Орієнтовні теми курсових робіт для учителів математикиСкачати 32.24 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір32.24 Kb.
Орієнтовні теми курсових робіт

для учителів математики


 1. Національно-патриотичне виховання учнів на уроках математики

 2. Історичні задачі на уроках математики.

 3. Методика розв’язування задач з параметрами.

 4. Прикладна спрямованість курсу алгебри 7-9 класи.

 5. Прикладна спрямованість курсу алгебри і початків аналізу 10-11 класи.

 6. Прикладна спрямованість курсу геометрії 10-11 класи.

 7. Забезпечення рівневої диференціації навчання математики;

 8. Організація роботи з обдарованими до вивчення математики учнями;

 9. Формування стійкої мотивації до вивчення математики;

 10. Вплив інноваційних технологій на методику викладання математики;

 11. Організація позаурочної роботи з математики.

 12. Формування пошуково-дослідницької компетентності учнів на уроках математики.

 13. Математичне моделювання, як засіб розв’язування задач з різних галузей науки та виробництва.

 14. Методика використання навчальних проектів в процесі викладання математики.

 15. Методика розв’язування завдань, що містять модуль у курсі шкільної математики (6-9 клас, 10-11 клас).

 16. Методика доведення нерівностей у шкільному курсі математики.

 17. Задачі підвищеної складності у 5-11 класі, їх використання у навчальному процесі.

 18. Методика вивчення тригонометричних функцій у курсі “Алгебри і початків аналізу” (10-11 клас).

 19. Методи розв’язання геометричних задач.(8-9клас, 10-11 клас).

 20. Тиждень (декада) з математики у навчальному закладі з розробками заходів.

 21. Методика проведення позакласних заходів з математики (сценарії тематичних позакласних заходів присвячених українським математикам: математичний вечір, вікторина, диспут, тощо).

 22. Методика проведення дослідницької роботи з учнями (МАН).

 23. Методи розв’язання рівнянь (10-11 клас).

 24. Використання нетрадиційних методів навчання (урок-семінар, урок-конференція, урок-лекція и др.) та їх результативність.

 25. Організація повторення на різних етапах навчання математике

 26. Диференційоване навчання на уроках математики – як засіб розвитку індивідуальних здібностей школярів.

 27. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математики

 28. Розвиток просторової уяви учнів у процесі вивчення курсу геометрії

 29. Методика формування обчислювальних навичок учнів у процесі вивчення курсів математики, фізики, хімії

 30. Виховання алгоритмічної культури школярів на уроках математики

 31. Шляхи формування логічного мислення учнів

 32. Урок математики: сучасні вимоги до організації уроку

 33.  Використання дидактичних ігор як засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках математики

 34. Позакласна робота з математики як засіб формування інтересу до предмету

 35. Формування навичок самостійної роботи при вивченні математики

 36. Формування пізнавальної активності на уроках математики

 37. Теорія і практика розвитку графічної грамотності учнів 7-9 класів у навчанні математики

 38. Використання творчих задач у процесі навчання математики у 5-6 класах

 39. Методика розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей

 40. Можливості курсу історії математики в вихованні національної самосвідомості молоді.

 41. Методика побудови графіків функцій.

 42. Методика розв’язування задач на побудову перерізів у многогранниках.

 43. Сучасна методика викладання математики (5-6 класи, 7-9 класи, 10-11 класи)

 44. Методика розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих степенів

 45. Методика розв’язування рівнянь і нерівностей з модулями

 46. Методика розв’язування олімпіадних задач з логічним

навантаженням

 1. Методика розв’язування рівнянь та нерівностей з параметрами

 2. Методика розв’язування тригонометричних рівнянь з параметрами.

 3. Методика розв’язування задач на застосування похідної

в курсі математики загальноосвітньої школи

 1. Методика доведення числових нерівностей в шкільному курсі математики .

 2. Методика побудови зображень геометричних тіл та їх елементів

 3. Методика побудови перерізів многогранників.

 4. Методика використання різних способів до розв’язування задач

 5. Методичні підходи до розв’язування задач з теми

«Теорія ймовірностей та математична статистика».

 1. Власна тема слухача курсів (за погодженням з науковим консультантом та керівником курсів).


Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання

слухача курсів підвищення кваліфікації

Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ передбачає виконання письмової роботи у вигляді роботау. Слухач обирає тему роботи, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність ЗНЗ, в якому він працює.

Зміст роботи. Підготовка слухачами роботи базується на вивченні та реферуванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду та фактичних даних з відповідного напряму діяльності ЗНЗ. Викладення матеріалу в роботі не повинне бути занадто теоретизоване, має бути орієнтоване на аналіз практики. При написанні роботи слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності навчального закладу.

Структура та оформлення. Обсяг робота має становити 10-15 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом роботи: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)] (8–12 стор.), висновки (1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці роботи.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми роботи, визначені його мета й завдання.

В основній частині повинна бути розкрита тема роботи шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму (форми) діяльності конкретного центру зайнятості, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.

У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою роботау, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення розглянутого напряму діяльності ЗНЗ. Висновки мають логічно пов’язуватися із змістом викладеного матеріалу.

Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “… у працях [13]…”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].

Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них), матеріали, що розкривають досвід роботи; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування педагогічних працівників, учнів, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення роботи і на які є посилання в його тексті.

Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).

Рецензування роботи. Викладач має підготувати на робота рецензію (обсягом 0,5–1 сторінки рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні роботи викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення роботи.

Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку роботи з таких позицій:

 • актуальність та практична значущість теми роботи;

 • логічність його структури;

 • обґрунтованість використання теоретичних положень та нормативних актів;

 • правильність акцентів на актуальні напрями, методи і форми роботи ЗНЗ;

 • врахування сучасних вимог щодо діяльності ЗНЗ;

 • якість узагальнення й аналізу практичного досвіду роботи конкретного навчального закладу;

 • повнота та змістовність висновків;

 • обґрунтованість рекомендацій та їхнє практичне спрямування;

 • дотримання правил оформлення роботи.


Критерії оцінювання докурсового завдання.

Робота оцінюється на «відмінно» (9-10 балів), якщо:

 1. тема роботи актуальна та відзначається практичною значущістю;

 2. у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;

 3. використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного навчального закладу;

 5. висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;

 6. рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;

 7. роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.


Робота оцінюється на «добре» (6-8 балів), якщо:

 1. тема роботи актуальна;

 2. у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;

 3. використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного ЗНЗ;

 5. висновки відповідають завданням роботи;

 6. рекомендації мають практичну значущість;

 7. оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.


Робота оцінюється на «задовільно» (4-5 балів), якщо:

 1. здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 2. використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;

 3. висновки не повністю відповідають завданням роботи;

 4. рекомендації недостатньо обґрунтовані;

 5. робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є певні недоліки.


Робота оцінюється на «незадовільно» (1-3 бали) , якщо:

 1. тема роботау неактуальна і не має практичної значущості;

 2. здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 3. у змісті роботау не аналізується досвід (практика) роботи конкретного ЗНЗ, певні положення не ілюструються емпіричним матеріалом, в т.ч. таблицями, графіками тощо.

 4. слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;

 5. висновки не відповідають завданням роботи;

 6. оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.

Оцінка проектів

слухачів курсів вчителів математики

Назва проекту ________________________________________________
Критерії

Аргументи

Оцінка в балах

Актуальність

2

Цілісність

2

Реалістичність

1

Результативність

2

Раціональність

1

Оригінальність

1

Якість

Представлення1

Максимальна кількість

балів
10


Критерії оцінювання виступу на коференції з обміну досвідом

з/п

Критерії оцінювання

Кількість балівВиділення основної думки виступу

0,5Раціональність підібраного матеріалу

0,5Ставлення виступаючого до того, про що він говорить

0,5Використання для доведення думок виступаючого прийомів порівняння, аналогії, протиставлення, прикладів з життя

0,5Чітка структура виступу

0,5Логічність, послідовність розміщення фактів і висновків, доведеність висунутих положень

0,5Відповідність змісту означеній проблемі

0,5Правильна побудова речень

0,5Дотримання вимог мовлення

0,5Завоювання уваги слухачів

0,5
Максимальна кількість балів

5


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка