«організація банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу»Сторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

Для укладання договору застави підприємство - заставодавець повинно передати банку (заставодержателю) такі документи:

1) договір страхування та страхове свідоцтво;

2) докази згоди органу, який управляє майном, на укладання договору, а також докази, що органи приватизації та трудовий колектив було повідомлено про цей факт;

3) витяги з книги запису застав;

4) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та нотаріально засвідчені зразки підписів своїх службових осіб.

Принцип платності означає, що підприємство має внести в банк визначену плату за користування кредитом.

Відсотки, які сплачує підприємство за користування короткостроковими банківськими кредитами, відносять на собівартість продукції. Відсотки за кредит, узятий на капітальне будівництво чи реконструкцію, підприємства сплачують за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.

Витрати підприємств на оплату відсотків за кредит відносять до складу валових витрат виробництва і обігу, що зменшує суму оподатковуваного прибутку. Відсоткові ставки за кредит встановлюються комерційними банками на договірних засадах з підприємствами-позичальниками. їх рівень залежить від загальної економічної кон'юнктури і факторів, які формують попит і пропозицію на ринку позикових коштів, а також регулюючих дій держави на цьому ринку. В Україні на рівень відсотків за кредити комерційних банків значно впливають відсоткові ставки за кредитні ресурси, які встановлює Національний банк[7].

Комерційні банки застосовують різні відсоткові ставки залежно від виду та об'єкта кредиту, строку кредитування, фінансового стану позичальника, міри кредитного ризику, наявності або браку гарантій своєчасного повернення боргу.

Виникнення кредитних відносин між підприємствами й банками можливе за таких умов.


 1. Учасники кредитної угоди мають бути юридичними особами і функціонувати на принципах комерційного розрахунку.

 2. Підприємство (позичальник) або має бути власником майна, або володіти правом на користування та розпорядження ним.

 3. Необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку.

 4. Кредитор має бути так само заінтересований у видачі кредиту, як підприємство - в його отриманні, тобто повинні збігатися економічні інтереси суб'єктів господарювання.

Банк-кредитор у процесі оцінки діяльності підприємства-позичальника ставить такі вимоги [7]:

 • підприємство має бути кредитоспроможним;

 • підприємство повинно забезпечувати зростання обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг);

 • співвідношення суми зобов'язань, включаючи суму кредиту, що планується отримати, до суми власного капіталу має становити не більше 70:30;

 • інвестиційний проект підприємства-позичальника має бути фінансове скупним та не передбачати виробництва з високим екологічним ризиком;

 • кредит має бути забезпечений. Як застава використовуються акції, нерухоме (будівлі, комплексне технологічне обладнання) і рухоме (автотранспортні засоби, механізми) майно, виробничі та інші активи, що належать підприємству-позичальнику і можуть бути прийняті в забезпечення згідно з чинним законодавством України. Відповідно до умов, що їх ставлять більшість українських банків, дисконтована вартість застави повинна становити не менше 200% від суми зобов'язань позичальника. За оцінювання майна, що передається в заставу, ураховується його ліквідність.

На першому етапі підприємство і банк ведуть переговори на предмет можливого укладення кредитної угоди. За позитивних наслідків переговорів банк готовий прийняти документи підприємства для розгляду.

На другому етапі підприємство звертається в банк і подає йому документи, необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення кредиту, у тому числі: • клопотання підприємства;

 • копії засновницьких документів (статут, засновницький договір) та змін і доповнень до них (якщо такі були);

 • бізнес-план проекту та додатки до нього або техніко-економічне обгрунтування;

 • баланси підприємства, звіти про фінансові результати за останні три роки діяльності;

 • перелік та розрахунок вартості майна, що передається банкові в заставу, з визначенням його залишкової балансової вартості, року будівництва чи випуску, місця розташування, короткої характеристики.

Перелік інших документів, що необхідні для проведення поглибленого аналізу фінансового стану позичальника [7]:

 • анкета позичальника;

 • засвідчені підприємством, а за необхідності - нотаріально засвідчені копії контрактів, які будуть оплачені за рахунок кредиту. Умови платежу за цими контрактами повинні передбачати переважно акредитивну форму розрахунків або оплату за фактично отриманий товар і лише в окремих випадках - попередню оплату (остання забороняється за імпортних контрактів);

 • копії контрактів, які підтверджують, що виручка від них забезпечує окупність проекту;

 • річний звіт, баланс підприємства і форми бухгалтерської звітності № 2, 3 за останні три роки діяльності, звіт про дебіторсько-кредиторську заборгованість на останню звітну дату. За короткострокового кредитування додатково додаються: фінансова звітність за останні 4 квартали; щоквартальний обсяг продажу продукції за останній рік;

 • на вимогу банку можуть подаватися розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості з обов'язковим зазначенням строків її виникнення й погашення. За наявності простроченої кредиторської заборгованості необхідно повідомити конкретні заходи, ужиті для її погашення;

 • розрахунок помісячного грошового потоку на термін надання кредиту (за всіма видами діяльності);

 • звіт про проведення перевірок аудиторськими фірмами, якщо такі проводились;

 • перелік майна, що передається в заставу, та розрахунок його вартості із визначенням залишкової балансової вартості, року будівництва чи випуску, місця розташування, характеристик та відповідні документи, які підтверджують право власності на майно;

 • документи, що підтверджують повноваження осіб, які репрезентують інтереси підприємства-позичальника;

 • нотаріально засвідчені копії ліцензій на право здійснення статутної діяльності (у разі потреби).

Якщо позичальник не є клієнтом банку-кредитора, то на вимогу банку він додатково надає:

 • довідку про рух коштів на всіх рахунках або виписки з рахунків підприємства позичальника, засвідчені банком, який обслуговує підприємство (з поточного та валютних) за останні 6-12 місяців;

 • довідку податкової інспекції або банку, що обслуговує позичальника, про брак обов'язкових до сплати документів (картотеки № 2);

 • довідку про брак заборгованості за банківськими кредитами та про строки повернення підприємством-позичальником раніше одержаних кредитів;

 • нотаріально засвідчені зразки підписів та відбитки печатки.

Погоджуючись на видачу довгострокового кредиту на будівництво нових об'єктів, розширення діючих потужностей, їх реконструкцію або технічне переоснащення, банк вимагає від підприємства вкладення його власних коштів, як правило, в розмірі від 10 до 30% вартості проекту.

При цьому підприємство подає до установи банку документи згідно зі стандартним переліком документів для довгострокового кредитування, а також додатково[7]: • зведений кошторис будівництва;

 • відомості про договірну ціну;

 • контракти та договори на виконання робіт з будівництва, постачання обладнання та його монтажу;

 • документ про відведення земельної ділянки під будівництво даного об'єкта;

 • дозвіл органів виконавчої влади (держархбудконтролю) на проведення будівельних робіт;

 • висновки експертизи - відомчої, екологічної, охорони праці, енергетичної.

Банк має право вимагати від підприємства подання проектно-кошторисної документації для здійснення експертизи проектних рішень щодо будівництва.

Для підприємств, які є надійними і постійними клієнтами банку, перелік документів може бути й меншим.

Кредитування витрат з будівництва, реконструкції або технічного переоснащення здійснюється відкриттям підприємству невідновлюваної кредитної лінії. Кредитування розпочинається лише після використання підприємством-позичальником власних коштів, передбачених на ці заходи.

На третьому етапі банк: • вивчає формальну й неформальну інформацію про підприємство;

 • оцінює його ділову репутацію та імідж;

 • аналізує кредитоспроможність підприємства, проводить поглиблене обстеження його фінансового стану і визначає міру ризику;

 • визначає перспективи розвитку підприємства;

 • перевіряє наявність джерел і гарантій погашення кредиту.

Для надання кредиту важливе значення має оцінка кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність підприємства оцінюється на основі системи показників, які відображають розміщення і джерела обігових коштів, результати фінансової діяльності. Вибір показників залежить від особливостей виробничої діяльності, галузевої специфіки та інших факторів.

Під час аналізу кредитоспроможності враховується також наявність чи відсутність у минулому кредитних відносин підприємства з банком, розмір і строки надання позики. Комерційний банк здійснює оцінку фінансового стану підприємства перед наданням йому позики, а далі - щоквартально.

В Україні критерії оцінки фінансового стану підприємства-позичальника визначаються кожним комерційним банком самостійно.

Кредити надаються підприємствам: у безготівковій формі - оплатою платіжних документів з позикового рахунку як у національній, так і в іноземній валюті, переказуванням коштів на поточний рахунок підприємства, якщо інше не передбачено кредитним договором; у готівковій формі для розрахунків зі здавачами сільськогосподарської продукції.

  1. Особливості кредитування підприємств малого бізнесу за кордоном

Впродовж останніх кількох років у Західній Європі, Німеччині та Японії великого значення набув дрібний бізнес, де він поданий сукупністю малих підприємств. У підприємствах працюють не більше ніж 20 чоловік. Малі підприємства забезпечують 2/3 приросту нових робочих місць, що дало змогу значно скоротити безробіття в цих країнах [8].

Мале підприємництво в Німеччині є одним з найважливіших секторів економіки. Уряд здійснює підтримку малого підприємництва як фінансову, так і технологічну. Існують спеціально розроблені пільгові кредити для розвитку малого підприємництва.

Найбільш важливими відмінними ознаками пільгових кредитів для МСП у Німеччині є такі: • надання кредитів у рамках державних програм здійснюється за єдиними та зрозумілими всім правилами відповідно до звичайних принципів банківського кредитування, тобто ніяким заявникам не надається перевага, а кредити видаються лише кредитоспроможним клієнтам;

 • заяви на отримання кредитів подаються до німецьких комерційних банків, вони ж займаються видачею кредитів та подальшою роботою з клієнтами. Комерційні банки укладають з державним банком (КфВ) угоду про рефінансування кредитів, відповідно до якої беруть на себе зобов’язання щодо повернення наданих їм коштів. Державний банк переводить гроші комерційним банкам, а ті, в свою чергу, надають кредити малим та середнім підприємствам. Комерційний банк укладає з МСП кредитну угоду, в якій вказується мета отримання кредиту, зазначена в договорі про рефінансування з державним банком. Виплати МСП по відсотках та по основному кредиту переводяться комерційним банком державному. Комерційні банки несуть відповідальність від 50 до 100 % за повернення наданих кредитів, за послуги по реалізації пільгових кредитів отримують маржу.

Крім системи пільгового кредитування, в Німеччині здійснюється також підтримка через надання гарантій та поруки. Спеціалізовані гарантійні банки, створені як інститути підтримки німецької економіки, беруть на себе ризик неповернення кредитів до 80 % сум кредиту або часткової участі в капіталі (максимальна сума 1,5 млн. євро) через надання гарантій та порук новим та вже існуючим МСП. З їх допомогою стає можливим отримання кредитів тими МСП, які не мають або мають у недостатній кількості власні можливості по забезпеченню кредитів. Федерація та федеральні землі, на території яких знаходиться гарантійний банк, покривають у сукупності до 60 % ризику гарантійного банку через надання йому власних гарантій.

Значна роль в активізації кредитного ринку Німеччини належить кредитному інституту по відбудові економіки. Цей інститут має специфічні умови надання позик малим та середнім підприємствам, зокрема, в рамках програми «Інвестиційні позики».

При наданні позик для Східної Німеччини та Східного Берліна, які не перевищують 2 млн. євро, кредитний інститут, що надає позику, може бути звільнений від 50 % зобов’язань, але це не розповсюджується на bullet-позики. Звільнення від зобов’язань встановлюється на весь термін позики на дату надання позики. Якщо звільнення від зобов’язань надається, відсоткова ставка збільшується на 0,9 %. Звичайно, подібна діяльність є досить ефективною при проведенні політики покращення кредитних умов «середнього прошарку», але слід також зупинитися на такому напрямку діяльності фінансово-кредитних інститутів, як спільна діяльність з метою підтримки малого та середнього бізнесу. У цьому напрямку підписуються угоди між крупними фінансово-кредитними установами на певних умовах та із зазначенням розподілу обов’язків.

У Німеччині також активно виділяються кошти на кредитування інвестицій в охорону навколишнього середовища. Поряд з підтримкою інвестицій на охорону навколишнього середовища на комунальному рівні здійснюється також кредитування інвестицій підприємств з охорони навколишнього середовища за рахунок Державного бюджету та коштів КфВ. За рахунок таких кредитів полегшується завдання фінансування обов’язкових екологічних інвестицій. Пільгові кредити в рамках спеціалізованих федеральних програм надаються за інвестиційними проектами в таких областях: очистка повітря, утилізація відходів, економія електроенергії (максимальна сума кредиту – 1 млн. євро на 10 років за ставкою близько 5 % річних).В Іспанії існує безліч програм, спрямованих на підтримку і розвиток малого підприємництва. Уряд країни приділяє велику увагу тим суб'єктам малого підприємництва, які беруть активну участь в соціальній політиці країни шляхом створення додаткових робочих місць для соціально незахищених громадян, таких як студенти, жінки, іммігранти і т.д., а також сприяють розвитку регіонів з низькими економічними показниками.

До першої групи належать товариства взаємного гарантування. Дані підприємства надають гарантії для кредиторів з метою отримання кредитів для розвитку малого бізнесу, надаючи свою власність для застави або виступаючи поручителями.

Друга група включає в себе товариства взаємного фінансування, які фінансують, інвестують і надають субсидії для суб'єктів малого підприємництва. До цієї групи входить Державний інститут офіційного кредитування Іспанії.

Щодо малого бізнесу Японії, так з метою полегшення процедур отримання кредитів суб'єктами малого підприємництва та урядом Японії була створена Корпорація страхування малого та середнього підприємництва та асоціації з гарантування кредитів подібно створенню Державних фондів для розвитку та підтримки малого підприємництва Китаю, США та інших країн.

Уряд Японії на всіх рівнях влади виділяють субсидії на всіх етапах розвитку суб'єктів малого підприємництва, які беруть активну участь у розвитку наукомісткої та високотехнологічної промисловості. Держава виділяє для них позики і надає допомогу в отриманні кредитів шляхом надання поручительств та інших способів кредитних гарантій. Разом з тим за державної підтримки здійснюється навчання фахівців у спеціально створених центрах і надається кваліфіковане консультування підприємців.

До основних цілей, на які надаються субсидії, кредити на спеціальних пільгових умовах і позики відносяться: • удосконалення та модернізація виробництва підприємств наукомісткої галузі;

 • впровадження розроблених спільно з науковими закладами інноваційних технологій;

 • сприяння розвитку легкої та харчової промисловості;

 • розробка та впровадження нових видів продукції;

 • створення і розвиток нових суб'єктів малого підприємництва в регіонах Японії з погано розвиненим рівнем промисловості.

Висновки за розділом 1

Можна зробити, наступні висновки, банківське кредитування в цілому є одним з найефективніших легальних джерел ресурсів для малого та середнього бізнесу. Зазвичай, отримані кредитні кошти банків направляють на задоволення щоденних потреб підприємств та на довгострокові інвестиції. Щоб надати кредит потрібна оцінка кредитоспроможності позичальника, так як вона відіграє дуже важливу роль в процесі кредитування. Кредитоспроможність підприємства оцінюється на основі ланцюга показників, які в свою чергу показують розміщення і джерела обігових коштів, фінансові результати. Які показники і коли використовувати залежить від особливостей діяльності, галузевої специфіки та інших чинників.

На державному щаблі потрібно продовжувати роботу, цілеспрямовану на залучення коштів міжнародних фондів, фінансових установ до України, і в той же час на забезпечення доступу до цих ресурсів якомога найбільшої кількості банків, що відповідають встановленим критеріям прийнятності цих же установ.


РОЗДІЛ 2

МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ2.1 Процес кредитування суб’єктів малого бізнесу

Процес кредитування — широке поняття, яке охоплює кредитний цикл, починаючи з пошуку клієнтів і закінчуючи тим моментом, коли клієнт повністю повертає банку всю суму кредиту разом із відсотками. Проаналізуємо етапи кредитування, як зображено на рисунку 2.1:

Рисунок 2.1  Процес кредитування суб’єктів малого бізнесу [9]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка