Організація дистанційного банківського обслуговування населенняСторінка1/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.95 Mb.
#706
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота


на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-91

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Бовсунівський О.В.

Керівник: ас. Малиш Г.А.

Консультант к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

Суми 2013 року

РЕФЕРАТ

Випускна робота містить 114 сторінок, 5 рисунків, список використаних джерел з 65 найменувань, 8 додатків.

Актуальність теми обумовлена високим рівнем зацікавленості банків у дистанційному банківському обслуговуванні, як інструменті підвищення ефективності діяльності за рахунок скорочення витрат на утримання відділень та філій, збільшення клієнтської бази, що в кінцевому результаті призведе до підвищення конкурентоспроможності банківської установи. Отже, важливою складовою стратегії розвитку комерційних банків України, стають розробка та впровадження технологічних дистанційних послуг з метою стрімкого розвитку вітчизняного ринку банківських продуктів.

Об’єкт випускної роботи – дистанційне банківське обслуговування.

Предметом випускної роботи є організаційний механізм дистанційного банківського обслуговування населення.

Мета випускної роботи – теоретичне обґрунтування та удосконалення організаційної складової процесу дистанційного банківського обслуговування населення.

Метою охорони праці в банку є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності через ефективне управління охороною праці.

Під час дослідження випускної роботи були використанні наступні методи, а саме: аналіз та синтез, системний метод, конкретизація, абстрагування, графічний та табличний методи, статистичний метод та економіко-статистичний.

За результатами дослідження було визначено сутність та види дистанційного банківського обслуговування населення, досліджено стан та організації дистанційного банківського обслуговування населення, визначено місце та роль ПАТ «Умовний» в банківській системі та у сфері ДБО, проведено порівняльну характеристику процесу здійснення дистанційного банківського обслуговування населення банками України, визначено організаційні засади дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ «Умовний».

Дослідивши теоретичні основи організації дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ «Умовний», вважаємо за потрібне внесення наступних коректив. З метою підвищення ефективності використання системи дистанційного банківського обслуговування населення ми пропонуємо в ПАТ «Умовний» напрями усунення недоліків пов’язаних з використанням системи дистанційного банківського обслуговування та оцінити результати впровадження системи дистанційного банківського обслуговування. Це дозволить якісніше оцінити ефективність впровадження системи дистанційного банківського обслуговування

Основні положення дослідження випускної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали схвальну оцінку на XVI всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє» (14 березня 2013 року).
Ключові слова: дистанційне банківське обслуговування, клієнт-банк, інтернет-банкінг, мобільний-банкінг, смс-банкінг, РС-банкінг, телебанкінг, вап-банкінг, веб-банкінг.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ…………………………………………………….

12


1.1

Сутність дистанційного банківського обслуговування населення…………………………………………………………

12


1.2

Сучасні технології дистанційного банківського обслуговування…………………………………………………..

17


1.3

Ризики, пов’язані з дистанційним банківським обслуговуванням населення……..................................................

23

Висновки до розділу 1…………………………………………...

31

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПАТ «УМОВНИЙ»……………………………..

33


2.1

Місце ПАТ «Умовний» в банківській системі України та у сфері дистанційного банківського обслуговування населення.

33


2.2

Організація дистанційного банківського обслуговування населення у ПАТ «Умовний»……………………………………

41


2.3

Оцінка якості системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Умовний»…………….............................

46

Висновки до розділу 2…………………………………………...

54

РОЗДІЛ 3

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ……...

56
3.1

Напрями підвищення безпеки дистанційного банківського обслуговування населення ПАТ «Умовний»…………………..


56


3.2

Удосконалення процесу організації дистанційного банківського обслуговування населення ПАТ «Умовний»…...

61

Виновки до розділу 3…………………………………………….

66

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ПАТ «УМОВНИЙ»….

69

4.1

Правові та організаційні основи охорони праці в ПАТ «Умовний»……………………………….............................

69


4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві…….

73

4.3

Профілактика травматизму та професійних захворюваньна виробництві ПАТ «Умовний»…………………………………...

76

Висновки до розділу 4…………………………………………...

78

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….

80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………

88

ДОДАТКИ………………………………………………………………………

96

ВСТУП

Успішний економічний розвиток держави, можливий лише за умов добре розвиненої банківської системи.

Одна з головних особливостей сучасної банківської системи полягає у тому, що на сьогоднішній день відбувається стрімкий рівень розвитку комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, активне впровадження мережевих пристроїв, які значно скорочують тривалість обробки інформації, дають можливість проводити комплексну автоматизацію діяльності, та здійснювати розробку ефективного механізму дистанційного банківського обслуговування клієнтів. На сьогоднішній день розвиток дистанційного банківського обслуговування ставить за мету скорочення обсягів готівкових розрахунків в Україні та збільшення обсягу залученних коштів від населення до банківської системи.

Актуальність дослідження обумовлена високим рівнем зацікавленості банків у дистанційному банківському обслуговуванні, як інструменті підвищення ефективності діяльності за рахунок скорочення витрат на утримання відділень та філій, збільшення клієнтської бази, що в кінцевому результаті призведе до підвищення конкурентоспроможності банківської установи. Отже, важливою складовою стратегії розвитку комерційних банків України, стають розробка та впровадження технологічних дистанційних послуг з метою стрімкого розвитку вітчизняного ринку банківських продуктів.

Проблеми формування ринку дистанційних банківських послуг, стали темами дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних економістів. Дані проблеми відображаються у вітчизняній науковій літературі, в дослідженнях С.В. Вахнюка, О.М. Захарченко, С.Н. Иляшенко, Б.І. Пшик, І.Ф. Рогач, А.Я Стахарчук, В.С. Харченко, О.В. Чуб, М.С. Юденков, Г.В Юрчук. та багато інших.

Метою випускної роботи є теоретичне обґрунтування та удосконалення організаційної складової процесу дистанційного банківського обслуговування населення. Поставлена мета досягається шляхом вирішення наступних завдань:


 • визначити сутність дистанційного банківського обслуговування населення;

 • розглянути сучасні технології дистанційного банківського обслуговування населення;

 • проаналізувати основні ризики, пов’язані з дистанційним банківським обслуговуванням населення;

 • визначити місце та роль ПАТ «Умовний»в банківській системі України та у сфері дистанційного банківського обслуговування населення;

 • розглянути організацію здійснення дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ «Умовний»;

 • оцінити якість системи дистанційного банківського обслуговування в ПАТ «Умовний»;

 • запропонувати напрями підвищення безпеки використання дистанційного банківського обслуговування населення в ПАТ «Умовний»;

 • визначити шляхи удосконалення процесу організації дистанційного банківського обслуговування населення ПАТ «Умовний»;

 • дослідити правові та організаційні основи охорони праці в ПАТ «Умовний»;

 • проаналізувати санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві;

 • дослідити процес профілактики травматизму та професійних захворювань на виробництві ПАТ «Умовний».

Об’єкт випускної роботи – дистанційне банківське обслуговування.

Предметом випускної роботи є організаційний механізм дистанційного банківського обслуговування населення.

Під час дослідження випускної роботи були використанні наступні методи, а саме: аналіз та синтез, системний метод, конкретизація, абстрагування, графічний та табличний методи, статистичний метод, економіко-статистичний.

Інформаційною базою теоретичної та методологічної частини випускної роботи стали офіційні сайти банків України, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів у галузі інтерактивних банківських послуг, аналітичні матеріали банкірів та ін.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

1.1 Сутність дистанційного банківського обслуговування

З розвитком ринку банківських послуг склалася така практика обслуговування клієнтів, за якої вони зобов’язані кожного разу відвідувати банк для проведення будь-якої операції. Це означає, що банк для того, щоб обслужити клієнтів повинен створити потужну базу (інфраструктуру), і витрачати значні суми, окупність яких складає декілька років. В Україні, далеко не всі банки можуть собі дозволити значні капіталовкладення у створення філій та відділень для обслуговування клієнтів, тому така схема забезпечення якісного банківського обслуговування не завжди прийнятна. Отже, постає питання щодо створення зручних і ефективних каналів надання банківських послуг споживачам. На сьогоднішній день актуальним є поступовий перехід від філійної моделі до моделі дистанційного банківського обслуговування (ДБО).

Дистанційне банківське обслуговування – це загальний термін для технології, яка використовується з метою надання банківських послуг клієнтам на основі розпоряджень, переданих ними на відстанні (без обов’язкового візиту до банку), за допомогою різноманітних засобів самообслуговування, найчастіше з використанням комп'ютерних і телефонних мереж. Усі операції, що не виконуються безпосередньо в офісі банку, має здійснювати система дистанційного банківського обслуговування [15].

Головна мета впровадження та використання дистанційного банківського обслуговування в банківській діяльності полягає в наданні рівних можливостей оперування фінансовими інструментами в будь-яких регіонах та за межами країни.Функціонування дистанційного банківського обслуговування населення побудоване на таких принципах:

 • екстериторіальність і неперервність роботи системи – клієнт може здійснювати управління коштами незалежно від того, де він знаходиться і у який час;

 • загальнодоступність – засоби доступу клієнта до системи мають бути досить поширенні і прийнятні за ціною;

 • множинність каналів доступу – наявність можливості використання різних каналів і в будь - якому їх поєднанні;

 • інтерактивність обслуговування, яка повинна забезпечувати можливість проведення операцій у режимі самообслуговування. Водночас клієнту має бути надана можливість вільного вибору проведення операцій в інтерактивному режимі або через оператора;

 • здатність проведення операцій у режимі реального часу (лише у тому разі, коли це можливо);

 • мінімізація ручної обробки операцій передбачає, що дана технологія (ДБО) повинна максимально виключати або скорочувати стадії, які вимагають ручної обробки [57].

Основні суб’єкти дистанційного банківського обслуговування наступні:

 • клієнт – юридична або фізична особа, що відкрила рахунок у банку-учаснику;

 • аутсорсер – спеціалізована компанія, що здійснює реєстрацію та обробку дистанційних розпоряджень клієнтів-учасників;

 • банк – установа, що веде рахунки учасників і виконує розрахункові функції.

Дистанційне банківське обслуговування передбачає роботу не тільки з клієнтами банку, а також з банками-кореспондентами, підрозділами банку, до яких можна віднести: філії, відділення, віддалені каси, обмінні пункти та інше. Через систему ДБО реалізується досить широкий спектр послуг – від найпростіших інформаційних сервісів (отримання інформації щодо залишку коштів на рахунку) до більш складних, таких як отримання кредиту в режимі віддаленого доступу, розміщення заявок брокерові під час операцій на фондовому або валютних ринках тощо. За допомогою технологій ДБО банк може проводити платежі або здійснювати інші операції з коштами клієнтів на основі дистанційних розпоряджень, які вони передають до банківської установи, використовуючи різні канали та засоби доступу (телефонні, Internet тощо). (рис.1.1)

Рисунок 1.1 – Засоби дистанційного доступу клієнта до банку [57]


Завдяки існуванню таких засобів доступу, банк який надає можливість своїм клієнтам отримати повний набір сервісів ДБО, стає телекомунікаційно-фінансовим центром, до якого з різних каналів надходять розпорядження клієнтів. Клієнт такого «телекомунікаційного банку» може мати у своєму розпорядженні для здійснення операцій будь-які доступні канали або мати можливість користуватись різними комбінаціями каналів, залежно від ситуації.

Система ДБО побудована на використанні автоматизованої комп’ютерної системи, яка складається з таких компонентів: • сервер каналу зв’язку, що забезпечує інтерфейс між системою і клієнтами у формі реєстрації дистанційних розпоряджень клієнтів і створення відповідних електронних документів у базі даних системи ДБО. Крім цього, даний сервер каналу здійснює введення інформації, яка надходить від клієнта і передає клієнтові відповіді системи. Функції і архітектура серверу каналу залежать від особливостей каналу: сервери телефонних каналів складаються з плати комп’ютерної телефонії і відповідного програмного забезпечення; сервер для каналу Інтернет – це програма на Інтернет- сервері.

 • сервер обробки дистанційних розпоряджень – призначений для обробки зареєстрованих дистанційних розпоряджень клієнтів і формування на їхній основі документів (квитанцій, повідомлень, платіжних доручень тощо) і реальних проведень на внутрішніх рахунках системи ДБО.

 • операційний день системи ДБО (окремий програмний комплекс або складова частина системи автоматизації банківських операцій), що призначений для збереження інформації про клієнтів, рахунки проведення операцій та інше [57].

Безумовно, впровадження технології ДБО є вигідним як для банків, так і для клієнтів, але використання даної системи має не тільки переваги, а й деякі недоліки. До переваг системи ДБО на рівні банку можна віднести:

 • конкурентні переваги відносно інших банків, які не надають послуги ДБО;

 • розширення масштабів бізнесу (оскільки збільшення клієнтської бази не обмежується кількістю філій і відділень чи персоналом банку);

 • екстериторіальність банківського обслуговування (банк може обслуговувати іногородніх та іноземних клієнтів без відкриття додаткових відділень);

 • можливість забезпечення цілодобового сервісу, що актуально для залучення віддалених клієнтів;

 • спрощення процесу розширення бізнесу і впровадження нових продуктів (оскільки всі операції здійснюються за допомогою централізованого комп'ютеру, то вводити додаткові послуги можна швидко, без суттєвих витрат та зайвих організаційних процедур);

 • спрощення процесу реалізацій комплексних фінансових продуктів (наприклад, банківських і страхових);

 • суттєве скорочення організаційних витрат за рахунок вивільнення персоналу і зниження додаткових (накладних) витрат на функціонування відділеннями [50].

До основних недоліків використання даної системи відносно банку можна віднести:

 • високий рівень витрат на придбання або створення системи ДБО, її впровадження та навчання співробітників банку;

 • тривалий процес перепідготовки співробітників для роботи з електронними документами;

 • необхідність здійснення постійних витрат на обслуговування (у тому числі й каналів зв’язку з високою пропускною спроможністю при обслуговуванні великої кількості клієнтів) [50].

Основними перевагами використання ДБО клієнтами банку є:

 • можливість проведення операції в будь-який час і в будь-якому місці без відвідування банку;

 • доступність актуальної інформації про стан рахунків, надходження коштів тощо; 

 • прискорення обігу коштів на внутрішньому ринку;

 • здешевлення банківських операцій.

Недоліки системи дистанційного банківського обслуговування для клієнтів наступні:

 • потреба в додатковому обладнанні та більш високої кваліфікації користувачів основних каналів доступу ДБО [18];

 • як правило, банки стягують плату за користування такою системою.

Отже, підводячи підсумок, варто відзначити, що сутність ДБО полягає у самообслуговуванні клієнтів, що у свою чергу є технологічним видом взаємодії банку з клієнтами у межах якого клієнти мають змогу користуватися послугами незалежно від працівника банківської сфери [10].

1.2 Сучасні технології дистанційного банківського обслуговуванняЗ метою підвищення ефективності обслуговування своїх клієнтів, сучасні банки досить активно впроваджують системи дистанційного банківського обслуговування, які представлені на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Сучасні технології дистанційного банківського обслуговування


Завдяки можливостям, які надають канали дистанційного доступу клієнта добанку сьогодні стали звичними такі поняття:

  • direct-banking - прямі банківські операції;

  • phone-banking, telebanking – дистанційні операції телефоном;

  • handy ipocket-banking - операції за допомогою мобільного телефону;

  • fax-banking - операції факсом [9].

Однією з найперших типових технологій дистанційного банківського обслуговування стала технологія під назвою «Home-banking» (банківське обслуговування вдома). Дана технологія дозволяє клієнту, не відвідуючи банк, отримувати банківські послуги з надання фінансової інформації, а також здійснювати банківські операції із передачею інформації телефонними каналами, двосторонньою системою кабельного телевізійного зв’язку.

На сьогоднішній день «Home-banking» – це узагальнене поняття моделі банківської діяльності, яка базується на використанні різних каналів віддаленого доступу з метою підвищення ефективності діяльності банківської установи та охоплення нових сегментів ринку фінансових послуг [57].

PC-banking – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою комп’ютерів через спеціалізоване програмне забезпечення. PC-banking має два напрямки: «Клієнт-Банк», якщо клієнтом є юридична особа та домашній банкінг, якщо клієнт – фізична особа [9].

На сьогоднішній день, дану систему може запропонувати практично кожен банк. Дана система лише доповнює традиційну систему платежів електронною безпаперовою технологією обміну платіжними документами та інформацією між клієнтом і банком. За допомогою зазначеної системи клієнт банку заповнює платіжний документ у середовищі систем у своєму офісі, а програмне забезпечення системи надсилає його до банку, де цей документ далі обробляють відповідні системи в банку. «Клієнт-Банк», як один з технологій ДБО для юридичних осіб набув значного розвитку. Водночас дана технологія не має змоги задовольнити всіх користувачів дистанційного банківського обслуговування: для фізичних осіб така послуга занадто дорога, а юридичні особи, які активно співпрацюють з банком, не бачать сенсу купувати дану систему лише для того, щоб отримувати інформацію стосовно залишку коштів на рахунках. Тому в сучасних умовах банкам необхідно поєднувати всі види ДБО для того, щоб задовольнити потреби всіх своїх клієнтів.

Також слід зазначити, що клієнт може здійснювати всі операції не лише зі свого домашнього комп’ютера, а й в будь-яких інших місцях, де можуть бути надані відповідні засоби підключення.

Таким чином, можна зробити висновок, що «Клієнт-банк» – це система, яка замінює такі види традиційного зв’язку, як кур’єрський, поштовий, телеграфний та інші, і при цьому надає можливість клієнтові здійснити цілий набір операцій не відвідуючи банківської установи [57].

Однією з найбільш розповсюджених електронних фінансових послуг є послуга «Інтернет-клієнт» (тонкий клієнт). Для використання даної системи користувачеві необхідно мати комп’ютер – WEB-оглядач та доступ до мережі Інтернет. Дана система включає в себе такі технології «Internet-banking», «Mobile-banking», «WAP-banking» та «WEB-banking».

Технологія «Internet-banking» – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою комп’ютерів через Web-браузер.

Слід зауважити, що окрім on-line доступу, банки також пропонують клієнтові off-line-версію програмного комплексу. Для цього необхідна інсталяція спеціального програмного забезпечення. Дана версія програмного комплексу розглядається не як повноцінна система Internet-banking, а лише як звичайна система PC-banking, оскільки операції в даній системи здійснюються без застосування мережі Інтернет, а тільки за допомогою спеціальних поштових програм та попередньо встановленого програмного забезпечення. Деякі банки вважають, що дана off-line-версія, все ж таки відноситься до системи «Internet-banking».

Отже, дана система надає своїм клієнтам певний комплекс банківських послуг з управління реальними банківськими рахунками через мережу Інтернет, як правило, цілодобово та в режимі реального часу, з любої точки, яка має вихід в Інтернет.

Порівнюючи дану систему з системою «Клієнт-Банк», необхідно зазначити що, послуга «Internet-banking» має набагато більше переваг: клієнту немає потреби телефонувати до банку, достатньо лише мати вихід в Інтернет, а найголовніше, клієнту не потрібно мати спеціальне програмне забезпечення – усі операції та платежі він може здійснювати лише за допомогою браузера під час заповнення стандартних Web-форм.

Для підключення до даної системи, користувачу необхідно підключитися до глобальної мережі, встановити браузер на своєму комп’ютері, укласти договір з банком, який надає дану послугу, зареєструватись та підключитись до даної системи через мережу.

За допомогою даної системи клієнт банківської установи може отримувати необхідну йому інформацію та здійснювати такі операції:


 • оплачувати рахунки за зв'язок (ZP-телефонію, стільниковий і пейджинговий зв'язок, Internet) та інші послуги (супутникове телебачення, освіту тощо);

 • здійснювати всі комунальні платежі (за електроенергію, газ, телефон, теплопостачання, тощо);

 • переказувати кошти за рахунками на придбання товарів, у тому числі через Internet -крамниці;

 • здійснювати грошові перекази, утому числі в іноземній валюті, на будь-який рахунок у будь-якому банку;

 • купувати і продавати іноземну валюту;

 • поповнювати або знімати грошові кошти з рахунків платіжної картки;

 • відкривати різні види рахунків (терміновий, ощадний, пенсійний) і поповнювати їх коштами;

 • отримувати довідки про стан рахунку за певний період у різних форматах;

 • отримувати інформацію про платежі, які надійшли в режимі реального часу [45].


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка