Опорно-руховий апарат



Скачати 36.03 Mb.
Сторінка1/305
Дата конвертації23.10.2016
Розмір36.03 Mb.
#359
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   305


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет




МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення анатомії людини

для студентів

стоматологічного факультету


МОДУЛЬ 1

ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ”



Під редакцією


доктора медичних наук,

професора Поповича Ю.І.







Івано-Франківськ – 2012



Методичні матеріали з вивчення анатомії людини підготували: завідувач кафедрою анатомії людини, професор Попович Ю.І.., доценти: Саган О.В., Юрах О.М., Барчук Р.Р., Боднарук Ю.В.
Попович Ю.І. – структурно-орієнтованої карти М1, ___________

розробка календарно-тематичних планів.

Саган О.В. – перелік теоретичних питань. ____________

Юрах О.М. перелік практичних навичок. ____________

Барчук Р.Р. – розробка обов’язкових схем для практичних занять. ____________

Боднарук Ю.В. – розробка тестових завдань. ____________


Методичні матеріали обговорено на засіданні кафедри 30серпня 2013 року протокол № 1.


Завідувач кафедри анатомії людини,

оперативної хірургії та топографічної

анатомії, д.м.н., професор Ю.І.Попович


анатомія людини
(нормативна дисципліна)

Вступ.

Анатомія людини – наука про форму і будову, походження та розвиток організму людини, яка передбачає систематичний опис форми, будови, стану і топографічних взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, статевих і індивідуальних особливостей. Вона широко використовує дані ембріології, порівняльної анатомії, антропології, встановлює вплив навколишнього середовища, екологічних і соціальних факторів, праці і спорту на будову організму людини.

Як навчальна дисципліна анатомія людини ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, фізіології, іноземної мови й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з анатомії людини в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

Програма з анатомії людини для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності “Стоматологія” у відповідності з навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). Вивчення анатомії людини здійснюється впродовж двох семестрів.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”.

Кількість навчальних годин: 315 (10,5 кредитів ECTS), з них:

лекції - 20 годин;

практичні заняття – 200 годин;

самостійна робота студентів - 95 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 3 модулі, які складаються із 18 змістових модулів.



Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП):

 • Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини.

 • Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини.

 • Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини.

 • Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як обєкту анатомічного та клінічного дослідження.

 • Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини.

 • Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини і їх мінливість під впливом екологічних факторів.

 • Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку.



1.2.4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЯ

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ 1

«Анатомія опорно-рухового апарату»


Тема

Лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивіду-альна робота

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрями розвитку анатомії

1

0,5

2




2. Українська анатомічна школа

Івано – Франківська анатомічна школа



0,5

0,5

2

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

4. Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі.

0,5




2

Підготовка огляду літератури за окремими темами

5. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла.

-

0,5

2

6. Анатомія кісток тулуба.

-

4

2

7. Анатомія кісток верхніх та нижніх кінцівок.




5,5

2

8. Анатомія кісток черепа.

-

14

4

Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелета

9. Анатомія неперервних та перервних з’єднань між кістками. Розвиток з’єднань між кістками в онтогенезі.

0,5

2

2

Підготовка огляду літератури за окремими темами

10. З’єднання між кістками черепа і між кістками тулуба.

0,5

4

2

11. З’єднання між кістками верхніх та нижніх кінцівок.

-

9

1

Змістовий модуль №4. Міологія

12. М’яз як орган. Класифікація м’язів. Розвиток скелетних м’язів.

1

2

3

Підготовка огляду літератури за окремими темами

13. Анатомія м’язів та фасцій тулуба.




5

2

14. Анатомія м’язів та фасцій голови та шиї. Топографія шиї.

2

5

2

15. Анатомія м’язів та фасцій верхніх і нижніх кінцівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок

-

8

3

16. Практичні навички з навчального матеріалу модуля 1 «Анатомія опорно-рухового апарата».

-

2

2

Підсумковий модульний контроль

-

2

2

Усього годин - 105

6

64

35

-

Кредитів ECTS –3,5













Аудиторна робота – 66,67% СРС – 33,33 %
Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль



ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять –

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок



15

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


Описати основні етапи розвитку анатомії


 • Основні етапи розвитку анатомічних знань.

 • історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ століттях.

 • Сучасна українська анатомічна школа

Оволодіти основами антропометричного опису черепа


 • описати статеві та індивідуальні особливості будови черепа;

- описати вікові особливості будови черепа.

Основи загальної остеології

Кістка як орган.

Класифікація кісток.

Розвиток кісток в ембріогенезі.



Основи загальної міології

2

2
2


2
2
2

2

2



2

Підсумковий модульний контроль



3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий модульний контроль




РАЗОМ

35





Тематичний план лекцій




Тема лекції


Кількість годин

1.

Предмет і зміст анатомії, її значення для під­готовки лікаря. Методологічні основи анатомії. Учення про руховий апарат. Загальна остеологія. Анатомічні особливості організму новонародженого. Скелет людини, його розвиток, функція. Класи­фікація, форма і будова кісток, їх хімічний склад, фізичні властивості. Череп. Загальний огляд і будова черепа. Анатомо-фізіологічні особливості та процес скостеніння окремих кісток черепа. Вікові та статеві особливості його будови. Ос­новні відомості про краніометрію. Форми мінливості черепа.

2

2.

Учення про сполучення кісток. Види сполучення кісток. Розвиток і бу­до­ва суглобів. Класифікація суглобів за осями обертання та формами суглобових поверхонь. Види рухів у суглобах та їх аналіз. Фактори ут­ри­мання сугло­бових по­верхонь у зіткненні. Прості, складні і комбі­новані суглоби. Характеристика скронево-нижньощелепного суглоба. Учення про м’язи. Будова гладких і скелетних м’язів. М’яз як орган. Класифікація м’язів за походженням, розта­шуванням і функцією, їх початок і прикріплення. Сухо­жилки і апо­неврози. Допоміжні апарати м’язів: фасції, синовіальні сумки і піхви. Робота м’я­зів. Загальна біомеханіка опорно-рухового апарату. Взаємо­відношення між працею та будовою кісток і м’язів. Аналіз рухів у скронево-нижньощелепному суглобі.

2

3.

М’язи, фасції, фасціальні простори голови і шиї, прикладне значення.

2




Разом

6

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 36.03 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   305




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка