необхідність підготовки старшокласників до державної підсумкової атестації в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Розглядаються компоненти педагогічної та психологічної підготовки учасників тестуваннявипускників, учителів, батьків. Пропонується схема комплексного підходу до планування психолого-педагогічної роботи з учасниками ЗНО.

Ключові слова: параметри готовності до зовнішнього незалежного оцінювання, психолого-педагогічний супровід, психологічні труднощі.

Bobak N. V. Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Educational Preparation for External Independent Testing of Subjects of Educational Process.

The need in high school seniors training to the state final certification in a format of external independent testing is discussed in the article. The components of educational and psychological preparation of the testing participants (graduates, teachers and parents) are considered. The scheme of an integrated approach to the planning of psychological and educational work with the participants of external independent testing is proposed.

Кey words: parameters of readiness for external independent testing, psychological and educational support, psychological difficulties.
УДК 37.017.4

А. О. Корнейко,

кандидат історичних наук, в. о. завідувача центру

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень ВІППО;

М. М. Корнейко,

методист відділу виховної роботи ВІППОГромадянська компетентність як складова патріотичного виховання молоді:

зміст, структура, особливості формування
Здійснено наукове обґрунтування поняття, проаналізовано зміст і особливості формування громадянської компетентності як складника національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Ключові слова: компетентність, громадянська компетентність, компетенція громадянськості, громадянське суспільство, національно-патріотичне виховання, політична соціалізація особистості.

Korneіko A. О., Korneіko M. M. Civic Сompetence as a Рart of Рatriotic Еducation of Youth: Content, Structure and Features of Formation.

In the article the authors scientifically substantiated the concept of the civic competence, analyzed the content of this phenomenon and the features of its development as a part of the national and patriotic education of youth.

Key words: competence, civic competence, competence of  citizenship, civil society, national and patriotic education, political socialization of the individual.
УДК 378.011.3-051:654.197

К. В. Носова,

аспірант Державного закладу «Луганський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ

Деякі аспекти виховання

при формуванні культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів
Розглянуто аспекти виховання у формуванні культури фахового спілкування майбутніх телевізійних журналістів. Проаналізовано головні завдання національного виховання: формування національної самосвідомості, бажання працювати задля розквіту держави, високої мовної культури, виховування поваги до Конституції, законодавства України; забезпечування єдності поколінь, виховування духовної культури особистості; утвердження принципів загальнолюдської мораліправди, справедливості, патріотизму, доброти; виховання шанобливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; забезпечення повноцінного розвитку молоді; формування соціальної активності особи через залучення вихованців у процеси державотворення, реформування суспільних відносин; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов для соціалізації, формування наукового світогляду.

Ключові слова: культура, спілкування, виховання, майбутні тележурналісти, тренінг.

Nosova K. V. Some Aspects of Education in Creating a Culture of Professional Communication of Future Journalist.

the aspects of education in building a culture of professional communication of future broadcasters are analyzed. The main task of national education: the formation of national identity, the desire to work for the flourishing state and high linguistic culture, having respect for the Constitution, laws of Ukraine; ensuring the unity of generations, and raise the spiritual culture of personality; establish principles of morality – righteousness, justice, patriotism, kindness; cultivate respect for the native language, culture and traditions; ensure the full development of young people; generate social activity of the individual through the involvement of students in the state, reform of public relations; develop individual skills and talents of young people, providing conditions for socialization, the formation of a scientific outlook are analyzed.

Key word: culture, communication, education, future journalist, training.

УДК 37.011.3-051:613/614Н. А. Поліщук,

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій

та координації діяльності РМК (ММК) ВІППО

Теоретичні основи сутності здоров’язбережувальної компетентності вчителя
Обґрунтовано теоретичну складову сутності здоровязбережувальної компетентності педагога, акцентовано увагу на необхідності володіння вчителем основними знаннями і вміннями з основ здоровязбереження.

Ключові слова: компетентність, здоровязбережувальна компетентність педагога.

Polishchuk N. A. Theoretical Bases of Health-Saving Competence of a Teacher.

The theoretical component of health-saving competence of a teacher is proved. It is focused on the need of possession of the teacher by the main knowledge and abilities of health-saving bases.

Key words: competence, health-saving competence of a teacher.
УДК 371.3

В. Г. Юровчик,

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри теорії

та методики викладання шкільних предметів ВІППО

Проблемне навчання як метод організації

навчальної діяльності учнів
Розглянуто проблемне навчання як один із засобів розумових сил учнів, їх активності та творчого мислення. Звертається увага на форми та головні умови успішності проблемного навчання. Окреслено принципи, етапи, переваги проблемного навчання.

Ключові слова: проблема, проблемне навчання, проблемна ситуація.

Yurovchyk V. H. Problem-Based Learning as a Method of Learning Activities of Students.

The article deals with the problem-based learning, as a means of pupils’ mental abilities, their activity and creative thinking. Attention is drawn to the forms and main conditions of problem-based learning success. Principles, stages and advantages of problem-based learning are highlighted in the article.

Key words: рroblem, problem-based learning, problem-based situation.
УДК 37.02

Н. В. Ясінська,

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії

та методики викладання шкільних предметів ВІППО

До питання про термінологію

методики педагогіки
Проаналізовано погляди науковців на формування предметних методик. Установлено співвідношення між дидактикою, загальною і частковими методиками.

Ключові слова: методика, дидактика, обєкт, предмет, теорія, навчання.

Yasinska N. V. Concerning the Question of Terminology of Pedagogical Methods.

The views of scientists on formation of object techniques are analyzed. The relationship between didactics, the general and partial techniques is established.

Key words: methodology, didactics, object, subject, theory, training.

Методичні публікації
На допомогу вчителю
УДК 796011.3

О. Ю. Дикий,

методист відділу виховної роботи ВІППОФормування готовності школярів

до служби у Збройних силах України

засобами проектних технологій

(З досвіду роботи переможця всеукраїнського конкурсу

«Учитель року–2016» у номінації «Захист Вітчизни» Ю. В. Поповича)
В сучасних умовах результатом роботи навчального закладу має стати переорієнтація навчально-виховного процесу на отримання учнями ключових компетентностей, які необхідні для розвязання життєвих завдань і продуктивного життя як індивідуального проекту.

Ключові слова: проектні технології, метод проектів, захист Вітчизни, учні, Збройні сили України.

Dуkyі O. Yu. Formation of Readiness of Students to Serve in the Armed Forces of Ukraine by Means of Project Technologies.

In modern conditions the result of the work of the educational institution should be a reorientation of the educational process to the students of key competencies that are needed to solve the vital problems and productive life as an individual project.

Key words: project technology, method of projects, the protection of the Mоtherland, students, the armed forces of Ukraine.
УДК 37.091.212.3

О. О. Сова,

методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППОЗначимість розвитку обдарованості школярів

для майбутнього України
Висвітлено окремі питання роботи з обдарованими учнями як одного із пріоритетних напрямів праці вчителів української мови і літератури. Виокремлено характерні особливості обдарованих дітей, виявлено підґрунтя їх розвитку, наведено низку учнівських змагань з української мови і літератури, а також приклади творчих робіт школярів переможців деяких інтелектуальних філологічних змагань.

Ключові слова: обдарованість, усебічний розвиток, творчість, патріотизм, інтелектуальні змагання, конкурси, перемоги, майбутнє нації.

Sova O. O. Significance of Gifted Students for the Future of Ukraine.

Some aspects of work with gifted students as one of the priorities of work of teachers of Ukrainian language and literature are covered. The characteristics of gifted children are determined, the basis of their development is found. School competitions in Ukrainian language and literature and some examples of creative works of winners of some philological intellectual competition are given.

Key words: giftedness, comprehensive development, creativity, patriotism, intellectual competitions, contests, victory, the future of the nation.
УДК 373.2

О. М. Березіна,

методист відділу початкового навчання і дошкільного виховання ВІППОПідготовка до школи? Годі!
Проблема заорганізованості та перевантаження дітей дошкільного віку є надзвичайно актуальною. Батьки намагаються влаштувати дітей у «маленькі школи», на курси з метою їх підготовки до школи, забуваючи або не розуміючи, що провідним видом діяльності дошкільника повинна бути гра.

Ключові слова: підготовка до школи, вільна гра, самоцінність дошкільного дитинства.

Berezina O. M. Preparation for school? Leave it at that!

The problem of organization and overload of preschool children is extremely actual. Parents try to get their children a small school or preparation courses, forgetting or not understanding that games have to be the leading kind of activity.

Key words: preparation for school, a free game, value of the preschool childhood.
Творчі сходинки педагогів Волині

Історія України

УДК 37.091.32:94(477)Л. І. Мочкіна,

методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;Л. П. Коровицька,

вчитель-методист, учитель історії ЗОШ I–III ст. № 4 м. Ківерці Волинської областіУкраїнська історична думка ХІХ століття
Конспект уроку, 9 клас
Матеріал дає можливість ознайомити учнів із розвитком вітчизняної історичної думки в ХІХ ст.; розкриває важливість історичних праць, товариств, навчальних закладів у формуванні національної свідомості; розвиває навички аналізу документів, відеозаписів, написання есе, тез, складання таблиць, колажів; виховує прагнення до обєктивності оцінних суджень, патріотичні почуття. Рекомендовано для вчителів історії, учнів при підготовці до уроку, тематичного оцінювання, олімпіад, ЗНО.

Ключові слова: українська нація, українська історична думка, етапи національного відродження, дослідження, історики.

Mochkina L. I., Korovytska L. P. Ukrainian Historical Thought of the 19th Century.

The material gives an opportunity to acquaint students with the development of historical thought during the nineteenth century; reveals the importance of historical works, associations, educational institutions in the creation of national consciousness; develops skills analysis of documents, videos, essays, theses, tabulation, collages; raises a desire for objective assessments, patriotic feelings. The paper is recommended for teachers of History and students in preparation for the lesson, thematic evaluation, competitions, testing.

Key words: Ukrainian nation, Ukrainian historical thought, stages of national revival, researches, historians.
УДК 37.091.32:94(477)

М. П. Бас,

учитель історії Залізницького НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. –

дитячий садок» Любешівського району Волинської області

Розвиток української культури

у 1917–1921 роках
Конспект уроку, 10 клас
Розглядається розвиток культури у період Української революції. Формуються навички групової роботи. Завдання сприяють розвитку критичного мислення. Виховуються естетичні смаки та вподобання.

Ключові слова: хата-читальня, робітфак, лікнеп, політизація культури, культура, освіта, «Просвіта».

Bas M. P. Development of Ukrainian Culture in 1917–1921.

Cultural development during the Ukrainian revolution is considered. Skills of group work are formed. Tasks promote development of critical thinking. Esthetic tastes and preferences are cultivated.

Key words: reading room, workers’ faculty, educational program, politicization of culture, culture, education, “Prosvita”.
Зарубіжна література

УДК 373.5.016:82(100)Н. А. Войчук,

учитель зарубіжної літератури, російської мови, музичного мистецтва та художньої

культури ЗОШ I–III ст. с. Гряди Іваничівського району Волинської області

Формування громадянської компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури
На матеріалі біографій письменників Подано методичні рекомендації щодо формування громадянської компетентності засобами предмета «Зарубіжна література», зокрема, фактів із життєписів поетів і прозаїків. Наводяться фрагменти уроків із вивчення творчості Толстого, Чехова, літературно-музичних композицій за творчістю Ахматової, Цвєтаєвої, які ілюструють стійку громадянську позицію митців, їхній патріотизм, трагізм долі.

Ключові слова: громадянська компетентність, громадянська позиція, патріотизм, духовний досвід людства, життєпис письменника, трагізм долі.

Voichuk N. A. Formation of Civil Competence of Pupils in the Course of Foreign Literature Studying.

Methodical recommendations about formation of civil competence by Foreign Literature, in particular, the facts from biographies of poets and prose writers are given. The fragments of lessons of Tolstoi’s and Chekhov’s creativity studying, literary and musical compositions on Akhmatova’s and Tsvietaieva’s creativity, illustrating a resistant civil stand of artists, their patriotism, a tragic fate are given.

Key words: civil competence, civil stand, patriotism, spiritual experience of a mankind, biography of the writer, destiny tragic element.
Хімія

УДК 373.5.016:54М. Р. Кащенюк,

методист відділу природничих дисциплін ВІППО;М. М. Сущик,

учитель хімії ЗОШ І–ІІІ ст. с. Павлівка Іваничівського району Волинської областіХімічні властивості кисню
Конспект уроку, 7 клас
Показано інноваційні підходи до проведення уроків хімії із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мультимедіа, мультимедійні засоби.

Kascheniuk M. R., Sushchyk M. M. Chemical Properties of Oxygen.

Innovative approaches to conducting Chemistry lessons using information and communication technologies are shown.

Key words: information and communication technologies, multimedia, multimedia means.
Біологія

УДК 37.091.32:004Д. П. Василюк,

учитель біології Комунального закладу «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області», учитель вищої категорії;Т. І. Косміна,

вчитель біології, учитель вищої категорії, учитель-методистРозвиток обдарованості учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Конспект уроку, 7 клас
Розробка демонструє можливості використання ІКТ на певних етапах уроку, причому кращий результат дає поєднання різних способів подачі інформації. Не слід також забувати про дотримання санітарно-гігієнічних норм використання компютерної техніки.

Ключові слова: обдарованість, інформаційно-комунікаційні технології, обдарована дитина, урок, інтерактивна дошка.

Vasylіuk D. Р., Кosmina Т. I. Development of Students’ Giftedness by Means of Information and Communication Technologies.

Developing lessons demonstrate the possibility of using information and communication technologies both at every stage of the lesson and on some of them, and the best result gives the combination of different ways of presenting information, or solve problems with the help of information and communication technologies. Nor should we forget the observance of sanitary standards of computer usage.

Key words: talent, information and communication technologіеs, а gifted child, а lesson, interactive whiteboard.
Економіка

УДК 37.011.3-051:33Т. С. Гребенюк,

методист відділу природничих дисциплін ВІППО;О. М. Тарасюк,

учитель економіки Володимир-Волинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 5

Володимир-Волинської міської ради Волинської області

Інноваційна діяльність учителя економіки

в роботі з обдарованими дітьми
Розглянуто теоретичні та практичні аспекти роботи вчителя економіки з обдарованими учнями на уроках та в позаурочний час. Значну увагу приділено методиці організації факультативних занять як форми диференційованого навчання.

Ключові слова: обдаровані учні, факультатив, диференційоване навчання, фінансова грамотність, основи економічних знань.

Hrebeniuk T. S., Tarasiuk O. М. Innovative Activities of Economics Teachers in the Work with Gifted Children.

Theoretical and practical aspects of economics teachers with gifted students at the lessons and after school are considered. Special attention is paid to methods of extracurricular activities as a form of differentiated education.

Key words: gifted pupils, optional subject, differentiated education, financial literacy, basics of economics.
Вчимося, щоб вчити

УДК 373.5.016:57Л. М. Мацюк,

методист відділу фізико-математичних дисциплін ВІППОІнтеграція сучасних педагогічних технологій

у практику роботи вчителя біології
Розглянуто роль інноваційні технології в розвитку творчих здібностей школярів у процесі навчання біології. Цей процес повинен бути організований так, щоб зорієнтувати дитину на досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила.

Ключові слова: інтерактивні технології, інтерактивне навчання, інноваційні технології, розвивальне навчання, інформаційна технологія, навчальна інформація, проблемна ситуація.

Matsiuk L. M. Integration of Modern Pedagogical Technologies into Practice of Biology Teacher.

The innovative technologies in the development of creative abilities of school children in learning of biology are considered. This process has to be organized so that the child is oriented towards achieving the intended purposes.

Key words: interactive technologies, interactive studies, innovative technologies, developing studies, information technology, educational information, problem situation.
Позашкілля

УДК 374.091

С. О. Сподарик,

завідуюча інструктивно-методичним відділом, керівник гуртків

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру

Міжнародні навчально-освітні проекти

як інноваційний напрямок діяльності позашкільного навчального закладу
Висвітлено участь позашкільного навчального закладу в міжнародних навчально-освітніх проектах.

Ключові слова: інноваційне поле, міжнародна діяльність, позашкілля, міжнародні освітні програми, конкурси, проекти, форум учнів.

Spodaryk S. О. International Educational Projects as Innovative Activity of Out-of-School Educational Institutions.

Participation of out-of-school educational institution in the international educational projects is shown.

Key words: innovative field, international activity, out-of-school activity, international educational programs, competitions, projects, pupils’ forum.
На книжкову полицю
В. Є. Сміховська,

завідувач бібліотеки ВІППО;Є. Б. Леськів,

бібліотекарБібліографічний покажчик за темою

«Формування культури екологічної поведінки»


Додаток

Компакт-дискПіслядипломна освіта
П. С. Олешко,

кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту

післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)

Неперервна освіта педагогів області
в умовах змін

(Презентація)
УДК 378.046.4

Ã. Ñ. Êîâàëü÷óê, Î. ². Ñàâ÷óê,

ìåòîäèñòè â³ää³ëó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè ²ÏÏÎ


Регіональні аспекти організації навчального

процесу підвищення кваліфікації вчителів
Розглянуто організацію навчального процесу у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, роль у цьому відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти. Висвітлено і проаналізовано статистичні дані 2013–2015 рр. про кількість педагогічних працівників області, які пройшли курсову підготовку в інституті.

Ключові слова: післядипломна освіта, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування, компетентність.

Kovalchuk H. S., Savchuk О. І. Regional Aspects of Educational Process of Advanced Training of Teachers.

Organization of educational process in Volyn In-Service Teacher Training Institute and the role of Department of Educational and Methodical Providing and Distance Education in it is considered. Statistics about the amount of learners of courses of qualification improvement (2013–2015) are reflected and analyzed.

Key words: postgraduate education, specialization, advanced training, training, competence.

(Стаття)
Творчі сходинки педагогів Волині

Історія України

УДК 37.091.32:94(477)Л. І. Мочкіна,

методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;Л. П. Коровицька,

вчитель-методист, учитель історії ЗОШ I–III ст. № 4 м. Ківерці Волинської областіУкраїнська історична думка ХІХ століття
Конспект уроку, 9 клас
Матеріал дає можливість ознайомити учнів із розвитком вітчизняної історичної думки в ХІХ ст.; розкриває важливість історичних праць, товариств, навчальних закладів у формуванні національної свідомості; розвиває навички аналізу документів, відеозаписів, написання есе, тез, складання таблиць, колажів; виховує прагнення до обєктивності оцінних суджень, патріотичні почуття. Рекомендовано для вчителів історії, учнів при підготовці до уроку, тематичного оцінювання, олімпіад, ЗНО.

Ключові слова: українська нація, українська історична думка, етапи національного відродження, дослідження, історики.

Mochkina L. I., Korovytska L. P. Ukrainian Historical Thought of the 19th Century.

The material gives an opportunity to acquaint students with the development of historical thought during the nineteenth century; reveals the importance of historical works, associations, educational institutions in the creation of national consciousness; develops skills analysis of documents, videos, essays, theses, tabulation, collages; raises a desire for objective assessments, patriotic feelings. The paper is recommended for teachers of History and students in preparation for the lesson, thematic evaluation, competitions, testing.

Key words: Ukrainian nation, Ukrainian historical thought, stages of national revival, researches, historians.

(Додатки)
УДК 37.091.32:94(477)

М. П. Бас,

учитель історії Залізницького НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. –

дитячий садок» Любешівського району Волинської області

Розвиток української культури

у 1917–1921 роках
Конспект уроку, 10 клас
Розглядається розвиток культури у період Української революції. Формуються навички групової роботи. Завдання сприяють розвитку критичного мислення. Виховуються естетичні смаки та вподобання.

Ключові слова: хата-читальня, робітфак, лікнеп, політизація культури, культура, освіта, «Просвіта».

Bas M. P. Development of Ukrainian Culture in 1917–1921.

Cultural development during the Ukrainian revolution is considered. Skills of group work are formed. Tasks promote development of critical thinking. Esthetic tastes and preferences are cultivated.

Key words: reading room, workers’ faculty, educational program, politicization of culture, culture, education, “Prosvita”.

(Додатки та резентація)

Англійська мова
З. Р. Ступчик,

учитель англійської мови Нововолинської гімназії Нововолинської міської радиОхорона здоров’я. Волонтерство

(Health protection. Volunteering)
(Відеоурок, 7 клас)
Біологія

УДК 37.091.32:004Д. П. Василюк,

учитель біології Комунального закладу «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області», учитель вищої категорії;Т. І. Косміна,

вчитель біології, учитель вищої категорії, учитель-методистРозвиток обдарованості учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Конспект уроку, 7 клас
Розробка демонструє можливості використання ІКТ на певних етапах уроку, причому кращий результат дає поєднання різних способів подачі інформації. Не слід також забувати про дотримання санітарно-гігієнічних норм використання компютерної техніки.

Ключові слова: обдарованість, інформаційно-комунікаційні технології, обдарована дитина, урок, інтерактивна дошка.

Vasylіuk D. Р., Кosmina Т. I. Development of Students’ Giftedness by Means of Information and Communication Technologies.

Developing lessons demonstrate the possibility of using information and communication technologies both at every stage of the lesson and on some of them, and the best result gives the combination of different ways of presenting information, or solve problems with the help of information and communication technologies. Nor should we forget the observance of sanitary standards of computer usage.

Key words: talent, information and communication technologіеs, а gifted child, а lesson, interactive whiteboard.

(Презентація)
Природознавство

УДК 373.5.016:502О. П. Ващук,

вчитель природознавства НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий садок»с. Жиричі Ратнівського район у Волинської області
Використання інтелектуально-пізнавальних

ігор з природознавства
Інтелектуально-пізнавальні ігри спрямовані на розширення наукового кругозору учнів із природознавства. У чіткій і лаконічній формі підсумовуються вже набуті знання та створюються умови для подальшого заохочення до вивчення природничих предметів.

Ключові слова: природознавство, позакласна робота з учнями, інтелектуально-пізнавальна гра.

Vashchuk O. P. Use of Intellectual and Cognitive Games on Natural Science.

Intellectual and cognitive games are aimed at expanding scientific outlook of pupils on Natural Sciences. In a clear and laconic form the available knowledge is summarized and conditions for further promotion of studying of natural disciplines are created.

Key words: Natural Sciences, out-of-class activity with pupils, intellectual and cognitive game.

(Стаття, додатки, презентації, відео)

Каталог: files -> pedposhyk
files -> Портфоліо вчителя
pedposhyk -> Огляд науково-методичного вісника Педагогічний пошук
pedposhyk -> Р. А. Арцишевський у статті «Від \"Стародавньої історії східних народів\" до \"Лісової пісні\" Лесі Українки». Книга
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (77) / 2013
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4(88)/2015
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (81) / 2014
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (84) / 2014
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (74) / 2012
pedposhyk -> Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (80) / 2013

Скачати 183.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка