Організація оцінювання навчальних досягнень учнів види, функції та рівні оцінюванняДата конвертації19.11.2018
Розмір0.56 Mb.
#65132

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ.

 • Згідно з нормативно-правовими документами основними видами оцінювання є тематичне, семестрове, річне оцінювання, державна підсумкова атестація (ДПА) та державна кваліфікаційна атестація (захист дипломів та творчих робіт)

Основні функції оцінювання навчальних досягнень учнів

  • Контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачу відповідно планувати й викладати навчальний матеріал.
  • Навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їхній систематизації, вдосконаленню вмінь і навичок.
  • Діагностико-коригуюча – з'ясовує причини труднощів, що виникають в учня в процесі навчання;виявляє прогалини в засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їхнє усунення.
  • Стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання.
  • Виховна – сприяє формуванню вмінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності

При оцінюванні навчальних досягнень учня слід ураховувати:

 • Характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність.
 • Якість знань: повнота,глибина, гнучкість, системність міцність.
 • Сформованість загально навчальних і предметних умінь і навичок.
 • Рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо.
 • Досвід творчої діяльності: вміння виявити проблеми та розв'язати їх, сформувати гіпотези.
 • Самостійність оцінних суджень.

Характеристики якості знань

 • Повнота знань – кількість знань, визначених навчальною програмою.
 • Глибина знань – усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань.
 • Гнучкість знань – уміння учнів застосовувати набуті знання в стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності з уже відомих.
 • Системність знань – усвідомлення структури знань, їхньої ієрархії та послідовності, тобто усвідомлення одних знань, як базових для інших.
 • Міцність знань – тривалість збереження їх у пам'яті, відтворення їх у необхідних ситуаціях.

Рівні навчальних досягнень учнів

 • Рівень – початковий – відповідь фрагментарна, характеризується початковим уявленням про предмет вивчення (1,2,3).
 • Рівень – середній – учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності (4,5,6).
 • Рівень – достатній – учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях (7,8,9).
 • Рівень – високий – знання учня є глибокими, міцними, системними. Учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань (10, 11, 12)

Тематичне оцінювання

 • – це визначення навчальних досягнень учнів з певної теми (частини теми, групи тем) або з певного виду навчальної діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із того чи іншого предмета.

Функції тематичного оцінювання.

 • Навчальна
 • функція
 • Мотивуюча
 • функція
 • Освітня
 • функція
 • Функція
 • психологічного
 • тренінгу
 • Розвивальна
 • функція
 • Контрольна
 • Функція.
 • ТЕМАТИЧНЕ
 • ОЦІНЮВАННЯ
 • Завдання
 • тематичного
 • оцінювання
 • Формування в
 • учнів стійкої
 • мотивації досягнень,
 • намагання успішно
 • здати ТО
 • Забезпечення учнів
 • необхідними
 • знаннями, вміннями
 • і навичками,а також
 • можливостями їх
 • отримання.
 • Формування в учнів
 • почуття психологічної
 • захищеності перед ТО
 • - упевненості в собі,
 • своїх знаннях.

Технологія підготовки тематичного оцінювання

 • Підготовку учнів до тематичного оцінювання слід здійснювати у двох напрямках: організаційному та психолого-педагогічному.

Організаційний напрямок

 • Затвердження поурочного планування.
 • Складання орієнтовного графіка тематичного оцінювання. З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт складається графік окремо на перший та другий семестр.
 • Викладач заздалегідь планує перелік питань і завдань до тематичного та проміжного оцінювання на підставі навчальних програм, вимог до навчальних досягнень учнів.
 • Викладач ознайомлює учнів із питаннями та завданнями до тематичного і проміжного оцінювання на початку вивчення теми.

Психолого-педагогічний напрямок.

 • Робота педагога з якісної підготовки учнів до тематичних і проміжних оцінювань, досягнення учнями високих навчальних результатів.
 • Учитель доброзичливо, детально і чітко роз'яснює учням особливості свого предмета, рівень вимог, ознайомлює їх з орієнтовними термінами проведення проміжних і тематичних оцінювань.
 • Доводить до учнів питання, типи вправ, задач.
 • Слід пам'ятати, що результативність, якість, психологічна атмосфера кожного ТО є показником професіоналізму вчителя.

Технологія тематичного оцінювання.

 • Тематичні атестації рекомендується здійснювати в межах навчального часу на уроках. Досвід показує, що прагнення педагогів проводити тематичні атестації в позаурочний час призводить до перевантаження учнів, нераціонального використання робочого й особистого часу викладачів.
 • Не допускається опитування учнів у позаурочний час, якщо вони були присутні на уроці.

Перед початком вивчення теми, що виноситиметься на тематичне оцінювання, вчитель має ознайомити учнів:

 • Із тривалістю її вивчення;
 • Загальним змістом, кількістю і терміном проведення обов'язкових видів робіт (лабораторних, контрольних);
 • З типовими питаннями, що виносяться на тематичне оцінювання, прикладами завдань;
 • Терміном і формою проведення ТО, запропонувати список навчальних посібників.
 • Форми і тривалість (не більше двох академічних годин) тематичної роботи, обсяг і зміст навчального матеріалу визначається педагогом.

До тематичного оцінювання допускаються учні, які виконали всі обов'язкові види робіт, визначені навчальною програмою (практичні, лабораторні роботи , твори), і про які повідомив учитель перед вивченням теми.

 • До тематичного оцінювання допускаються учні, які виконали всі обов'язкові види робіт, визначені навчальною програмою (практичні, лабораторні роботи , твори), і про які повідомив учитель перед вивченням теми.
 • Тематична оцінка має відбивати фактичний рівень навчальних досягнень учнів з певної теми (її частини, сукупності тем) і виставляються за результатами тематичної роботи.

Типовими формами оцінювання навчальних досягнень є:

 • Усні ( опитування, співбесіди тощо)
 • Письмові (тестування, диктант, контрольна, експериментальна, практична, лабораторна робота, опис технологічного процесу, складання творчого проекту, тощо)
 • Комп'ютерне тестування
 • Комбіноване оцінювання (поєднання кількох форм)

Для оцінювання, що проводиться в письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи) передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються в навчальному закладі до кінця навчального року, їхня мінімальна кількість визначається МОН України.

 • Для оцінювання, що проводиться в письмовій формі (диктанти, контрольні, лабораторні роботи) передбачається наявність зошитів (окремих аркушів), які зберігаються в навчальному закладі до кінця навчального року, їхня мінімальна кількість визначається МОН України.
 • Тематична оцінка є остаточним балом з певної теми і виставляється кожному учневі на підставі робіт контролюючого характеру, враховуючи при цьому поточні оцінки й усі види навчальної діяльності учнів.
 • Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку “Тематична” без дати.

Якщо учень був відсутній на уроці, на якому проводилась обов'язкова робота, то він має виконати її у навчальному закладі у час, призначений учителем, або вдома за спеціальним завданням.

 • Якщо учень був відсутній на уроці, на якому проводилась обов'язкова робота, то він має виконати її у навчальному закладі у час, призначений учителем, або вдома за спеціальним завданням.
 • В окремих випадках рішення про термін і допуск учнів до тематичного оцінювання приймає директор навчального закладу.
 • Результати перевірки робочих зошитів ураховуються при виставленні тематичного балу лише з мов і математики.
 • Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми , не виконав вимоги навчальної програми, у колонку “Тематична” виставляється н/а (неатестований).
 • Тематична оцінка не підлягає коригуванню із загальноосвітніх предметів, коригується із предметів професійно-теоретичної підготовки.

Тематична оцінка виставляється в колонку без дати.

 • Тематична оцінка виставляється в колонку без дати.
 • Якщо тема повністю не вичитана в межах семестру, то атестація переноситься на другий семестр.
 • Усі записи оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: “зошит”; “ І семестр”; “Річна” та інше.

Семестрове оцінювання

 • Семестрове оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами семестру.
 • Бал за семестр виставляється учням за результатами тематичних оцінювань. При цьому мають враховуватись динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важкість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
 • Семестрова оцінка може підлягати коригуванню із загальноосвітніх предметів.
 • Скоригована оцінка виставляється без дати в колонку з надписом “Скоригована” поруч із колонкою “ І семестр”
 • У 3-денний термін після виставлення семестрової оцінки батьки учнів, які виявили бажання підвищити результати, або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
 • Наказом керівника створюється комісія у складі голови комісії та членів, а також затверджується графік проведення оцінювання.
 • Коригування семестрової оцінки проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви.
 • Оцінювання проводиться в письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
 • Комісія приймає рішення і складає протокол.
 • Рішення комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку “Скоригована” не робиться.

Річне оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами навчального року.

 • Річне оцінювання – це форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами навчального року.
 • Річне оцінювання виставляється за результатами І та ІІ семестру.
 • У разі неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонці “ Річна ” робиться запис “ н/а ” .
 • Річна оцінка із загальноосвітніх дисциплін коригуванню не підлягає.
 • Річна оцінка виставляється без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Організація проведення семестрових,

 • Організація проведення семестрових,
 • річних атестацій і заліків з навчальних предметів (професійно-теоретичної, загальнотехнічної підготовки тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва),
 • Семестрові, річні атестації і заліки (далі - атестації) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) є формою проміжного контролю знань учнів, слухачів. Вони проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами.

Облік навчальних досягнень учнів, слухачів з

 • Облік навчальних досягнень учнів, слухачів з
 • теоретичного навчання здійснюється педагогічними працівниками за
 • результатами поточного, тематичного, семестрового, річного,
 • підсумкового оцінювання. Поточне оцінювання відображає навчальні
 • досягнення учнів, слухачів, які визначені на підставі усних та
 • письмових відповідей, рівня виконання домашніх,
 • лабораторно-практичних завдань та контрольних робіт.
 • Навчальні досягнення учнів, слухачів за семестр
 • визначаються поточними та тематичними оцінками. Семестрова оцінка
 • виставляється за умови проходження учнями, слухачами передбачених
 • тематичних атестацій. Річні оцінки виставляються на підставі
 • семестрових навчальних оцінок учнів, слухачів та заліку для
 • предметів, що не виносяться на атестацію.
 • Підсумкова оцінка з навчального предмета виставляється на
 • підставі річних оцінок та атестації. З предметів, що не виносяться
 • на атестацію, підсумковими є річні оцінки.

Оцінки навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за семестр і рік виставляються на підставі поточних і тематичних оцінок знань, умінь і навичок учнів, слухачів та перевірних робіт.

 • Оцінки навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за семестр і рік виставляються на підставі поточних і тематичних оцінок знань, умінь і навичок учнів, слухачів та перевірних робіт.
 • Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляє майстер виробничого навчання за підсумками виконаного учнями, слухачами кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів,
 • пристосувань та виконанням вимог охорони праці.

Державна підсумкова атестація

 • - Це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників навчального закладу навчальним програмам.

- До атестації з навчальних предметів, що входять у

 • - До атестації з навчальних предметів, що входять у
 • додаток до диплома (свідоцтва) допускаються учні, слухачі, які
 • мають річні оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної
 • підготовки і з усіх навчальних предметів (професійно-теоретичної,
 • загальнотехнічної підготовки тощо), що входять у додаток до
 • диплома (свідоцтва) та зразкову або задовільну поведінку.
 • - Як виняток, за рішенням педагогічної ради та
 • відповідного наказу керівника ПТНЗ до атестації з навчальних
 • предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), можуть
 • бути допущені учні, слухачі, які мають не більше двох річних
 • оцінок нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток
 • до диплома (свідоцтва), а також учні невипускних груп, які мають
 • оцінку з поведінки "незадовільно".
 • - Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток,
 • і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів, що виносяться на
 • атестацію, підлягають атестації з цих предметів у терміни,
 • встановлені для повторної атестації.
 • - Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток,
 • і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів, що не виносяться
 • на атестацію, отримують з цих предметів індивідуальні завдання і
 • складають заліки в терміни, встановлені для повторних заліків.

Від атестації та заліків з навчальних предметів, що

 • Від атестації та заліків з навчальних предметів, що
 • входять у додаток до диплома (свідоцтва), звільняються:
 • Учні, слухачі за станом здоров'я, які мають річні оцінки не нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва). Підставою для звільнення від атестації та заліків з навчальних предметів є: заява учня, слухача, батьків учня (або осіб, які їх замінюють); довідка лікарсько-консультативної комісії, завірена печаткою Відповідної медичної установи, яка видається згідно з Інструкцією про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я, затвердженою наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1996 року N 25/20 ( z0098-96 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.96 за N 98/1123.
 • Жінки (учні, слухачі), які перебувають у декретній відпустці в зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною. У такому випадку підставою для звільнення є довідка, видана відповідною медичною установою .
 • Переможці і призери регіональних олімпіад Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та учасники міжнародних і всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідного навчального предмета.
 • Учні, слухачі в особливих випадках ( участь у міжнародних і всеукраїнських змаганнях, конкурсах, виставках,тощо, що проводяться у період атестації) - за рішенням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і
 • науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 • Переможці і призери всеукраїнських та учасники міжнародних конкурсів фахової майстерності за їх бажанням можуть бути звільнені від виконання перевірних робіт.
 • Звільнення учнів, слухачів від атестації та заліків здійснюється відповідно до наказу керівника ПТНЗ.

Державна кваліфікаційна атестація

 • Завершальним етапом навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, що здійснюється відповідно до Закону України „Про професійно-технічну освіту” є державна кваліфікаційна атестація.
 • Державна кваліфікаційна атестація включає:
 • - кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу;
 • - захист дипломної роботи, проект чи творчої роботи, що їх замінює.
 • МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 • Виконання дипломної роботи простежує наступну мету:
 • засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставленого завдання;
 • закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду передвипускної практики на підприємстві;
 • перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи по спеціальності.
 • Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і ясно представити собі умови завдання; правильно вибрати або обробити вихідні данні; визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки і грамотно виконувати креслення.

Методичні рекомендації

 • 1. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
 • Теми дипломних робіт або заміна їх на виготовлення виробу чи творчої роботи, повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь, навичок передбачених навчальними програмами та кваліфікаційною характеристикою з професій відповідно до певного рівня кваліфікації і відображати сучасні технології виробництва та сфери послуг.
 • Теми дипломних робіт розглядаються на засіданнях методичних комісій, затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи та видаються учням під розпис за два тижні до початку передвипускної практики.

Методичні рекомендації

 • 2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 • 2.1 Завдання на дипломні роботи складають викладачі спеціальних дисциплін в тісному контакті з майстрами виробничого навчання.
 • 2.2 Теми дипломних робіт або зміна їх на творчу роботу повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, об’єму знань, умінь та навичок, передбаченому навчальними програмами і кваліфікаційною характеристикою, а також з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 • 2.3 Дипломні роботи учнів, які навчаються інтегрованим професіям, повинні відображати кваліфікаційні вимоги по кожній із них.
 • 2.4 Теми завдань на дипломні роботи розглядаються на засіданнях методичних комісій за 2-3 тижні до початку виробничої практики.
 • 2.5 Теми завдань на дипломні роботи затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Методичні рекомендації

 • 3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
 • Пояснювальна записка повинна бути охайно оформлена, написана чорнилами синього або чорного кольору від руки, або машинописним текстом на одній стороні аркуша паперу формату А4 (210х297).

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ РОЗДІЛИ:

 • ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ РОЗДІЛИ:
 • І. Вступ
 • ІІ. Основна частина
 • 2.1. План (схема) роботи.
 • 2.2 Обладнання, інструменти, пристрої та витратні матеріали.
 • 2.3. Організація робочого місця.
 • 2.4. Технологія виконання роботи.
 • 2.5. Техніка безпеки, охорона праці, санітарія та гігієна;
 • ІІІ. Висновок (фотографічне зображення результату роботи).

Методичні рекомендації

 • 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 • Державна кваліфікаційна атестація здійснюється державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом директора ПТНЗ та погоджується регіональним органом управління професійно-технічною освіти. До складу комісії входять: голова-представник роботодавця або замовника підготовки кваліфікованих робітників, професіонал галузі виробництва, заступник голови - директор або заступник директора ПТНЗ, члени комісії: педагогічні працівники ПТНЗ, представник Держтехнагляду. Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до затвердженого директором ПТНЗ розкладу, який доводиться до відома учнів не пізніше, як за два тижні до її проведення.

Методичні рекомендації

 • 5. ОЦІНКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 • При оцінюванні дипломної роботи рекомендовано виходити із наступних критеріїв:
 • Високий рівень
 • 12
 • Всі розділи дипломної роботи висвітлені у повному обсязі, з використанням додаткової літератури, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачем. Робота має гарний естетичний вигляд і доповнена малюнками та фотографіями.
 • 11
 • Всі розділи дипломної роботи виконано у повному обсязі без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота має гарний естетичний вигляд.
 • 10
 • Всі розділи дипломної роботи виконано у повному обсязі, без зауважень, згідно вимог. Своєчасно або достроково прорецензована викладачами. Робота мала невеликі зауваження по одному з розділів, які своєчасно були виправлені.
 • Достатній рівень
 • 9
 • Деякі розділи виконані з незначними порушеннями вимог, які своєчасно були виправлені. Робота має гарний естетичний вигляд.
 • 8
 • Деякі розділи виконано не в повному обсязі з незначними порушеннями вимог.
 • 7
 • Робота має значні зауваження в одному або двох розділах, які не виправлено.
 • Середній рівень
 • 6
 • Розділи або роботу прорецензовано не у встановлені строки з порушенням вимог.
 • 5
 • 4
 • Робота має неестетичний вигляд, виконана з зауваженнями, які не виправлено, недотриманням термінів виконання.

Методичні рекомендації

 • 6. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ
 • Дипломна робота може замінюватись творчою.
 • Ця форма завдання є більш складною і рекомендується найбільш сильним, творчим учням, що дає можливість їм найбільше проявити свої творчі здібності і самостійність у роботі.
 • Тема і зміст творчого завдання вибирається безпосередньо виконавцем (учнем), погоджується із викладачем спецдисциплін (керівником творчої роботи) і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи .
 • Творчі роботи можуть виконуватись в формі розробки і виготовлення діючих моделей, муляжів, демонстраційних наочних плакатів, макетів, посібників, стендів або нести дослідницький характер по відслідковуванню традиційних новітніх виробнибчичих технологій.
 • Оформлення творчої роботи виконується згідно загальних вимог до оформлення творчих робіт.

Методичні рекомендації

 • 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ
 • При оцінюванні творчих робіт враховується кінцевий результат виконання завдання, також уміння та навички щодо виконання практичної частини, застосування передових методів праці, нових технологій та матеріалів.
 • Роботу, яка виконується учнем з рівнем знань 10-12 балів оцінюють за такими вимогами:
 • роботу виконано у призначений термін і без зауважень;
 • практичну частину виконано якісно, з дотриманням усіх технологічних вимог;
 • теоретичну частину виконано у послідовності з дотриманням усіх вимог;
 • графічне зображення, ілюстрації, фотографії, схеми чіткі, відображають технічні умови щодо виконання технологічних процесів.
 • Дякую за увагу!

Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка