Організація роботи шкільної бібліотеки


ІV Організаційно-методична робота бібліотекиСторінка5/6
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

ІV Організаційно-методична робота бібліотеки

(підготовка цифрового звіту про роботу бібліотеки за минулий рік; підготовка плану роботи бібліотеки; щоденний статистичний облік роботи; участь у педрадах, зборах батьків; підвищення кваліфікації (участь у конференціях, семінарах, засіданнях райметодоб’єднань; ознайомлення з фаховою літературою, самоосвіта; курси підвищення кваліфікації); робота з активом бібліотеки; робота з батьками; внутрішня робота бібліотеки).V Розвиток та зміцнення матеріально-технічної

бази (придбання бібліотечного обладнання, інвентарю, предметів бібліотечної техніки; забезпечення бібліотеки технічними засобами, меблями, сигналізація).
Методика обліку фонду підручників

Всі книги, брошурні та інші видання, що надходять до бібліотеки повинні фіксуватись у відповідних документах. Як відомо, найважливішими документами кожної бібліотеки є Інвентарна і Сумарна книги. За Інвентарною книгою проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду, передача наявних видань, книг від одного працівника іншому.

Всі операції обліку бібліотечного фонду здійснюються бібліотекарем. В кінці року, на підставі Сумарної книги, бібліотекар робить звірку руху книжкового фонду з бухгалтерією. З метою вдосконалення обліку підручників, запобігання втраті (викрадення, завдання шкоди, пошкоджень) та визначення стану збереженості, при поверненні книг в бібліотеку, введено інвентарний облік підручників і єдину облікову документацію. Реєстраційна облікова картка відображає рух кожного видання підручника. У картці позначається автор і назва видання, видавництво, ціна одного примірника, кількість книг, що надійшли і вибули. У примітці позначається інвентарний номер видання. На зворотній стороні відображається кількість виданих підручників. Облікові картки складають реєстраційну картотеку руху підручників кожного окремого видання за галузями знань (предметів). Картки розставляються за класами.

Інвентарна книга обліку підручників повинна бути оправлена і прошнурована, а її сторінки пронумеровані. Кожна сторінка книги містить 25 рядків. В кінці Інвентарної книги повинен бути засвідчений запис такої форми: „У цій інвентарній книзі є (зазначена кількість) пронумерованих і прошнурованих сторінок, що підписом і печаткою стверджується”. Дата, підпис, печатка керівника навчального закладу. Записи в книзі робити без виправлень і зберігати нарівні з грошовими документами. Після повного заповнення інвентарної книги під засвідченим підписом робиться запис такого змісту: „У цій інвентарній книзі записані книги з №...по №...” . Дата, підпис завідувача бібліотеки. В Інвентарній книзі ведеться облік кожного видання. За видання приймається кожне поліграфічне окремо оформлене видання, яке приймається за одиницю статистичного обліку друкованої продукції.

Штемпель та інвентарний номер проставляється на титульній сторінці кожної книги, в дужках проставляється порядковий номер (1), (2). Кожному надходженню видання присвоюється окремий інвентарний номер, який переноситься в реєстраційну картку руху підручників. Виправлення помилок зазначається у графі „Примітка” і завіряється підписом завідувача бібліотеки.

Книга Сумарного обліку бібліотечного фонду підручників складається з 3-х частин. Кожна частина книги оформляється на двох сторінках.Частина І Сумарної книги відображає надходження кожної партії книг, що надійшли за одним документом. Кожен запис здійснюється на окремому рядку і за черговим порядковим номером. Порядкові номери записів щорічно починаються з цифри „один” (1).

Частина II Сумарної книги відображає вибуття списаних підручників. Непридатні для користування підручники списуються комісією, до складу якої входять заступник директора з навчальної роботи, бібліотекар, 1-2 вчителі, працівник бухгалтерії, який обслуговує школу. Акт затверджує директор школи. Слід зазначити, що забороняється вилучення документів бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками (ст. 19 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”).

Частина III Сумарної книги відображає підсумки надходжень (частини І) та вибуття з фонду (частини II), які переносяться у частину III по закінченні кожного кварталу і року. Сумарний облік дає загальні відомості про фонд бібліотеки і зміни, які в ньому відбуваються.

Усі книги, що надходять до бібліотеки приймаються на підставі супровідного документа (рахунок, накладна, акт передачі).

На книги, що надійшли без супровідного документа (подаровані, від спонсорів, читачів та з інших джерел), після перевірки придатності їх для використання в роботі бібліотеки, складається акт приймання. Акт передається в бухгалтерію, на бюджеті якої перебуває бібліотека. Бухгалтерія відносить на баланс бібліотеки кількість і вартість цих книг. При зміні завідувача бібліотеки складається акт здачі-прийому книжкового майна бібліотеки.

Для вивчення запитів вчителів на навчальні книги (видання, що не ввійшли в бланк замовлення) і необхідні для навчального процесу школи, рекомендується вести „Книгу обліку замовлень на підручники”).


Видача підручників

Видача підручників навчальним закладам, здійснюється за накладною відповідно до рознарядки. Підручники з навчального фонду видаються бібліотекарем (на початку навчального року) класним керівникам, вчителям початкових класів. Повна інформація про видачу підручників фіксується у „Журналі видачі підручників” та у „Формулярі класу” . Формуляр класу зберігається в бібліотеці. Журнал видачі підручників, після відповідного заповнення (класними керівниками, вчителями), передається в бібліотеку.

Якщо підручник загублений або зіпсований учнем і використовується не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість. В окремих випадках до бібліотеки може бути повернута рівноцінна навчальна книга (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар). Повернуті книги замість загублених реєструються у „Журналі обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених”. Для оформлення звітної документації про отримані видання і порядку їхнього обліку, методист з бібліотечних фондів на підставі накладної (бази), оформляє обліково-звітні документи, а саме:

- Відомість про отримані підручники (відділом освіти).

- Накладна на видані підручники (навчальним закладам).

-Фінансовий звіт (для бухгалтерії).

Шкільні бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації (за рахунок державного фінансування) відповідно до потреб навчального процесу школи стаття 37. Закону України „Про загальну середню освіту”). Формування та зосередженість в бібліотеці обов'язкового примірника кожного видання навчальної літератури (підручників) для здійснення довідково-інформаційної діяльності — це шлях до переосмислення усталених понять щодо комплектування, використання і обліку сучасної навчальної книги. Запроваджені облікові форми дають змогу отримати повну інформацію про якісний та кількісний склад підручників, визначити забезпеченість і потребу школи, здійснити системний аналіз. Запровадження інвентарного обліку підручників, передбачає поляризацію правил користування бібліотекою, правових норм щодо збереження книжкових багатств, підкреслює важливу цінність навчальної книги. Саме бібліотекар має бути хорошим психологом, обізнаним фахівцем з основних процесів організації бібліотечних фондів, уміти здійснювати інформаційний аналіз усіх видань навчальної літератури.
Тиждень шкільного підручника

(методичні рекомендації)

Тиждень шкільного підручника — це комплексний захід із різноманітним репертуаром, що має на меті вивчення наявних бібліотечних фондів шкільних підручників, спрямований на ефективне його використання; дослідження рівня відповідності підручників, що надходять до школи, вимогам навчальних програм, освітнім потребам учителів та учнів; поглиблення знань з історії створення навчальних видань; формування в учнів культури розумової праці, навичок ділового читання; виховання бережливого ставлення до навчальної книги, поваги до людей, які її створюють; пошук позабюджетних джерел комплектування бібліотек навчальними виданнями; стимулювання творчого ставлення учнів до навчання та організації дозвілля. Проведенню тижня має передувати велика

підготовча робота.

Виділимо основні етапи підготовки тижня:

1.Багато часу відводиться виробленню програми,девізу, емблеми заходу. Кожен заклад визначає, яку мету проведення тижня вважати пріоритетною.

Виходячи з цього, складається відповідна програма. Доцільно використати орієнтовну програму тижня шкільного підручника, яка подається нижче.

Визначається тематика днів тижня. Кожен день має своє тематичне спрямування.2.Складання плану підготовки заходу має не менш важливе значення. Слід детально розписати всі організаційні заходи, визначити відповідальних, установити термін виконання.

3.Реклама тижня. У ній половина успіху. Необхідно продумати різноманітні наочні форми реклами: плакати, листівки, оголошення тощо.

Адміністрація закладу за сприяння бібліотеки має провести велику роз'яснювальну роботу серед педагогічного колективу, класних керівників, органів учнівського самоврядування, активу бібліотеки. Від рівня скоординованості дій усіх цих груп залежить ефективність заходу.

Досить суттєвим буде чітке визначення бібліотекою вибору форм роботи для найповнішого подання своїх можливостей в організації сфери ділового читання учнів. Слід подбати про зовнішній вигляд приміщень, створення оптимальних умов для організації і проведення тижня.

4.Висвітлення ходу тижня. Бажано використати всі засоби інформування, що діють в освітньому закладі: стенди оголошень, радіомовлення, шкільні газети. Якщо школа має гурток юних журналістів або учнів, які мають журналістські здібності, цікавим буде висвітлення ходу тижня в своєрідному „Щоденнику тижня шкільного підручника”. Можна навіть оголосити конкурс на кращу статтю про заходи тижня. З метою глибшого аналізу та вивчення наявних бібліотечних фондів навчальної літератури протягом тижня рекомендуємо провести засідання методичних об'єднань учителів початкової школи та вчителів-предметників, на яких розглянути питання ефективного використання навчальних комплексів з предметів, проаналізувати роботу навчальних кабінетів з підручниками й посібниками в урочний та позаурочний час, розглянути пропозиції щодо організації роботи залів ділового читання (читальних залів) в умовах гострого дефіциту навчальної літератури. Бібліотека повинна надати широку інформацію про наявні бібліотечні фонди підручників з предметів, їх кількісний і якісний склад. Предметні кафедри також повинні дати рецензії на нові, експериментальні чи пробні підручники. Доцільним буде проведення роботи з визначення рейтингу шкільного підручника серед учнів. Соціологічні дослідження на тему „Який підручник потрібен школі?” можна провести шляхом анкетування учнів, підготовки відгуків, рецензій на підручники, творів на тему „Яким має бути шкільний підручник, щоб стати улюбленою навчальною книгою?” тощо. Перш ніж визначити рейтинг підручників, радимо провести уроки, бесіди з історії створення підручників: „Від глиняних табличок до мультнмедіа”, „Цікаві й повчальні факти з історії підручника”, „Буквар” Івана Федорова - перша друкована слов'янська навчальна книга”, про сучасні проблеми видання підручників: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях підручника до школяра”, „Різноманітний світ навчальних книжок”, „Види навчальних видань”, „Видавництва, що створюють підручники” тощо. Велику увагу слід зосередити на розкритті змісту й особливостей пробних і експериментальних підручників. Книжкова виставка „Розвиток творчості й уваги” допоможе розкрити зміст і показати переваги експериментальних посібників для молодшої школи: О.Савченко „Барвистий клубок”, Богданович „Математична веселка”, Хорошковська „У світі чарівних букв” та ін. Виставку альтернативних підручників для 5—8-х класів бажано організовувати за галузями знань,оформивши такі розділи:

1.Фундамент усіх наук (математичні науки).

2.Юним знавцям історії.

3.У країні природничих наук.

4.До джерел нашої духовності (філологія,

мистецтво).

5. Книжки, які знають усе (довідкові навчальні

видання).

6. Корисним додатком до виставки будуть поради „Як працювати з підручником”, бесіди біля книжкової виставки „Шкільний підручник - книга для ділового читання”, які сприятимуть виробленню в учнів потреби самостійно працювати з різноманітними джерелами навчальної інформації. За наявності достатньої кількості інформації з періодичних та науково-пізнавальних видань доцільно розгорнути книжково-ілюстративну виставку „Про що не розповів шкільний підручник”. Таку виставку можна організувати, проаналізувавши інформаційні запити учнів з того чи іншого предмета і зіставивши їх з наявністю відповідного матеріалу в підручнику. Додаткові джерела інформації допоможуть висвітлити питання, не розкриті в підручниках. Особливо це стосується підручників для старшої школи.Підручники з курсів за вибором, які не вивчаються в школі, допоможуть організувати різноманітні позакласні заходи з проблем, що хвилюють старшокласників.Дискусії на тему „У чому сенс життя?”, ділову гру „Хто відповідатиме за трагедії XX століття?” допоможуть провести підручники Р. Арцишевського „Світ і людина”, 8-9-й клас; „Особа і суспільство”, 10-й клас; «Людина в сучасному світі», 11-й клас; Т. Білявського „Основи екологічних знань”, 10-11-й клас; І. Радіонової „Основи економіки”, 11-й клас. Враховуючи низький рівень мовної грамотності учнів, радимо організувати заходи, спрямовані на формування культури усного і писемного мовлення. У пригоді стануть підручники: Пентилюк М. „Культура мови і стилістика”; Т. Козачук „Підвищення грамотності учнів”. Цікавою назвою заходів для старшокласників буде „Функціональна неписьменність на рубежі XXI століття. Як з нею боротися?”. Під час проведення тижня шкільного підручника пропонуємо організувати діяльність, спрямовану на збереження навчальних книг, організувати роботу „книжкової лікарні”, провести акцію „Підручнику - друге життя”. Учні можуть подарувати свої підручники, які вже не потрібні, шкільній бібліотеці або запропонувати їх своїм молодшим товаришам під час шкільного базару. Цікавою для школярів буде експозиція „Підручники, за якими вчилися наші батьки, дідусі і бабусі”. Зібрані видання можуть бути основою для створення музею навчальної літератури. Керуючись поданими рекомендаціями, кожен заклад може розробити свою оригінальну програму, яка буде відображати його особливості, традиції, творчі устремління педагогів і учнів.

Орієнтовна програма тижня шкільного підручника

День перший „Говорять лише письмена...”

1. Радіооголошення про проведення тижня та його програму.

2. Книжково-ілюстративна виставка „З історії писемності України”.

3. Бібліотечні уроки з історії навчальної книги „Від глиняних табличок до мультимедіа”, „Рукописна книга Київської Русі”, „Буквар Івана Федорова - перший слов'янський підручник”.

4. Коментоване читання книги О. Іваненко „Друкар книжок небачених”.

День другий. Підручникам - друге життя

1. Організація роботи „книжкових лікарень”.

2. Творчі майстерні. Виготовлення обкладинок,

закладок.

3. Рейди-перевірки стану збереження навчальних книжок.

4. Експозиція „Підручники моїх батьків, дідусів, бабусь”.День третій. Досліджуємо проблему „Який підручник потрібен школі”

1. „Підручники, які маємо і які хочемо мати” (визначення рейтингу підручників).

2. Бесіди: „Скільки коштує безкоштовно?”, „Шлях до школяра”, ”Творці твоєї навчальної книги”.

3. Книжкова виставка альтернативних і експериментальних підручників: „Шкільний підручник - книга ділового читання”.

4. Бібліотечний урок „Різноманітний світ навчальних книжок”.

День четвертий. Вчимося ділового читання

1. Бесіди: „Велике вміння читати”, „Як працювати з підручником”, „Методи самостійної роботи з джерелом інформації”.

2. Книжкова виставка „Про що не розповів шкільний підручник”.

3. Бліц-опитування: „Зал ділового читання в школі. Яким йому бути?”.День п'ятий. Хвала книжкам, що сіють розумне, добре, вічне!

1. Підбиття підсумків тижня. Оформлення газет, блискавок, інформаційних листів, репортажів про події тижня, їхню результативність.

2. Акція „Подаруй, бібліотеці книгу!

Інструкція

з обліку документів, що знаходяться в

бібліотечних фондах

1. Загальні положення

Ця інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здійснюють уповноважені структурні підрозділи бібліотеки. Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно із Законом України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” Інструкція поширюється на бібліотеки, що перебувають у сфері управління Міністерства культури і туризму України, управлінь (відділів) культури місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад. До обліку бібліотечного фонду висуваються такі вимоги: повнота та достовірність облікової інформації; своєчасне відображення в облікових документах кожного факту надходження і вибуття документів з фонду; узгодженість засобів і форм обліку.2. Основні терміни і поняття

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

- бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, які зберігаються в бібліотеці, а саме:

- книга - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок;

- брошура - книжкове видання обсягом від чотирьох до сорока восьми сторінок;

- аркушеве видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення;

- буклет - видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів;

- карткове видання - видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності;

- плакат - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування;

- поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

- журнал - періодичне видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі;

- газета - періодичне видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, призначене для широкого кола осіб, яке є джерелом письмової інформації про поточні події, пов'язані з внутрішніми справами, міжнародними проблемами, політикою тощо;

- фотодокумент - аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить звукову інформацію;

- відеодокумент - аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить інформацію, зафіксовану за допомогою відео звукозапису;

- кінодокумент - аудіовізуальний документ на плівковому носії, що містить зафіксовані на ньому за допомогою кінематографічної техніки предмети у

вигляді послідовно розміщених фотографічних зображень, а також може містити звукову інформацію;

- фотодокумент - аудіовізуальний документ, що містить інформацію, зафіксовану на ньому за допомогою фотографічної техніки; предмети у вигляді окремих фотозображень;

- документ на мікроформі - фотодокумент на плівковому чи іншому носієві, який для виготовлення і використання потребує від повідного збільшення за

допомогою мікрографічної техніки;

- електронне видання - електронний документ (группа електронних документів), який пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані:

- безнадійна заборгованість – заборгованість користувача перед бібліотекою з документів, узятих ним у тимчасове користування, щодо якої є впевненість

про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув;

- вилучення документів із бібліотечного фонду - процес виключення зі складу бібліотечного фонду та зняття з обліку документів, які підлягають списанню;

- непрофільне видання - видання, яке не відповідає профілю комплектування (тематико – типологічному плану комплектуванню) конкретної бібліотеки;

- періодичне видання - серійне видання, що виходить через визначені проміжки часу з постійним для кожного року числом номерів (випусків), без повторів у змісті, однотипно оформленими, нумерованими і/або датованими випусками, під одним і тим самим заголовком;

- примірник - одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього;

- річний комплект - одиниця обліку газет, сукупність номерів (випусків) газети за рік, наявних у фонді бібліотеки.

3. Об'єкти та одиниці обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

3.1. Об'єктами обліку бібліотечного фонду є:

3.1.1. Видання:

- книги, брошури;

- аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки;

- журнальні видання, газетні видання.

3.1.2. Аудіовізуальні документи:

- фотодокументи;

- відеодокументи;

- кінодокументи;

- фотодокументи;

- документи на мікроформах.

3.1.3. Електронні видання.

3.2. Основними одиницями обліку всіх видів документів, які включені до бібліотечного фонду (крім газет), є назва і примірник.

3.3. Основними одиницями обліку газет є річний комплект газети та її назва (незалежно від зміни назви видання).

3.4. Самостійні видання, об'єднані в одній оправі (конволют), обліковуються як окремі примірники і окремі назви.

3.5.Додатки до друкованих документів (мапи, атласи, таблиці, покажчики до географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, оптичні диски та ін.), якщо вони не мають самостійного значення, окремо не обліковуються. Вони отримують інвентарний номер основного документа.

4. Порядок обліку книг і брошур

4.1. Облік книг і брошур поділяється на сумарний та індивідуальний.

4.2. Сумарний облік книг і брошур здійснюють відділи комплектування бібліотек.

4.3. Сумарний облік здійснюється партіями на підставі супровідних документів (рахунок - фактура, опис, накладна, реєстр, акт та. ін.).

4.4. Формою сумарного обліку є Книга суммарного обліку бібліотечного фонду (додатки 1-3).

4.5. В умовах централізованої бібліотечної системи ведеться загальна книга сумарного обліку на весь єдиний фонд та окремі книги обліку на фонди кожного структурного підрозділу центральної бібліотеки та бібліотек-філій. де містяться відомості про передачу документів до них із відділу комплектування і обробки.

4.6. Книга сумарного обліку бібліотечного фонду має три розділи: „Надходження до фонду”, „Вибуття з фонду”, „Підсумки руху фонду”.

4.7. Після взяття книг та брошур на сумарний облік відділ комплектування передає супровідні документи на них до бухгалтерії бібліотеки.

4.8. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюють відділи комплектування та відділи – фондоутримувачі (бібліотеки-філії ЦБС).

4.9. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюється шляхом присвоєння кожному примірнику інвентарного номера.

4.10. Формою ведення індивідуального обліку книг і брошур є інвентарна книга (додаток 4). Бібліотеки, які здійснюють індивідуальний облік бібліотечного фонду за іншими формами (обліковий каталог, описи тощо), мають право зберегти існуючий порядок індивідуального обліку.

4.11. При взятті на індивідуальний облік рідкісного чи цінного видання в Інвентарній книзі в графі „Примітка” робиться запис „РК” і вказуються особливості даного примірника.

4.12. Кожна книжка чи брошура, що входить до серії, обліковується як окреме видання.

4.13. Кожна з брошур, виданих у складі видавничої папки (обкладинки), обліковується як окреме видання.5. Порядок обліку інших видань

5.1. Аркушеві картографічні видання обліковуються за правилами обліку книг.

5.2. Аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки підлягають обліку. Відомості про них заносяться до Книги сумарного обліку бібліотечного фонду (без зазначення ціни).

5.3. Груповий облік таких видань здійснюється в Картці обліку аркушевих видань (додаток 5).

5.4. Аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки, придбані для забезпечення роботи бібліотеки, у т.ч. для її оформлення, до бібліотечного фонду не включаються та не підлягають обліку.

5.5. Журнальні та газетні видання підлягають обліку в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду. Записи до цієї книги про надходження газетних видань заносяться на підставі річного підсумкового акта приймання-здавання видань (без зазначення ціни). Записи про надходження журнальних видань заносяться щомісяця (без зазначення ціни).

5.6. Надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку журналів (додаток 6).

5.7. Надходження газетних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку газет (додаток 7).6. Порядок обліку аудіовізуальних документів та електронних видань

6.1. Аудіовізуальні документи, електронні видання обліковуються у відділі комплектування за правилами обліку книг.

6.2. Примірниками аудіовізуальних документів є:

6.2.1. Фонодокументи:

- для грамплатівок, компакт-дисків - диск;

- для магнітних фонограм - котушка, касета, бобіна.

6.2.2. Відеодокументи - касета або диск.

6.2.3. Кінодокументи:

- для кінофільмів - бобіна;

- для діафільмів - рулон.

6.2.4.Фотодокументи - кадр.

6.2.5.Документи на мікроформах:

- для мікрофіш - фіша;

- для мікрофільмів - рулон.

6.3.Примірником електронних видань є оптичний диск.

6.4. Комплект (альбом) аудіовізуальних документів (грамплатівок, компакт-дисків, мікрофільмів, діапозитивів та ін.) чи електронних видань, які об'єднані спільною назвою, обліковується як одна назва.

6.5. Діафільм обліковується як одна назва незалежно від кількості рулонів, які його складають.

6.6. Для індивідуального обліку аудіовізуальних документів та електронних видань заводиться окрема Інвентарна книга (аудіовізуальні документи і

електронні видання) (додаток 8).

6.7. 3 метою недопущення повтору інвентарних номерів, які присвоюються книгам та аудіовізуальним документам і електронним виданням, після запису

інвентарного номера аудіовізуального документа чи електронного видання через косу риску пишеться літера „А” (інв. номер/А).

6.8.Сумарний облік аудіовізуальних документів та електронних видань здійснюється в Книзі суммарного обліку бібліотечного фонду.


Атестація шкільних бібліотекарів

Нормативні документи та всі матеріали з атестації надруковано у журналі «Управління школою» за 2008 рік, №№ 1 та 4. В № 4 методист ХОНМІБО Кононенко О.Є. виклала особливості, порядок організації та проведення атестації бібліотекарів закладів освіти.

Бібліотекарі закладів освіти не є педагогічними працівниками, вони належать до категорії працівників системи Міністерства культури і туризму України.

Порядок проведення атестації бібліотекарів працівників установ, організацій та закладів галузі культури визначається Положенням про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44.

Атестації підлягають бібліотекарі незалежно від форм власності та підпорядкування закладу.

Враховуючи відсутність у Положенні розподілу атестаційних комісій на районні, міські, обласні, атестацію бібліотекарів може проводити первинна атестаційна комісія при закладі освіти із залученням до її складу методистів з бібліотечних фондів районного методкабінету, представників управлінь культури, бібліотекарів громадських бібліотек. Згідно з п. 3.2 Положення кількісний і персональний склад атестаційної комісії визначається і затверджується наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом. Атестація поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація відбувається один раз на 5 років. Позачергова (повторна) атестація проводиться лише для тих бібліотекарів, щодо яких під час попередньої атестації було прийнято рішення про відповідність посаді, яку вони займають, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації фахового напряму діяльності, підвищення рівня і якості роботи. Така атестація проходить не раніше як через рік з дня попередньої атестації. Умовою атестації є попереднє підвищення кваліфікації.Вимоги до посади:

-фахова освіта або вища педагогічна освіта

-певний стаж роботи на попередній посаді.

Терміни і порядок атестації

Виходячі з п. 2.2 Положення, атестація може проводитись у будь-які терміни, що визначається безпосередньо закладом, де працює бібліотекар і обов’язково узгоджується профспілковим комітетом і доводиться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за місяць до початку атестації.. Тривалість атестації може бути різною. У деяких випадках колективу закладу освіти зручно проводити атестацію бібліотекаря протягом навчального року. У такому разі порядок і терміни атестації бібліотекарів можуть відповідати схемі проведення атестації педпрацівників:


Вересень


До 20.09

1. Створення атестаційної комісії закладу освіти, до складу якої входять методист з бібліотечних фондів районного методкабінету, представник управління культури


ЖовтеньДо 10.10

 1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря:

заява бібліотекаря або подання керівника закладу
Від 10.10 до 20.10

 1. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви бібліотекаря чи подання керівника закладу.

 2. Складання плану-графіку атестації бібліотекаря.

 3. Видання наказу про атестацію бібліотекаря

 4. Доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації (не пізніше ніж за місяць до початку атестації)

Листопад-березень
 1. Вивчення професійної діяльності бібліотекаря згідно з планом-графіком.

 2. Складання характеристики виконання посадових обов’язків бібліотекаря.

 3. Оформлення атестаційного листа (у 2-х примірниках)

Квітень 1. Засідання атестаційної комісії з атестації бібліотекаря. Прийняття рішення атестаційною комісією про атестацію бібліотекаря

 2. Виконання рішень атестаційної комісії: видання наказу про результати атестації бібліотекаря


Оформлення атестаційних документів
Оформлення атестаційної документації: атестаційних листів, протоколів засідань атестаційної комісії, протоколів роботи лічильної комісії, бюлетенів таємного голосування відбувається згідно з додатками 2,3,4,5 до Положення про атестацію працівників культури і мистецтв.

Ініціатором проведення атестації може виступати бібліотекар, який подає заяву на проходження атестації:


Зразок:

Голові атестаційної комісії

_______________________

(назва закладу)

______________________

П.І.Б.


бібліотекаря закладу освіти

________________________

П.І.Б.

Заява

Прошу атестувати мене у черговому (позачерговому) порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 20 __р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

__________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

Дата Підпис
Атестація бібліотекаря може проводитися за ініціативи керівника закладу освіти за відповідним поданням

Зразок:

До атестаційної комісії

Закладу освіти

Подання


Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) з встановленням (8,9,10,11,12) тарифного розряду.

Попередньо був атестований «__» ________ 20 __р.

Результати попередньої атестації: ________________________________

__________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.Дата Підпис керівника закладу освіти
Після розгляду на засіданні атестаційної комісії закладу освіти заяви від бібліотекаря або подання керівника закладу видається наказ про атестацію бібліотекаря:
зразок

Назва навчального закладу

НАКАЗ
від «__»_______200__р. №_______
Про атестацію бібліотекаря
Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:


 1. Провести атестацію бібліотекаря закладу освіти (П.І.Б.) у такі терміни:______________________________________________________

 2. Затвердити план-графік проведення атестації бібліотекаря.

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник закладу Підпис
Наказ про атестацію бібліотекаря разом з затвердженим планом-графіком атестації доводиться до відома бібліотекаря, що атестується, не пізніше як за місяць до початку атестації.

План-графік атестації бібліотекаря може мати такий вигляд.

Зразок:
Погоджено Голова Затверджено керівник

Органу профспілки навчального закладу
План-графік атестації бібліотекаря


з/п


Зміст роботи

Терміни

Відмітка про виконання

1.

Порушення питання про атестацію бібліотекаря (заява бібліотекаря чи наказ керівника закладу освіти)

Дата
2.

Ознайомлення бібліотекаря із Положенням про проведення атестації працівників

Дата
3.

Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується

Дата


Проведення бібліотекарем відкритого заходу для учнів навчального закладу

Дата


Організація бібліотекаркм тематичної виставки: (тема)

Дата


Виступ бібліотекаря на педагогічній раді: (тема)

Дата


Вивчення нормативності ведення бібліотечної документації

Дата
4.

Ознайомлення бібліотекаря з характеристикою та оцінкою виконання посадових обов’язків

Дата
5.

Розгляд питання про атестацію бібліотекаря на засіданні атестаційної комісії

Дата

Дата______

Бібліотекар закладу освіти Підпис
Відповідно до п. 4.2 Положення про проведення атестації характеристика бібліотекаря, що підлягає атестації, складається і підписується керівником закладу освіти або його заступником. У характеристиці висвітлюється всебічна і об’єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

З характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа:

Атестаційний лист

1. Прізвище, ім’я, по батькові (заповнюється повністю)

__________________________________________________________________

2. Рік народження __________________________________________________

3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення (визначається рівень освіти (загальна середня, середня спеціальна, базова вища, вища), назва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчального закладу)

4. Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипломами у разі наявності декількох освіт)

__________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

6. Загальний трудовий стаж___________________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду ( вибрати відповідну посаду : «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар»)_______________________________________________________

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) (заповнюється у разі наявності рекомендацій, які були зроблені під час попередньої атестації і оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується одне з рішень атестаційної комісії)


 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря);

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря) за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, провідного бібліотекаря)

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику закладу і можуть стосуватися:

 • питання заохочення працівника, у разі його якісної роботи;

 • умов, які мають бути виконані протягом року, уразі атестації за умови повторної атестації через рік : підвищення кваліфікації, фахова перепідготовка працівника, конкретні вимоги щодо покращення якості роботи;

 • переведення працівника на іншу посаду, або звільнення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується (заповнюється працівником, який проходив атестацію)

Голова атестаційної комісії__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата проведення атестації___________________________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась (дата ознайомлення з атестаційним листом, особистий підпис працівника, який проходить атестацію).
При оформленні атестаційних листів та інших документів слід враховувати, що «бібліотекар», «бібліотекар ІІ категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар» - це назви посад, а не кваліфікаційні категорії. Бібліотекарі атестуються на відповідність посаді, яку займають. Атестаційна комісія приймає одне з рішень :

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

не відповідає займаній посаді;


Виконання рішень атестаційної комісії

Відповідно до розділу 5 Положення про проведення атестації матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. Термін прийняття рішення – не пізніше двох місяців. Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти :Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

Від «__»__________200__ р. № _____

Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.).

 2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.

 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
У разі успішного проходження атестації у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки, тощо).

У окремих випадках атестації бібліотекаря за умови виконання рекомендацій, наказ може бути таким :Зразок:

Назва навчального закладу

НАКАЗ

Від «__»__________200__ р. № _____

Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій, визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання.

 2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.

 3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.)через рік.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис
При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається у наказі. У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.

Таблиця 1

Відповідність між рішенням атестаційної комісії та рішенням керівника закладу, прийнятого за результатами атестації бібліотекаряРішення атестаційної комісії

Рішення керівника закладу, що визначаються наказом

Відповідає займає посаді «бібіліотекаря»

Встановити (підтвердити) 8-9 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «бібліотекаря ІІ категорії»

Встановити (підтвердити) 8-10 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «бібліотекаря І категорії»

Встановити (підтвердити) 8-11 тарифний розряд

Відповідає займає посаді «провідного бібліотекаря»

Встановити (підтвердити) 9-12 тарифний розряд

Відповідає займає посаді за умови виконання рекомендацій
Прописати рекомендації до бібліотекаря і терміни їх виконання
Не відповідає займаній посаді

Перевести на іншу посаду (визначається на яку посаду переводиться працівник)

Порушити питання про звільнення з роботи
Примітка. Такі рішення приймаються обов’язково за дотриманням законодавства України про працю


Орієнтовна тематика бібліотечних уроків

1 класОсновні завдання:

-сформувати в учнів загальне уявлення про бібліотеку;

- дати початкові знання про основні елементи книги(обкладинка, корінець, сторінка);

-пробуджувати інтерес школярів до читання, формувати читацький досвід.

 1. Видача підручників першокласникам ( свято проводиться 1 вересня після святкової лінійки).

 2. Анкета для виявлення читацьких інтересів, умінь та навичок учнів 1-го класу.

 3. Мандрівка книжковим містом (екскурсія до бібіотеки).

 4. Правила спілкування з книжкою. Правила гігієни читання.

 5. Твій друг – підручник.

 6. Художнє оформлення дитячо книги.

 7. Структура книги.

 8. Газети та журнали для дітей.

2 клас

Основні завдання:

-ознайомити з правилами користування бібліотекою;

- сформувати вміння самостійно вибрати книги в бібліотеці4

- закріпити знання про елементи книги;

-дати початкові знання по теорії літератури;

- ознайомити з правилами ведення читацького щоденника.

 1. Екскурсія до бібліотеки.

 2. Твій друг - підручник.

3-4.Читач у бібліотеці( вибір книг у бібліотеці).

5. Глядач у бібліотеці.

6. Слухач у бібдіотеці.

7. Структура різних джерел інформації.

8. Періодичні видання для молодших школярів.

9. Підсумкова творча гра „Подорож у Країну Книг”.3 клас

Основні завдання:

-закріпити вміння самостійно вибирати книги в бібліотеці;

-дати первинні відомості про довідкову літературу;

-ознайомити з періодичними виданнями;

-навчити заповнювати „Щоденник читача”

1. Вересневі зустрічі в бібліотеці.

2. Структура книги.

3. Твій друг – підручник.

4. Самостійний вибір книг у біюліотеці.

5. Довідково-бібліографічний апарат.

6. Довідкова книга. Ділова гра.

7.Художні та науково-художні джерела інформації.

8. Періодичні видання для молодших школярів.

9. Літературна гра „Бібліотека –книжчин дім”.4 клас

Основні завдання:

-закріпити уміння школярів користуватися довідковою літературою;

-дати початкові знання про науково-популярну літературу;

-навчити розрізняти та визначати доступні твори за жанровими ознаками.

1. Вересеві зустрічі в шкільні бібліотеці.

2. Структура книги.

3. Твої помічники у виборі книг.

4. Самостійний вибір книг у бібліотеці.

5. Твої друзі – словники.

6. Мої улюблені книги.

7-8. Талант читача, глядача. слухача.

9. Літературно-бібліографічна гра „Нитка Аріанди”

5клас

Основні завдання:

- вивчити основні правила користування бібліотекою;

- розрізняти основні елементи книги. уміти ремонтувати книги;

-визначати зміст книги за анотацією, змістом, предмовою;

- орієнтуватися в розстановці книг у бібліотеці, уміти самостійно вибрати книгу з даної теми у відповідному відділі фонду;

-вчитися користуватися рекомендаційними списками літератури, книжковими виставками та тематичними полицями;

- знати основні відомості про алфавітний та систематичний каталоги.

1. Бібліографічні покажчики, використання їх при виборі книг.

2.Систематичний каталог.

3.Знайомство з Дитячою енциклопедією, словниками.

4. Щоденник читача.

5.Відгук про книгу.

6. Робота з довідковою літературою.

7.Дитячі газети та журнали.6 клас

Основні завдання:

-самостійно відвідувати бібліотеку, знати правила користування нею;

- знати правила користування нею;

-розрізняти всі елементи книги , уміти роботи ремонт книги;

--у загальних рисах знати ББК, що таке авторський знак та його призначення;

- читати в читальному залі бібліотеки, орінтуватися в побудові дитячої енциклопедії;

- уміти користуватися алфавітним каталогом.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Вибір книги.

3. Які книги допомагають мені вчитися.

4. Мої улюблені книги.

5. Як читати, розуміти і записувати прочитане.

6. Дискусія „Книга у твоїх руках”

7. Періодичні видання. Принципи організації матеріалу і зміст.

8. Альбоми, карти і атласи.

9. Театрілізоване свято „Як берегти книгу”7 клас

Основні завдання:

- уміти працювати з довідковим ааратом книги;

-володіти технікою роботи з довідковими виданнями різних типів: словниками, довідниками, енциклопедіями;

-уміти користуватися систематичним каталогом, систематичною картотекою.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Книги і бібліотеки. Їх роль та значення.

3. Усвідомлене читання. Вміння працювати з книгою.

4. Самостійний вибір книги.

5. Як користуватися енциклопедичною і довідковою літературою.

6. Каталоги і картотеки.

7. Підсумкова літературна гра-конкурс бібліотечних ерудитів

„Уважні і начитані”.

8 клас

Основні завдання:

- працювати з бібліографічним апаратом бібліографічної інформації, володіти правилами бібліографічного опису;

- уміти читати бібліографічні описи;

- використовувати коментарі: авторські, перекладача, редактора;

-застосовувати довідковий апарат книги;

- працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва ;

-готувати доповіді та виступати з ними перед однокласниками;

-робити нотатки, уміти використовувати різні способи цитування;

-самостійно складати список літератури для індивідуального плану навчання.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Публіцистична література та її жанри.

3. Як вибрати книги. Довідково-бібліографічний апарат.

4. Використання різних типів бібліотечних посібників при виборі літератури.

5. Вміння бути читачем.

6. Мої улюблені книги.

7. Книги з науки і техніки.

8. Книги з мистецтва.

9. Підсумкова конференція „Книги в моєму житті”9 клас

Основні завдання:

-уміти писати рецензію на самостійно прочитану книгу;

-володіти способами роботи з критичною літературою, уміти знаходити її в каталогах і картотеках, використовувати списки літератури;

-готувати реферат з різних тем за одним-двома джерелами;

- володіти технікою роботи з періодичними виданнями;

-володіти навичками роботи з електронними каталогами

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури.

3. Робота з словниками, довідниками, енциклопедичною літературою.

4. Як берегти книгу!

5. Як мені допомагає книга вчитися

6.Робота з джерелами інформації.

7. Книги з митсецтва і про мистецтво.

8.Книги в моєму житті.

9. Підсумкова конференція „Книги – морська глибина”.10 клас

Основні завдання:

-володіти техікою самоосвітньої діяльності, раціональноми прийомами читання і самостійно підбирати літературу відповідно до своїх індивідальних потреб;

-формувати інформаційні потреби і запити;

-складати різні види конспектів прочитаного і почутого, готувати тези,

доповіді;

-володіти правилами бібліографічного опису документа та його частини;

-уміти складати список літератури з теми;

-рекомендувати літературу для вивчення учнями молодшого віку;

-володіти методикою підготовки і захисту реферату.

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці.

2. Методи самостійної роботи з книгою.

3. Комп'ютерна бібліотека.

4. Дискусія „Про книгу і бібліотеку”.

5. Робота з джерелами інформації.

6. Критична література.

7. Мистецтво бути читачем.

8. Читач в науковій бібліотеці.

9. Підсумкова конференція „Мистецтво бути читачем”.11 клас

Основні завдання:

- навчити вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, визначати свої інформаційні потреби і формувати інформаційні запит;

-володіти системою сформованих навичок читання, самостійно визначати мету читання, вибирати вид читанняі його темп4

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка