Орієнтовні вимогиСкачати 244.68 Kb.
Сторінка9/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір244.68 Kb.
#65157
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Хімія


Атестаційна робота з хімії укладається вчителем із завдань, що охоплюють різні теми курсу хімії основної школи у такому співвідношенні:


Відсоток завдань

Клас

Теми

15

7

початкові хімічні поняття;

прості речовини метали і неметали.45

8

кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами;

основні класи неорганічних сполук; періодичний закон і періодична система хімічних елементів Менделєєва;

будова атома хімічний зв’язок і будова речовини.


40

9

розчини; хімічні реакції;

найважливіші органічні сполуки.


Атестаційна робота складається із завдань різних типів і рівнів складності, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання

на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю, серед яких завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук, завдання на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах; завдання з розгорнутою відповіддю, серед яких задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування задачі з обґрунтуванням кожного етапу.

До атестаційної роботи включаються завдання на визначення рівня сформованості основних умінь та способів дій, які можна пропонувати як в тестовій формі, так і у вигляді завдань з короткою або розгорнутою відповіддю, а саме: • називати речовини за їх формулами, типи хімічних реакцій;

приклади завдань:

  • Установіть відповідність між назвами кислот і хімічними формулами:
Назва кислоти

Хімічна формула

А нітратна

1 H2SO3

Б нітритна

2 HNO2

В сульфатн

3 H2S

Г сульфідна

4 HNO3
 • Укажіть хімічну формулу етанолу:

А СH4

Б СH3ОН В С2H5ОН Г С2H65 H2SO4

 • складати формули найважливіших неорганічних та органічних сполук вивчених класів, схеми будови атомів перших 20 елементів періодичної системи, рівняння хімічних реакцій;

приклади завдань:

 • Укажіть валентність Сульфуру у леткій сполуці з Гідрогеном: А I

Б II

В IV Г VI • Складіть хімічне рівняння реакції хлоридної кислоти з магнієм.

 • Укажіть електронну формулу атома Силіцію: А 1s22s22p4 В 1s22s22p2

Б 1s22s22p63s23p4 Г 1s22s22p63s23p2

- характеризувати елементи (від Гідрогену до Кальцію) за їх положенням у періодичній системі та особливості будови їх атомів, хімічні властивості речовин – представників різних класів неорганічних сполук, процеси окиснення і відновлення;приклади завдань:

 • Користуючись періодичною системою, схарактеризуй хімічний елемент Натрій.

 • Укажіть колір лакмусу в розчині, що утвориться при розчиненні у воді сульфур(IV) оксиду:

А синій Б червоний В фіолетовий Г жовтий

 • Установіть генетичний ланцюжок добування з кальцій гідрогенкарбонату кальцій гідроксиду. Складіть відповідні хімічні рівняння.

А Са(НСО3)2

Б СаО


В СаСО3

Г Са(ОН)2

- визначати належність речовин до певного класу, тип хімічної реакції, вид хімічного зв’язку у типових прикладах, ступінь окиснення елементів, можливість перебігу реакцій йонного обміну;

приклади завдань:


  • Укажіть реакцію обміну: А взаємодія магнію з хлором

Б взаємодія магній оксиду з нітратною кислотою

В взаємодія магнію з хлоридною кислотою

Г взаємодія магній оксиду з карбон(IV) оксидом


А 1, 3

Б 2, 6


В 3, 5

Г 2, 4


- обчислювати об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газів, масу, об’єм, кількість речовини реагентів та продуктів реакції, об’ємні відношення газів за хімічними рівняннями;

приклад завдання:

  • Укажіть співвідношення між об’ємами метану й кисню у реакції повного окиснення: А V(CH4) : V(O2) = 1 : 1

Б V(CH4) : V(O2) = 1 : 2

В V(CH4) : V(O2) = 1 : 4

Г V(CH4) : V(O2) = 2 : 1

Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель. Для укладання атестаційних робіт можна використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з хімії, або інші збірники завдань з хімії, що мають відповідний гриф.

Під час проведення державної підсумкової атестації з хімії учням дозволяється користуватися калькуляторами і таблицями: «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді», «Ряд активності металів».

Математика


Для проведення державної підсумкової атестації готують декілька варіантів атестаційних робіт. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.

Наприклад:Частина перша (завдання 1 - 10)

Оберіть одну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною:

 1. Обчисліть значення виразу 25 + 5  (-7).

а) 210; б) -10; в) 10; г) – 210.

 1. Знайдіть 20% від числа 150.

а) 7,5; б) 35; в) 30; г) 50.

 1. Подайте у вигляді многочлена вираз (2х - 1)(2х + 1).

а) (2х + 1)2; б) 4х2 - 1; в) 4х2 + 4х +1; г) 4х2 + 2х +1 .

 1. Сума коренів рівняння 2х2 + 7х + 5 = 0 дорівнює:

а) - 2,5; б) - 3,5; в) 3,5; г) 2,5.

 1. Графік функції у = 5х – 100 перетинає вісь ординат у точці: а) (20; 5); б) (0; -100); в) (0; 100); г) (20; 0).

 2. Обчисліть: .

а) -3,6; б) 4,4; в) -4,4; г) 4,04.

 1. Скільки цілих розв’язків має нерівність х2 9.

а) 5; б) 6; в) 7; г) 8.

 1. Діагональ квадрата дорівнює см. Знайдіть його площу. а) 1 см2; б) 2см2; в) см2; г) см2.

 2. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює: а) 90о; б) 120о; в) 60о; г) 180о.

 3. Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні точки M (-2, 7) і N (4; -3).

а) (1; 2); б) (-3; 5); в) (3; -2); г) (3; 2).

Виконуючи завдання першої частини, учень не повинен наводити будь- які міркування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Наприклад:

Частина друга (завдання 11 - 16)

Розв’яжіть завдання і подайте до кожного відповідь:


 1. Розв’яжіть нерівність (4х –1)(х - 3) + х2 > 6 + 5х(х - 2).

 2. Скільки розв’язків має рівняння -5х2 – 7х = 13 .

 3. Знайдіть дев’ятий член геометричної прогресії, якщо b8 b10 = 144.

 4. Побудуйте графік функції у = у 1.

 5. У прямокутному трикутнику АВС  С = 90 о . Знайдіть АВ, якщо

 А = 60о, СЕ АВ, АЕ = 8 см.

 1. Сторони прямокутника дорівнюють 40 см і 30 см. Знайдіть площу круга, описаного навколо цього прямокутника.

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні мають подати розгорнуту відповідь.

Наприклад:

Частина третя (завдання 17 - 20)

Розв’яжіть завдання:


 1. Розв’яжіть рівняння

( 3 2a )  ( 2a 3

1

2a  3

1

2a 3) =1 - 5а.

 1. Знайдіть область визначення функції

y 1 +

x2  2x  1

x 2 .

x2  3x  4 1. Вишиванки для хлопчика і дівчинки коштували разом 750 грн. Після того, як вишиванка для хлопчиків подешевшала на 20%, а для дівчаток подорожчала на 20%, вони стали коштувати 660 грн. Знайдіть початкову ціну кожної вишиванки.

 2. Довжини сторін трикутника дорівнюють 5 см, 6 см, 10 см. Знайти довжину медіани, проведеної до більшої сторони трикутника.

Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язання та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні завчасно ознайомлені.

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики.

Наприклад:

Частина четверта (завдання 21 - 23)Розв’яжіть завдання:

 1. Розв’яжіть рівняння

  6 .

 1. Знайдіть розв’язки нерівності залежно від значення параметра а

a 2 6a 9x 3 a .

 1. Запишіть рівняння кола з центром у точці О (-1; -2), яке дотикається до прямої 4х + 3у + 20 = 0.

У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають охоплювати увесь курс математики 5-9 класу.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв. для учнів загальноосвітніх класів.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.

Для оцінювання письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють.


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Скачати 244.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка