«Організація позаурочної роботи з учнями початкових класів в умовах групи продовженого дня»Сторінка1/8
Дата конвертації05.12.2018
Розмір0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор РНМК

________________І.В.Грекова

План

секційне засідання вихователів ГПД

Дата проведення: 01.11.2013

Місце проведення: Солонянський освітній округТема: «Організація позаурочної роботи з учнями початкових класів в умовах групи продовженого дня»

Мета: ознайомити з оновленими вимогами щодо створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу;

підвищення рівня професійної компетентності вихователів ГПД щодо організації самопідготовки з використанням інформаційних технологій, впровадження в роботу вихователя нових форм і методів взаємодії вчителя і учня для покращення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів;активізувати роботу вчителів щодо пошуку нових прийомів роботи з учнями з метою зацікавлення та стимулювання до відвідування ГПД.

Порядок проведення засідання

Час

Зміст роботи


Виконавець

09.00-09.05

Реєстрація учасників засідання. Повідомлення теми засідання.

Гринчук С.О., методист РНМК

Теоретичний модуль

09.05-09.20

Організаційно-педагогічні засади

діяльності групи продовженого дня.Шеремет Олена Володимирівна, вихователь ГПД Сурсько-Михайлівської СЗШ

09.20-09.35

Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу.

Білоус Любов Григорівна, вихователь ГПД Микільської-на-Дніпрі СЗШ

09.35-09.45

Організація навчально-виховного процесу в ГПД.

Зварич Наталя Андрніївна,

вихователь ГПД Березнуватівської СЗШ09.45-09.55

Спільна робота вчителя і вихователя;

вихователя та батьків.

Скакун Лідія Петрівна,

вихователь ГПД Промінської СЗШ09.55-10.10

Здоров’язберігаючі технології на групі продовженого дня.

Гринчук С.О., методист РНМК

Практичний модуль

10.10-11.10

Майстер-клас «Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД»

Гринчук С.О., методист РНМК

11.10-11.45

Складання плану та режиму роботи ГПД.

Гринчук С.О., методист РНМК

Інформаційний модуль

11.45-11.55

Підведення підсумків. Рекомендації учасникам засідання.

Гринчук С.О., методист РНМК

11.55-12.00

Методична скарбничка:

 • Нормативна документація діяльності вихователя ГПД (положення про ГПД, посадова інструкція вихователя ГПД);

 • Посібник «На допомогу вихователям груп продовженого дня»;

 • Розробки сценаріїв, рекомендацій та занять.

Гринчук С.О., методист РНМК


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»Організаційно-педагогічні

засади

діяльності групи

продовженого дня


Шеремет Олена Володимирівна,

вихователь ГПД Сурсько-Михайлівської СЗШ

Солоне, 2013 р.Школаце майстерня, де формується думка підроста­ючого покоління, треба міцно три­мати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Група продовженого дня щодня стає однією з провідних форм організації життєдіяльності молодших школярів.

Батьки і навіть бабусі й дідусі усе менше часу приділяють дітям і все біль­ше — своїй професійній діяльності, а це призводить до того, що багато учнів молодших класів після уроків залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Виникає порожнина, що може заповнитися негативом.

Допомогти дитині сформувати та реалізувати свій пізнавальний і творчий потенціал, соціально адаптуватися, навчитися плідно використовувати свій віль­ний час — є одним із головних завдань школи, що розв’язується за допомогою групи продовженого дня (ГПД).

ГПД є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найспри­ятливіші умови для їх відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпечує, ураховуючи вікові особливості, їх розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, надає можливості для всебіч­ного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів дітей.

Практика доводить, що ГПД стає необхіднішою умовою в успішній роботі навчального закладу. Наявність групи дедалі частіше стає для батьків визна­чальним критерієм у виборі навчального закладу для навчання їх дітей.

Успішна робота ГПД залежить від багатьох чинників, і дотримання нормативно-правових вимог у цій справі допоможе побудувати її з урахуван­ням усіх особливостей.

Так, основним документом є «Положення про групу продовженого дня за­гальноосвітнього навчального закладу» (далі«Положення»), що затвер­джено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121.Згідно із цим документом, основними завданнями групи продовженого дня є:

 • організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

 • створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

 • організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів; організація дозвілля учнів;

 • формування в учнів ціннісних орієнтацій;

 • здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнів, їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового спо­собу життя;

 • виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

 • надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

Педагог має справу з мислячою матерією, здатність якої в роки дитинства сприймати й пізнавати навколишній світ значною мірою залежить від здоров'я дитини.

В. О. Сухомлинський
Таким чином під час діяльності групи продовженого дня вихователь пови­нен створити всі умови, щоб не тільки врахувати всі завдання, що поставлені «Положенням», а й зуміти організувати і зацікавити дітей. Утілення вихова­телем у життя цих завдань буде успішним за умови впровадження ним гума­ністичної педагогіки. Запропонована В. О. Сухомлинським, Ш. О. Амонашвілі, гуманістична педагогіка спрямована на такі форми, методи та засоби навчання і виховання, що забезпечують ефективне розкриття індивідуальності дитини — її пізнавальних процесів і особистісних якостей; створення умов, за яких кожна дитина буде зацікавлена у тому, щоб сприймати педагогічний вплив.

Важливу у діяльності ГПД відіграє режим роботи групи, що також обумовлений «Положенням».

х п. 13. Режим роботи розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

х п. 14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

 • прогулянки тривалістю не менше ніж 1 година 30 хвилин (для учнів 1-4-х класів); х харчування тривалістю не менше ніж 30 хвилин;

 • суспільно-корисної праці;

 • денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів1-го класу, тривалістю не менше ніж 1 година 30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів 2-го класу тривалістю 45 хвилин, 3-го класу — 1 година 10 хвилин, 4-го класу — 1 година 30 хвилин, 5-6-х класів — 2 години 30 хвилин, для учнів 7-го класу — 3 години;

3) проведення: спортивно-оздоровчих занять для учнів 1-го класу тривалістю не менше ніж 35 хвилин, 2-4-х класів — 40 хвилин, для учнів 5-7-х класів — 45 хвилин; занять у гуртках, секціях; екскурсій.

Таким чином, робота групи продовженого дня повинна відбуватися за такими етапами:

1. Прийом дітей (формування групи після уроків).

2. Обід.

3. Денний відпочинок (сон для учнів перших класів).

4. Прогулянка.

5. Самопідготовка.

6. Вільний час.

Кожен із цих етапів дуже важливий, тому вимагає особливих методичних підходів. Так, наприклад, під час обіду діти навчаються цінити продукти харчування, розуміти їх важливість і корисність для життя, опановують норми поведінки під час приймання їжі, учаться шанувати працю працівників їдальні тощо.

Невід’ємною складовою кожного етапу роботи ГПД є заходи щодо збере-ження здоров’я дітей. «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоз-зрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы», — зазначав В. О. Сухомлинський.

Режим ГПД як головний засіб здоров’язбереження повинен поєднувати у собі:

 • фізичне виховання (забезпечувати рухову активність, перехід за перших ознак стомлення від розумової діяльності до активного відпочинку та ін.);

 • педагогічну ефективність (частково вільний від навчальних занять день у середині тижня, чергування занять, що різняться за видами діяльності та ін.);

 • гігієнічні вимоги.

Отже, першим і найголовнішим завданням у роботі вихователя ГПД є захист, збереження і розвиток здоров’я учнів. Реалізація цього завдання ґрунтується на розумінні здоров’я людини як стану повного фізичного, психічного, соціально­го благополуччя, а не просто відсутності хвороби чи фізичних вад. Саме на створення педагогічних умов підвищення ефективності виховання здорово­го способу життя і слід спрямовувати роботу серед вихованців групи продовженого дня:

 • валеологічна освіта (пропаганда здорового спо­собу життя);

 • раціональне харчування; фізкультурно-оздоровча діяльність;

 • режим дня (навчання, відпочинок); родина (пропаганда здорового способу життя). Змусити дитину вести здоровий спосіб життя неможливо, однак прищеплювати, виховувати куль­туру здоров’я потрібно. Вихователеві необхідно знати про стан здоров’я кожного вихованця й від­повідно до цього будувати навчально-виховний про­цес в умовах ГПД. Заходи щодо здоров’язбереження, повинні проводитися у певній формі щоденно.

Для відновлення працездатності після навчаль­них занять у школі перед наступним відповідаль­ним періодом — виконанням домашніх завдань, вихователеві ГПД необхідно організовувати актив­ний відпочинок.

Правильно організований руховий режим учнів стимулює підвищення розумової та фізичної працездатності, якості виконання домашнього завдання, компенсує дефіцит рухів, що спостері­гається через інтенсифікацію навчального про­цесу.

Крім того, рух є біологічною потребою дитя­чого організму і тісно пов’язаний перш за все з діяльністю центральної нервової системи. Завдяки м’язовому напруженню, що чергуються з розслаб­ленням, вища нервова діяльність дітей не тільки нормалізується, але й помітно активізується. Одно­часно підвищується здатність школярів до концен­трації й активізації уваги. Діти, які достатньою мірою рухаються, як правило, мають високу розу­мову працездатність, гарну успішність, гармонійний фізичний розвиток, низьку захворюваність. Такі діти здатні швидко й ефективно засвоїти навички, потрібні для успішного навчання.

Активний відпочинок дітей у ГПД проводять у трьох основних формах: спортивна година, прогулянка, суспільно корисна праця дітей на свіжому повітрі.

З метою відпочинку дітей після розумової діяль­ності, загартування і зміцнення організму, їх фізич­ного розвитку, закріплення навичок поведінки у ко­лективі проводять «спортивна годину». Особливі­стю цих занять є те, що їх проводять у невимуше­ній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: утом­леності, попереднього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. Оскільки перебування дітей на свіжому повітрі — важливий фактор загартування, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід про­водити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять до спортив­ної зали, актової зали, коридорів. Під час проведення години дозвілля на відкритому повітрі використову­ють м’ячі, скакалки, обручі, санчата тощо.

Прогулянки дозволяють вихователеві ГПД розв’язувати багато оздоровчо-гігієнічних і пізна­вальних завдань. Педагогічна цінність прогулянки не обмежується тільки руховим змістом. Під час її проведення відбувається інтенсивне збагачення школярів новими знаннями. Діти одночасно озна­йомлюються з навколишнім світом за допомогою безпосередніх спостережень і набувають нових знань, спілкуючись із товаришами і вихователем.

Одним із провідних видів пізнавальної діяль­ності в умовах роботи групи продовженого дня є самопідготовка, метою якої є прищеплення учням навичок самоосвітньої роботи. Це обов’язкові щоденні заняття, на яких школярі самостійно вико­нують навчальні завдання в суворо відведений час під керівництвом педагога-вихователя. Під час орга­нізації самопідготовки вихователь повинен урахову­вати вік школярів, їх самоосвітні можливості, ефек­тивність закріплення знань, отриманих на уроках, і вправи щодо їх практичного застосування.

Активний відпочинок учнів у формах, що різ­номанітно організовані, з метою попередження гіподинамії, відновлення працездатності, позбав­лення емоційного і нервового напруження, зумов­леного навчальною працею, задовольняє потребу учнів у спілкуванні та духовному збагаченні, що є невід’ємною складовою роботи ГПД. Вільний час — це найскладніший для вихователів етап і одно­часно — найцікавіший, адже вимагає від педагога широкого спектру знань. Виховні заходи, колективні творчі справи, організація свят, ігри, клубні години, бібліотечні години, години спілкування — це непо­вний перелік форм роботи з дітьми у цю годину.

Безумовно, за змістом діяльність молодших школярів у вільний від уроків час має бути привабливою і відповідати різнобічним інтере­сам дітей; за організацією — зважати на ініці­ативу і самоврядування дітей, надавати можли­вість свободи вибору змісту і форм діяльності, наскільки це доцільно.Багато питань виникає у вихователя стосовно організації діяльності ГПД. Правильне планування цієї роботи допоможе впорядкувати їх, дотриму­ючись усіх вимог.

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

Каталог: gpd
gpd -> Методичні рекомендації з вивчення, узагальнення, поширення Читайте у статті
gpd -> Етодичний кабінет при управлінні освіти
gpd -> Конкурс народних прикмет та прислів’їв про зиму та січень «Січень снігом січе, а мороз вогнем пече»
gpd -> Орієнтовний план-конспект роботи вихователя гпд І. Збір учнів у групі. Організація дітей відмітка в журналі про
gpd -> Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна Вихователю групи продовженого дня Схвалено радою методичного кабінету
gpd -> Година спілкування «Урок чемності» Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка