«організація банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу»Сторінка6/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

Рисунок 3.3  Схема ефективної співпраці банківської установи та суб’єкта підприємницької діяльності в сучасній економічній ситуації [16]


Предметом та метою діяльності будь-якої фінансової установи є визначення раціональних вимог і методичних основ побудови оптимальних організаційних структур і режимів роботи функціонально - технологічних систем, що забезпечують планування і реалізацію фінансових операцій банку, які підтримують його стійкість при заданих параметрах, спрямованих на приріст власного капіталу (акціонерного капіталу) і/або прибутку за умови збереження стабільності і стійкості цієї установи. На підставі цього твердження можна виділити об'єктивні умови для банківської установи які сприятимуть процесу кредитування. Пропонуємо поділити ці чинники на зовнішні та внутрішні. По перше, управління ресурсною базою банку на основі її диференціації по термінах, об'ємах і вартості відповідно до можливостей активних операцій банку На діяльність фінансової установи впливають показники її стійкості, а саме:

 • фінансова стійкість: програмування банку на основі фінансово-економічних нормативів діяльності банку, моніторинг і аналіз діяльності банку, ідентифікація традиційних банківських ризиків на основі балансових узагальнень, поточна оцінка економічних вигод, операційно-вартісний аналіз банку і трансфертне ціноутворення;

 • організаційна стійкість: планування діяльності банку; організаційна побудова банку (лінійна, дивізійна, матрична структура; орієнтація на послугу або клієнта); управління людським капіталом: мотивація, матеріальне стимулювання, розкриття інноваційного потенціалу;

 • комерційна діяльність: продуктова політика банку і функціонально-технологічна підтримка продуктового ряду банку; фінансовий менеджмент клієнтури банку і його розвиток в інноваційний напрям діяльності банку на основі потреб клієнтів (ринку) або управління змінами (реінжиніринг процесів обслуговування клієнтів);

 • кредитна політика - розширення кредитного та депозитного портфелю є основою для розвитку та росту ліквідності банку. Необхідно пам’ятати, що фінансова установа – банк є юридичною особою, яка підпорядковується особливому економіко-правовому регулюванню, а це, в першу чергу:

Правова сторона цього процесу регулюється через низку законодавчих актів, які визначають структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків. Основоположним законом що регулює діяльність банків є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Регламентують внутрішньобанківську політику та діяльність департаментів, структурних управлінь та відділів внутрішньо корпоративні документи.

Зовнішні чинники які впливають на процес кредитування - це сьогодні складна кризова макроекономічна ситуація в світі та Україні, яка засвідчила, що стара фінансова модель, яка на попередньому етапі розвитку світової економіки обслуговувала товарообмінні процеси, в умовах прискореної глобалізації виявилася неефективною, а в окремих випадках — і відверто безпорадною. Крім того, на діяльність банківської установи впливає конкурентне середовище та зменшення попиту на надання кредитних послуг завдяки тому що небагато клієнтів інвестують.

Поточне фінансове становище, спроможність у разі потреби мобілізувати кошти з різних джерел і забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти - це об'єктивна можливість суб’єкта підприємницької діяльності витримати умови кредиту, що складається з таких факторів:

1.Внутрішні чинники: • фінансові можливості для задоволення власних потреб, тобто необхідно створення прозорої схеми забезпечення необхідного фінансування підприємств для забезпечення їх рентабельності;

 • позитивна прозора стабільна динаміка економічних показників та співвимірність рентабельності діяльності підприємства з вартістю кредиту - наявність передумов для одержання кредиту і здатність повернути його, Але при наявності нестандартних відхилень в структурі бізнесу, аномальних фінансових потоків та структури власності - усе це унеможливлює повернення кредиту.

2. Економіко-правове регулювання співпраці підприємства та банківської станови складається з: • правовий стан суб’єкта підприємницької діяльності включає: правоздатності підприємства як юридичної особи та наявність у нього патенту та ліцензій на деякі види діяльності;

 • основним законодавчим актом яким має користуватися підприємець є Закон України про захист прав споживачів, в якому регламентовано те, які правила мають виконуватися установою що надає послуги, зокрема банком.

 • джерел господарського права: господарське законодавство; договір; звичай.

3. На відміну від внутрішніх факторів, зовнішні фактори залежать від

державної політики в тій чи іншій сфері, від кон'юнктури фінансових ринків, стану економіки країни, галузі, до якої належить дане підприємство тощо.

Одним з головних факторів зовнішнього впливу на кредитоспроможність підприємства є політика держави, яка полягає у створенні відповідної нормативно-правової бази, відповідної інфраструктури та умов кредитування.

Висновки за розділом 3

Малий та середній бізнес відіграють дуже важливу роль у соціально-економічному розвитку країни. Завдяки йому вирішуються багато соціальних та економічних питань. Ураховуючи важливість розвитку малого та середнього бізнесу, можна говорити про те, що кредитування цього сектору економіки є перспективним видом бізнесу для українських банків, а також життєво важливим і необхідним для розвитку підприємництва в Україні. Тому банківське кредитування бізнесу потребує подальшого розвитку й удосконалення, та залежить від вирішення низки економічних проблем.

Банківське мікрокредитування малого бізнесу з використанням міжнародних програм є перспективним видом бізнесу для українських банків, а також життєво важливим і необхідним для розвитку малого підприємництва в Україні. Тому такий напрям банківського кредитування потребує подальшого розвитку й удосконалення, а також упровадження інвестиційних банківських технологій, пов’язаних із кредитними ризиками.

Реалізація програм мікрокредитування в Україні, які сприяють фінансовому забезпеченню розвитку малого бізнесу, дає поштовх до більш динамічного їх поширення, що загалом позитивно вплине на економічне зростання економічного потенціалу України.
ВИСНОВКИ

Зараз банки не виконують свою основну функцію  не працюють як посередники, які направляють гроші в реальний сектор економіки. Для того щоб виникла позитивна взаємодія між банківською установою та підприємцем, та виник необхідний мікро- та макроекономічний ефект від кредитування суб’єктів підприємницької діяльності - необхідно щоб при виборі суб'єктів кредитування щільно взаємодіяли всі вище вказані чинники. Отже можна зробити висновок, що банки не надають кредити, так як остерігаються ризику не повернення, тому вони надають перевагу вже розвиненим підприємствам. Аби поліпшити стан фінансового обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу в Україні необхідно, в першу чергу, банківським установам розробити свої стратегії виходу на ринок послуг для дрібних клієнтів, відповідно до цих стратегій внести зміни у менеджмент, операційну та технологічну діяльність, у сферу інформаційних технологій, враховуючи особливості функціонування і потреби клієнтів малого і середнього бізнесу. Також необхідно широко залучати до співпраці західних консультантів – практиків з банківського обслуговування дрібних підприємців.

Для розвитку української економіки та МСБ в цілому, необхідно внести зміни до «Податкового кодексу України», закону України «Про банки і банківську діяльність». А саме - зменшити податкове навантаження для новостворених суб'єктів МСБ, створення для них сприятливих умов для взяття кредитних коштів (понижена % ставка, спрощення процедури розгляду кредитних заявок, створення сприятливих умов для погашення їх заборгованості).

Сьогодні, на мою думку, необхідно оптимізувати та стандартизувати процедуру кредитування МСБ, зокрема зменшити пакет документів необхідних для оформлення договору, хоча б на першій стадії перевірки потенційного клієнта. Залишити лише ті процедури, які є невід'ємними  ідентифікація особи, звірка даних про доходи, відсутність негативної репутації щодо діяльності суб'єкта МСБ. При цьому необхідною умовою є переведення усіх рахунків клієнта в кредитуючий банк та зменшення/оптимізування суми кредиту, перевіряючи його кредитоспроможність на протязі півроку, та при наявності позитивної кредитної історії, поступово збільшувати суму позики до необхідної клієнту.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:  1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс], – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

  2. Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 1 / Ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. ISBN 966-394-373-0

  3. Стратегія розвитку малих і середніх банків у контексті глобалізаційних та євроінтеграйційних процесів // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 50–51.

  4. Слав’юк, Р. А. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / Р. А. Слав’юк. - 3-є вид., доп. і перероб.. - К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с. – ISBN 966-7938-51-4.

  5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» Електронний ресурс], – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?test=Up9Mf3o6frtCxq22ZirFatpeHI4Qos80msh8Ie6

  6. Господапське право України: Навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової, - Х.: «Одіссей», 2005. -608 с. – ISBN 978-966-134-086-7

  7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.  К.: КНЕУ, 2001.  460 с., іл. – ISBN 966–574–010–5

  8. . Іванілов, О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С. Іванілов. – К. : Центр навч. літ-ри, 2009. – 728 с – ISBN 976-316-654-133-0

  9. Процес кредитування підприємств малого бізнесу та його скадові // Вісник НБУ. – 2000. – № 11. – С. 30–31.

  10. Офіційний сайт ПАТ «Укрсоцбанк» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unicredit.com.ua/

  11. Лагутін, В.Д. Кредитування: теорія і практика / В.Д. Лагутін. – К.: Знання. – 2002. – 215 с. – ISBN 304-263-124-046-1

  12. Положення про порядок реалізації в АКБ «Форум» Програми мікрокредитування по лініях Європейського банку реконструкції і розвитку та Німецько-Українського фонду (2003 р.).

  13. Офіційний сайт Програми мікрокредитування в Україні – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.microcredit.com.ua.

  14. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

  15. Могильницький, Р. Роль мікрокредитування у розвитку приватної ініціативи: міжнародна та вітчизняна практика // Банківська справа. – 2007. – № 2. – С. 44–48. – ISBN 326-453-124-236-9

  16. Другов, О.О. «Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні» зб. наук. праць Стратегічні пріоритети, №4(9), 2008 р.с.115-120.

  17. Бех, М.С., Бех, Н.М. – «Проблеми кредитування підприємств і малого бізнесу» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_1/21.pdf

  18. Стародубцев, А.В. асист. Кіровоградський національний технічний університет «Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні» , Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.. 12.Частина 1.–Кіровоград:КНТУ,2007.–370с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zbir_12.pdf

  19. Фастовець, М.М. Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні : дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2005.

  20. Лащ Т.А. Проблеми банківського кредитування малого підприємництва // Економічний простір. – 2009. - №23/1. – С.155-165 – ISBN: 512-555-91-678-1

  21. Рущишин, Н. М. Перспективи розвитку банківського кредитування малого і середнього бізнесу [Текст] / Н. М. Рущишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. - № 18.3. – С. 271-274. – ISBN: 342-549-47-823-6

  22. Бобиль, В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності України// Україна: аспекти праці. – 2008. - №3 – С.35-38; – ISBN 9-4783-9845-5

  23. Васюренко, О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Тов. «Знання», КОО, 2005. – 255 с. – ISBN: 856-367-12-678-8

  24. Кривоног, О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України. – 2005. -№8 – С.101-105 – ISBN 3-3213-0251-1

  25. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М. Кужель, О. В. Лібанова – К., Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка