Опис навчальної дисципліниСкачати 222.18 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір222.18 Kb.
#12558
 1. Опис навчальної дисципліни


«Гідробіологія»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0401 Природничі науки
Нормативна


Напрям підготовки

6.040102 Біологія
Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.070402 — біологіяРік підготовки:

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Складання паспорта водоймаСеместр

Загальна кількість годин - 6

10-й

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 42

самостійної роботи студента - 34


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


30 год.

22 год.

Практичні, семінарські

12 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

34 год.

54 год.

ІНДЗ: 76 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42/34

для заочної форми навчання – 22/54
 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: формування у студентів знань та понять про головні закономірності організації та функціонування водних екосистем Землі.

Завдання:

 • Формування у студентів загальних понять про прісні та морські водойми Землі, особливості фізичних та хімічних властивостей води – як середовища проживання гідробіонтів;

 • Формування у студентів знань та понять про життєві форми гідробіонтів (планктон, бентос, перифітон, нейстон, нектон);

 • Формування у студентів знань та понять про головні риси екології гідробіонтів залежно від фізичних та хімічних умов їх проживання;

 • Формування у студентів знань та понять про значення гідробіонтів у внутрішніх процесах водоймища, у стійкості водних екосистем.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: фізичні і хімічні процеси водоймищ, життєві форми гідробіонтів, види-індикатори чистоти води, методи оцінки чистоти водоймищ, мати уявлення про особливості організації та функціонування водних екосистем;

вміти: проводити гідрохімічний та гідрофізичний аналіз водоймища, складати екологічний паспорт водоймища, вміти визначати гідробіонтів. 1. Програма навчальної дисципліниМОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОСФЕРИ. УМОВИ ІСНУВАННЯ ГІДРОБІОНТІВ.

Тема 1. Вступ. Предмет, метод і задачі гідробіології. Загальні принципи та поняття. Виникнення та розвиток гідробіології. Місце гідробіології серед інших наук. Значення гідробіології у моніторингу гідроекосистем та контролі якості питної води.

Тема 2. Вода як субстанція і середовище існування. Характеристика води і дна. Рух води, щільність, в'язкість води (внутрішні течії). Температура, світло та іонізуюча радіація. Розчинені та завислі речовини. РH та окиснювально-відновний потенціал. Світовий, температурний та хімічний режим водоймищ. Стратифікація водоймищ (розшарування).
Тема 3. Водойми Землі та їх населення. Світовий океан та його населення. Континентальні водойми та їх населення. Підземні води та їх населення.
Тема 4. Середовища існування та форми життя у водоймах. Ареали, зони, шари води, градієнти солоності. Пелагіаль, бенталь, фіталь. Планктон, бентос, нектон.
МОДУЛЬ 2. ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ГІДРОБІОНТІВ.
Тема 5. Автотрофне живлення. Фотосинтез, адаптація рослин до водного середовища. Місце СО2. Ефективність фотосинтезу. Хемосинтез. Мінеральне живлення автотрофів. N, P, Si, Fe, Mn та інші важливі елементи.
Тема 6. Гетеротрофне живлення. Типи живлення. Ендогенне та екзогенне живлення. Ресурси водойм та кормова база гідробіонтів. Захист від хижаків. Селективне та неселективне живлення на дні та у товщі водоймищ. Спектр живлення. Інтенсивність живлення та швидкість асиміляції. Системи живлення.
Тема 7. Метаболізм води і розчинених речовин у гідробіонтів. Механізми захисту від посухи, переживання в умовах тимчасової відсутності води. Уникнення висихання на випаровування. Вибір відповідних осмотичних умов для існування. Захист від мінливості концентрації солі. Пасивні та активні зміни мінеральних речовин.
Тема 8. Дихання. Адаптація до дихання у воді. Збільшення проникності дихальних поверхонь. Аерація. Інтенсивність дихання різних гідробіонтів в залежності від навколишнього середовища та змін природних ритмів. Дихання як індикатор метаболізму. Протидія до нестачі кисню, асфіксія.
Тема 9. Орієнтація та рух гідробіонтів. Світло, звук, електричне та магнетичне поле у водоймах. Тиск, хімічний склад, простір та час. Активний рух на поверхні та у товщі води; на придонній поверхні та у товщі дна. Пасивний рух під дією вітру, течії, плаваючих речовин та крупних мігруючих тварин.
МОДУЛЬ 3. ПОПУЛЯЦІЇ ГІДРОБІОНТІВ И ГІДРОБІОЦЕНОЗИ.
Тема 10. Планктон у водоймах світу.
Тема 11. Бентос та макровегетація у водоймах світу.
Тема 12. Риби та інші хребетні у водоймах світу.
Тема 13. Угрупування гідробіонтів. Структура угрупувань. Місце таксонів у харчових ланцюгах водойм. Адаптації та міграції у пелагіаль та бенталь.
Тема 14. Популяція та її динаміка. Щільність населення, розподіл організмів. Вікова і статева структура. Розмноження: шляхи, стратегії і ритми. Плодючість. Адаптація до зменшення смертності в ембріональній стадії. Ріст і розвиток. Криві зростання. Зміни чисельності та біомаси популяцій. Добова, сезонна і річна динаміка. Нерегулярні зміни біомаси.
Тема 15. Продукція гідробіонтів, продуктивність водойм. Первинна та вторинна продукція. Визначення методів, типів впливаючих факторів. Розмір в різних водоймах.
Тема 16. Типи штучного стресу та їх значення у водоймах. Визначення рівня забруднення, запобіжні заходи від забруднення. Самоочищення. Накопичення шкідливих речовин, їх осадження. Оптимізація шкідників великої кількості таксонів. Захист видів ("Натура 2000", Червона книга).


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОСФЕРИ. УМОВИ ІСНУВАННЯ ГІДРОБІОНТІВ.


Тема 1. Вступ до гідробіології

4

2


2

3

1


2

Тема 2. Вода як субстанція і середовище існування

6

4


2

6

4


2

Тема 3. Водойми Землі та їх населення

4

2


2

4

2


2

Тема 4. Середовища існування та форми життя у водоймах

4

2


2

4

2


2

Разом за модулем 1

18

10


8

16

9


8

Модуль 2. ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ГІДРОБІОНТІВ.

Тема 5. Автотрофне живлення

4

2


2

4

1


3

Тема 6. Гетеротрофне живлення.

4

2


2

4

1


3

Тема 7. Метаболізм води і розчинених речовин у гідробіонтів.

4

2


2

4

1


3

Тема 8. Дихання. Адаптація до дихання у воді.

4

2


2

4

1


3

Тема 9. Орієнтація та рух гідробіонтів.

6

4


2

6

2


4

Разом за модулем 2

22

12


10

22

6


16

МОДУЛЬ 3. ПОПУЛЯЦІЇ ГІДРОБІОНТІВ И ГІДРОБІОЦЕНОЗИ.


Тема 10. Планктон у водоймах світу.

4
22

4

4

Тема 11. Бентос та макровегетація у водоймах світу.

4
22

4

4

Тема 12. Риби та інші хребетні у водоймах світу.

4
22

4

4

Тема 13. Угрупування гідробіонтів.


4

2


2

4

2


2

Тема 14. Популяція та її динаміка.


6

4


2

6

2


4

Тема 15. Продукція гідробіонтів, продуктивність водойм.


4

2


2

4

2


2

Тема 16. Типи штучного стресу та їх значення у водоймах.


4
22

4

1


3

Разом за модулем 3


30

8

814

30

7


23

Індивідуальне науково-дослідне завдання


6
42

6

6

Усього годин


76

30

1234

76

22


54


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Планктон у водоймах світу.

2

2

Бентос та макровегетація у водоймах світу.

2

3

Риби та інші хребетні у водоймах світу.

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Визначення основних гідробіонтів прісних вод: безхребетні тварини та рослинний світ водойм.

2

2

Визначення основних гідробіонтів солоних вод: безхребетні тварини та рослинний світ водойм.

2

3

Методи гідробіологічних досліджень.

2

4

Вимірювання гідрохімічних показників водойм

2

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Місце гідробіології серед інших наук.

2

2

Світовий, температурний та хімічний режим водоймищ.

2

3

Підземні води та їх населення.

2

4

Середовища існування та форми життя у водоймах.

2

5

Фотосинтез, адаптація рослин до водного середовища.

2

6

Інтенсивність дихання різних гідробіонтів в залежності від навколишнього середовища та змін природних ритмів.

2

7

Продукція гідробіонтів, продуктивність водойм.

2

8

Типи штучного стресу та їх значення у водоймах.

2

9

Методи дослідження планктону.
10

Методи дослідження бентосу.
11

Захист видів-гідробіонтів ("Натура 2000", Червона книга).

2
Разом

18


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
Польові роботи: опис водойми, визначення домінуючих гідробіонтів (Печенізьке водосховище), заповнення гідробіологічних карток, складання паспорта водоймища.
10. Методи навчання
Словесні методи: лекція, бесіда

Наочні методи: мультимедійні матеріали

Практичні методи: із використанням живих гідробіонтів та фіксованих препаратів гідробіонтів (сухих та вологих), мікроскопів, бінокулярів, реактивів та приладів для вимірювання хімічних та фізичних показників водойм, приладів для збору гідробіонтів, учбових посібників, мультимедійних матеріалів, відеоматеріалів.11. Методи контролю
Усні відповіді: після успішного виконання практичних занять.

Письмові відповіді:

Модуль 1 — контрольна робота (4 запитання).

Модуль 2 – контрольна робота (4 запитання).

Модуль 3 — презентація за наданою темою.
12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

30

10

10


Т1 — Головні поняття та методи гідробіології. (форма контролю — тест із 30 завдань)

Т2 — Реферат за запитаннями для самостійного опрацювання (форма контролю — письмова відповідь, що оцінюється за 10-бальною системою)

Т3 — Вода як субстанція та середовище існування (форма контролю — письмова відповідь контрольної роботи за модулем, що оцінюється за 30-бальною системою)

Т4 — Гідробіоценози (форма контролю — письмова відповідь контрольної роботи за модулем, що оцінюється за 30-бальною системою).

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:


 1. Відвідання лекційних занять.

 2. Відвідання та успішне виконання практичних занять.

 3. Складання тестів та контрольних робіт за модулями.Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано13. Методичне забезпечення
1. Учбові посібники

2. Мультимедійні матеріали

3. Живі та фіксовані препарати гідробіонтів (сухі та вологі)

4. Мікроскопи, бінокуляри, реактиви та прилади для вимірювання хімічних та фізичних показників водойм.

5. Прилади для збору гідробіонтів, планктонна сітка, бентосна драга.

5. Приклад питань для підготовки до екзамену:
 • Щільність, в'язкість, поверхневий натяг води та їх вплив на гідробіонтів.

 • Водосховища: фізико-хімічні умови життя гідробіонтів

 • Трансформація речовин і енергії в гідробіоценозах

 • Роль гідробіонтів у процесах самоочищення водойм від забруднюючих токсикантів.

 • Біоіндикація забруднення водойм


14. Рекомендована література
Базова

 1. Константинов А.С., . Общая гидробиология. "Высшая школа", Москва, 1986.

 2. Хатчинсон Д. Лимнология, 1969.

 3. Brönmark C., Hansson L.-A., 1998. The biology of lakes and ponds. Biology of habitat series. OUP, 216 pp.

 4. Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР. М., 1961.

 5. Giller P., Malmquist B., 1998. The biology of streams and rivers. Oxford University Press, 288 pp.


Допоміжна

 1. Allan J.D. 1995. Stream ecology. Structure and function of running waters. Chapman & Hall, 388 pp.

 1. Harper D., 1992. Eutrophication of freshwaters. Principles, problems and restoration. London etc., 327 pp.

 2. Алекин О. А., Ляхин Ю. И. Химия океана. Л., 1984, 340 с.

 3. Беклемишев К.В. Экология и биогеография пелагиали. М., 1969.

 4. Бертокс П., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнения. М.: Мир, 1980, 606 с.

 5. Зенкевич Л.А. Биология морей СССР. М., 1963.

 6. Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. Л., 1974.

 7. Никольский Г.В. Экология рыб. М., 1974.

 8. Патин С.А. Загрязнение Мирового океана и его биологических ресурсов.М., 1978.

 9. Поликарпов Г.Г. Радиоэкология морских организмов.М., 1964.

 10. Попов П. А. Оценка экологического состояния гидробионтов методами ихтиоиндикации. Новосибирск: НГУ, 2002, 269 с.

 11. Попов П. А., Попова Н. А. Введение в гидробиологию. Рыбы. Уч. Пособие. НГУ, 1997.

 12. Попов П. А., Попова Н. А. Гидробионты и их эволюция. Уч. пособие. НГУ, 2000.

 13. Посохов Е.В. Химическая эволюция гидросферы. Л., 1981.

 14. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Под ред. В. А. Абакумова. Л., 1983, 239 с.

 15. Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А. Д. Семенова. Л., 1977, 540 с.

 16. Строганов Н.С. Экологическая физиология рыб. М., 1962.

Каталог: Courses
Courses -> Реферат на тему " Spring Framework"
Courses -> Уроки з курсу "Християнська етика в українській культурі"
Courses -> Опис навчальної дисципліни “Ветеринарна паразитологія”
Courses -> Програма: " Інформаційні управляючі системи та технології "
Courses -> Університет радіоелектроніки методичні вказівки
Courses -> Робоча програма «Іноземна мова для академічних цілей»
Courses -> Програма: " Інформаційні управляючі системи та технології "
Courses -> Реферати Курсові, дипломні Консультування Розробка бізнес-планів Розробка інвестиційних проектів Продаж комп'ютерної

Скачати 222.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка