Основи наукових дослідженьСкачати 30.78 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір30.78 Kb.

Основи наукових досліджень

 • ДВНЗ Національний гірничий університет
 • Інститут економіки
 • Кафедра економічного аналізу
 • і фінансів

Тема 1. Наука - продуктивна сила розвитку суспільства 

 • Предмет і сутність науки, як сфери людської діяльності
 • Понятійний апарат , зміст та класифікація наук
 • Організація наукової діяльності в Україні
 • 2

Предмет і сутність науки, як сфери людської діяльності

 • Наука — це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення.
 • Наука є результатом суспільного розподілу праці, відокремлення розумової праці від фізичної, перетворення пізнавальної діяльності в особливу галузь занять певної групи людей.
 • 3
 • 3
 • Діяльність, спрямовану на здобуття нового знання
 • Результат цієї діяльності — суму здобутих наукових знань, що є основою наукового розуміння світу
 • Наука
 • 4

Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що в свою чергу викликало об'єктивну необхідність здобуття знання.

 • Наука виникла в момент усвідомлення незнання, що в свою чергу викликало об'єктивну необхідність здобуття знання.
 • 5

Знання

 • Знання
 • перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості людини
 • ідеальне відтворення умовною формою узагальнених уявлень про закономірні зв'язки об'єктивної реальності.
 • 6
 • Методика
 • Практика
 • Що?
 • Скільки?
 • Чому?
 • Яке?
 • Як?
 • Як зробити?
 • Що зробити?
 • Наука
 • 7

Цілі науки

 • Описування процесів та явищ об'єктивної дійсності
 • Пояснення процесів та явищ об'єктивної дійсності
 • Передбачення процесів та явищ об'єктивної дійсності
 • що становлять предмет її вивчення на основі законів, які вона відкриває,
 • тобто у широкому значенні — теоретичне відтворення дійсності.
 • 8
 • Істинні
 • знання
 • як система
 • Висновки
 • Принципи
 • Закономірності
 • Закони
 • Основні поняття
 • Наукові факти
 • Теоретичні положення
 • 9
 • Наукове знання
 • Відносне знання — знання, яке, будучи в основному адекватним відображенням дійсності, відрізняється певною неповнотою збігу образу з об'єктом
 • Абсолютне знання —повне, вичерпне відтворення узагальнених уявлень про об'єкт, що забезпечує абсолютний збіг образу з об'єктом.
 • 10

Основні ознаки науки

 • наявність систематизованого знання (наукових ідей, теорій, концепцій, законів, закономірностей, принципів, гіпотез, основних понять, фактів);
 • наявність наукової проблеми, об'єкта і предмета дослідження;
 • практична значущістьяк явища (процесу), що вивчається, так і знань про нього.
 • 11

Наукова ідея (інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок)

 • Конструктивні–такі, що сприяють розвитку науки і практики.
 • Деструктивні - такі, що не сприяють розвитку науки і практики
 • 12

Основні поняття

 • Гіпотеза — наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ (процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок.
 • Наукова теорія включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, яка допомагає суттєво економити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти.
 • Якщо при перевірці гіпотези результат відповідає дійсності, то гіпотеза перетворюється на наукову теорію
 • 13

Закон — внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток.

 • Закон — внутрішній суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток.
 • Судження — думка, в якій за допомогою зв'язку понять стверджується або заперечується що-небудь.
 • Умовивід — розумова операція, за допомогою якої з певної кількості заданих суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з вихідним.
 • Теорія — вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища.
 • 14

Різновиди гіпотез :

 • нульова,
 • описова (понятійно-термінологічна),
 • пояснювальна
 • основна робоча
 • концептуальна
 • 15

Стадії розвитку гіпотези:

 • накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі припущень;
 • формулювання гіпотези і обґрунтування на основі припущення прийнятної теорії;
 • перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези;
 • 16
 • Теорія
 • Наукові концепції
 • Принципи
 • Положення
 • Факти.
 • Вимоги до нової теорії :
 • адекватність наукової теорії описуваному об'єкту;
 • можливість замінювати експериментальні дослідження теоретичними;
 • повнота опису певного явища дійсності;
 • можливість пояснення взаємозв'язків між різними компонентами в межах даної теорії;
 • внутрішня несуперечливість теорії та відповідність її дослідним даним.
 • 17

Наукова концепція — система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю.

 • Наукова концепція — система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю.
 • Концептуальність — це визначення змісту, суті, смислу того, про що йде мова.
 • Принцип — це правило, що виникло в результаті об'єктивно осмисленого досвіду.
 • Поняття — це думка, відбита в узагальненій формі. Воно відбиває суттєві й необхідні ознаки предметів та явищ, а також взаємозв'язки.
 • 18

Науковий факт — подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження.

 • Науковий факт — подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження.
 • На основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.
 • 19

Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань.

 • Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань.
 • 20

Види наукової діяльності:

 • науково-дослідницька діяльність;
 • науково-організаційна діяльність;
 • науково-інформаційна діяльність;
 • науково-педагогічна діяльність;
 • науково-допоміжна діяльність та ін.
 • 21

Науково-дослідницька діяльність здійснення наукових досліджень.

 • Науково-дослідницька діяльність здійснення наукових досліджень.
 • Наукове дослідження — цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій.
 • 22
 • Форми наукових досліджень:.
 • Фундаментальні — наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про закономірності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства, людини
 • Прикладні — наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на здобуття і використання знань для практичних цілей.
 • 23

Етапи наукового дослідження

 • виникнення ідеї, формулювання теми;
 • формування мети та завдань дослідження;
 • висунення гіпотези, теоретичні дослідження;
 • проведення експерименту узагальнення наукових фактів і результатів;
 • аналіз та оформлення наукових досліджень;
 • впровадження та визначення ефективності наукових досліджень;
 • 24

Результати наукового дослідження

 • Науковий результат — нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.
 • Науково-прикладний результат — нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, яке впроваджене або може бути впроваджене у суспільну практику. Науково-прикладний результат може мати форму звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.
 • 25
 • Наукові реферати
 • Наукові доповіді (повідомлення) на конференціях, нарадах, семінарах, симпозіумах
 • Курсові (дипломні, магістерські) роботи
 • Звіти про науково-дослідну (дослідно-конструкторську; дослідно-технологічну) роботу
 • Наукові переклади
 • Дисертації (кандидатські або докторські)
 • Автореферати дисертацій
 • Депоновані рукописи
 • Монографії
 • Наукові статті
 • Аналітичні огляди
 • Програми
 • Звіти про наукові конференції
 • Основні результати наукових досліджень
 • 26
 • Суб'єкти наукової діяльності
 • Вчені
 • Наукові працівники
 • Науково-педагогічні працівники
 • Наукові установи
 • Наукові організації
 • Вищі навчальні заклади III—IV рівнів акредитації
 • Громадські організації у сфері наукової та науково-технічної діяльності
 • 27

Класифікація наукових досліджень за групами наук

 • природничі (фізика, хімія, біологія, географія, астрологія та ін.), науки, предметом яких є різні види матерії та форми їхнього руху, їх взаємозв'язки та закономірності;
 • суспільні (економічні, філологічні, філософські, логічні, психологічні, історичні, педагогічні та ін.), науки, предметом яких є дослідження соціально-економічних, політичних та ідеологічних закономірностей розвитку суспільних відносин;
 • технічні (радіотехніка, машинобудування, літакобудування), предметом яких є дослідження конкретних технічних характеристик і їх взаємозв´язки.
 • 28

Класифікація наукових досліджень за галузями науки

 • 1.   Фізико-математичні науки.
 • 2.   Хімічні науки.
 • 3.   Біологічні науки.
 • 4.   Геологічні науки.
 • 5.   Технічні науки.
 • 6.   Сільськогосподарські науки.
 • 7.   Історичні науки.
 • 8.   Економічні науки.
 • 9.   Філософські науки.
 • 10. Філологічні науки.
 • 11. Географічні науки.
 • 12. Юридичні науки.
 • 13. Педагогічні науки.
 • 14. Медичні науки.
 • 15. Фармацевтичні науки.
 • 16. Ветеринарні науки.
 • 17. Мистецтвознавство.
 • 18. Архітектура.
 • 19. Психологічні науки.
 • 20. Військові науки.
 • 21. Національна безпека.
 • 22. Соціологічні науки.
 • 23. Політичні науки.
 • 24. Фізичні виховання і спорт.
 • 25. Державне управління.
 • 29

Науково-дослідницька діяльність студентів

 • навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
 • наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів.
 • 30

Основні завдання науково-дослідної діяльності студентів:

 • формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;
 • необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;
 • створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах вищого навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів.
 • 31

Зміст і характер НДДС визначаються:

 • проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, інституту;
 • тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з закладами культури, освіти, з усіма профільними для ВНЗ установами та організаціями;
 • умовами дослідницької роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів, наявністю комп'ютерної техніки; забезпеченням НДДС науковим керівництвом та ін.
 • 32

Основні напрями НДРС:

 • науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів;
 • науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТТ — у гуртках, проблемних групах (лабораторіях), перекладацьких та інформаційних студіях, фольклорних експедиціях та ін.;
 • науково-організаційні заходи; конференції, конкурси та ін.
 • 33

Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу:

 • написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором;
 • виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;
 • виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики, на замовлення підприємств, установ, організацій, закладів культури тощо;
 • розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо);
 • підготовка і захист курсових та дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень спеціальних кафедр.
 • 34

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом

 • участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.;
 • участь студентів у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів, комп'ютерного центру із закладами культури, освіти тощо;
 • робота в студентських інформаційно-аналітичних та культурологічних центрах, перекладацьких бюро;
 • рекламна, лекторська діяльність та ін.;
 • написання статей, тез доповідей, інших публікацій;
 • 35

Каталог: Students -> literatura
Students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
Students -> Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „Географія
Students -> Навчально-методичне забезпечення
Students -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
Students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
Students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
Students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 30.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка