Орієнтовні вимогиСкачати 244.68 Kb.
Сторінка11/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір244.68 Kb.
#65157
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Таблиця 2


Рівень компетентності

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


Початковий

1

Учень (учениця) розрізнює окремі елементи рухової дії, володіє знаннями, необхідними для виконання певного елементу на рівні розпізнання.

2

Учень (учениця) намагається виконати окремі елементи техніки рухової дії, володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння.

3

Учень (учениця) володіє технікою виконання окремих елементів фізичної вправи (комбінації вправ), але зі значним зниженням результату, виконує нормативний показник початкового рівня.


Середній

4

Учень (учениця) намагається виконати окремі елементи техніки в цілісній структурі та може пояснити умови правильного їх виконання.

5

Учень (учениця) при виконанні рухової дії допустив суттєве відхилення від правильного виконання техніки (одна груба помилка*).

6

Учень (учениця) здатний виконати техніку окремої фізичної вправи не порушуючи структури рухової дії, виконує нормативні показники середнього рівня.


Достатній

7

Учень (учениця) володіє технікою рухової дії з деякими незначними помилками та може пояснити причини неточного їх виконання, виконує нормативні показники.

8

Учень (учениця) виконав рухову дію.

Допущено 1-2 незначні помилки, але не порушено структуру рухової дії і практично не знижено кількісний показник, виконує нормативні показники.9

Учень (учениця) близький до правильного виконання техніки рухової дії, але припускається неточностей в амплітуді, напрямку рухів тощо, виконує нормативні показники достатнього рівня.


Високий

10

Учень (учениця) впевнено володіє технікою та підтверджує її засвоєння кількісним показником високого рівня.

11

Учень (учениця) уміє пояснити, показати та виконувати правильно рухову дію, виконує нормативні показники високого рівня.

12

Учень (учениця) має системні навички техніки виконання рухової дії, володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; виконує нормативні показники високого рівня.

Примітки:

* груба помилка – помилка, яка порушує структуру рухової дії або її окремі елементи


При проведенні залікових вправ учитель фізичної культури повинен ураховувати стан здоров’я (на час складання залікових вправ) та рівень фізичного розвитку учнів.

Вимоги до безпечного проведення практичної частини випробувань: • перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю;

 • обов’язкова присутність медичного працівника;

 • проведення розминки.

Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середня арифметична суми трьох випробувань: тестових завдань з теоретико- методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно- оздоровчого спрямування та залікових вправ.

Приклади тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури:


 1. Хто складає олімпійську клятву?


А. Спортсмени.

Б. Спортсмени і судді.

В. Спортсмени, судді і глядачі. Г . Судді.

 1. До стройових вправ належать:


А. Перешикування. Б. Біг.

В. Загальнорозвиваючі вправи. Г. Вправи на гнучкість.


 1. Чим відрізняється біг від ходьби?


А. Фазою приземлення. Б. Фазою польоту.

В. Фазою відштовхування.

Г. Фазою підготовки.

 1. Скільки фаз має стрибок у довжину з розбігу?


А. 3

Б. 4


В. 5

Г. 2


Приклади практичних завдань:

 1. Скласти і провести з групою комплекс фізкультурної хвилинки.

 2. Скласти і провести з групою комплекс фізкультурної паузи.

 3. Скласти і провести з групою комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з гімнастичною палицею для дітей молодшого шкільного віку.

 4. Провести з групою рухливу гру «Невід».

 5. Провести з групою рухливу гру «Вудочка».

Залікові вправи (часові та кількісні показники) для проведення державної підсумкової атестації розробляються окремо для дівчат та юнаків, відповідно до вимог навчальної програми.

11 клас Іноземні мови


Державна підсумкова атестація з іноземних мов, відповідно до наказу МОН України від 16.09 2015 р. №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» та внесених до нього змін, проводиться 20 травня за єдиними завданнями. Завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов на 2015/2016 навчального року підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням особливостей національного навчально-методичного забезпечення та зорієнтовані на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти та відповідно до чинних навчальних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2). Міністерством підготовлено методичні рекомендації щодо формату, критеріїв оцінювання та зразки тестів Державної підсумкової атестації з іноземних мов, які будуть надіслані безкоштовно до кожного навчального закладу (1 примірник) та розміщені на спеціально-створеному сайті dpa2016.com.ua Навчальні заклади отримають на кожного учня 11-го класу, безкоштовно, тестові зошити з бланками відповіді для проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов. Зміст і формат ДПА враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах — формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі. Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови.

Розділ І. Читання та використання мови

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно- довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали, адаптовані за складністю уривки художніх текстів (тільки рівень В2). Зміст текстів узгоджується з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1) та для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).

Деякі тексти містять візуальну інформацію до змісту, що допоможе випускникам визначити мету повідомлення. До більших за обсягом автентичних текстів, які представлені у вигляді фрагментів із брошур, журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються запитання, спрямовані на пошук окремих фактів. Зміст текстів стосується інформації, з якою випускники

можуть зустрітись у реальних ситуаціях спілкування. Послідовність сформульованих запитань відповідає логіці представлення цієї інформації в тексті.

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова- інтернаціоналізми).

Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) перевіряється під час читання та письма.

Загальний обсяг текстів складає до 1500 (рівень B1) та до 2000 слів (рівень B2). Детальний опис завдань рівня В1

Розділ І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів, представлених у формі листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційних повідомлень (друкованих чи письмових).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні.

Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 400 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних умінь, навичок та рівень засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).

Детальний опис завдань рівня В2Розділ І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів (листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційні повідомлення (друковані чи письмові).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію із текстів загального спрямування.

Завдання множинного вибору з чотирма варіантами відповіді до одного тексту (вибір однієї правильної відповіді з чотирьох).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 650 слів. Типи текстів, представлені у завданні, включають статті із періодичних видань, автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії повсякденного життя та відповідають віковим особливостям учнів.

Мета завдання: Перевірка умінь знаходити та аналізувати необхідну інформацію, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти основну думку/ідею, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, аналізувати і зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.

Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 200 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 500 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних та мовленнєвих умінь і навичок, а також якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).

Розділ ІІ. Писемне мовлення

Метою завдань, розміщених у розділі “Писемне мовлення”, є визначення рівня сформованості у випускників умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденним життям.

Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого повідомлення у формі листівки, записки або неофіційного електронного листа (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1). Учням загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівень В2 додатково до вищезазначених може бути запропоновано створити розповідь, зробити запис у блозі, на форумі чи написати офіційний лист. Зміст завдань пов’язаний з інтересами та комунікативними потребами учнів загальноосвітніх шкіл, з якими вони можуть стикатися у реальних ситуаціях спілкування.

Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, а відтак, зміст мовленнєвих ситуацій включає як соціокультурні особливості англомовних країн, так і України.

Випускники повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт, написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору.

Обсяг письмового повідомлення складає 50-80 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1) та 80-100 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівень В2). Завдання містить вказівки, адресата та мету написання повідомлення і включає три змістові умови, що повинні бути розкриті у письмовому висловлюванні.Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань ДПА у разі її проведення у навчальному закладіУкраїнська мова

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі переказу за традиційною методикою. За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів. На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст, докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і структурної цілісності. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.Історія України


Зміст завдань державної підсумкової атестації з історії України для учнів визначається вчителем. При укладанні завдань вчитель має звернути увагу на виявлення засвоєння учнями: основних дат, подій, фактів, імен тощо, а також вміння порівнювати, зіставляти конкретно-історичні процеси і явища, робити висновки та узагальнення на основі їх аналізу; користуватися певними історичними джерелами (аналізувати інформацію, використовувати зміст документів під час відповіді, визначати позицію автора, висловлювати власне ставлення до змісту джерела, формулювати висновки на основі аналізу), застосовувати відому інформацію в нових навчальних ситуаціях, зокрема під час аналізу незнайомого історичного тексту.

Математика


При проведенні ДПА вчитель самостійно визначає: час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт. Пропонується атестаційну роботу поділити на 3 частини.

Перша частина – 12-16 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати чотири-п’ять варіантів відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Наприклад:Частина перша (завдання 1-15)

Оберіть одну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною:

 1. Який з наведених десяткових дробів менший за -7,13:

а) -7,3; б) -7,07; в) -7,1; г) -7,13?

 1. Знайдіть число, 5% якого становить 120 грн.

а) 12 грн; б) 2400 грн; в) 6 грн; г) 600 грн.

 1. Знайдіть нулі функції у = 5х2 +10х.

а) 0; 2; б) 0; -2 в) 0; 0,5; г) 0; -0,5.

 1. Графік якої з функцій проходить через початок координат:

а) у = 1 - sinх; б) у = 3х 2 ; в) у = 2lnх; г) у = tgх?

 1. Яка з наведених функцій не є степеневою:

а) y x2

; б)


y x2 x;

в) y x0,3 ; г)y x 2 ?

6. Знайдіть моду вибірки: 2, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8.

а) 2; б) 4 в) 6 г) 7. 1. Знайдіть похідну функції y = 2sinx.

а) у = sinх; б) у = 2cosx ; в) у = - 2cosx; г) у = tgх.

 1. Розв’яжіть рівняння = 2.

а) х = 2; б) х = 4 ; в) х = 6; г) х = 8.

 1. Знайдіть первісну функції f(x) = 3x + 1.

а)F(x) = 3; б) F(x) = 3х ; в) F(x) = 1,5x2 ; г) F(x) = 3 x2.

 1. Скільки цілих розв’язків має нерівність x 1?

а) один; б) два ; в) три; г) чотири.

 1. Діагональ ромба утворює зі стороною кут 30°. Знайдіть міру гострого кута ромба.

а) 15°; б) 30°; в) 45°; г) 60°.

 1. Прямі a і b перпендикулярні площині . Яке взаємне розміщення прямих a та b ?

а) перетинаються; б) паралельні; в) мимобіжні; г) інша відповідь.

 1. Який з векторів паралельний до вектора (-1;2;-3):

а) (1; 2; 3); б) (2; 4:-6) в) (3; -6; 9); г) (-5; 10; 15)?

 1. Ребро правильного тетраедра ABCD дорівнює a . Через середини ребер BD і CD паралельно до AD проведено площину. Знайдіть периметр утвореного перерізу.

а) 1,5a ; б) 3a ; в) 2a ; г) 4a .

 1. Знайдіть поверхню кулі, утворену обертанням кола радіуса 3см. а) 12 см2 ; б) 16 см2; в) 6 см2; г) 36 см2.

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 6-8 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Наприклад:Частина друга (завдання 16 - 22)

Розв’яжіть завдання і подайте до кожного відповідь:

 1. Спростіть вираз tg 2 cos 2 .

 2. Розв’яжіть рівняння 5 х = 25х -2.
 1. Обчисліть значення виразу : .

 2. Побудуйте графік функції y = x2 + 2х + 1.

 1. Андрій загубив одну шахову фігуру. Яка ймовірність того, що ця фігура – кінь?

 2. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 8 см і 14 см. Знайдіть периметр трапеції, якщо її гострий кут дорівнює 60о.

 3. Основою прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 є квадрат зі стороною а. Його бічне ребро дорівнює а 3 . Знайдіть кут між прямими AB1 і D1C.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з завдань відкритої

форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні завчасно ознайомлені.

Для учнів що вивчали математику на рівні стандарту третя частина повинна містити 1 завдання, для академічного – 3 завдання, профільного – 4 завдання. При цьому для профільних класів варто в третій частині подати одне завдання підвищеної складності.

Наприклад:

Частина ІІІ (завдання 23 - 26)

Розв’яжіть завдання:


 1. Із 120 випускників фінансового коледжу 20% отримали роботу в банку, 25% у закладах торгівлі. Скільки випускників ще не працевлаштовано?

 2. Розв’яжіть рівняння (2х + 1) (х –5) – х(х - 7) = х 1.

 3. Знайдіть площу фігури, обмеженої графіком функції у = х3 і прямими у = 0, х = 2.

 4. *Паралельно осі циліндра, радіус основи якого дорівнює 5 см,

проведено переріз, сторони якого пропорційні числам 1 і 2. На якій відстані від осі циліндра розташований цей переріз, якщо його площа дорівнює 48 см2. Розгляньте всі можливі випадки.

У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають охоплювати весь курс математики 5-11 класів.

Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв.Директор департаменту Ю.Г. Кононенко
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Скачати 244.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка