«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»


Аналіз розрахунків з покупцями і замовникамиСторінка10/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.3. Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками
Аналітична обробка даних – це окрема ланка з перетворення їх на інформацію аналізу, що є основою для вивчення даних, одержання висновків і розробки пропозицій, які будуть використані для обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

Основними джерелами даних для проведення аналізу розрахунків підприємства з його контрагентами є: • наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених;

 • первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, платіжні документи тощо);

 • регістри обліку (Журнал-ордер та відомості аналітичного обліку);

 • фінансова звітність підприємства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Примітки до річної фінансової звітності);

 • статистична звітність (форма № 1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість).

Організація проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками і використання його інформації при управлінні включає в себе ряд взаємопов’язаних етапів:

1. Підготовка та опрацювання вихідних даних для отримання аналітичної інформації;

2. Вивчення аналітичної інформації:

1) оцінювання стану і досягнутих результатів діяльності господарства;

2) формування висновків і пропозицій;

3. Розробка заходів і прийняття управлінських рішень за результатами аналізу.

Організація проведення аналізу на підприємствах повинна плануватися. Для здійснення аналітичної роботи потрібно залучати висококваліфікованих робітників, які виконують роботу з використанням новітніх технічних засобів і технологій.

Все це дасть змогу підвищити ефективність проведення аналізу і якість отриманої інформації, що вплине на обґрунтованість прийняття управлінських рішень.

Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками є однією із складових аналізу фінансового стану підприємства, його вплив на фінансове становище підприємства розглянемо далі.

Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів.

З метою аналізу розрахунків з покупцями і замовниками складається аналітична таблиця за формою табл. 3.3.1.
Таблиця 3.3.1.

Аналіз дебіторської заборгованості за товари , роботи,послуги.Покупец

(замовник)Дата

утворенняЗаборгованість

на початок періодувідвантажено

сплачено

Заборгованість

на кінець періодудата

сума

У т.ч

ПДВ


дата

сума
1

2

3

4

5

6

7

8

9

За даними цієї аналітичної таблиці визначають:

1) загальну суму дебіторської заборгованості (підсумок гр. 3 + + гр. 5 – гр. 8 = гр. 9);

2) заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків виникнення заборгованості понад один рік. Таку заборгованість за наявності виправдувальних документів можна віднести до позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, або записати (з рішення інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів;

3) за даними відомості обліку розрахунків з покупцями і замовниками (або попередньої аналітичної таблиці) складається така аналітична таблиця за формою (табл. 3.3.2.), за якою аналізується стан дебіторської заборгованості за часом виникнення.
Таблиця 3.3.2.

Аналіз стану дебіторської заборгованості.Статті

Дебіторської

заборгованості


Усього на кінець звітного періоду

У тому числі за часом виникнення

До одного Місяця

Від одного до трьох місяців

Від трьох до шести місяців

Від шести місяців до року

Понад один рік

1

2

3

4

5

6

7

Регулярне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів для усунення простроченої заборгованості. Цей аналіз здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб управління. Але, як відомо, для зовнішніх користувачів інформації також дуже важливий стан дебіторської заборгованості підприємства, бо зростання її завжди свідчить про фінансову нестабільність. За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2) можна визначити низку показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості.

До цих показників належать:

1. Оборотність дебіторської заборгованості:

Од = В : Д,

де Од — оборотність дебіторської заборгованості;В — виручка від реалізації продукції;Д — середня дебіторська заборгованість.

2. Період погашення дебіторської заборгованості:

Пд = 360 днів : Од,

деПд — період погашення дебіторської заборгованості;Од — оборотність дебіторської заборгованості.

3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів:

Да = [Дз : Па] 100,

де Да — частка дебіторської заборгованості в поточних активах;Дз — дебіторська заборгованість;Па — поточні активи (2 + 3 розділ активу балансу).

4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації визначається за формулою:

Дз = Д : В,

де Д — середня величина дебіторської заборгованості;В — виручка від реалізації продукції.

5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, %.

Показник сумнівної дебіторської заборгованості може бути взятий з балансу (рядок 162 ф. 1).

Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості: дані за звітний період порівнюють з даними за минулий рік (або інший звітний період), визначають зміни і вивчають причини цих змін, їхню якісну характеристику. Деякі показники за минулий період (оборотність дебіторської заборгованості, або відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації) переносяться з розрахунку, складеного за підсумками минулого року чи іншого виробничого періоду.

Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого року. Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.


3.4. Оцінка резервів аналітично-контрольної роботи в системі управління розрахунками з покупцями і замовниками
Як і бухгалтерський облік, організація та методика аналізу та аудиту потребує постійного удосконалення.

Попередній, поточний та наступний внутрішній контроль операцій покупцями є ефективним за умов застосування методичних прийомів: документальних (арифметична перевірка, формальна перевірка, логічна перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка, взаємний контроль, зустрічна перевірка, аналітична перевірка фінансової звітності) і фактичних (обстеження, перевірка майна в натурі, інвентаризації розрахунків з учасниками).

В результаті проведення внутрішнього контролю можуть бути встановлені наступні порушення:

а) порушення, пов’язані з неправильним веденням обліку: • залишок за дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» не відповідає заявленому в установчих документах;

 • невідображення здійснених операцій;

 • недотримання вимог нормативних документів;

в) порушення, пов’язані з неправильним оформленням та відсутністю документів:

 • використання прострочених документів та відсутність оформлених відповідно до чинного законодавства документів;

 • безпідставне виправлення записів у документах;

 • відсутність оригіналів або завірених відповідно до законодавства документів;

 • наявність фіктивних документів;

г) порушення, пов’язані з розрахунками:

 • неправильне обчислення податку на прибуток;

 • невиплата дивідендів за привілейованими акціями;

 • неправильне обчислення дивідендів;

 • порушення нормативних документів;

д) порушення, пов’язані з укладанням колективного договору, оформленням змін чи доповнень до нього та його виконанням.

Для більш ефективного здійснення внутрішнього контролю неможливо обійтись без комп’ютерного збору та аналітичного опрацювання інформаційної бази проведення.

Суттєвим недоліком при раціоналізації обліку є здійснення бухгалтерських робіт вручну, що значно підвищує витрати часу.

Для комп’ютеризації обліку в досліджуваному підприємстві можна скористатися такими системами бухгалтерського програмного забезпечення:Універсальною і найбільш доступною у використанні є програма «1С: Бухгалтерія». Ця програма може застосовуватися на підприємствах усіх форм власності і вона має можливості одночасного ведення податкового, бухгалтерського, кількісного і валютного обліку.

На нашу думку, автоматизація обліку в ПП «Зарічне»» є важливою умовою функціонування сучасного підприємства, а для підприємства з такими обсягами діяльності і чисельністю працівників обов’язковою і необхідною.

Повна комп’ютеризація обліково-звітних робіт дасть змогу:


 1. підвищити продуктивність праці працівників бухгалтерії;

 2. знизити трудомісткість виконання обліково-звітних робіт;

 3. підвищити оперативність отримання інформації для прийняття управлінських рішень;

 4. зменшити витрати часу на виконання бухгалтерської роботи;

 5. знизити витрати, внаслідок скорочення штату бухгалтерії.

Якщо підприємство вирішить замінити існуючу форму обліку на комп’ютеризовану, то необхідно здійснити підготовчі етапи:

 • визначитись з датою введення комп’ютеризованої форми обліку (найкраще з початку року, місяця, кварталу);

 • здійснити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та розрахунків на дату запровадження автоматизації обліку;

 • закрити всі рахунки та скласти Баланс підприємства;

 • визначитись з ділянками автоматизації обліку;

 • розробити точний графік документообороту та раціонально розподілити обов’язки працівників бухгалтерії;

 • обрати програмний продукт з урахуванням особливостей підприємства;

 • визначитися з сумою коштів на запровадження інформаційної системи обліку.

Застосування інформаційних систем в обліку значно раціоналізує роботу бухгалтерського апарату підприємства, що цілком виправдає витрати на її впровадження.
Висновки до розділу 3
Аналізуючи дебіторську заборгованість слід звертати увагу не лише на їх динаміку і структуру. Необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної ситуації на підприємстві. На нашу думку для оперативного прийняття рішень стосовно розрахунків з покупцями і замовниками необхідно виважено підходити до формування самої розрахункової політики підприємства, тобто застосовувати заходи щодо діагностування контрагентів і відповідно віднесення їх до певної групи згідно з класифікацією покупців. Така класифікація дозволить конкретизувати розрізи формування облікової та аналітичної інформації щодо стосунків з клієнтами для забезпечення потреб управління і своєчасного прийняття рішень щодо подальшої взаємодії з тим чи іншим покупцем.

Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному введенні концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної автоматизованої системи для підприємств, є однією з умов їх виживання.

Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб’єктів господарської діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. Зробити це неможливо без достовірної, належним чином обробленої та підготовленої для управління інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства. Інструментом для одержання такої інформації виступає система бухгалтерського обліку.

Висновки і пропозиції
В процесі виробничої діяльності кожне сільськогосподарське підприємство, як юридична особа вступає в господарські зв’язки з іншими юридичними і фізичними особами. Господарські зв’язки – необхідна умова діяльності підприємства, оскільки вони забезпечують безперебійну поставку мінеральних добрив, пального, запасних частин та інших мінеральних цінностей. Оформляються і закріплюються господарські зв’язки контрактами, відповідно до яких одне підприємство виступає постачальником (виконавцем робіт), а інше – покупцем, а значить і платником.

Чітка організація розрахунків зпокупцями та замовниками безпосередньо впливає на прискорення обертання оборотних активів і своєчасне надходження грошових коштів від реалізації.

Надзвичайно важливим є правильно вести документацію розрахунків: правильно та своєчасно заповнювати первинні документи, договори, всі їх реквізити, в установлені терміни передавати всі документи в бухгалтерію, контролювати всі розрахунки, оплату за продукцію, погашення дебіторської заборгованості.

Аналізуючи організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, можна зробити висновки, що тут існують суттєві недоліки, наприклад: документування операцій проводиться не достатньо чітко, і, що саме головне, не повністю.

Основною формою взаємовідносин між виробниками та покупцями продукції все більш стає неефективний натуральний обмін (бартер).

Для усунення всіх недоліків, необхідно покращити систему контролю, дотримуватися вимог чинного законодавства, слідкувати за змінами в нормативній базі, звертати увагу на сучасний стан розвитку даного питання в Україні та за кордоном.

Важливим елементом стратегічної системи обліку є забезпечення бухгалтерів-аналітиків, контролерів та інших користувачів інформацією для визначення фінансового стану підприємства на найближчу та віддалену перспективу.

Важливою умовою подальшого вдосконалення облікової роботи є розробка спеціальних програм з автоматизації й обробки бухгалтерських даних.Досить важливим фактом покращення обліку є введення комп’ютерної форми обліку. Використання комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначальний фактор організації обліку.
Список використаної літератури


 1. Аудит: Практическое пособие /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. – К.: «Учетинформ», 1996. – 283 с.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік: посіб. / Н.В. Чабанова, Ю.А. Василенко К.: Видавничий центр "Академія", 2005. 672 с.

 3. Бухгалтерський облік: навч. посіб./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.А. Береза. – Житомир: ЖІТІ, 2000. 672 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. [для студ. cпец. ”Облік і аудит” вищих навч. закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 544 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. [для студ. cпец. ”Облік і аудит” вищих навч. закладів] / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832с.

 6. Василюк М.М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання / М.М. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. – 2009. – №7. – С. 35.

 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2004 № 436. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 8. Гура Н. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / Н. Гура // Бух. облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 29-35.

 9. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємств та перспективи їх вирішення в Україні / В. Дерій // Бух. облік і аудит. – 2008. – №4. – С.7-11.

 10. Економіка сільського господарства: підруч. / П.П. Руснак, В.В. Жебка, М.М. Рудий, А.А. Чалий; за ред. П.П. Руснака. – К.: Урожай, 1998. – 319 с.

 11. Жук В. Чи може замовник розрахуватися із субпідрядником самостійно / В. Жук // Все про бух. облік. – 2005. № 7. С. 15.

 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказМ-ва фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 13. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержані цінності: наказ М-ва фінансів України від 16.05.96 р. за № 99 [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 14. Канцедал Н.А. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.А. Канцедал – Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 20 с.

 15. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

 16. Кредисов А.І. Маркетинг / за ред. А.І. Кредисова. К.: Україна, 1994. 399 с.

 17. Кужель О. Перевірки проведення готівкових розрахунків із покупцями / О. Кужель // Податки ти бухгалтерський облік. – 2005.– № 95 19 с.

 18. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: підруч. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча – К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ", 2005. 504 с.

 19. Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. 2009. – № 5. – C. 24-34.

 20. Левкина Л. Податковий та бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної заборгованості / Левина Л. // Вісник бухгалтера і аудитора. – 2005. – № 19 19 с.

 21. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. навч. посіб. / О.В. Лишиленко – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 528 с.

 22. Ломидзе Ю. Модель многоуровневой системы управления сельским хозяйством России / Ю. Ломидзе // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 4. – С. 24-28.

 23. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько – К.: Знання, 2006. – 311 с.

 24. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: підруч. / Т.Г. Марени; за ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 896 с.

 25. Матвєєва В. Договір поставки: правові та облікові тонкощі / В. Матвєєва // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. № 7. С. 15 – 19.

 26. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 39-42.

 27. Моссаковський В. Концепція обліку в Україні / В. Моссаковський, Т. Кононенко //Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №11. – С. 8-13.

 28. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М. Ф. Огійчука. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.

 29. Організація бухгалтерського обліку. навч. посіб. / за ред. В.С. Леня – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 696 с.

 30. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. 2-е вид., доп. і перер. Житомир: ЖІТІ, 2005. 576 с.

 31. Основи менеджменту: підруч. / Р. Гріфін, В. Яцура. Львів: БаК, 2003. 624 с.

 32. Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Г.Й. Островська – Тернопіль: ТДЕУ, 2005. - 360 с.

 33. Петришина Н.С. Удосконалення системи управління дебіторської заборгованості / Н.С. Петришина: матеріали Міжнародної наук.-практич. конф. [Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації], (Хмельницький, 22-24 травня 2008 р.) Хмельницький, 2008. – С. 345-349.

 34. Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ М-ва фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 35. Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 11 «Зобов’язання»: наказ М-ва фінансів України від 31 січня 2000 р. №20. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 36. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати»: наказ М-ва фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 37. Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 2 «Баланс»: наказ М-ва фінансів України від від 31 березня 1999 р. N 87. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 38. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Інструкція правл. НБУ від 29 берез. 2003 р. № 135. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 39. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 40. Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: указ президента України від 04 жовтня 1994р. №5674. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 41. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. / В.Я. Савченко К.: КНЕУ, 2004. 322 с.

 42. Cем’янчук В.Т. Облікове забезпечення системи управління дебіторською заборгованістю / В.Т. Сем’янчук: матеріали підсумкової наук.-прак. конф. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», (Запоріжжя, 25-26 березня 2010 р.) – Запоріжжя, 2010. – С. 128-133.

 43. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Р.А. Слав’юк К.: ЦУЛ, 2005. 406 с.

 44. Сльозко Т.М. Організація обліку: навч. посіб. / Т.М. Сльозко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

 45. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / В.В. Сопко – 3-те вид., перероб.і доп. – К.: КНЕУ, 2005. 578 с.

 46. Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту / В.В. Српко, Н.Т. Верхоглядова К.: ВД "Професіонал", 2005.624с.

 47. Сук Л.К. Використання трансфертних цін у бухгалтерському обліку / Л.К. Сук, П.Л. Сук // Бух. облік і аудит. – 2009. ­ № 2 – С. 14-21.

 48. Сук Л.К. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями / Л.К. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. ­ № 7. ­ С. 2-8.

 49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підруч. / Н.М. Ткаченко 6-те вид. К.: А.С.К., 2005. 784 с.

 50. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Ю.Г.Тормоса – К.: КНЕУ, 2003. – 91 с.

 51. Уланчук В. Удосконалення первинного обліку в аграрних підприємствах сьогодення / В. Уланчук, Н. Оляднічук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 1 – С. 120-125.

 52. Хомин П. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / П. Хомин // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. – № 8 – С. 2-9.

 53. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., доп. – Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2009. – 516 с.

 54. Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 № 435. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 55. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. / Л.О. Шкварчук – К. : Кондор, 2003. – 214с.

 56. Щуров Г. Реформованому селу – надійну охорону праці / Г. Щуров // Охорона праці. – 2008. – № 9

 57. Юрловський Б. Як відображати в бухгалтерському і податковому обліку сумнівні борги / Б. Юрловський // Консультант бухгалтера. 2004. № 6. С. 14-20.

 58. http://disser.com.ua/contents/36195.html

 59. http://www.nbuv.gov.ua

 60. http:www//zakon.rada.gov.ua

 61. .http://www.slovnik.com.uaДодаткиКаталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка