Опис програми кредитного модуляСкачати 96.77 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір96.77 Kb.
#538
Опис програми кредитного модуля

НФ-01 Основи сталого розвитку суспільства(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля – обов’язкова(обов'язкова або за вільним вибором студентів)

Лектор Караєва Наталія Веніамінівна, доцент(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет Теплоенергетичний(назва)

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем(назва)

І. Загальні відомості

Можливі необоротні зміни навколишнього природного середовища та відповідна глобалізація їх наслідків актуалізували проблему змін соціальних пріоритетів у процесі прийняття рішень, спрямованих на досягнення сталого розвитку (СР) суспільства. Головним соціальним критерієм реалізації принципів СР у ХХІ столітті стає «якість життя», що характеризується як сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів. На Всесвітньому самміті Генеральної Асамблеї ООН в 2002 р. розглядалось питання про проголошення Десятиріччя “Освіти для стабільного розвитку”, починаючи з 2005 р. і прийнята Резолюція 57/254 “Про Декаду ООН по ОСР починаючи з 1 січня 2005 р”.

Україна, як більшість держав світу, підтримала концепцію СР, що зумовлює виконання нею певних вимог, які стосуються перетворень в економіці, соціальному і духовному житті, державній екологічній політиці. Необхідною умовою цих перетворень є, перш за все, екологізація освіти і підготовки фахівців, формування в них екологічного способу мислення, удосконалення знань та навичок, необхідних для гармонізації взаємовідносин людини і природи. В період побудови ринкових відносин суттєво зростає роль економічної підготовки спеціалістів, які після закінчення вищого навчального закладу працюватимуть у промисловості, а також в науково-дослідних та проектних організаціях, від ефективності діяльності яких значною мірою залежатиме ефективність господарської роботи у різних сферах економіки. Особливо це стосується спеціалістів в галузі інформатизації, адже в сучасних умовах саме для розв’язання проблем підвищення ефективності економіки інженери-системотехніки мають бути озброєні глибокими знаннями проблем екології й економіки.

У структурно-логічній схемі навчання дисципліна “Основи сталого розвитку суспільства” належить до дисциплін економіко-організаційного циклу і спирається на знання, здобуті під час вивчення дисциплін “Вступ до спеціальності”, “Основи економічних теорій”, “Основи екології”, “Моніторинг довкілля”. Ця дисципліна потребує знань та навичок, що здобуті під час вивчення основних профілюючих дисциплін для спеціальностей 8.080402, 8.080403, 8.080407.

Код кредитного модуля: НФ-01, обсяг у кредитах ECTS: 2 кредити.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.


Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум11

НФ-01

2/72

28

8

-

36

-

Реферат

Залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Метою дисципліни “Основи сталого розвитку суспільства” є формування пріоритетів та обґрунтування шляхів досягнення такого соціально-економічного розвитку, при якому забезпечується збалансоване функціонування екосоціосистем.

Задачі навчання:


 • філософські концепції побудови «дерева цілей» управління СР;

 • методологію кількісної оцінки еколого-економічних та соціально-демографічних наслідків господарської діяльності;

 • методологічні аспекти оцінки техногенного впливу на здоров’я населення.

Після вивчення дисципліни студент має

ЗНАТИ:

 • філософські концепції побудови «дерева цілей» управління станом територіально-виробничих систем;

 • методологію кількісної оцінки еколого-економічних та соціально-демографічних наслідків господарської діяльності;

 • методологічні аспекти оцінки техногенного впливу на здоров’я населення.

ВМІТИ:

 • Здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної (еколого-економічної) інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розробки інформаційних систем оцінки сталості територіальних утворень, використовуючи сучасні методи наукових досліджень (назва та шифр змістовного модуля ОПП: ПФ.Е.01.ПР.Р.01.01. Пошук, систематизація інформації з питань комп’ютерних інформаційних систем і технологій );

 • Прогнозувати наслідки впровадження до експлуатації екологобезпечних технологій (назва та шифр змістовного модуля ОПП: Задачі прогнозування ПФ.Е.10.ПР.Р.05.01);

 • Розробляти структурну декомпозицію системи в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проектування за допомогою процедури виявлення ієрархічності процедур обробки інформації, розподілу системи на абстрактні автономні частини. (назва та шифр змістовного модуля ОПП: ПФ.Е.04.ПР.Р.01.01. Структурна декомпозиція системи );

 • Оцінювати складність проблеми управління й вибирати оптимальне з еколого-економічного погляду (з урахуванням соціально-екологічного ризику) рішення екологічних проблем (назва та шифр змістовного модуля ОПП: ПФ.Е.35.ПР.Р.04.02. Критерії ефективності управління)

В результаті вивчення курсу студенти мають уяснити зв’язок екології та економіки в розвитку сфер матеріального виробництва та науки, необхідність та важливість підвищення ефективності виробництва, прийняття інженерних рішень на основі еколого-економічних розрахунків, що реалізуються за допомогою сучасних інформаційних технологій.

IV. Зміст кредитного модуля

Розділ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ» УПРАВЛІННЯ сталим розвитком суспільства

Тема 1.1. Концепції сталого розвитку та закономірності виникнення й формулювання цілей управління

Тема 1.2. Аналіз підходів щодо формування системи критеріїв й індикаторів сталого розвитку

Тема 1.3. Методологія визначення рівня людського розвитку

РОЗДІЛ 2. Екологічне регулювання та методи управління станом навколишнього природного середовища

Тема 2.1. Механізм екологічного регулювання як система екологічно орієнтованих стабілізаційних рішень

Тема 2.2. Прикладні аспекти екологізації економікиРОЗДІЛ 3. Кількісна оцінка еколоГО-економічних та соціально-демографічних наслідків господарської діяльності

Тема 3.1. Методичні основи формування системи еколого-економічних критеріїв і показників ефективності господарської діяльності

Тема 3.2. Методологія оцінювання наслідків техногенного впливу на здоров’я населення

Тема 3.3. Методологія аналізу еколого-економічних ризиківV. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Вивчення дисципліни передбачає поглиблення теоретичних знань щодо збору, обробки, аналізу, систематизації науково-технічної (еколого-економічної) інформації, узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань розробки інформаційних систем оцінки сталості територіальних утворень, використовуючи сучасні методи наукових досліджень; прогнозування наслідків впровадження до експлуатації екологобезпечних технологій; розробки структурної декомпозиції системи в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проектування за допомогою процедури виявлення ієрархічності процедур обробки інформації, розподілу системи на абстрактні автономні частини; оцінювання складності проблеми управління та вибір оптимального з еколого-економічного погляду (з урахуванням соціально-екологічного ризику) рішення екологічних проблем.


Основна література

1. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: Аналіз за даними 2005 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 84 с.

2. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник /Н.В.Караєва, Р.В.Корпан, Т.А. Коцко та ін. /За заг. ред. І.В.Недіна. – Суми, «Університетська книга», 2008. ― 384с.

3. Караєва Н.В. Оцінка економічного збитку внаслідок забруднення навколишнього середовища: Метод. вказівки до вивч. дисципліни «Еколого-економічна оптимізація виробництва» для студ. спец. «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» – К., НТУУ “КПІ”, ІВЦ “Політехніка’, 2007. – 52 с.

4. Караєва Н.В., Сегеда І.В.. Аналіз екологічного ризику [Текст] : метод. вказівки до вивчення дисципліни «Соціально-економічні проблеми управління станом довкілля» для студ. спец. «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» – К., НТУУ “КПІ”, ІВЦ “Політехніка’, 2008. – 52 с.

5. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения. Под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. ― К.: Знания Украины, 2007. ― 661 с.

6. Артеменко А.В., Караева Н.В., Корпан Р.В., Коцко Т.А., Недин И.В. Моделирование эколого-экономического состояния территории / Под ред. И.В. Недина. ― К.: Знания Украины, 2006. ― 216 с.
Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на тиждень за графіком або на лабораторних заняттях.

VI. Мова

Мова викладання: українська.VII. Характеристика індивідуальних завдань

В якості самостійної роботи студентів при вивченні курсу “Основи сталого розвитку суспільства” пропонується підготовка рефератів на теми, які більш всього зацікавили студента при засвоюванні лекційного матеріалу.

Приблизний перелік тем рефератів:


 1. Енергоощадність

 2. Екологічні ризики

 3. Заходи по заощадженню паливно-енергетичних ресурсів

VIII. Методика оцінювання

1. Оцінка з дисципліни виставляється за багатобальною системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну.

2. Максимальна кількість балів з дисципліни дорівнює 100.

3. Нарахування балів по окремих видах робіт:

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримав за:

1.роботу на лекціях;

2.підготовку реферату;

.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1.Робота на лекціях

На лекціях може бути проведений експрес-контроль знань студентів. Опитування проводяться на довільних лекціях 10 разів протягом семестру, наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 2. Максимальна кількість балів, що може отримати кожен студент за семестр - 20.

2.Підготовка реферату

Індивідуальних завданням студентів є підготовка реферату. Максимальний ваговий бал – 20.3.Створення презентації та обов’язковий публічний виступ перед студентами групи

Максимальний ваговий бал – 30.


Розрахунок шкали (R) рейтингу:
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RS=70 балів

Складова за залік 30 балів

R=70+30=100 балів

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.

Необхідною умовою заліку є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці:Шкала оцінювання


RD

ECTS

Традиційна шкала

95-100

A

Відмінно

5

85-94

B

Добре

4

75-84

C

Добре

4

65-74

D

Задовільно

3

60-64

E

Задовільно

3

40-59

Fx

не задовільно

2

<39

F

не допущений
IX. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального процесу в НТУУ “КПІ”.
Каталог: downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 96.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка