Опис та обґрунтування вибору фізичної топології комп’ютерної мережіСторінка1/6
Дата конвертації03.12.2019
Розмір2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6ЗМІСТВСТУП
РОЗДІЛ І.

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 2.

РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
2.1

Аналіз технології
2.2

Аналіз обраної топології
2.3

Вибір обладнання
2.4

Розроблення структури мережі

РОЗДІЛ 3.

РОЗПОДІЛ IP-АДРЕС МЕРЕЖІ

РОЗДІЛ 4.

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ ТРАФІКУ У МЕРЕЖІ

РОЗДІЛ 5.

РОЗРАХУВАННЯ ПОДВІЙНОЇ ЗАТРИМКИ ПОШИРЕННЯ СИГНАЛУ (PDV)

РОЗДІЛ 6.

ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФІЗИЧНОЇ ТОПОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
6.1

Характеристика активного та пасивного комунікаційного обладнання комп’ютерної мережі
6.2

Технології та стандарти комп’ютерної мережі

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Способів і засобів обміну інформацією за останнім часом запропоновано безліч: від найпростішого переносу файлів за допомогою флешок до всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет. Яке ж місце у цій ієрархії приділяється локальним мережам?

Існує багато визначень того, що таке локальна мережа, але ,напевно, найбільш точно було б визначити як локальну таку мережу, що дозволяє користувачам не відчувати зв'язки. Ще можна сказати, що локальна мережа повинна забезпечувати прозорий зв'язок. По суті, комп'ютери, зв'язані локальною мережею, поєднуються в один віртуальний комп'ютер, ресурси якого можуть бути доступні всім користувачам, причому цей доступ не менш зручний, чим до ресурсів, що входять безпосередньо в кожен окремий комп'ютер. Під зручністю в цьому випадку розуміється висока реальна швидкість доступу, швидкість обміну інформацією між додатками, практично непомітна для користувача. При такому визначенні стає зрозуміло, що ні повільні глобальні мережі, ні повільний зв'язок через послідовний або паралельний порти не попадають під поняття локальної мережі.

Основне призначення будь-яких видів комп'ютерних мереж - організація спільного доступу до ресурсів будь-якого з комп'ютерів, підключеного до даної мережі. Перш за все, це спільний доступ до даних і програм. Це коли дані або програми, що знаходяться на одному з комп'ютерів мережі (файловому сервері), можуть використовуватися на будь-якому з підключених до нього комп'ютерів. Так відбувається, наприклад, при використанні мережевої бухгалтерської програми, коли працівники, які мають доступ до мережі, можуть вносити зміни в єдину базу даних.

Метою даної курсової роботи є проект комп'ютерної мережі. Відповідно до технічного завдання, визначаються прийнятні параметри комп'ютерної мережі, необхідні для її правильного функціонування: здійснюється розподіл IP-адрес для кожного з вузлів мережі, розрахунок фізичних параметрів мережі, налаштування серверів, планування простору імен, з'єднання окремих частин мережі за допомогою маршрутизаторів. Для перевірки правильності функціонування проводиться моделювання потоків трафіку в мережі, а також розрахунок подвоєної затримки поширення сигналу (PDV). Здійснюється аналіз працездатності мережі із заданими параметрами.

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ


Розрізняють два поняття мережі: комунікаційна мережа і інформаційна мережа.

Комунікаційна мережа призначена для передачі даних, також вона виконує завдання, пов'язані із перетворенням даних. Комунікаційні мережі розрізняються за типом використовуваних фізичних засобів з'єднання.

Інформаційна мережа призначена для зберігання інформації та складається з інформаційних систем. На базі комунікаційної мережі може бути побудована група інформаційних мереж.

Під інформаційною системою слід розуміти систему, яка є постачальником або споживачем інформації.

Комп'ютерна мережа складається з інформаційних систем і каналів зв'язку.

Під інформаційною системою слід розуміти об'єкт, здатний здійснювати зберігання, обробку або передачу інформації. До складу інформаційної системи входять: комп'ютери, програми, користувачі та інші складові, призначені для процесу обробки і передачі даних. Надалі інформаційна система, призначена для вирішення завдань користувача, називатиметься – робоча станція (client). Робоча станція в мережі відрізняється від звичайного персонального комп'ютера (ПК) наявністю мережевої карти (мережевого адаптера), каналу для передачі даних і мережевого програмного забезпечення.

Під каналом зв'язку слід розуміти шлях, або засіб, по якому передаються сигнали. Засіб передачі сигналів називають абонентським, або фізичним каналом.

У мережі всі робочі станції фізично з'єднані між собою каналами зв'язку по певній структурі, яка називається топологією.

Топологія – це опис фізичних з'єднань в мережі, вказує які робочі станції можуть зв'язуватися між собою. Тип топології визначає продуктивність, працездатність і надійність експлуатації робочих станцій, а також час звернення до файлового сервера. Залежно від топології мережі використовується той чи інший метод доступу.

Сучасні мережі можна класифікувати за різними ознаками: по віддаленості комп'ютерів, топології, призначенню, переліку послуг, принципами управління (централізовані і децентралізовані), методами комутації, методами доступу видами середовища передачі, швидкостями передачі даних.

Комп'ютерні мережі є варіантом співпраці людей і комп'ютерів, забезпечують прискорення доставки та обробки інформації. Об'єднувати комп'ютери в мережі почали більше 30 років тому. Коли можливості комп'ютерів виросли і ПК стали доступні кожному, розвиток мереж значно прискорилося.

Сполучені в мережу комп'ютери обмінюються інформацією і спільно використовують периферійне обладнання та пристрої зберігання інформації.

Згідно завдання та відповідно до варіанту курсової роботи №6 необхідно виконати наступне:


 • розробити структурну схему КМ, яка містить 54 комп’ютери;

 • всі комп’ютери розмежувати на 4 підмережі;

 • для з’єднання пристроїв використовувати виту пару з технологією канального рівня Ethernet;

 • у якості комутаційного обладнання використовувати концентратори;

 • для інтерфейсів використовувати динамічну адресацію;

 • використовувати статичну маршрутизацію між вузлами мережі;

 • розташувати у мережі DHCP та HTTP сервери, налаштувати їх;

 • виконати моделювання потоків трафіку мережі в середовищі моделювання КМ;

 • розрахувати PDV мережі та обґрунтувати її працездатність;

 • навести теоретичні відомості про використане в курсовій роботі комутаційне обладнання та фізичне середовище;

 • навести теоретичні відомості про мережевий протокол XDR та OSPF, особливості їх використання в КМ;

 • виконувати моделювання у рекомендованому середовищі моделювання – Cisco Packet Tracer 6.

РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

2.1 Аналіз технології


Мережева технологія — це погоджений набір стандартних протоколів та програмно-апаратних засобів що їх реалізовують, достатній для побудови локальної обчислювальної мережі. Мережеві технології називають базовими технологіями або мережевою архітектурою локальних мереж. Мережева технологія або архітектура визначає топологію і метод доступу до середовища передачі даних, кабельну систему або середовище передачі даних, формат мережевих кадрів тип кодування сигналів, швидкість передачі в локальній мережі. У сучасних ЛОМ широкого поширення набула така технологія або мережева архітектура, як: Ethernet. Популярність забезпечується простими, надійними і недорогими технологіями. Найбільшого поширення набула версія Ethernet, що використовує як середовище передачі виті пари, оскільки монтаж і обслуговування їх набагато простіше.

Ethernet (езернет, від лат. aether — етер) — базова технологія локальних обчислювальних (комп'ютерних) мереж з комутацією пакетів, що використовує протокол CSMA/CD (множинний доступ з контролем несучої та виявленням колізій). Цей протокол дозволяє в кожний момент часу лише один сеанс передачі в логічному сегменті мережі. При появі двох і більше сеансів передачі одночасно виникає колізія, яка фіксується станцією, що ініціює передачу. Станція аварійно зупиняє процес і очікує закінчення поточного сеансу передачі, а потім знову намагається повторити передачу. Ethernet-мережі функціонують на швидкостях 10Мбіт/с.

2.2 Аналіз обраної топології
Проектована мережа складається з 54 комп'ютерів і розбита на 4 підмережі. Мережа являє собою топологію «зірка».

Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп’ютерної мережі звичайно розуміють фізичне розташування комп’ютерів мережі друг щодо друга й спосіб з’єднання їхніми лініями зв’язку. Важливо відзначити, що поняття топології ставиться, насамперед, до локальних мереж, у яких структуру зв’язків можна легко простежити. У глобальних мережах структура зв’язків звичайно схована від користувачів не занадто важлива, тому що кожний сеанс зв’язку може виконуватися по своєму власному шляху.Топологія «зірка» (star) – це топологія при якій до одного центрального комп’ютера приєднуються інші периферійні комп’ютери, причому кожний з них використовує свою окрему лінію зв’язку (рис. 2.1)

Рис.2.1 – Мережна топологія «зірка»


Топологія визначає вимоги до устаткування, тип використовуваного кабелю, можливі й найбільш зручні методи керування обміном, надійність роботи, можливості розширення мережі.

До недоліків топології «зірка» відносять ситуацію, коли вийде з ладу комутатор, в такому випадку мережа перестає працювати. Даний недолік не є суттєвим, або ймовірність його виникнення є невеликою, оскільки час наробки на відмову комутатора (MTBF), що буде нами використано – 80000годин.


2.3 Вибір обладнання
В мережі використовується технологія канального рівня Ethernetт

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка