Олексенко Людмила Петрівна, проф., д х. н робоча програмаСкачати 234.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір234.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
__________________ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ________________

(назва факультету, інституту)

Кафедра ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ _

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

______________________

«____»___________20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_ НАНОСИСТЕМИ В АДСОРБЦІЇ ТА КАТАЛІЗІ

(повна назва навчальної дисципліни)для студентів
галузі знань __________________0401 – Природничі науки______________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки ____________8.040101 – Хімія___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________8.04010101 – Хімія___________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _____________________ кластер_Фізична хімія_________________

(назва спеціалізації)КИЇВ – 2016

Робоча програма дисципліни «Наносистеми в адсорбції та каталізі» для студентів напряму підготовки _8.040101 – Хімія, з циклу дисциплін вільного вибору студенталок "Фізична хімія"), спеціальності 8.04010101 Хімія.

« 25 » травня 2016 року – 18 с.


Розробник:

Олексенко Людмила Петрівна, проф., д.х.н.
Робоча програма дисципліни «Наносистеми в адсорбції та каталізі» затверджена на засіданні кафедри фізичної хімії

Протокол № 10 від “1.” червня 2016 року

Завідувач кафедри фізичної хімії ______________ (Фрицький І.О.)

«_____» ___________________ 20___ року


Протокол № .......від “........” 20___ року

Завідувач кафедри фізичної хімії _______________ (Фрицький І.О.)

«_____» ___________________ 20___ року
Протокол № .......від “……..” 20___ року

Завідувач кафедри фізичної хімії _______________ (Фрицький І.О.)

«_____» ___________________ 20___ року

Схвалено науково - методичною комісією хімічного факультету

Протокол 1 від “.9.” червня 2016 року

Голова науково-методичної комісії__________________ (_Амірханов В.М.__)

«_____» _________________ 20___ року
Протокол № .......від “........” 20___ року

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

«_____» _________________ 20___ року
Протокол № .......від “........” 20___ року

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік
ВСТУП
Навчальна дисципліна Наносистеми в адсорбції та каталізі

(назва дисципліни)

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « магістр » галузі знань _ природничі науки

(зазначити відповідний рівень) (зазначити)

з напряму підготовки _8.040101 – Хімія _, спеціальності - 8.04010101-“Хімія”.

(шифр і назва напряму підготовки) (шифр і назва спеціальності)

Дана дисципліна за вибором за спеціальністю (спеціалізацією)_хімія (фізична хімія).

Викладається у 3 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS) зокрема: лекції - 24 год., лабораторні - 6 год., самостійна робота - 60 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна - заліком.

Мета дисципліни - ознайомлення з основами фізичної хімії наносистем та наноматеріалів, процесів, що перебігають за їх участю та надання студентам теоретичних знань з основних розділів фізичної хімії наноматеріалів з метою їх подальшого застосування на практиці.

Завдання - навчити розуміти особливості перебігу процесів за участю матеріалів з нанорозмірними часточками та експериментальні підходи до їх вивчення з метою їх подальшого застосування на практиці.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

- основи програмного теоретичного матеріалу, необхідного для розуміння особливостей утворення нанорозмірних матеріалів та виявлення ними унікальних властивостей та використання теоретичних знань на практиці;

- передбачені програмою основні поняття нанохімії, підходи до класифікації нанорозмірних матеріалів, методи одержання наносистем, особливості виявлення нанорозмірного ефекту в адсорбційних, каталітичних та сенсорних властивостях наноматеріалів;- оволодіти експериментальними підходами і основними фізико-хімічними експериментальними методами по створенню адсорбційно-напівпровідникових сенсорів, газочутливий шар яких містить нанорозмірні матеріали;

- знати особливості одержання даних при застосуванні основних експериментальних фізико-хімічних методів для дослідження наноматеріалів згідно з темами, розглянутими на лекціях та практичних заняттях.

  • вміти:

- вміти пояснювати основні фізико-хімічні характеристики наносистем та роль нанорозмірного фактору при зміні властивостнй наноматеріалів;

- вміти аналізувати закономірності впливу розміру частинок і механізму перебігу процесів, що перебігають на поверхні поділу фаз нанорозмірних матеріалів;

- розуміти механізми утворення наноматеріалів та роль адсорбційних та каталітичних процесів на поверхні нанорозмірних матеріалів в механізмі формування чутливості та провідності адсорбційно-напівпровідникових сенсорів;

- пояснювати фізичний зміст явищ, що описуються вивченими формулами та фізичний зміст величин та констант, що входять до складу відповідних формул;- користуватися експериментальними підходами і основними фізико-хімічними експериментальними методами, передбаченими програмою;

- вміти коректно провести обробку одержаних експериментальних результатів та інтерпретувати їх, використовуючи одержані знання.Місце дисципліни. Навчальна дисципліна "Наносистеми в адсорбції та каталізі" є складовою циклу професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" спеціальності 8.04010101 - “Хімія.

Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна "Наносистеми в адсорбції та каталізі" є необхідною для більш глибоко розуміння широкого ряду спеціальних хімічних дисциплін, зокрема таких, як “Фізична хімія міжфазних явиш”, “Основи хімічної кінетики“, “Гетерогенний каталіз“.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) - теми 7 - 11. Обов'язковим для заліку є написання модульних контрольних робіт та відпрацювання лабораторних робіт.

Оцінювання за формами контролю:

ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 24 балів

Max. – 40 балів

Min. – 24 бали

Max. – 40 балів

Усна відповідь

3

5

3

5

Доповнення

3

5

3

5

Домашні завдання

3

5

3

5

Активність під час виконання лабораторних робіт

3

5

3

5

Модульна контрольна робота 1

12

20Модульна контрольна робота 212

20

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум - 48 балів для допуску до заліку обов'язково треба написати 2 модульні контрольні роботи та відпрацювати всі лабораторні роботи.

До заліку може бути допущений студент, який виконав усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни "Наносистеми в адсорбції та каталізі” (а саме виконання домашніх самостійних робіт, написання модульних контрольних робіт, виконання лабораторних робіт), і при цьому за результатами модульно-рейтингового контролю в семестрі отримав за змістові модулі сумарну оцінку в балах не менше 48 балів (критично розрахунковий мінімум при формі підсумкового контролю – залік).

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до "Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу" від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

24

24

12

60

Максимум

40

40

20

100

При цьому, кількість балів:  • 1 - 34 відповідає оцінці "незадовільно" з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35 - 59 відповідає оцінці "незадовільно" з можливістю повторного складання;

  • 60 - 64 відповідає оцінці "задовільно" ("достатньо");

  • 65 - 74 відповідає оцінці "задовільно";

  • 75 - 84 відповідає оцінці "добре";

  • 85 - 89 відповідає оцінці "добре" ("дуже добре" ) ;

  • 90 - 100 відповідає оцінці "відмінно".


Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

Каталог: programs
programs -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
programs -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»
programs -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
programs -> Пояснювальна записка Людина є, безперечно, система…яка в найвищій ступені сама себе регулює, сама себе підтримує
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
programs -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета

Скачати 234.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка