Опис кредитного модуля нг-02 «Педагогіка вищої школи»Скачати 53.79 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір53.79 Kb.

Опис кредитного модуля

НГ-02 «Педагогіка вищої школи»

Статус дисципліни – обов’язкова.

Лектор Головенкін Володимир Павлович, доцент.

Факультет соціології і права.

Кафедра психології і педагогіки.

І. Загальні відомості

Кредитний модуль «Педагогіка вищої школи» входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки магістрів. «Педагогіка вищої школи» спирається на кредитний модуль бакалаврської програми «Психологія» та має за мету підго­товку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах на посадах асистентів. Обсяг кредитного модуля – 1,5 кредити ECTS. Кредитний модуль «Педагогіка вищої школи» забезпечеє кредитний модуль «Педагогічна практика».ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.


Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум11

НГ-02

1,5/54

24

427реферат

залік


IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Кредитний модуль має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах різного рівня на посадах асистентів.

Після вивчення дисципліни випускник магістратури має бути готовий до:


 • самостійної роботи з педагогічною літературою;

 • критичної оцінки занять, що проводяться;

 • аналізу методів та вибору ефективних методів та засобів навчання;

 • реалізації освітніх програм та навчальних планів у відповідності до державних стандартів вищої освіти;

 • розробки та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі;

 • виховання та інтелектуальному розвитку особистості студентів.Після вивчення модуля магістрант має

ЗНАТИ:

 • основні принципи освіти в Україні;

 • систему освіти України;

 • основні цілі та ідеї Болонського процесу;

 • права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;

 • структуру державних стандартів вищої освіти;

 • зміст освітньо-професійної програми свого бакалаврату та спе­ціальності;

 • основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціаль­ності;

 • вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації з спеціальності та дисципліни;

 • сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий шко­лі;

 • принципи організації педагогічного контролю й аналізу його ре­зультатів;

УМІТИ:

 • організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;

 • планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та прог­рамою навчальної дисципліни;

 • забезпечувати послідовність та логічність викладання навчального матеріалу;

 • розробляти і проводити заняття різних видів;

 • аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і вико­ристовувати її в педагогічній практиці;

 • організовувати навчальну діяльність студентів, керувати та оцінювати її результати;

 • застосовувати основні методи діагностики знань і умінь сту­дентів з дисципліни, вносити корективи в процес навчання з ура­хуванням результатів діагностики.


МАТИ УЯВУ ПРО:

 • принципи застосування тестового контролю;

 • можливості застосування комп’ютерних технологій у навчальному про­цесі;

 • дидактичні принципи дистанційної освіти та побудови електронних навчальних посібників.


IV. Зміст кредитного модуля

Тема 1. Система освіти України

Тема 2. Психолого-дидактичні основи процесу навчання

Тема 3. Форми і методи навчання

Тема 4. Культура педагогічного спілкування

Тема 5. Методичне забезпечення навчального процесу

Тема 6. Система забезпечення якості освіти

Тема 7. Нові технології навчанняV. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі матеріали та презентації.Основна література:

1. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи (андрагогіка): Підручник. – К.: НТУ “КПІ”, 2009. – 406 с.

2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. –К.: Либідь, 1998.

3. Андреев А.А. Педагогика высшей школы (прикладная педагогика) Уч.пос. в 2-х кн.

–М.:МЭСИ, 2000.

Основна література у НТБ та на кафедрі.

Індивідуальне консультування що середи з 16.00 до 17.00 у кімнаті 240 (1 корпус університету), а також за телефоном 406-82-78 та e-mail v.golovenkin@kpi.ua.

VI. Мова

Пропонується українська та російська мова.


VII. Характеристика індивідуальних завдань

З метою поглиблення знань магістрантів з кредитного модуля, прищеп­лення досвіду самостійної роботи зі спеціальною літературою, розвитку творчих компетенцій пропо­нується написання рефератів з проблем вищої школи.


VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються бали п’яти експрес-контролів, двох семінарських занять та за реферативну роботу студента. Шкала оцінювання – загально університетська. Студенти, які не отримали “залік” за рейтингом виконують залікову контрольну роботу. Умовою допуску до заліку є зарахований реферат. Оцінювання контрольної роботи проводиться за критерієм правильності та повноти розкриття запитань, що поставлені студенту.


IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.

Розробник опису кредитного модуля

доцент кафедри психології і педагогіки, к.т.н. Головенкін В.П.Каталог: images -> stories -> Nav-plan -> Magistr
stories -> Гостра дихальна недостатність
stories -> Запорізький національний університет
stories -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Ультраструктурні основи патології клітини. Порушення структури та функції мембран
stories -> Реферат з актуальних проблем цивільно-процесуального права Виконав: Власюк В. В. Студент І курсу магістратури
Magistr -> Опис кредитного модуля (дисципліни)
Nav-plan -> Опис програми кредитного модуля вп-05/а Мікропроцесорна техніка

Скачати 53.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка