«операції банку на міжбанківському валютному ринку»Сторінка2/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

на тему:

«ОПЕРАЦІЇ БАНКУ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ»

 
Студентки ІII курсу, групи БС -1

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)

Білецька І.С.
Керівник: доц. Башлай С.В.

Суми – 2014 рік

ЗМІСТ


ВСТУП…..............................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ…...……........

5


1.1

Поняття “міжбанківський валютний ринок” та його характеристика …………………………………………………..

5


1.2

Основні операції банків на міжбанківському валютному ринку …………...…………………………………………………

9


1.3

Нормативно-правові засади діяльності на міжбанківському валютному ринку України банків……………………………….

15

Висновки до розділу 1…………………………………………...

21

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ …...………...

22


2.1

Організаційно-правові засади здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку…………………………….

22

2.2

Здійснення валютних операцій для клієнтів всередині банку….…………………………………………………………...

27


2.3

Здійснення валютних операцій банку на міжбанківському валютному ринку ………………………………………………..

33

Виcнoвки дo poзділу 2…………………………………………...

39

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖБАНКІВСЬКОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ………………………………………….

40


3.1

Аналіз платіжного балансу України за 2010-2013 рр…………

40

3.2

Аналіз операцій банку на міжбанківському валютному ринку за 2010-2013 рр…………………………………………………...

46

Висновки до розділу 3…………………………………………...

53

ВИСНОВКИ…………………………………………………….........................

54

CПИCOК ВИКOPИCТАНИХ ДЖЕPЕЛ……………………………………....

56

ВСТУП

Важливою складовою валютної системи країни є валютний ринок. Без нього сам зміст валютних відносин втрачає свою сутність. Він забезпечує проведення всіх операцій, пов’язаних з купівлею - продажем іноземної валюти на національну, та являє собою сукупність економічних відносин, які забезпечують реалізацію основних валютних операцій з валютними ресурсами суб’єктів. В Україні він представлений міжбанківським валютним ринком.

Законодавством встановлено, що лише банки та прирівняні до них установи мають право здійснювати операції на міжбанківському валютному ринку. Тому саме вони є головними його учасниками.

Метою даної курсової роботи є поглиблення знань щодо функціонування міжбанківського валютного ринку України та діяльності банків на ньому.

Об’єктом роботи є механізм здійснення операцій, які проводяться банками на міжбанківському валютному ринку.

Предметом курсової роботи є відносини, що складаються між учасниками валютного ринку при здійсненні валютних операцій.

Можна виділити наступні завдання даної роботи:


 • визначити сутність поняття “ міжбанківський валютний ринок”;

 • дослідити структуру міжбанківського валютного ринку, зокрема його суб’єктів, об’єктів;

 • визначити операції, які здійснюють банки на міжбанківському валютному ринку;

 • визначити механізм проведення операцій банками на міжбанківському валютному ринку в залежності від їх виду та призначення;

 • дослідити правове регулювання діяльності банків на міжбанківському валютному ринку;

 • проаналізувати сучасний стан міжбанківського валютного ринку та операцій, що на ньому здійснюються банками;

Інформаційною базою для написання даної роботи є: дані з офіційних сайтів НБУ, НКЦПФР, підручники, фахові видання, монографії науковців, які досліджували питання міжбанківського валютного ринку.

В роботі були використані такі методи та інструменти дослідження: метод синтезу та аналізу (у пунктах 1.1, 1.2 та 1.3), метод узагальнення (у всій курсовій роботі), метод порівняння (у пунктах 1.3, 2.2., 2.3 та 3.2), метод графічного зображення даних – для наочного відображення основних тенденцій динаміки певних макроекономічних показників та механізмів проведення операцій( у пунктах 1,2, 3.1, 3.2), формалізації – при відображенні схем здійснення операцій.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ  1. Поняття міжбанківський валютний ринок та його характеристика

Існування та розвиток валютних відносин, які б носили задовільний характер, не можливі без існування певного місця, на якому б можна було б продавати/купувати іноземну валюту, тобто особливого ринку, який давав би змогу здійснювати дані операції. При його відсутності сторони валютних взаємовідносин не мали б змоги проводити операції даного роду, тобто не мали б в наявності валюти для здійснення відповідних зобов’язань чи не могли б, наприклад, перетворювати іноземну валюту в національну з метою проведення своїх зобов’язань чи операцій за ними. Таке місце (ринок) науковці називають валютним. В Україні він являє собою переважно міжбанківський валютний ринок. Це пояснюється тим, що під час саме проведення міжбанківських операцій здійснюється більшість операцій з купівлі\продажу валют. Саме міжбанківські операції на валютному ринку забезпечують обслуговування міжнародних платежів суб’єктів господарювання.

Питання міжбанківського валютного ринку досліджували О.І. Копилюк, О.М. Музичка, А.О. Єпіфанов, С.П. Прасолова, А.М. Мороз, А.М, Пошита, Н.В. Божидарнік, Ф.О. Журавка та інші.

Вчений Прасолова С.П. розглядає міжбанківський валютний ринок як сукупність економічних відносин щодо торгівлі іноземною валютою на території України між суб’єктами самого ринку, а також їх клієнтами (в тому числі і банками-нерезидентами), між учасниками ринку та Національним банком України [14].

Науковець Мороз А.М. розглядає міжбанківський валютний ринок як сукупність інститутів, які здійснюють операції з торгівлі іноземною валютою на території країни [13].

Деякі науковці визначають міжбанківський валютний ринок як сукупність валюто обмінних операцій в іноземних валютах, які здійснюються учасниками ринку за відповідним ринковим курсом або за ринковою процентною ставкою [19].

Вчений Журавка Ф.О. розглядає валютний ринок як сукупність операцій щодо обміну іноземної валюти, які здійснюються банками та іншими фінансовими установами, при цьому відсутні посередники [21].

Інші його розглядають як ринок, на якому здійснюється обмін іноземної валюти між банками, фінансовими установами, що мають відповідну ліцензію від Національного банку України (НБУ) на право здійснення валютними операціями [15].

В Положенні про порядок та умови торгівлі іноземною валютою міжбанківський валютний ринок визначається як сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою за межами України між суб'єктами ринку та іноземними контрагентами, які за дорученням і за рахунок суб'єктів ринку здійснюють торгівлю іноземною валютою за межами України. Також до операцій, які здійснюються даними учасниками ринку, відносяться: обмін (конвертація) іноземної валюти - це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту; продаж іноземної валюти - це операція з продажу іноземної валюти за гривні; суб'єкти ринку - уповноважені банки, уповноважені фінансові установи; торгівля іноземною валютою - це купівля, продаж, обмін іноземної валюти, здійснення операцій з валютними деривативами [10].

Проаналізувавши наукові праці дослідники щодо визначення поняття валютний ринок, можна виокремити такі підходи до визначення даного поняття: • Законодавчий;

 • Інституціональний;

 • Практичний.

Законодавчий підхід відображає трактування даного поняття на загальнодержавному рівні. При даному підході визначаються основні операції, які здійснюються на міжбанківському валютному ринку, виокремлюються його територіальні межі та вказуються основні учасники.

Практичний підхід за своєю сутністю дещо подібний до законодавчого, але має більш вузьке розуміння поняття. Воно є менш точний та повним порівняно з попереднім, зазначає лише об’єкт відносин та учасників.

В інституціональному підході міжбанківський валютний ринок представлений сукупністю банків та фінансових установ, що мають відповідну ліцензію від НБУ, що пов’язані між собою та проводять операції з торгівлі валютою в іноземній валюті.

На нашу думку, найбільш точним та повним трактуванням поняття міжбанківський валютний ринок є визначення, яке затверджене законодавчо, оскільки воно відображає як предмет самих відносин, так і їх учасників та основні операції, які здійснюються при цьому.

Для міжбанківського валютного ринку притаманні ті самі характеристики, що і для звичайного валютного.

Суб’єктами, як зазначають О.І. Копилюк та О.М, Музичка, є НБУ, уповноважені банки та фінансові установи, які мають відповідні ліцензії на здійснення валютних операцій [22].

Науковець Мороз А.М. виокремлює серед інших уповноважених установ такі інститути:


 • інші фінансово-кредитні установи, які є резидентами (страхові, дилерські, інвестиційні та інші компанії), що мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій;

 • юридичні особи, що уклали з уповноваженими банками агентські угоди щодо відкриття пунктів обміну іноземних валют;

 • кредитно - фінансові установи, які є нерезидентами (в тому числі іноземні банки), що одержали індивідуальний дозвіл НБУ.

До того є, у структуру міжбанківського валютного ринку науковець відносить валютні біржі, валютні відділення фондових і товарних бірж, що мають відповідний дозвіл на проведення торгівлі іноземною валютою[13].

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку здійснюють купівлю іноземну валюту для власних потреб або за дорученням клієнтів (резидентів чи нерезидентів) з метою здійснення розрахунків в іноземній валюті.

Як зазначає науковець Прасолова, суб’єкти даного ринку мають право:


 • здіснювати або за рахунок коштів клієнтів, або за власні кошти в межах лімітів відкритої валютної позиції заяви щодо купівлі, продажу іноземної валюти ;

 • проподити взаємні розрахунки за операціями щодо купівлі\продажу іноземних валют та банківських металів за гривні,;

 • здійснювати операції щодо обміну іноземної валюти як за власні кошти в межах установлених лімітів (нормативних значень) відкритої валютної позиції, а також за дорученням та за кошти клієнтів на підставі договору про банківський рахунок, що передбачає надання клієнту комісійних послуг;

 • здійснювати власні операції за національну валюту в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції, в тому числі купувати іноземну валюту, при цьому не маючи зобов'язань у даній валюті;

 • отримувати комісійну винагороду за здійснення торгівельних операцій з безготівковою іноземною валютою в гривнях;

 • здійснювати торгівлю іноземними валютами за договірним обмінним курсом за кожною окремою операцією [14].

Об’єктом на міжбанківському валютному ринку є іноземні валюти. Саме вони лежать в основі операцій купівлі\продажу , які здійснюються його учасниками.

На даному ринку під ціною розуміють міжбанківський валютний курс, який являє собою ціну грошової одиниці визначеної валюти в грошових одиницях іншої валюти.

Можна виокремити такі основні функції, що здійснює міжбанківський валютний ринок:


 • обслуговування міжнародних платежів;

 • формування міжбанківського валютного курсу на основі взаємодії попиту та пропозиції на іноземну валюту;

 • отримання доходу у вигляді різниці між курсами купівлі та продажу валют [15].

Міжбанківський валютний ринок являє собою сукупність відносин щодо торгівлі валютою всередині країни. Єдиного підходу щодо трактування даного поняття не існує. Виокремлюють основні функції, що здійснює міжбанківський валютний ринок та учасників, які присутні на ньому.

1.2. Основні операції банків на міжбанківському валютному ринку

На міжбанківському валютному ринку банки здійснюють торгівельні операції з валютою. Проведення даних операцій на вказаному ринку України обмежується нормативними вимогами щодо установлених лімітів відкритої валютної позиції в різних валютах уповноважених банків відповідно до структури і строків наступних платежів та проведення політики диверсифікації своїх валютних резервів.

Валютна позиція визначається як співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Кожен уповноважений банк набуває право на відкриту валютну позицію з дати отримання ним від НБУ дозволу на здійснення операцій із валютою та втрачає це право з дати відкликання ліцензії Національним банком або припинення дозволу на здійснення операцій із валютними цінностями [14].

Також розрізняють коротку та довгу відкриту валютні позиції. Коротка відкрита валютна позиція представляє собою таку відкриту валютну позицію, при якій обсяг зобов'язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог.

Довга відкрита валютна позиція – це така відкрита валютна позиця, за якої обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов'язань. Довга відкрита позиція при розрахунку зазначається зі знаком плюс, а коротка - зі знаком мінус [13].

Торговельні операції, які здійснюються банками на міжбанківському валютному ринку, поділяють на касові ( з негайною поставкою) та строкові.

Касові валютні операції з валютами першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ та операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні здійснюються уповноваженими банками лише на умовах проведення поточних торговельних операцій. До них відносять операції спот (операції з датою валютування на другий робочий банківський день з дня укладання угоди), тод (конверсійні операції з датою валютування в день укладення угоди) та том (конверсійні операції з датою валютування на наступний робочий банківський день за днем укладання угоди)[15].

Основною метою здійснення касових валютних операцій є забезпечення потреб власних клієнтів банку в іноземній валюті для обслуговування зовнішньоторговельних розрахунків, конверсія іноземних валют, а також купівля-продаж валюти з метою отримання прибутку за рахунок різниці в курсах цих валют.

Банки можуть використовувати поточні операції "спот" також для підтримки мінімально необхідних робочих залишків у іноземних банках на рахунках НОСТРО з метою зменшення зменшення залишків у одній валюті та покриття потреб у іншій. За рахунок цього можуть банки регулювати свої валютні позиції, не допускати утворення непокритих залишків на рахунках.

Короткий термін поставки інвалюти за операціями на умовах спот хоча і передбачає можливість зведення до мінімального валютник ризик, але не виключає його. Незважаючи на ризик, серед всіх касових валютних операцій, операції "спот" займають більше ніж 60 % загального обсягу міжбанківського валютного ринку. Це пояснюється доступністю та відносною простотою валютних операцій на умовах угоди спот. Крім того, важливим є великий попит саме на поточні операції, які дають можливість швидко здійснити обмін певної суми валюти на її еквівалент. Здійснення угод спот має свої особливості, серед яких можна виділити: здійснення платежів без нарахування процентної ставки на конкретну суму поставленої валюти; дані операції проводяться зазвичай на основі комп’ютерної торгівлі, яка передбачає підтвердження повідомлення (авізо) протягом наступного банківського робочого дня; існування обов’язкових валютних курсів, тобто якщо дилер великого банку буде цікавитися котирування валюти іншого банку, то повідомлені дані валютні курси є обов’язковими для проведення операцій з купівлі – продажу іноземної валюти [14].

До строкових операцій з іноземною валютою відносять угоди, за якими сторони домовляються про купівлю\продаж обумовленої суми іноземної валюти у конкретно визначений угодою строк після для її укладення, за курсом, зафіксованим на момент її укладення (більше, ніж через два робочих дні після її укладення). Серед строкових валютних операцій виділяють операції на умовах форвард, своп, ф’ючерс та опціон.

Форвардні операції дають можливість здійснювати валютну операцію щодо обміну на даний момент часу з подальшим постачанням валюти в майбутньому за обмінним валютним курсом, який обумовлений на момент (дату) укладання форвардної угоди. Основою будь-якої операції даного типу є договір купівлі-продажу валюти протягом деякого періоду або на певну дату у майбутньому за обмінним валютним курсом, який обумовлений в угоді. Терміни даних угод стандартизовані на даний момент і зазвичай не перевищують 12 місяців, серед них найбільш поширеними є терміном на 1, 2, 3, 6, 9 або 12 місяців. Характерними рисами даних операцій є той факт, що вони проводяться на міжбанківському ринку та умови такого договору не є чітко формалізованими, зазвичай визначаються сторонами самостійно. Тому дані умови та і ціни форвардних угод не є прозорими для усіх інших учасників ринку. Такі контракти вважаються твердими, тобто є обов’язковими для виконання і укладаються переважно для реальної купівлі – продажу іноземної валюти найбільшого поширення дані угоди набули з метою страхування незабезпечених відкритих валютних позицій, а також застосовуються банками для спекулятивних цілей. Під час підписання угоди не проводяться жодні авансові платежі; обсяги контрактів не є стандартизованими.

В основі форвардної угоди лежить договір купівлі-продажу іноземної валюти на певну дату в майбутньому за курсом,який є обумовленим на момент укладення угоди. Специфікою форвардних операцій можна назвати те, що форвардні валютні курси, безпосередньо не фіксуються, а розраховуються. Великі банківські установи (маркет-мейкери), а також професійні дилери використовують показники, які виражені у десятитисячній частині валютного курсу, що відображають різницю між курсом "спот" і курсом "форвард". Ці показники прийнято називати форвардною маржею (форвардний диференціал, спред, пункти, піпи тощо); на практиці здійснюється котирування відповідних різниць (форвардної маржі) [13].Схема проведення валютної операції за допомогою форвардної угоди наведена на рисунку.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка