«операції банку на міжбанківському валютному ринку»Сторінка4/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Якщо клієнт ( юридична особа) не має рахунків в даному банку, то спочатку він має подати такі документи: • заява про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті. Заяву повинен підписати керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

 • копії належним чином зареєстрованого установчого документа
  (ними можуть бути статут, засновницький договір, установчий акт чи положення). При цьому юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

 • копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
  фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну
  особу;

 • картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Якщо клієнтом банку є фізична особа-піприємець, то він має подати такі документи:

 • заява про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті, що підписана фізичною особою - підприємцем або її представником;

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і
  фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну
  особу - підприємця;

 • картки із зразками підписів [9].

У випадках, якщо суб'єкт господарювання вже має в даному банку
поточний рахунок, він ідентифікований банком і сформована
справа з юридичного оформлення рахунку, тоді відкриття нового
поточного рахунку здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкриває фізична особа з метою провадження незалежної професійної діяльності, то вона зобов'язана подати банку такі документи: • заяву про відкриття поточного рахунку;

 • копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності ;

 • копію документа, яка підтверджує взяття фізичної особи, якапровадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі державної податкової служби;

 • копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка
  провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі
  Пенсійного фонду України;

 • картку із зразками підписів [9].

При цьому слід відмітити, що кошти за поточним рахунком фізичної особи, що здійснює незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

Після подання повного пакету даних працівникам банку, їх перевірки, ідентифікації клієнта укладається між банком та особою, що хоче відкрити рахунок, договір у письмовій формі.

Якщо фізична особа відкриває рахунок в іноземній валюті для задоволення власних потреб, то спочатку вона подає документи, які було зазначені раніше. Уповноважений працівник банку відкриває їй поточні рахунки та формує справу з юридичного оформлення рахунку, у якій зберігає подані документи щодо ідентифікації та копію заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. При цьому, видаткові операції за даним рахунком здійснюються після звернення фізичної особи до банку (зокрема для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення нею документів,що дають змогу банку ідентифікувати клієнта, укладення договору банківського рахунку та в разі потреби - заповнення картки із зразками підписів. Уповноважений працівник банку повинен звіряти надані юридичною особою копії документів щодо ідентифікації з їх оригіналами. У разі відповідності копій документів їх оригіналам копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи [15].

З метою зарахування доходів з джерелом їх походження з України, які виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом та які підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент - отримувач доходів відповідно до Податкового кодексу України повинна відкривати окремий поточний рахунок в іноземній валюті. В даному випадку в договорі банківського рахунку має бути обумовлено порядок зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні; подання фізичною особою-нерезидентом (тобто власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми.

Видаткові операції за рахунком в іноземній валюті фізичної особи можуть проводитися за її власним розпорядженням або на підставі довіреності на третю особу. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Визначено основних перелік коштів, які можуть бути зараховані на рахунок фізичної особи в іноземній валюті. Серед них виділяють: • готівкова валюта внесена чи переказана власником рахунку або його довіреною особою;

 • валюта за платіжними документами та іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку або виписаними на території України;

 • валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента
  як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари, відшкодування
  заподіяної шкоди, страхова виплата, аліменти;

 • валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної
  особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на
  підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими
  передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів,
  премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за
  кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо
  відповідно до законодавства України;

 • валюта, одержана в порядку спадкування, перерахована за рішенням суду;

 • валюта, перерахована з власного поточного або власного
  вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті або іншою особою з власного рахунку;

 • валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському
  валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в
  національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її
  за кордон} та інш [9].

З поточного рахунку в іноземній валюті можуть здійснюватися операції як в національній, так і в іноземній валюті з метою перерахування коштів на інші рахунки, розрахунки з кредиторами, іншими суб’єктами господарювання, здійснення виплат готівкою.

Також банк може відкривати вкладні ( депозитні) рахунки в іноземній валюті фізичним особам для власних потреб. Для цього спочатку потрібно надати пакет документів для ідентифікації клієнта. Зокрема, пред’являється паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Фізична особа-резидент також додатково повинна пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; фізична особа,що займається підприємницькою діяльністю,зобов'язана подати копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається


підприємницькою діяльністю, а фізична особа, що займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби [17].

Потім ці документи перевіряються працівником банку і укладається договір у письмовій формі. Фізична особа переховує а бо вносить кошти на даний рахунок в іноземній валюті. З метою підтвердження укладання договору, банк видає клієнту ощадну книжку або документ,який її замінює. В ній зазначаються необхідні реквізити (найменування і місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, які зараховані або списані з рахунку та залишок грошових коштів на рахунку.

Можна виокремити певні особливості ведення рахунків у іноземній валюті:

1) при отриманні документів від клієнта на відкриття рахунку, банківські працівники вивчають їх щодо відповідності вимогам чинних нормативних актів НБУ та цілям стратегії даного банку. Особливу увагу працівники банків повинні приділяти тим вимогам нормативних актів, що спрямовані на запобігання рахунків для фіктивних підприємств і легалізації тіньових та кримінальних доходів;

2) протягом 3-х робочих днів з дати відкриття рахунку працівники банку повинні повідомити про це податковий орган. Про відкриття рахунків вони також повідомляють НБУ з метою включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

Якщо закінчується строк чи настають певні обставини, які визначені договором, кошти повертаються вкладнику або шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.

На даний рахунок можуть бути зараховані кошти, що надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, але якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У даному випадку прийнято вважати, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок. Також за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть
проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на
суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку,
відповідно до договору застави коштів. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально[15].

Для проведення операцій в іноземній валюті для клієнтів всередині банку відкриваються рахунки в іноземній валюті. При цьому можуть бути відкриті поточні, розподільчі та вкладі (депозитні). Клієнту для цього потрібно подати певний пакет документів, при цьому для кожного суб’єкта є окремо визначений перелік.

2.3 Здійснення валютних операцій банку на міжбанківському валютному ринку

Здійснення банками операцій в іноземній валюті на міжбанківському ринку пов’язане з використання кореспондентських відносин із зарубіжними банками або фізична присутність на іноземних ринках.

Установлення кореспондентських відносин із зарубіжними банками зазвичай передбачає відкриття кореспондентських рахунків в банках, які перебувають на території різних країн. Метою таких кореспондентських відносин є їх використання для надання послуг клієнтам банку: проведення комерційних операцій; здійснення платіжного обороту без документів та документарних операцій, платежів за чеками та надання гарантій тощо.

Наявність у банку розгалуженої мережі кореспондентських рахунків надає різні можливості банкам, зокрема: • право звертатися за консультацією про торгові та правові звичаї безпосередньо до партнера у відповідній державі;

 • рекомендувати партнера як адресата-резидента чи третій особі партнера як уповноваженого з перевірки підписів посадових осіб;

 • включити банк-кореспондент як посередника у проведенні угод за інкасо або акредитива та ін [14].

З метою відкриття рахунку банк-кореспондент повинен подати такі документи:

 • дозвіл територіального управління НБУ на встановлення прямих кореспондентських відносин;

 • заяву на відкриття рахунку;

 • нотаріально завірені копії статуту та банківської ліцензії;

 • картку із зразками підписів та відбитком печатки;

 • баланс і довідку про дотримання економічних нормативів на останню звітну дату [18].

Операції за кореспондентськими рахунками банків можуть здійснюваттся в межах наявних коштів у сторін; також можливий овердрафт у разі домовленості сторін. Потім відбувається обмін контрольними документами, які являють собою документи, які подаються банками один одному з метою запобігання можливості втрат у результаті зловживанням їхнім ім'ям. До них відносяться:

 • річний звіт;

 • список підписів уповноважених осіб;

 • угода щодо використання кодового ключа кодів SWIFT (кодів, які гарантують істинність).

 • список банків-кореспондентів в інших країнах;

 • копію ліцензії (письмового дозволу) центрального банку, якщо вона є, або принаймні довідку про те, що вона видана із зазначенням її номера (залежно від законодавства держави) [14].

На міжбанківському валютному ринку банки можуть здійснювати торгівельні, неторгівельні операції, та операції, пов’язані з рухом капіталу в іноземній валюті.

З метою здійснення купівлі, обміну іноземної валюти за поточними торгівельними операціями, клієнтам необхідно подати такі документи до банку: • договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

 • акта або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;

 • документів, які передбачені для документарної форми
  розрахунків, вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків [10, 11].

При здійсненні операцій купівлі чи обміну іноземної валюти за поточним неторговельними операціями клієнти повинні подати такі документи до банку:

 • заяви про купівлю іноземної валюти;

 • розрахунку витрат (на відрядження за межі України, для оплати праці працівників - нерезидентів, які згідно з укладеними договорами працюють в Україні, на перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України, пенсій, здійснення міжнародних переказів);

 • документів, які мають силу договору і використовуються згідно з міжнародною практикою;

 • копій угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним фондом України та відповідними фондами іноземних країн ;

 • копій угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" та поштовими службами іноземних країн;

 • копії постанови виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та його управлінь;

 • копії документа про умови вступу до міжнародної організації або іншої юридичної особи - нерезидента у разі сплати вступного внеску або копії документа, який засвідчує вступ резидента до міжнародної організації або іншої юридичної особи -
  нерезидента, у разі сплати членського внеску. Для сплати вступного та членського внесків одночасно - документ, що підтверджує обов'язок сплатити ці внески одночасно;

 • за операціями з повернення коштів у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів;

 • інші документи [10].

При здійсненні купівлі, обміну іноземної валюти за операціями, пов’язаними з рухом капіталу резиденти повинні подавати до банку такі документи:

 • за кредитними договорами резидентів-позичальників про залучення коштів від нерезидентів або у випадках, передбачених законодавством України, від суб'єктів ринку: заяву про купівлю іноземної валюти; оригінал кредитного договору, що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті, копію кредитного договору, засвідченої уповноваженим банком - агентом Кабінету Міністрів України або іншим обслуговуючим банком, що підтверджує потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті, оригінал реєстраційного свідоцтва, індивідуальної
  ліцензії НБУ на одержання резидентом кредиту в іноземній валюті від іноземного кредитора та його копії, оригінал зовнішньоекономічного договору та його копії - у разі використання купленої іноземної валюти для обміну на іншу іноземну валюту.

 • за операціями, які мають ознаки кредитування (лізинг,факторинг): заяву про купівлю іноземної валюти, оригінали договорів, які підтверджують потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті, а також їх копій.

 • за операціями, пов'язаними зі сплатою нерезиденту
  комісійних винагород, неустойки: заяву про купівлю іноземної валюти; оригінали відповідних договорів або інших документів, якими передбачено виконання резидентом таких зобов'язань в
  іноземній валюті, а також копій цих документів тощо [10].

Після проведення операцій банку на міжбанківському валютному ринку, кошти в іноземній валюті, які надійшли на рахунок клієнта -резидента повинні спочатку бути зараховані на розподільчий рахунок.

Заява, яка подається банку клієнтом на купівлю чи продаж іноземної валюти або банківських металів приймається уповноваженим банком до виконання протягом 30 днів (починаючи з дня її оформлення при купівлі валюти, а при її продажу цей день не враховується) [3].

Після отримання потрібних документів від клієнтів банк до початку торговельної сесії як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за рахунок коштів, що йому належать, виконує заявки та доручення своїх клієнтів, а також задовольняє власні потреби на купівлю-продаж іноземних валют першої групи Класифікатора шляхом включення цих потреб до зведеної заявки на участь у торговельній сесії. Потім дана заявка подається НБУ в день проведення торговельної сесії до її початку. Уповноваженому банку забороняється брати участь у торговельній сесії без отримання підтвердження Національного банку України про прийняття заявки. Банки мають право здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти між собою, а також з НБУ лише на підставі засвідчених та підтверджених заявок на здійснення операцій [8]. За результатами торгів учасники валютного ринку укладають угоди шляхом їх підтвердження, коли учасники цих угод під час торговельної сесії отримують взаємні підтвердження засобами Системи підтвердження угод міжбанківському валютному ринку України Національного банку України. Дані операції здійснюються через систему СЕП (Систему електронних платежів). Необхідною умовою при цьому є наявність в банку коррахунку у відповідній валюті, відкритого в НБУ. Для кожної з іноземних валют, з якою працює банк, відкривається окремий коррахунок.

Усі операції банків на міжбанківському валютному ринку поділяють на операції з негайною поставкою валюти та строкові. До перших відносять: • oперації "тод", коли поставка валюти за угодою банками - кореспондентами відбувається терміново, протягом робочого дня, тобто не пізніше ніж сьогодні;

 • операції "том". За ними поставка валюти банками - кореспондентами відбувається не пізніше ніж наступного робочого дня з дня укладання угоди;

 • операції "спот". За умовами даної операції поставка валюти банками - кореспондентами здійснюється на другий робочий день з дня укладення угоди [13].

До строкових операцій, здійснення в Україні яких дозволено, відносять операції форвард та своп.

Форвардними контрактами є угоди продажу іноземної валюти протягом певного періоду або на певну дату в майбутньому за валютним курсом, що узгоджується на дату укладення угоди.

Свопи являють собою угоди, що поєднують купівлю (продаж) валюти на умовах спот з одночасним продажем (купівлею) тієї ж валюти на певний період на умовах форвард [14].

Строкові угоди передбачають укладання домовленостей між банками про поставку валюти в певний визначений строк за обумовленим курсом, який фіксується на момент укладання угоди. Дані контракти використовуються банками також з метою хеджування валютних ризиків та отримання спекулятивного прибутку за рахунок зміни валютних курсів.

Висновки до розділу 2

На міжбанківському валютному ринку банки здійснюють операції власні або за дорученням клієнтів. При цьому розрізняють операції всередині банку та валютні операції, які здійснюються безпосередньо на ринку.

З метою здійснення розрахункових, обмінних операцій в іноземній валюті банки відкривають рахунки клієнтам. В Україні банківські установи мають право відкривати та вести в іноземній валюті такі рахунки: поточний, розподільчий та вкладний ( депозитний). Для цього клієнт повинен подати певний пакет документів, перелік яких визначено законодавством.

Банки здійснюють купівлю-продаж та обмін іноземної валюти за такими видами операцій: поточними торговельними, поточними неторговельним та операціями, пов’язаними з рухом капіталу.

На міжбанківському валютному ринку банки здійснюють валютні операції відповідно до правил, встановлених законодавством. Зокрема, вони можуть проводити дані операції лише після подання заявки до Системи підтвердження угод міжбанківському валютному ринку України Національного
банку України. Всі розрахунки здійснюють в Системі електронних платежів НБУ між самими банками або банком та НБУ.

На міжбанківському валютному ринку банки можуть здійснювати різні валютні перації, які поділяють на строкові та поточні ( з негайною поставкою). До перших відносять угоди форвард та своп, а до других – операції на умовах тод, том та спот.

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖБАНКІВСЬКОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

3.1 Аналіз платіжного балансу України за 2010-2013 рр

Для аналізу стану міжбанківського валютного ринку важливим є стан платіжного балансу, який являє собою зведений звіт за всіма міжнародними операціями. Він містить дані банківської системи про всі розрахунки в іноземній валюті суб’єктами господарювання. Згідно з законодавством України, здійснювати розрахунки в іноземній валюті мають право лише ті суб’єкти господарювання, які отримують виручку в іноземній валюті. При цьому, 50% іноземної валюти, яку вони отримують, повинна бути продана в обмін на гривню. Тому доцільно проаналізувати стан поточного рахунку платіжного балансу України.


Рисунок 2.1 – Стан рахунку поточних операцій платіжного балансу України за 2010-2013 рр, млн. дол.США [37-38, 41-42]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка