Орієнтовне календарне планування з української мови 4 класСкачати 25.13 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір25.13 Kb.
Орієнтовне календарне планування
з української мови
4 клас
(за оновленою програмою 2014)


(за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко,
192 с., 2015)

119 годин


І семестр – 64 (4 год на тиждень)
ІІ семестр – 55 год (3 год на тиждень)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Мова і мовлення(3 год)

1.

Мова – безсмертний скарб народу. Значення мови у становленні нації2.

Звідкіль слова прийшли до нас: збагачення мови новими словами3.

Культура мовлення і спілкування. Мовленнєвий етикетТекст (10 год)

4.

Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок5.

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті6.

Як поєднуються речення? Засоби зв’язку речень у тексті7.

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті8.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за темою: «Пролетіло літо теплокриле…»9.

Текст-міркування. Особливості змісту та побудови тексту-міркування10.

Текст-опис. Особливості змісту. Мета і значення текстів-описів11.

Який буває опис? Вправи на порівняння художнього та науково-популярного описів12.

Замітка до газети. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу13.

Перевірна робота. Диктант № 1Речення (8 год)

14.

Аналіз перевірної роботи. Речення. Види речень з метою висловлювання та інтонацією15.

Основа речення. Діалог16.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Ромашки»17.

Зв'язок слів у реченні18.

Однорідні члени речення19.

Поєднання однорідних слів у реченні за допомогою сполучників20.

Узагальнення знань за темою «Речення. Однорідні члени речення»21.

Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення».)Слово. Значення слова. Частини мови

22.

Аналіз перевірної роботи. Слово. Значення слова23.

Будова слова. Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного слова24.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору на основі екскурсійного спостереження за природою «У парку золотім осіннім…»25.

Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові словаІменник (18 год)

26.

Повторення і узагальнення вивченого про іменник як про частину мови27.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення слів – назв предмета28.

Рід і число іменників29.

Відмінювання іменників. Початкова форма іменника30.

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями31.

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини32.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники».33.

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині34.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на

(-я) в родовому відмінку35.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини36.

Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини37.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на в орудному відмінку однини38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини


39.

Правопис закінчень іменників у множині40.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Осінь за вікном чарівну казку пише»41.

Перевірна робота. Аудіювання. Правопис закінчень іменників у множині.42.

Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках43.

Перевірка знань з мови за розділом «Іменник».Прикметник (21 год)

44.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про прикметник45.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників46.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: науковому і художньому47.

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні48.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Пташка красна пір’ям, а людина – добрими словами. Твір-роздум49.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками50.

Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами51.

Перевірна робота. Диктант №252.

Аналіз перевірної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині53.

Вправи на визначення відмінка прикметника в реченні54.

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст.55.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -зьк, -ськ, -цьк56.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ57.

Уживання м’якого знака перед закінченням прикметників58.

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів59.

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду60.

Відмінювання прикметників у множині61.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині62.

Перевірна робота. Контрольне списування.63.

Систематизація та узагальнення знання за розділом «Прикметник»64.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами «Пані Горобина та пані Ялина у зимовім лісі»Числівник (6 год)

65.

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні66.

Практичне засвоєння вимовляння і письма відмінкових форм окремих числівників67.

Питання до кількісних і порядкових числівників68.

Систематизація і узагальнення знань за розділом «Числівник».69.

Перевірна робота. Диктант №370.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням71.

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті72.

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах.73.

Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини74.

Відмінювання особових займенників75.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського «Співуча пір’їнка»76.

Вживання займенників з прийменниками77.

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів78.

Перевірка знань з мови «Числівник», «Займенник»Дієслово (20 год)

79.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв'язок з іменниками)80.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях81.

Особливості речень з однорідними присудками82.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору «Зима»83.

Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру84.

Неозначена форма дієслова (початкова форма)85.

Змінювання дієслів за часами86.

Змінювання дієслів за часами. Усний твір87.

Дієслова теперішнього часу88.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту.89.

Дієслова майбутнього часу90.

Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи91.

Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи92.

Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи93.

Перевірна робота. Диктант №494.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ95.

Дієслова минулого часу96.

Дієслова на -ся (-сь)97.

Повторення вивченого про дієслова98.

Перевірка знань з мови («Дієслово»)Прислівник (12 год)

99.

Аналіз перевірної роботи. Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв'язок з дієсловами)100.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказна оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»101.

Роль прислівників-синонімів у мовленні102.

Роль прислівників-антонімів у мовленні103.

Перевірна робота. Контрольне списування.104.

Перевірна робота. Аудіювання.105.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками106.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування «Що таке доброта?»107.

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками108.

Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах109.

Правопис найуживаніших прислівників110.

Систематизація та узагальнення вивченого про прислівникПовторення і узагальнення вивченого у 1-4 класах (9 год)

111.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.112.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.113.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-інструкцій.114.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.115.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.116.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.117.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.118.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.119.

Систематизація і узагальнення знань. Повторення і закріплення вивченого.Каталог: files -> articles
articles -> Концепція розвитку корпоративного управління в україні вступ
articles -> Африка. Геологічна будова. Корисні копалини. Клімат. Флора і фауна
articles -> Кондитерські вироби функціонального і лікувально-профілактичного призначення
articles -> Звіт про науково-дослідну роботу Аналіз телекомунікаційного ринку України за 2002-2006 роки (договір №8/2006-24) Заст директора ундіз, к т. н., с н. с. В. Михайлов Заст начальника нв-24
articles -> Інтелектуальний капітал
articles -> Путівник професій державно-територіальних служб
articles -> Як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Скачати 25.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка