Особистісно зорієнтоване навчання на уроках зарубіжної літературиСкачати 416.65 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір416.65 Kb.
#31582
ТипКонспект
  1   2   3
Управління освіти, молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації

Особистісно - зорієнтоване навчання на уроках зарубіжної літературиПідготувала вчитель зарубіжної літератури

Половлівського НВК

Володимирецького району

Муравинець Марія Вікторівна

Тел.: 0971310096

Зміст

 1. Вступ

 2. Особистісно- орієнтоване навчання як засіб персоналізованого сприйняття художнього твору.

 3. Складові особистісно-орієнтованого навчання.

 4. Організація навчальної діяльності на уроці.

 5. Висновки.

 6. Брейн- ринг у 6- му класі «Міфи народів світу».

 7. Конспект уроку у 8-му класі на тему: «Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

 8. Література

ВСТУП
Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Світові тендеції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціальний значимих якостей особистості.

Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

Звідси ціль середньої школи: випускник школи - це полікультурна, інтелектуальна, фізично здорова особистість, яка володіє розвинутими почуттями, пізнавальними потребами і діяльнісними якостями, а саме, визначивши в них три пріоритетних якості - компетентність, комунікабельність, психологічну стійкість.

Одна з основних пріоритетних соціальних якостей особистості - компетентність.

Складна компетентність, яка формує поняття життєвої компетентності, -це професійні навички, освіченість, ініціативність, громадськість, патріотизм, почуття власної гідності, впевненість у собі, відповідальність за прийняті рішення, повага до думки інших людей, взаємини, правові навички, навички поведінки, безпеки, досвід самореалізації, саморозвитку, адаптованість у сучасному світі.

Відповідно до вищезгаданої мети школою мають бути визначені управлінські дії педагога по створенню середовища розвитку дитини, які можна представити як систему роботи з формування життєвої компетентності учня.

Особистісно- орієнтоване навчання як засіб персоналізованого сприйняття художнього твору.

Провідним напрямком освіти є індивідуальний розвиток людини. Ми маємо сприяти формуванню таких знань, щоб дитина могла не тільки відзвітувати на екзамені, а й була здатна практично їх застосувати за порогом школи. Метод «запамятай і повтори» з готовою формою слід замінити на метод пошуку, проектування, розв’язання життєвих ситуація. Йдеться про набуття школярами насамперед системи особистісних і розумових здібностей і якостей, які б давали їм змогу успішно вирішувати проблеми своєї життєдіяльності. Досягнення цієї мети залежить безпосередньо від такого типу навчання, яке, окрім змістовно- методичної організації, моделювало б схеми соціальної взаємодії школяра з ровесниками і з учителями, тобто особистісно орієнтованого підходу. Він сприяє розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини, виявляє, ініціює, використовує, «окультурює» її індивідуальний досвід, допомагає особистості пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися. Іншими словами, формує культуру життєдіяльності,яка дає можливість продуктивно будувати життя. А художня література і літературна освіта має бути дієвим засобом організації стосунків людини з навколишнім світом, засобом забезпечення її комфортного буття.

Проблеми, над якими працюю в процесі вивчення літератури такі: формування толерантної особистості, відкритої для діалогу культур через впровадження особистісно- орієнтованого навчання. Це навчання визначають такі ідеї:

 • Визнання неповторності індивідуального внутрішнього світу дитини та її провідної ролі у навчанні.

 • Залучення індивідуального внутрішнього світу дитини до пізнавального контексту.

 • Трансформація навчального матеріалу відповідно до можливостей його засвоєння учнями.

 • Надання учням свободи вибору завдання, вправи, виду діяльності з урахуванням своїх схильностей, здібностей.

 • Використання інтерактивного навчання, яке грунтується на взаємодії. Інтерактивні технології у системі особистісно орієнтованого навчання передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігр, спільне розв’язання проблем. Таке навчання сприяє формування цінностей, умінь і навичок учнів, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, полегшує соціальну адаптацію індивіда.

Готуючи урок за особистісно орієнтованою методикою, пам’ятаю про основні вимоги до нього.

 • Мета- створення умов для прояву пізнавальної активності учнів.

 • Засоби її досягнення: використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності, створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу, стимулювання їх до висловлювання, використання різних способів виконання завдання без побоювання помилятися або отримати неправильну відповідь, оцінка діяльності учняза результатом, заохочення його бажання знайти свій спосіб виконання завдання.

 • Критерії ефективності проведення особистісно орієнтованого уроку: наявність індивідуального навчального плану, використання проблемних, творчих завдань; завдань, які дають учневі змогу самостійно обирати тип, вид, форму матеріалу; створення позитивного настрою на роботу в класі; обговорення наприкінці заняття не тільки того, що учні дізналися, а й того, що й чому сподобалося, що хотілося б ще раз виконати, що зробити по- іншому; оцінка ( заохочення) під час опитування на уроці не тільки правильної відповіді учня, а й аналіз того, як він розмірковує, у чому й через що помиляється; визначення не тільки теми й обсягу домашнього завдання, а й раціональних способів організації роботи вдома.

Обов’язковою умовою кожного уроку має бути організація міжсуб’єктної взаємодії школярів як учасників навчально- виховного процесу. Вони як носії особисто важливого для них досвіду мусять мати можливість максимально його використовувати, а не сліпо засвоювати все, що повідомляє вчитель. З цією метою даю завдання, які підсумовують вивчене раніше і доповнюють його новим. Моя позиція- з повагою ставитися до будь- якого висловлювання учня з теми, що обговорюється. Прагну знайти такі способи і прийоми проведення уроку, які б спонукали клас разом з учителем аналізувати і оцінювати твір, тобто його персоналізувати. З цією метою розроблені випереджувальні завдання, що сприяють спрямуванню читання школярів у потрібному напрямку, зосередженню їхньої уваги на головному. Саме такі завдання допомагають усвідомити, про що йдеться у художньому творі, бачити в ньому роль ключових епізодів. До проведення деяких уроків залучаю учнів- асистентів, що дає їм можливості сприймати матеріал особистісно. На таких уроках учні готують різні довідки історичного, літературознавчого, бібліографічного характеру, із задоволенням виконують ролі «письменника», «журналіста», «літературознавця».

У своїй роботі використовую діалогічні прийоми викладання навчального матеріалу. Давньогрецький філософ Сократ вважав, що головне завдання навчання і виховання – готувати людину до життя, а найкращою формою цього є діалог. Саме під час дискусії відбувається еволюція думки, тому важливо розвивати навички діалогічного мовлення. Діалогічності сприяють також інтерактивні форми і прийоми ( фронтальне навчання, навчання у грі, парне навчання).

Впровадження особистісно- орієнтованого навчання забезпечує такі результати :

 • Відкритість стосунків, довіра одне до одного, самостійність дитини, позбавлення страху перед помилкою, розкріпачення поведінки;

 • Розвиток творчих здібностей;

 • Психологічне здоровя; конструктивна життєва позиція;

 • Духовно- душевний розвиток.

Серед багатьох умов, які позитивно впливають на взаєморозуміння між учителем і учнями, є вміння вчителя відчувати душевний стан учня в момент розмови.

Антуан де Сент-Екзюпері зазначав, що всі дорослі були спочатку дітьми, тільки мало хто з них про це пам’ятає І справді, як часто не вистачає дорослим спогадів власного дитинства, щоб на хвилинку стати на місце дитини, розібратись у мотивах її вчинку, з розумінням поставитися до тих випадків, коли учень ніяк не може збагнути очевидного.

Особистісно орієнтований урок ґрунтується на врахуванні вікових, психофізіологічних, інтелектуальних особливостей учня, його інтересів, здібностей, ціннісних орієнтацій.Неодмінна умова особистісно-орієнтованого спілкування вчителя з учнями - вміння володіти словом.

На своїх уроках звертаю увагу на точність, доступність, однозначність запитань. Це незамінні, але недостатні характеристики педагогічного мовлення. Без емоційно-стимулюючого впливу слова не можна створити на уроці сприятливий клімат, викликати інтелектуальні почуття: захоплення, сумнів, очікування нового. Але найголовніше, на мою думку, щоб учитель враховував внутрішній стан дитини.

Багато вчителів, цінуючи гумор взагалі, вважає його зовсім зайвим у стосунках із дітьми, особливо під час уроку. Насправді маленькі діти дуже добре сприймають і відгукуються на дотепніий жарт, м’яку іронію. Адже важливо, щоб вони не принижували особистість.

Найголовніше в особистісно-орієнтованому навчанні - постать педагога.Там, де така передача має місце, то і є особистісно-орієнтоване навчання.

За особистісно-орієнтоване навчання обох учасників навчально-виховного процесу об’єднує пізнавальний інтерес. Учитель і учень прагнуть нових знань, які служать їм матеріалом для побудови свого “я”, своєї особистості.

Отже, головне завдання вчителя полягає в тому, щоб перекласти свою індивідуальність на мову педагогічного спілкування, в основі якого рівноправні суб’єкт-суб’єктні стосунки з учнем, а не суб’єкт-об’єктні.

Увесь навчальний матеріал, більше того - весь навчальний процес мусить бути персоналізований (психологізований). Для цього вчителю потрібно знайти такі форми, такі способи його організації, які апелювали б до власного досвіду учня, активізували б його емоційну, інтелектуальну сфери, підключали їх до процесу пізнання. Щоб той не відсижував урок, а відчував свою власну причетність до всього, що відбувається на ньому, і навчальний матеріал прилучав до власного почуттєвого досвіду.

Тож завдання вчителя-словесника полягає в тому, щоб знайти такі способи і прийоми проведення уроку, які б спонукали учнів разом з ним аналізувати й оцінювати твір, тобто переаналізувати його.

Традиційний урок для цього не підходить. На ньому учні отримують готову характеристику твору ( від учителя, з підручника і т. ін.), яку запам’ятовують. Вивчене в такому разі не набуває для них особистісного змісту і цінності, залишається на узбіччі їхнього духовного досвіду.

Широко використовую в роботі поетичну творчість учнів. Як правило, пропоную всім дітям написати вірш на певну тему, більшості учнів це не зовсім вдається, але за допомогою вчителя вони пишуть коротенький вірш, і головне тут дати дитині змогу відчути себе Особистістю.

Ефективною формою персоналізації навчального процесу вважаю інсценізації літературних текстів.Вони дають змогу поєднувати різні види дитячої творчості, сприяють повнішому розкриттю індивідуальності учня, збагачують гаму його почуттів, внутрішній емоційний досвід, В своїй роботі я використовую інсценізацію як на уроці, так і в позаурочний час. На уроках щороку в 6 класі інсценізуємо байки І. Крилова, Лафонтена, в 5 класі діти із задоволенням готують уривки з казок народів світу, в 8 класі найулюбленіший твір для інсценізації “Ромео та Джульєта” В. Шекспіра, в 9 класі - уривки з “ Євгенія Онєгіна” О. Пушкіна. В межах тижня зарубіжної літератури інсценуємо цілі казки. Діти отримують не тільки емоційне задоволення, але й впевненість в собі, в своїх здібностях. Це також один із засобів формування інтересу до зарубіжної літератури як навчальної дисципліни.

Особистість сприйняття навчального матеріалу забезпечується участю в уроці всіх учнів, зокрема роботою літературно-дослідницьких груп. Мною широко залучаються до проведення уроків учні-асистенти, які готують різні довідки, історичного, біографічного, літературознавчого характеру, підбирають ілюстративний матеріал, коментують його. Урок, на якому учень чи учні виконують роль асистента, завжди викликає посилену увагу класу: кожен приміряє цю роль на себе. І зміст, і форма його проведення не залишають нікого байдужими, що забезпечує особистісне сприйняття навчального матеріалу.

Ще одна важлива риса особистісно-орієнтованого навчання - використання дидактичного матеріалу творчого характеру. Це заповнення різноманітних таблиць, розв’язування кросвордів за текстами літературних творів, складання схеми- харатеристики головних героїв та інше. Ці види роботи подобаються учням усіх класів. Особливо хочеться звернути увагу на опитування учнів за певною темою з використанням тестів. Такий вид опитування не викликає у дітей страху, варіанти відповідей допомагають їм згадати правильну відповідь, навіть якщо вони дуже хвилюються.

Учителеві варто вибрати шлях для структурної побудови уроків, що базуються на алгоритмі:

від зацікавлення – через здивування – до захоплення і пізнання

Штриховая стрелка вправо 19Штриховая стрелка вправо 20Штриховая стрелка вправо 21

ЗдивуванняЗацікавлення

Захоплення

Пізнання

Складові особистісно-орієнтованого навчання

(пам’ятка вчителю)

* Особистісно-орієнтований підхід у навчанні грунтується на сприйняті індивідуальності, самоцінності дитини як носія суб’єктивного досвіду, який у нього складається з перших днів його життя. Учень має право на особистісний шлях розвитку, вибір засобів навчальної діяльності у межах її цілей.

* Вчитель, ставлячись до учня як до особистості, надає йому змогу саморозвиватися та самореалізуватися, враховує його можливості, особливості, здібності. Взаємодія між ними має будуватись на основі єдності позицій, бажань, а не вимушеного спілкування.

* Завдання вчителя полягає передусім у тому, щоб максимально активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців, щоб вони самі могли успішно упоратися з різноманітними навчальними, а в подальшому - виробничими проблемами. Їх слід навчити на оптимальному рівні проявляти свій інтелектуально-вольовий і моральний потенціал.

* Особистість педагога лише передумова формування вихованця. Трансляція його позитивних якостей відбувається лише тоді, коли він, встановлюючи зв’язки з дітьми, створює і збагачує їхній досвід емоційних переживань.

* Якщо учитель ставитиметься до учня без справжнього інтересу і поваги, у того не буде жодних підстав сприймати себе як особистість.

* Щоб зрозуміти учня, його думки, почуття, вчинки, треба брати емоційну участь у взаєминах з ним, навчитись відчувати до нього постійний інтерес, не бути безпристрасним арбітром.

* Учителю, форми і способи діяльності якого статичні, не змінюються від уроку до уроку, сьогодні нічого робити в класі.

* Якщо учень не сприймає ваших дій (способів впливу) щодо нього, то це означає лише одне: ці дії не відповідають його особистісним особливостям.

* Якщо вам потрібно висловити зауваження учневі, то зробити це слід дружелюбно і з повагою до нього. Ваше несхвалення його поведінкової ситуації втратить негативний ефект.

* Якщо виник конфлікт з учнем, не шукайте способів будь-що утвердити свою правоту. Віднаходьте взаємоприйнятні шляхи його розв’язання.

* У батьках своїх учнів вчитель вбачає однодумців і спільників. Добитись професійного успіху він може лише узгоджуючи свої дії з ними.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

Педагогічні технології. Щоб набути необхідних для успішної діяльності в дорослому житті компетентностей, учень уже в школі має вчитися самостійно здобувати інформацію, виробляти і, дискутуючи, обстоювати власну позицію, працювати в умовах конкуренції, спілкуватися, спільно розв'язувати певну проблему тощо. Класична класно-урочна система забезпечити цього не може. Тому останнім часом дедалі ширше застосовуються в школі активні та інтерактивні ("inter" — взаємний, "act" —діяти) технології. Відмінність між ними і звичними нам організаційними формами полягає у спрямованості навчальної діяльності певної групи (пари) на досягнення спільної мети. Залежність загального успіху від внеску кожного усуває конкуренцію всередині групи, змушує її учасників слухати один одного, доводити, сперечатися, враховувати різні думки і пропозиції щодо розв'язання проблеми, навчатися самому й навчати інших, логічно висловлюватися, опонувати тощо.

Систематичне застосування інноваційних форм роботи дасть змогу вчителеві успішно розв'язати порушені проблеми. Для цього обов'язково треба:

-визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;

-провести достатню попередню підготовку;

-забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи; - дати учням інструктивні матеріали (вони добре представлені у згаданому посібнику).

Етапи уроку

Окрім широкого застосування активних та інтерактивних форм учнівської діяльності, особистісно-зорієнтований урок вирізняється з-поміж інших обов'язковою наявністю в його структурі етапів мотивації, цілевизначення, рефлексії й оцінювання.

Мотивація, її роль за умов особистісно-зорієнтованого навчання надзвичайно зростає, адже завдання, яке стоїть перед учителем, — зробити виучуваний матеріал особистісно значущим для учня. Так, для вивчення творчості Руданського мотивацією стане й бажання учнів поділитися здобутою інформацією, і прагнення дізнатися більше про поета, якого люблять рідні, і попереднє ознайомлення з його творами (багато співомовок і "Пісня" дуже популярні в Україні й сьогодні).

Цілевизначення. Вдалий урок, глибоке засвоєння теми, Ваш успіх як учителя неможливий без чіткого визначення цілей. Паче того, без визначення цілей не можна забезпечити якісного контролю за навчальним процесом.

Уже на самому початку опрацювання теми учень має дістати точну й конкретну відповідь на кілька запитань: Навіщо йому потрібен виучуваний матеріал? Які конкретні знання й уміння він здобуде після його опрацювання? Як і коли перевірятиметься їхній рівень?

Цілі окремого уроку, як радять автори посібника "Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання", можна сформулювати так:

Очікувані результати. На основі вивчення теми (після цього уроку) учень зможе: пояснити..., розкрити..., назвати..., схарактеризувати..., визначити..., дискутувати..., аргументувати..., дати власну оцінку, обґрунтувати своє ставлення до..., проаналізувати... тощо.

Якщо цілі вивчення всієї теми визначені точно й конкретно, зробити це щодо окремого уроку буде нескладно.

Безпосередньо на уроці:

-оголошується тема, проводиться її аналіз;

-учні ознайомлюються з очікуваними результатами та способами оцінювання їх;

-повідомляється, що наприкінці уроку учні мають проводити рефлексію своєї діяльності, осмислення до досягнень і невдач.

Навички цілевизначення виробляються в учнів протягом тривалого часу на спеціально відведених для цього уроках і впродовж усіх наступних. Насамперед це ознайомлення із самим поняттям і усвідомлення важливості оволодіння відповідними уміннями для успішної діяльності в будь-якій сфері (на останньому моменті наголошуємо особливо — це стане значним стимулом для/школяра). Наступний крок — визначення різних видів цілей і способів їх діагностики. Нарешті — вироблення практичних умінь.

Ця програма загалом може мати таку форму:

-ціль та її роль в організації діяльності; види цілей;

-діагностика навчальних цілей з літератури та встановлення їх ієрархії;

-цілі смислові, перспективні, актуальні, цілі-елементи.

Вироблення практичних навичок цілевизначення відбувається орієнтовно так:

-Для вибору навчальних цілей словесник спочатку окреслює цілісну картину певної теми (її зміст, потрібність, особливості, найцікавіші питання тощо). На цій основі у школярів створюється загальне уявлення про предмет (тему), його важливість і цілі вивчення конкретно для кожного.

- На початковому етапі вчитель сам пропонує перелік можливих цілей, з яких учні добирають для себе особистісно значущі.

- Наступний етап — ознайомлення з цілями своїх однокласників, корекція власних цілей.

Заключний етап — ознайомлення з цілями вчителя і завершальна корекція власних цілей.

Визначені цілі неодмінно записуються в учнівські зошити!

Рефлексія. На неї методисти радять відводити від 5 до 15 хвилин, упродовж яких учні обговорюють хід роботи, аналізують здобуті результати, труднощі й шляхи їх подолання, досягнення намічених цілей, участь кожного в спільній діяльності, осмислюють свої відчуття, порівнюють їх з відчуттями й міркуваннями однокласників.

Рефлексія тісно пов'язана з цілевизначенням і оцінюванням, адже для успішного проведення цих етапів учень повинен чітко знати критерії своєї діяльності, орієнтуватися в поставлених цілях. Критерії оцінки бажано доводити до відома не тільки дітей, а й їхніх батьків.

Методика організації рефлексивної діяльності, за А.Хуторським, включає такі етапи:

 • припинення предметної (дорефлексивної) діяльності (виконання вправи, аналіз твору і т. ін. або завершується, або тимчасово припиняється);

 • встановлення послідовності виконання дій (усно чи письмово);

 • аналіз зробленого з погляду його ефективності, продуктивності, відповідності поставленим цілям тощо;

 • виявлення і формулювання результатів рефлексії (ідей, відповідей на запитання, пропозицій щодо причин невдач і подальшої роботи та ін.);

 • перевірка гіпотез у подальшій діяльності.

Результати рефлексії, як і цілі уроку, відображаються в учнівських зошитах!

Потрібно поступово привчати учнів до усвідомлення важливості рефлексивної діяльності, необхідності вироблення умінь ЇЇ проведення. Слід зазначити, що рефлексія відбувається як під час цілевизначення, так і в процесі оцінювання роботи над темою, за семестр. Є рефлексія колективна і рефлексія власних досягнень. Для вироблення вмінь рефлексувати доцільно запропонувати таку анкету:

На заняттях із зарубіжної літератури в цьому семестрі (році) я:

дізнався ...

зрозумів ...

навчився ...

найбільший мій успіх — це ...

найбільші труднощі я відчув ...

я не вмів, а тепер умію ...

я змінився ...

у наступному семестрі я хочу...

ВИСНОВКИ

Діяльність педагога – це дозоване тематично виправдане звернення до різних відомостей на уроці, а також підбір ефективних методичних прийомів, форм організації роботи учнів, які спрямовані на реалізацію завдань літературного розвитку школярів (евристична бесіда, бесіда за запитаннями, заочна екскурсія, повідомлення і реферати, культурологічний / мистецький коментар, репортаж, робота над критичною статтею, використання репродукцій, фотоматеріалів, музики, відомостей з історії написання, видання, екранізації, перекладів тощо.

Щоб проводити паралелі, давати учню завдання, педагог має відштовхнутися від базових знань учнів, тобто чітко знати, коли, що і в якій мірі вчив учень. Головна проблема – відсутність тісного зв’язку між уроками української та зарубіжної літератури. Слід констатувати і відсутність тісних і систематичних міжпредметних зв’язків і співпраці вчителів літератури та історії, образотворчого мистецтва та музики . Потребує уваги і методичне забезпечення: за кожною темою учитель літератури має визначити, які характерні риси рідної та нової культури учень має засвоїти, щоб зрозуміти зміст художнього твору; якими засобами слід забезпечити знання, щоб ця інформація була результативною та інше.

А головне – на уроці слід уникати суб’єктивізму, негативних узагальнень, нав’язування своєї точки зору, негативного ставлення до іншої культури чи народу.

Брейн-ринг у 6– му класі «Міфи народів світу»

Мета: підсумувати вивчене з теми «Міф і література»;

перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу в ігровій формі;

повторити й узагальнити вивчене з теми; розвивати пам'ять, увагу,

кмітливість; прищеплювати інтерес до міфів народів світу.

Обладнання: технічні засоби навчання, демонстраційний матеріал, малюнки учнів, книги міфів народів світу, міфологічний словник.

Хід заходу

І. Вступне слово вчителя

Доброго дня, шановні журі, учасники та гості!

У цей прекрасний весняний день, я пропоную вам вирушити у подорож в далеке минуле.

З давніх-давен людей цікавило як створено наш світ. У Стародавніх народів не було вчених, які б пояснили їм влаштування Всесвіту і тому своє уявлення вони передавали за допомогою міфології. І у кожного народу були свої міфи, вивчаючи їх ми змогли побачити, що в них є багато спільного.

Сьогодні за допомогою учасників нашого брейн-рингу ( а це команди: «Геракл, «Олімп » та «Аргонавти») ми побуваємо у Давній Греції, у загадкових країнах Сходу – Індії та Китаю і, звичайно, завітаємо у гості до наших предків – давніх слов’ян.

ІІ. Правила гри

Щоб наша подорож була цікавою та безпечною під час гри потрібно дотримуватись певних правил:

 1. Основний принцип: перемагає та команда, котра більшу кількість разів швидше правильно відповіла на задане запитання. Сигналом про готовність команди відповісти є звуковий або світловий сигнал, яким керує капітан або призначений ним гравець. Максимальний час складає одну хвилину. Кожна команда має право відповідати в будь-який момент після стартової команди ведучого «Час!» або звукового і світлового сигналу на його пульті. Команда, що вже готова відповісти, повинна натиснути кнопку на ігровому столі.

 2. Натискати на кнопку, не дочекавшись команди ведучого «Час!», заборонено. Це вважається фальстартом. Якщо команда допустила фальстарт, вона не має права відповідати, а право відповідати переходить до другої команди, що повинна дати відповідь за 20 секунд.

 3. Зазвичай право відповідати від імені команди має той, кого призначає капітан.

 4. Якщо перша команда відповідає на запитання неправильно, друга команда може готуватися до відповіді ще 20 секунд.

 5. Якщо жодна з команд не дала правильної відповіді на запитання або не встигла відповісти, то запитання вважається відіграним.

Стежити за їх виконанням буде наше шановне журі.

озброєні цими знаннями, завітаємо до Стародавніх Єгипту та Греції. Відвідаємо наших предків – словян, а також побуваємо у таємничих країнах Давнього Сходу – Індії та Китаю.

Отже, розпочинаємо (звучить музика).

ІV. Гра

Перше зупинка нашої подорожі – загальні відомості про міфи.

Отож, перше питання.

1. Скільки значень має слово “міфологія”? Назвіть їх.

Відповідь: 1)Міфологія – це сукупність,система міфів якогось народу;

2) Міфологія – наука, що вивчає міфи.

2. До яких історичних джерел належать міфи?

Відповідь: до усних джерел.

3. Який найбільш поширений вид міфу?

Відповідь: виникнення та еволюція світу (створення Сонця, Місяця, Зірок ).

4. У чому полягає відмінність міфу від казки?

Відповідь: Казку створено з установкою на вигадку, тоді як події міфу вважалися такими, що відбувалися насправді.

Слово вчителя

Молодці, бачу ви гарно засвоїли матеріал і тому ми можемо вирушати в подорож по країнам Стародавнього світу.

І зараз разом із вами перенесемося у країну, яка стала колискою цивілізації людства – Єгипет (друга зупинка).

1. Як називалась Земля на початку свого існування?

Відповідь: Пагорб Бен-Бен.

2. Як називався Творець світу у єгиптян?

Відповідь:Атум (Птах).

3. Із якої квітки з’явився Бог Сонця – Ра?

Відповідь: з білого лотоса.

4. Чому, за єгипетським міфом, Небо і Земля були розділені?

Відповідь: Нут (богиня неба) і Геб (бог землі) посперечалися між собою і бог Ра наказав богу Шу (богу вітру і повітря) роз’єднати їх.

А далі ми з вами вирушаємо на Балканський півострів. І для того, щоб дістатись його нам потрібно переплисти море. У цьому нам допоможе русалонька Іра Клименко із піснею «Снилося море».

V. Слово журі

Перед тим, як ми ступимо на берег Стародавньої Греції, попросимо журі оголосити проміжні результати.

Дякуємо вам!

VІІ. Слово вчителя

Наша третя зупинка – Стародавня Греція.

1. З чого утворився світ за давньогрецьким міфом?

Відповідь:з Хаосу.

2. Хто такий Прометей? Що означає його ім’я?

Відповідь: Титан; ім’я в перекладі з грецької означає «провидець».

3. Де жили давньогрецькі боги?

Відповідь: на горі Олімп.

4. Хто такий Геракл? Який перший подвиг він здійснив?

Відповідь:Герой; битва з Немейським левом.

VІІІ.Слово вчителя

У І тис. до н.е. грекам стало тісно на маленьких Балканах і розпочався процес Великої грецької колонізації. У VІІ ст.. до н.е. перепливши Понт Евксинський, греки досягнули берегів українського Причорномор’я.На землях сучасної України в той час проживали наші предки – прасловяни.

Отже, наступна зупинка нашої подорожі – Словяни.

1. Головним богом греків був Зевс – бог-громовержець. А як цей бог називався у словян?

Відповідь: Перун.

2. Що таке капище?

Відповідь: місце для богослужіння, жертвоприношення.

3. Білобог і Чорнобог перевтілювалися в одного й того ж птаха, але різного забарвлення. Що це за птах?

Відповідь: Лебідь.

4. Плоди якого дерева дають безсмертя словянським богам?

Відповідь: Прадуб (Дуб-Стародуб).

ІХ. Слово вчителя

Давня легенда оповідає, що на землях України жив народ – арії, який рухаючись на Схід досягнув Індії, де і там осів.

Ви вже напевно, здогадались, що наступна наша подорож у Стародавній Схід. Загадкові країни Сходу славляться витонченою культурою.

Х. Слово журі

А зараз попросимо журі оголосити проміжні результати команд.

І ось ми з вами у Індії.

1. Як звуть творця Всесвіту в індійській міфології?

Відповідь:Брахма.

2. Хто постійно боровся за владу з богами?

Відповідь:Асури.

3. Як звали бога Сонця у Індії?

Відповідь: Вівасват.

4. Хто в індійській міфології був володарем царства мертвих і царем справедливості?

Відповідь: Яма.

ХІ. Слово вчителя

Сусідом Індії є ще одна загадкова східна країна – Китай. І хоча вони знаходяться майже поруч, проте їхні релігійні відрізняються. Як саме, зараз дізнаємось.

 1. З чого утворився світ за давньокитайським міфом?

Відповідь: З яйця.

 1. Хто був першопредком китайців?

Відповідь: Паньгу.

 1. Як звали богиню шлюбу?

Відповідь: Нюйва.

 1. З якого матеріалу Нюйва створила першу людину?

Відповідь: із глини.

Дякуємо командам.

ХІІ. Конкурс для вболівальників «Кращий знавець давніх богів».

А поки журі підраховує бали, ми проведемо конкурс для вболівальників «Кращий знавець давніх богів».

Хочу зауважити, якщо команди набрали однакову кількість балів, то переможця будемо визначати, додаючи бали, які отримують їх вболівальники.

 1. Єгипетська богиня світового порядку, вологи?

Відповідь: Тефнут.

 1. Індійський бог – хранитель Всесвіту?

Відповідь: Вішну.

 1. Давньогрецька богиня правосуддя і справедливості?

Відповідь: Феміда.

 1. Індійський бог Океану

Відповідь: Варуна.

 1. Бог першопредок у словян?

Відповідь: Рід.

 1. Єгипетський бог Землі? Відповідь: Геб. 1. У слов’янській міфології – острів у Всесвіті, першоземля богів і світу?

Відповідь: Вирій.

 1. Титан давньогрецьких міфів, батько ЗевсаВідповідь: Кронос.

9. За індійською міфологією – перша людина, що жила на землі і стала царем людей?

Відповідь: Ману.

Дякуємо вболівальникам за участь у конкурсі, за те, що були активні та підтримували свої команди. А зараз увага на екран – підсумки гри.

ХІІІ. Підсумки гри

Оголошення результатів гри та нагородження грамотами і призами за участь у брейн-ринзі.

Подяка шановному журі.

Дякуємо всім за увагу!


Каталог: pedagogichna orbita -> 30 03 2017
pedagogichna orbita -> Шершень Світлана Федорівна педагог організатор
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації Районний методичний кабінет
pedagogichna orbita -> Курсова робота Активні форми і методи навчання
pedagogichna orbita -> Міністерство освіти, науки України Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет технологій
pedagogichna orbita -> Комунальна науково – методична установа «Володимирецький районний методичний кабінет» Комунальна науково – методична установа
pedagogichna orbita -> Відділ освіти та виховання Володимирецької рда методичний кабінет Великоцепцевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
pedagogichna orbita -> Підготував вчитель фізики Великотелковицької зош І-ІІІ ступенів
pedagogichna orbita -> Сторінки життя і творчості М. В. Гоголя. Письменник і Україна. Історична основа повісті «Тарас Бульба»
pedagogichna orbita -> Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Організація роботи з обдарованими дітьми в початкових класах
30 03 2017 -> Реферат: Офіційні та народні назви рослин

Скачати 416.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка