Олександр Діхтяренко Українська література 11 клас Літературні диктанти РецензентиСторінка1/9
Дата конвертації22.11.2018
Розмір0.77 Mb.
#66019
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Олександр Діхтяренко
Українська література

11 клас

Літературні диктанти

Рецензенти:

Градовський А.В., доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету

ім. Б. Хмельницького;

Месевря О.І., методист Черкаського ОІПОПП

Зміст
МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ, „Я/Романтика /”............ 10

„Кіт у чоботях”......................11

„Сентиментальна історія”....13

ОСТАП ВИШНЯ, „Моя автобiографiя”..................16

„Усипка, утечка, усушка й утруска”...............18

„Зенітка”........................................................19

„Мисливські усмішки”................................. 22

ГРИГОРІЙ КОСИНКА, „Мати”.............................. 23

„В житах”...................... 25

ВАСИЛЬ БАРКА, „Жовтий князь”....................... 26

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ, „Майстер корабля”........... 30

„Вершники”..................... 33

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ, „Місто”................ 40 МИКОЛА КУЛIШ, „Мина Мазало” ....................... 46

„Патетична соната”............. 50

IВАН КОЧЕРГА , „Ярослав Мудрий”...................... 55

УЛАС САМЧУК, „ Марiя”........................................ 59

ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА, „Старший боярин”............. 66

ІВАН БАГРЯНИЙ, „Тигролови”.............................. 71

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО, „Україна в огні”.......... 78

„Зачарована Десна”.......................... 83

ЛІНА КОСТЕНКО, „Маруся Чурай” ..................... 86

ОЛЕСЬ ГОНЧАР, „Собор”.................................... 95

„Прапороносці”.................... 104

„За мить щастя” ................. 112

„Модри Камень” ................. 114

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, „Диво” ........................ 116

ОЛЕКСIЙ КОЛОМIЄЦЬ, „Дикий Ангел”.............. 128

ЮРIЙ МУШКЕТИК, „Суд”..................................... 133

ГРИГIР ТЮТЮННИК, „Оддавали Катрю”.............. 138

„Зав’язь” ............................. 142

„Син приїхав”......................144

„Три зозулi з поклоном”.....148

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК, „Панна сотниківна”................ 149

„Джума”.................................. 152Передмова

Проблеми вивчення української літератури в школі залишаються. І залишатимуться, певно, доти, доки буде вивчатися сама література.

Серед інтерактивних технологій, які часто застосовуються нині в школах, є і так звана технологія незакінчених ре-чень. На основі неї і будуються літературні диктанти. Подібним чином перевіряється аудіювання.

Застосування нових освітніх технологій особливо важливо в час, коли в результаті введення профільного навчання навчальним планом у деяких варіантах перед-бачається скорочення кількості годин на вивчення літе-ратури до півтори-двох годин на тиждень.

Літературні диктанти дають змогу швидко, в цікавій фор-мі перевірити засвоєння учнями змісту художнього твору, що вивчається . Ці диктанти мають дещо спільне із тестовою перевіркою знань, але на відміну від тестів, не вимагають від учнів вибрати правильну відповідь, а вимагають на основі прочитаного твору дати своє закінчення запропонованого речення.

З’явились уже і визначення підвидів літературних дик-тантів. Так у журналі „Українська мова і література в школі”( №2 за 2003 рік) Ольга Рудницька виділяє такі підвиди диктантів: асоціативні, цитатні, логічні, хроно-логічні, бліц-диктанти, диктанти-співпраця, літературні хвилинки. Погоджуючись в основному з таким поділом диктантів на підвиди, не вважаємо його повним, вичерп-ним. Пропоновані нами диктанти в якійсь мірі можна віднести і до цитатних, і до бліц-диктантів. Та ми їх все ж віднесли б до текстово-змістових.

Те, що диктант є одним з найпоширенiших i найефектив-нiших видiв роботи з учнями на уроцi, нікого переко-нувати не треба. Переваги диктанту в тому, що вiн дає можли­вiсть учителю вести роботу фронтально з усiм класом. Учнi працюють колективно, i водночас кожен iндивiдуально . Цей вид роботи дає можли­вiсть макси-мально активiзувати розумову дiяльнiсть учнiв, адже вима­гає напруженої уваги, швидкого виконання завдань. На­певно, тому у практицi роботи учителiв з'явились математичнi , фiзичнi , бiологiчнi та iншi диктанти.

Пропонований збiрник лiтературних диктантiв складений за текстами художнiх творiв , визначених програмами Академії педагогічних наук України (підготували О. Бандура, Н. Волошина, Київ, „Шкільний світ”, 2001) та Програмою Інституту літератури ім.. Т.Г.Шевченка НАН України ( керівник авторського колективу - М.Г.Жулинський, за загальною редакцією Р.В.Мовчан , Київ, „Генеза ” 2002) для 11 класу. До посіб-ника включено і деякі твори , які можна використати на уроках позакласного читання , під час вивчення оглядових тем.

Дещо про особливостi методики проведення лiтера-турних диктантiв . Насамперед нагадаємо, що диктант можна провести письмово i усно. Усний диктант прово-димо, викликавши одного або кiлькох учнiв до дошки. Його можна провести з усiм класом, визначивши, хто бiльше i швидше дасть правильних вiдповiдей. Диктант можна провести для того, щоб виявити, чи уважно учнi читали художнiй твiр, чи прочитали весь твiр, а чи тiльки уривки. Тодi таку роботу краще зробити, приступаючи до вивчення твору на пер­шому уроцi пiсля вступної бесiди . За допомогою диктанту можна перевiрити, як учнi за­своїли розглянутий на уроках змiст художнього твору. Це буде диктант на закрiплення . Корисно проводити лiтера-турнi диктанти при повтореннi матерiалу в кiнцi на-вчального року. Поскiльки людськiй пам’ятi властиво забувати, то нагадування окремих деталей активiзує знання i всього твору.

Декiлька зауважень щодо змiсту завдань. Вони вима-гають від учителя творчого пiдходу. В одному класi учи-тель може деякi завдання випусти­ти, в iншому додати. До одних творiв у збiрнику завдання розробленi деталь-но. Виходячи iз наявностi часу на уроцi , учитель дасть всi зав­дання чи якiсь з них випустить. Можливо, додасть свої.

Лiтературний диктант можна провести так, щоб учнi не користувалися текстом художнього твору. Тодi ми більше перевiримо здатнiсть учнiв запам’ятовувати деталi . Диктант можна провести й так, що учнi бу­дуть користу-ватися текстом. Такий вид роботи формує в учнів умiння швидко орiєнтуватися в текстi, знаходити потрiбне мiсце . Звичайно, пам’ять при цьому не виключається. Учитель сам вибере, яку форму йому краще засто­сувати. Складнiший диктант краще провести, дозволивши кори-стуватися текстом. За невеликим твором учнi напишуть диктант, не користуючись текстом. При наявностi технiчних, матерiальних можливостей можна зробити з потрiбних сторiнок ксерокопiї, закривши вiдповiдi . Ще більші можливості дає учителеві комп’ютер. Відзнявши на сканері потрібні сторінки і розмноживши завдання, можна провести самостійну роботу. Роздавши такi завдання, учитель дасть можливiсть кожному учневi працювати в своєму темпi. Не потрiбно буде читати завдання.

Декiлька зауважень щодо перевiрки. У збiрнику дано максимально наб­лиженi до тексту вiдповiдi. Вимагати стовiдсоткової вiдповiдностi мiж ними i відповiдями учнiв, звичайно, не можна. Вiдповiдь може бути правильною по сутi, наближеною, неточною, неповною, неправиль­ною, а ще й цiкавою, дотепною, смiшною, що при аналiзi пожвавить роботу в класi . Адже щоб добре вчитися, треба вчитись весело, не боятись поми­литися. Вiдповiдь, звичайно, може бути вiдсутня. Сподiваємось, що учитель виробить свою систему знакiв, систему підра-хунку, враховуючи кiлькiсть завдань та характер відпові-дей і зможе об’єктивно оцінити знання та вміння своїх учнів. До пере­вiрки можна залучати й учнiв, якi виявляють здiбностi до вивчення лiтератури, мрiють стати вчителями.

Маючи збiрник лiтературних диктантiв, учитель зекономмить свій час на підготовку уроку. А цінність педагогічного досвіду насамперед і визначається економним використанням часу. Досвід, який вимагає великих затрат часу, як правило, не приживається.

Вважаємо за потрiбне вiдповiсти на ще одне питання. Чи корисним буде збiрник для учнів, а також студентів ? Для тих, хто прочитав художнiй твiр, безперечно корисним. Наприклад, перед державною підсумковою атестацією, при вступних іспитах до вузів чи перед екзаменом з літератури. Проблема тут лише в тому, щоб учень, студент, ознайомившись iз текстом диктанту, захо­тiв прочитати сам художнiй твiр. Сподiваємось, що той, хто про­читав завдання диктанту, захоче це зробити. В такому випадку збiрник може служити рекламою кращих надбань нашої літератури. А для тих, хто в будь-якому випадку твору не прочитає, шкоди не буде. Адже краще щось, нiж нічого.

Систематичне проведення лiтературних диктантiв пока-зує, що в учнiв зростає iнтерес до читання художньої лiте-ратури, вони краще використо­вують фактичний матерiал для аналiзу твору, краще засвоюють навчаль­ний матерiал.

Корисним може бути збірник і для студентів вищих навчальних закладів, які своїм фахом обрали літературу. Пригадати прочитане, систематизувати відоме зайвим не буде. Викладачі вузів можуть використати пропонований збірник під час проведення заліків.

Зрозумiло, що до збiрника включено диктанти за прозо-вими, сюжетними творами письменникiв. Поетичнi твори потребують iнших пiдходiв .

Сподіваємось, що збірник літературних диктантів стане в пригоді всім, хто любить українську літературу, не бай-дужий до національних надбань рідного народу.
Діхтяренко О.П.,

учитель української мови і літератури

Васильківського НВК

Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”

Шполянського району

Черкаської областіМИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ,

"Я/Романтика /"

1.З далекого туману, з тихих озер загiр­ної комуни йде ...

2.Втiлений прообраз тiєї надзви-чайної особи є...

3.Мати називає свого сина...

4.Помешканням чекiстiв є...

5.Герой говорить собі : "Я - чекiст , але я i ...

6.Товаришами героя-чекiста є...

7.Ревком призначив Андрюшу в чека проти його...

8.На канапі сидять два герої i ...

9.За одну ніч до розстрiлу в чека засу­дили...

10.Дома, біля матерi , герой в глухому за­кутку ховає від гіль -йотини ...

11.Андрюша не витримує i просить вiдпус­тити його...

12.Герой наказує розстріляти муж-чину i женщину, яка є матiр’ю ...

13.Привели з города групу черниць, якi на ринку...

14.”Зумiй розправитись iз мамою,

як умів розправлятись з іншими”, - сказав...

15.Просить дозволу випустити ма-тiр ге­роя...

16.Розстрiл черниць відбувається на...

17.Герой притис голову матерi до

грудей i ...

18.Герой-чекiст не зробив i трьох крокiв , як його щось зупинило, i вiн ...
19."Пора до батальйону", - почув герой i побачив перед собою...

20.Iшла гроза. Герой-чекiст зупини-

вся се­ред ...

Марія
мати

м’ятежний

фантастичний палац, будинок роз-стрiляного шляхтича

людина"

доктор Тагабат , Андрюша , варто-вий-дегенерат


кволої волі

п’ють вино


шість осіб
один кінець своєї душі
на фронт
трьох дітей

вели агітацію проти комуни

доктор Тагабат
Андрюша
узлiссi
вистрiлив у скроню

побiг до трупа ма-терi i став на колiна , впився ус-тами в лоб

вартового-дегене-рата
мертвого степу


МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ ,

"Кіт у чоботях"

1.Iм’я героїнi звучить глухо...

2.Вишивати золотом або срiблом - це...

3.Соратники прозвали героїню...

4.Тип, знаний з малюнків з дитин-ства , дуже комічний, теплий i близький - це..

5.Вiдкiля такi герої прийшли - це...

6.Одiж героїні - це...
7.Вся революція без гудзикiв,щоб було...
8.Зовнiшнiсть героїнi, її очi теж...

9.Загальновизнаних подвигів , кра-сивих рухів не буде, бо за цим треба звертати­ся до...

10.Поїзд з бiйцями iде на...

11.У п’ятому iнтернацiональному вагонi говориться, що "хохол-паняхiда ", бо як завиє...

12.Героїня добре знає, що то - козаки. Почувши про козакiв , вона чогось...

13.Паливо для залізної пiчки героїня...

14.Героїня біля пічки вчить бійця, як ...а ще бiйцям ...
15.У торбинці героїня носить книжку без автора пiд назвою...

16.Залицяльникам героїня вiдповiдає ко­ротко...

17.Героїня інколи вживала таких слiв , вела такi розмови, що один хохол авторитетно заявив, що вона - це...

18.Коли немає палива, паровик вiдчiпляють , i вiн летить...

19.Прибувши в степи над Дніпром, на третiй день оповiдач одержав записку, в який написано:...

20.Коли хтось iз партiйцiв завинив, то то­вариш Жучок...


21.Партiйну дискусію "Что такоє капiта­лiзм " секретар проводить мовою...

22.Пiд час дискусiї багато бiйцiв черво­нiє , бо...


23.На жіночих зібраннях, які влаштовувала секретар ком’ячейки , говорили про...

24.В одну з ночей товариш Жучок пiсля плачiв розповiла про себе. Їй рокiв ... i у неї була...

25.Втiм, це не диво, що дитину на

лiхтарi повiсили . Було...
Гапка
гаптувати

товариш Жучок

"кiт у чоботях"

Жовтнева тайна блуза, спідничка,

капелюшок, чоботи

просторо, вiльно на всi легенi , на всi степи

жучок
гiтарних героїв гiтарних поем

Кубань
про поля або про дiвчину - тiкай
засмутнiла , замис-лилась
випрошувала

залатати пропалену шинелю..., варить обiд

„Что такоє коммунiзм "
"Дзуськи"

"походной Ленiн "

у темну дику фугу, у дикий німий степ

"Немедленно зарегістрiроваться в ячейкe "

очi драконом i робить запис у партквитку

росiйською

нічого не знають, але не скажуть цього
аборт, кохання, право куховарки

двадцять п’ять... була дитина, яку повiсив козак


ще й не таке

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ, „Сентиментальна історія”

1.При прощанні героїня говорить матері, що мати не уявляє, як її тягне...

2.Упавши на пахуче сіно на возі, героїня сказала сама собі:...

3.Із дитинства Б’янка згадує патетичні слова брата, який...

4.Коли прийшла якась нова дичавина, Б’янка почала вірити, що десь живуть інші люди, і її...

5.Б’янці хотілося так чисто завагітніти, як завагітніло...

6.Лізбет – шкільна подруга Б’янки , обіцяла влаштувати її в свою уста-нову на посаду...

7.Лізабет говорить Б’янці , що її об-личчям і фігурою можна...

8.За кілька днів Лізабет поїхала до тьоті й залишила Б’янці ...

9.Самотня Б’янка вірить, що зустрі-неться з якимсь великим чоловіком, і тоді....

10.Діловод Кук часто підходив до героїні, грав своїми маленькими олив’яними очима, і ця гра робила з нього...

11.Сіроока журналістка, проходячи мимо, обов’язково запитувала, чи не дозволить Б’яночка її...

12. Єдиною людиною, з якою Б’янка почувалась спокійною, була жінка колишнього комуніста....

13.Коли Б’янка погодилась на прогулянку із діловодом, у теа-тральному садку вона зустріла...

14.Після зустрічі героїня прийшла додому з таким почуттям, з яким приходила додому в дитинстві з...

15.У розмові з сіроокою журналіст-кою , яка говорила про юнаків, що продають своє тіло, Б’янка зауважила, що до того розпутства може дійти тільки...

16. Чаргар , що випадково зустрів Б’янку , став запевняти, що в остан-ні дні тільки й думав про те, як би...

17. Після зустрічі Б’янка думала, чому Чаргар повівся з нею холод-нувато , і дійшла висновку, що він хотів бачити в ній тільки...

18.Уляна викликала у Б’янки майже релігійне почуття любові до її ма-ленького людського...

19.Через три місяці після знайомства Б’янка попала на квартиру до Чаргара , яка, як і її, була в...

20. На пропозицію Б’янки нама-лювати її тіло, Чаргар відповів, що він...

21.Чаргар на натяки Б’янки сказав, що він не вміє кохати, а на пропози-цію її йому віддатись холодно ска-зав , що про це сьогодні....

22.Б’янка жартівливо запропону-вала Куку взяти її за дружину, але й він...

23.На витівку Б’янки діловод поду-мав і запитав, скільки тепер кош-тує ...

24.Коли Б’янка сказала, що хоче народити дитину, Кук свиснув і заявив, що на таке діло він не хоче йти, бо...

25. Чаргар запросив Б’янку поїхати з ним у ліс, і там Б’янка побачила, як він стояв серед дерев на колінах обличчям до вечірнього сонця, і було таке враження, ніби...

26.Коли сіроока журналістка почу-ла , що Б’янка не знала мужчини, вона сказала , що за її тіло дадуть...

27.Товаришка Уляна скаржиться Б’янці , що вона у передчутті....

28.Прийшло весняне свято. Б’янка зустріла Чаргара , сказала, що вийшла заміж, і коли він хотів її взяти, вона...

29.Після свята Першого травня Б’янка поринула у...

30.У кладовій Уляни Б’янка хитрістю добула...

31.У сні до Б’янки , як індійський факір, з’явився ...

32. У другому сні до Б’янки з’яви-лася сестра - ....

33. Вранці Б’янку потягло до две-рей сусідки, і коли вона їх відчи-нила , то побачила...

34.Подумавши, що образ Спасителя – це мертвий Чаргар, Б’янка його...

35.Прийшовши вранці до Кука , Б’янка попросила його дістати їй посильного, написала листа Чар- гару, а коли посильний побіг, вона...

36.Коли прибіг Чаргар , Б’янка пока-зала на кров і сказала, що це рештки її ...


в даль
„Навіки”

загинув на бари-кадах

потягло до них
голубе небо

машиністи

цілий світ пере-вернути
свою квартиру

станеться чудо


майже мавпу

ущипнути

Уляна


художника Чаргара
Великодньої заутрені

гнила людина

зустрітися з нею

наївну дівчину

страждання

підвалі


жінок ніколи не малював і не буде малювати

не будемо говорити


її за дружину не хотів брати

аборт


аліменти йому не по кишені

він молиться


дві тисячі карбо-ванців
якогось нещастя
відштовхнула його, плюнула йому в обличчя і пішла
громадську роботу

ікону, образ Спаси-теля


Дон Квізадо
проститутка
закривавлений труп товаришки Уляни

порубала на малень-кі трісочки


віддалася діловоду


невинності...Забери, коли хочешОСТАП ВИШНЯ,

"Моя автобiографiя "

1.У автора немає жодних сумнi-вiв у тому, що вiн ...

2.Мати казали, що дитину витяг-ли з колодязя, коли...

3.Подiя народження трапилася бiля мiсте­чка Груня на хуторi ...

4.Було двi умови розвитку дитини...

5.Коли спитати у баби про дiда чи прадіда, вона завжди казала:

- Отаке...

6.За 24 роки спiльного життя по-слав Гос­подь батькам усього тiльки ...

7.Коли,сидячи на пiдлозi , хлоп-чик розво­див калюжу, батько зробив висновок, що вiн ...

8.Письменник не так росте i жи-ве , як про­ста собi людина. На нього обов’язково щось мусить...

9.Головну роль в формації майбутнього письменника вiдiграє взагалi природа, а саме...

10.Конституцiї хлопчик був нервової, враз­ливої. Як покаже батько череска або во­сьмерика, то моментально...

11.Iз подiй раннього дитинства у пам’ять найбiльше врiзалася одна, коли вiн ...

12.Учитель Iван Максимович учив сумлiнно , бо сам вiн був ходяча...

13.Виробляла стиль лiтературний майбут­нього письменника у ру-ках учителя...

14.Коли батько посилав сина до барині в гостину, то казав, щоб вiн ...

15.Вирiшивши,що син мало вчився, батько повiз його вчитися ще у...

6.Пiсля закiнчення цiєї школи в 1903 ро­цi хлопець мав право бути...

17.Потiм мати повезла хлопця в Київ вчи­тися на "казьонний кошт" у...

18.Пiсля закiнчення цiєї школи життя пiш­ло нецiкаве . Служив i все...

19.Книга, яка справила на пись-менника най­бiльше враження, - це "Катехiзис Фiларе­та ". Бо якби прочитав та й кинув, а то..

20.Взагалi любив майбутнiй письменник книжки з м’якими палiтурками , бо...

21.Писати письменник почав 1919 року з фейлетону за підписом...

22.Письменник спочатку перекладав, а потiм подумав, чого перекладати, коли можна ...

23.I вже потiм письменник зро-бився ...

народився

напували корову Оришку
Чечвi

колиска i материн груди


стерво було,як i ти

оце!


сімнадцятеро дiтей

писатиме


впливати
картопля, коноплi ,

бур’яни

пiд лiжко й тіпається

упав з коня

совiсть людська

лiнiйка
цілував баринi ручку


Зiнькiв , у міську двокла­сну школу
поштово-телеграф-ним чи­новником
вiйськово-фельд-шерськiй школi

вчився, все вчився


все напам’ять


рвати легше й не так боляче, як мати б’ють

Павло Гунський

фейлетони писати
Остапом Вишнею

ОСТАП ВИШНЯ, "Усипка,утечка,усушка й утруска"

1.Чотири наймоднiших слова на господар­ському фронт доби, i

всi ...

2.Усипка походить вiд слова ...3.Коли усипка переборщить сама себе, тодi вона переходить в ...

4.Утечка вiд дiєслова ...

5.Воно характеризує виключно неживi речi i до того ше й...

6.Особливо прудкими тi речi стають на...

7.Коли утечка сильно вже роз-бунтується , то переходить на людей, i ...

8.Усушка вiд дiєслова ...

9.Коли усушка висмоктує останнi соки з сухих речей, починають розбухати, як примiром , ...

10.Коли усушка переходить у пошесть, тодi усихають цiлi га-лузi народного госпо­дарства, а розбухає ...

11.Утруска, на думку автора, повинна за­кінчуватися, мабуть...

12.По теорii , треба б усiх , хто з цього має користь, ...

13.Це повиннi зробити, на відміну вiд теоретиків , ...


на "у"


сипатися
засипку

тiкать
рiдкi


залiзницях у вагонах
починають тiкати зав-

складами,заввiддiлами

усихать

завскладами

невеликий гурт насе-

лення
трусом

трусонути, всипати,

посадити на усушку


практики

ОСТАП ВИШНЯ,

"Зенiтка "

1.Дiд Свирид сидить на колодках i...

2.Дiла у дiда, як казали отi песи-голов­цi, ...

3.Дiд навчився по-нiмецькому, бо був...

4.Вiд дiда у соприкосновенiє з землею пiшло...

5.Коли прийшли фашисти, дiд опинився в..

6.Коли дiдовi захотiлося взнати, хто в його хатi за хазяїна править, витяг вiн з очерету човна i ...

7.Дочекавшись, доки з хати вийдуть новi хазяї, дiд побачив, що двоє були фашис­ти, а третiй...

8.У хатi душно, то староста повiв фашис­тiв ночувати у ...

9.Пробравшись у хлiв, дiд Свирид у руках мав...

10.За три днi вороги поздихали, бо дід їм ...

11.Дiд Свирид не знає точно, скiль-ки йому лiт, чи ...

12.Дiд не побоявся фашистiв, бо вiйна - це ...

13.Дiд весь вiк воював з...

14.Дiд Свирид вважає, що його баба сама б ...

15.Пiд час бойових дiй з бабою дiд насту­пати не наступав, а бiльше ...

16.Одного разу, в недiлю, дiд Свирид з кумом, ще й на достойне не дзвонили, ...

17.Щоб Лукерка не розбила дiда з кумом поодинцi, вони згуртува-лись у ...

18.На "ура" взяти бабу не вдалося, вийшла промашка. Вони ...

19.Заранi пiдготовленими позицiями у дiда з кумом був ..

20.Коли кум пробивався в розпо-ложенiє своєї Христi, його таки...

21.Дiд Свирид згодився б вийти

з-за дiжки з сирiвцем та галушок поїсти, але при умовi, що баба ...

22.Найчастiше баба Лукерка дiда з кумом вiдтiсняла до ...

23.Кум Свиридiв був також крiпкий...

24.Коли Лукерка вигукнула "Знову за люль­ки!", то кум з кислицi вiдразу у...

25.Дiд Свирид, коли падав з кислицi, то..
26.Коли дiд Свирид очунявся, то у нього..

27.Коли прийщли нашi, дiд Свирид демобiлiзувався, робить дiткам пищики у дит­садок та ...

28.Показучи свою "зенiтку", дiд нiжно по­гладив...

струже верболозину


гут!

у соприкосновенiї з

ворогом

троє, яких загребли навигонi
лiсi , у партизанах
висадився десантом у

себе в березi


Панько Нужник,

староста
хлiв на горище


залiзнi вила-трiйчата

вилами животи по-протикав


79 чи 89
його рiдне дiло

бабою Лукеркою

на дивiзiю з рогачем

пiшла
одбивав атаки


не видержали, хиль-нули

вiйськове соєдiнєнiє


не поховали рогачiв
погрiбник

рогачем контузило, але з нiг не збило

рогача покине

водяного рубежу, до рiчки


льотчик, ас

пiке


протаранив Лукерцi спiдницю i врiзався

в землю


рулi повороту нi в

руках,нi в ногах не дєйствували , а кабiна i весь фюзеляж мокрi-мокрiсiнькi


череду з евакуацiї

виглядає


свої вила-трiйчатаПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка